WŁADZE BANKU

Zarząd Banku Pekao SA składa się z siedmiu członków. Członkowie Zarządu Banku powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję, trwającą trzy lata. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania, prowadzi sprawy Banku zgodnie z przepisami prawa i "Dobrymi Praktykami". Podstawą zarządzania Bankiem jest profesjonalizm, wiarygodność i poufność.

Rada Nadzorcza Banku Pekao SA składa się z członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej Banku Pekao SA są wyszczególnione w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Banku.

Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku, CEO
Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku, CEO
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Luigi Lovaglio
Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku, CEO
 
Do Zarządu Banku Pekao S.A. Luigi Lovaglio dołączył we wrześniu 2003 roku jako Wiceprezes, COO. W 2007 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego i Pierwszego Wiceprezesa, a od maja 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Banku, CEO.
 
W Grupie UniCredit Luigi Lovaglio pracuje od 1973 roku, obejmując kolejno szereg ważnych stanowisk, w tym ponad dziesięć lat jako senior executive zarządzający obszarami o coraz większym znaczeniu, do 1997 roku, kiedy został mianowany szefem Departamentu Planowania Strategicznego Grupy.

Uczestnicząc w wielu fuzjach UniCredito Italiano z nowo zakupionymi bankami, w 1999 roku, wraz z rozpoczęciem ekspansji Grupy UCI w Europie Środkowo-Wschodniej, powierzono mu stanowisko Szefa Departamentu Planowania Zagranicznych Banków Grupy. Jego pierwszym zadaniem była integracja Pekao S.A. W latach 2000-2003 był Zastępcą Prezesa Zarządu i Dyrektorem Wykonawczym Bulbank AD, największego banku w Bułgarii.
 
W 2008 roku Luigi Lovaglio został odznaczony tytułem Komandora Orderu Gwiazdy Solidarności Włoskiej, przyznanym przez Prezydenta Włoch, Giorgio Napolitano, w uznaniu dla znaczącego wkładu w rozwój współpracy gospodarczej Polski i Włoch.
 
Luigi Lovaglio urodził się w 1955 roku w miejscowości Potenza we Włoszech. Ukończył studia w dziedzinie ekonomii i handlu na Uniwersytecie w Bolonii.
Powrót do listy  
Diego Biondo, Wiceprezes Zarządu Banku
Diego Biondo, Wiceprezes Zarządu Banku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Diego Biondo  

Diego Biondo, Wiceprezes Zarządu Banku

Ukończył studia w zakresie zarządzania biznesem na Uniwersytecie w Turynie.

Karierę zawodową rozpoczął w 1990 roku w Grupie Fiat w Turynie, gdzie sprawował szereg funkcji w Departamencie Finansowym. W 2000 roku objął stanowisko Wiceprezesa i Zastępcy Skarbnika (Deputy Treasurer) w Fiat Finance North America w Nowym Jorku, gdzie był odpowiedzialny za działalność finansową spółek Grupy Fiat w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

W latach 2001-2003 sprawował funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego w Fiat Polska Sp. z o.o. odpowiedzialnego za działalność finansową Grupy Fiat w Polsce.

Pracę w Banku Pekao S.A. rozpoczął w 2003 roku jako Dyrektor Wykonawczy Pionu Zarządzania Ryzykami.

Od 11 grudnia 2008 roku Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Pion Zarządzania Ryzykami (CRO).

Powrót do listy  
Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku
Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Andrzej Kopyrski      

Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow.

Karierę w bankowości rozpoczął w 1992 roku w Banku Pekao S.A. W latach 1993-1996 pracował w pionie bankowości korporacyjnej w ING Bank Polska. Następnie kierował finansowaniem strukturalnym w Deutsche Bank Polska, a od roku 1997 do 2001 był Dyrektorem w ABN Amro Bank (Polska), gdzie odpowiadał za finansowanie strukturalne i rynki kapitałowe. Od 2001 r. był Członkiem Zarządu w HSBC Financial Services (Poland).

Od kwietnia 2002 roku pracował w Banku BPH S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, odpowiedzialnego za Obszar Sprzedaży, Finansowania Strukturalnego i Rynków Kapitałowych, a po połączeniu z Bankiem Pekao S.A. przejął odpowiedzialność za Departament Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Strukturalnego. Od 4 czerwca 2008r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Powrót do listy  
Adam Niewiński , Wiceprezes Zarządu Banku
Adam Niewiński , Wiceprezes Zarządu Banku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Adam NiewińskiAdam Niewiński , Wiceprezes Zarządu Banku

Adam Niewiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunku "Zarządzanie i Marketing". Ukończył również kursy w amerykańskich szkołach zarządzania: Stanford University Graduate School of Business  oraz Harvard Business School.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1998 w The Boston Consulting Group jako Konsultant specjalizujący się w sektorze usług finansowych. Przez blisko 3 lata zrealizował wiele projektów w obszarach reorganizacji oraz budowy strategii. Od 2000 roku budował zespół i pozyskał finansowanie, a następnie założył Spółkę Expander (FinFin S.A.)., której został Prezesem. Początkowo firma prowadziła największy w Polsce internetowy serwis doradztwa finansowego, a następnie przekształcił ją w dystrybutora rozwiązań finansowych z oddziałami w całej Polsce. Nowa strategia umożliwiła zdobycie pozycji lidera w doradztwie finansowym i pośrednictwie w sprzedaży kredytów hipotecznych. 

Od 2002 roku do chwili obecnej jest związany z Grupą Pekao.

W lipcu 2002 roku rozpoczął pracę w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Był odpowiedzialny za Pion Klientów Indywidualnych oraz Pion Klientów Korporacyjnych i Instytucjonalnych, był również Członkiem Komitetu Inwestycyjnego CDM.

Następnie od kwietnia 2004 roku do kwietnia 2015 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o., lidera w zakresie doradztwa w zarządzaniu majątkiem, z siecią 200 Doradców Finansowych i aktywami pod administracją przekraczającymi 3 mld PLN.

W lutym 2013 roku został mianowany Dyrektorem Wykonawczym Pionu Bankowości Prywatnej w Banku Pekao S.A.

Powrót do listy  
Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku
Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Grzegorz Piwowar Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku

Ukończył studia magisterskie w zakresie elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Karierę w bankowości rozpoczął w Banku BPH S.A. w 1992 roku. W latach 1996-2000 był dyrektorem biura maklerskiego, a następnie przez dwa lata dyrektorem regionu południowego bankowości detalicznej. W 2002 roku został dyrektorem zarządzającym obszarem dystrybucji i sprzedaży w Pionie Bankowości Detalicznej. W październiku 2006 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku BPH S.A., odpowiedzialnego za bankowość Detaliczną. 

Od 30 listopada 2007 r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za Pion Bankowości Indywidualnej i Biznesowej, a od 2009 roku za Pion Bankowości Detalicznej.

Powrót do listy  
Stefano Santini, Wiceprezes Zarządu Banku
Stefano Santini, Wiceprezes Zarządu Banku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Stefano Santini, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA    

Stefano Santini, Wiceprezes Zarządu Banku

Stefano Santini w 1999 roku ukończył Uniwersytet Bocconi na Wydziale Ekonomii, tematem Jego pracy magisterskiej było "Przejście krajów Europy Środkowo-Wschodniej do gospodarki rynkowej".

Po zakończeniu badań ekonomicznych rozpoczął swoją karierę zawodową w sektorze bankowym. W 2000 roku dołączył do nowo utworzonego New Europe Division jako analityk makroekonomiczny. Jednocześnie był zaangażowany w czynności z obszaru planowania i kontroli.

W 2002 roku na potrzeby Grupy UniCredit wspierał działania P&C i zarządzanie integracją projektów w Chorwacji i Rumunii jako doradca Członków Rady Nadzorczej Zagrebacka Banka oraz UniCredit Romania. W 2003 roku jako przedstawiciel UniCredit zaczął wspierać P&C, Biuro Projektów w Banku Pekao S.A. W 2005 roku dołączył do Banku Pekao S.A. jako Zastępca Dyrektora Pionu Finansowego. W 2006 roku po fuzji UniCredit z HVB został mianowany Managerem Projektu wydzielenia części BPH oraz fuzji Banku BPH z Bankiem Pekao S.A. Raportując bezpośrednio do Dyrektora Generalnego Banku Pekao S.A. koordynował prace 14 zespołów projektowych, a także był członkiem zespołu negocjacyjnego Banku Pekao S.A., który był odpowiedzialny między innymi za główne kontrakty oraz warunki wydzielenia części Banku BPH przeznaczonej do integracji z Bankiem Pekao S.A.

W 2008 roku został powołany w Banku Pekao S.A. na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Departamentem Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami. W okresie początkowym kryzysu ekonomicznego na Ukrainie został powołany na stanowisko Doradcy Rady Nadzorczej UniCredit Bank Ukraine oraz na Członka Komisji Rewizyjnej.

W kwietniu 2010 roku dołączył do Zarządu UniCredit Bank Hungary Zrt. Jako CFO odpowiada za obszary planowania i kontroli, księgowości, informacji zarządczej, zarządzania aktywami i pasywami oraz obszar podatkowy, jednocześnie nadzorując działanie głównych spółek zależnych Banku. W tym samym czasie został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej UniCredit Jelzálogbank Zrt. (Bank Hipoteczny) oraz Przewodniczącego ALCO.

Od 1 kwietnia 2013r. Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Pion Finansowy.

Powrót do listy  
Marian Ważyński, Wiceprezes Zarządu Banku
Marian Ważyński, Wiceprezes Zarządu Banku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Marian Ważyński

Marian Ważyński,  Wiceprezes Zarządu Banku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania bankiem komercyjnym w Szkole Głównej Handlowej.

W sektorze bankowym pracuje od 1986 roku. W latach 1986-1990 dyrektor Gabinetu Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Od 1990 do 1998 roku pełnił funkcje menedżerskie w bankach komercyjnych. Był członkiem Zarządu AmerBanku i Animex Banku oraz Dyrektorem Regionalnym Banku Depozytowo-Kredytowego S.A.

W Banku Pekao S.A. od 1998 roku kolejno jako Menedżer Połączenia czterech banków, następnie Dyrektor Wykonawczy zarządzający Pionem Logistyki.  Od 15 grudnia 2004 r. członek Zarządu Banku, w listopadzie 2007 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - nadzoruje Pion Logistyki i Zaopatrzenia.

Powrót do listy  
Jerzy Woźnicki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Od 10 września 1999 roku do 19 stycznia 2005 roku  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A., od 20 stycznia 2005 roku do 1 czerwca 2011 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 1 czerwca 2011 roku do 1 czerwca 2012 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a od 24 lipca 2012 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Prof. Jerzy Woźnicki jest profesorem nauk technicznych, związanym z Politechniką Warszawską, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, od asystentury do profesora zwyczajnego. Zakres jego działalności badawczej obejmuje zagadnienia IT oraz problematykę społeczeństwa wiedzy, innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Był dziekanem na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, a następnie Rektorem Politechniki Warszawskiej. Był także Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Prof. J.Woźnicki od lat jest związany z życiem gospodarczym. Był m.in. Prezesem firmy Softex Sp. z o.o., Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PKN Orlen, członkiem Rady Centrum Innowacyjności FIRE. W dniu 14 czerwca 2013 roku został powołany przez Ministra Gospodarki w skład Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej.

Obecnie prof. J.Woźnicki jest Prezesem Fundacji Rektorów Polskich i Dyrektorem Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, Przewodniczącym Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i członkiem Prezydium KRASP. Jest także członkiem Komitetu Etyki w Nauce działającego przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą i współautorem "Kodeksu dobrych praktyk szkół wyższych". 

W ciągu ponad 14 lat pracy w Radzie Nadzorczej Banku Pekao S.A. profesor J. Woźnicki zdobył bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie bankowości i funkcjonowania Banku; został odznaczony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego medalem "Za zasługi dla Bankowości". Ponadto, został odznaczony m. in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Francuskiej Legii Honorowej.
Powrót do listy  
Roberto Nicastro
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Roberto Nicastro

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

Posiada wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania biznesem.

W latach 1988-1989 pełnił funkcję "guest researcher" w Business Management School Uniwersytetu Bocconi.

Od 1989 do 1991 roku pracował w Departamencie Fuzji i Przejęć w Salomon Brothers
w Londynie.

W latach 1991 - 1997 pełnił funkcję Senior Managera w McKinsey&Company, odpowiedzialnego za najważniejsze projekty strategiczne i organizacyjne dla banków, organów regulacyjnych instytucji finansowych i spółek prowadzących działalność w obszarze dóbr konsumpcyjnych we Włoszech i Ameryce Łacińskiej.

W maju 1997r. przeszedł do pracy w Credito Italiano na stanowisko Dyrektora ds. Planowania i Udziałów.

W październiku 2000r. został Dyrektorem Pionu Nowej Europy w Grupie UniCredit odpowiedzialnym za rozwój i utrzymanie wiodącej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej.

W listopadzie 2001r. został Zastępcą Dyrektora Generalnego Grupy UniCredit.

W dniu 1 sierpnia 2003r. został mianowany Dyrektorem Pionu Detalicznego i Prezesem UniCredit Banca, banku Grupy specjalizującego się w bankowości detalicznej we Włoszech.

Od lipca 2007r. do sierpnia 2010r. był Zastępcą Prezesa Grupy UniCredit odpowiedzialnym za obszar bankowości detalicznej.

Od września 2010r. do września 2015r. Roberto Nicastro był Dyrektorem Generalnym Grupy UniCredit odpowiedzialnym za Europę Centralno-Wschodnią, Polskę, Austrię, innowacje, wewnętrzny system kontroli Grupy i marketing strategiczny.

Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach:

Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Bank Austria AG Vienna, UniCredit Bank Ao - Moscow.

Powrót do listy  
Leszek Pawłowicz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Prof. Leszek Pawłowicz, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu.

Członek Rady Nadzorczej od 8 stycznia 1998 roku; od 7 listopada 2012 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Członek Komitetu ds. Audytu od 24 stycznia 2000 roku.

Studia wyższe w zakresie ekonomii ukończył w Uniwersytecie Gdańskim w 1973 roku.

W 1977 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1988 r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Od początku pracy zawodowej jest związany z Wydziałem Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Wydział Zarządzania), gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. W 1993 roku uzyskał tytuł profesora Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 2003 roku jest Kierownikiem Katedry Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 1990 roku jest Wiceprezesem Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Od 1992 roku jest Dyrektorem Gdańskiej Akademii Bankowej.

W przeszłości był Przewodniczącym, a następnie Członkiem Rady Banku Gdańskiego S.A., Członkiem Grupy Ekspertów ds. zarządzania wartością Telekomunikacji Polskiej S.A., Członkiem Rady Naukowej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Przewodniczącym Sekcji Ekonomii Komitetu Badań Naukowych,  Członkiem Rady PPUP Poczta Polska, Prezesem, a następnie Członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A.

Obecnie pełni funkcje Wiceprzewodniczącego RN BEST S.A., Członka Rady Programowej Kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" oraz Członka Rady Programowo-Naukowej czasopisma "Bezpieczny Bank". Jest Członkiem Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Prof. L. Pawłowicz jest autorytetem w dziedzinie bankowości i zarządzania wartością firmy, autorem licznych prac i artykułów w tym zakresie.

Powrót do listy  
Alessandro Decio
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Alessandro Decio, Sekretarz Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu oraz Komitetu ds. Finansów. 

Alessandro Maria Decio jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Commerciale L. Bocconi. Uzyskał tytuł magistra INSEAD (Europejski Instytut Biznesu i Administracji) i przez sześć miesięcy pracował na Uniwersytecie Commerciale L. Bocconi jako asystent.

Rozpoczynając karierę w sektorze finansowym, do 1991 roku A. Decio zajmował stanowisko Wiceprezesa w IMI International. Następnie pełnił funkcję partnera w Morgan Stanley International, a później w McKinsey gdzie pracował do 1994 r.

Pod koniec 1994 roku Alessandro M. Decio rozpoczął pracę w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) skąd odszedł w roku 2000 pełniąc funkcję Dyrektora.

W czerwcu 2000 roku dołączył do Grupy UniCredit jako Szef Pionu odpowiedzialnego za strategię wobec banków zagranicznych, fuzje i przejęcia, a także planowanie i controlling Grupy. W październiku 2002 roku uzyskał nominację na stanowisko Chief Operating Officer (COO) Zagrebacka Banka, należącego do Grupy UniCredit. W latach 2003-2005 pełnił funkcję COO w Bulbank w Bułgarii, kolejnej spółki należącej do Grupy UniCredit.

Na początku 2006 roku A. Decio został mianowany Szefem Projektu Grupy UniCredit ds. Integracji w Niemczech. Następnie od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. pełnił funkcję Zastępcy Szefa Biura Integracji.
W dniu 26 kwietnia 2007 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Wykonawczego Yapi Kredi, następnie z dniem 1 lipca 2007 r. został mianowany Chief Operating Officer. Od 30 stycznia 2009 roku A. Decio pełnił funkcję Zastępcy Chief Executive Officer Yapi Kredi.

W lutym 2011 roku objął w UniCredit stanowisko Szefa Pionu Family & SME odpowiedzialnego za bankowość detaliczną oraz SME we Włoszech, Austrii, Niemczech, odpowiedzialnego również za Global Leasing, Factoring, Consumer Finance, Asset Gathering (państwa Europy środkowo-wschodniej).

Od dnia 1 sierpnia 2012r. do końca 2015r. był Group Chief Risk Officer oraz Członkiem Executive Management Committee UniCredit.

Był również: Członkiem Rady Mediobanca S.p.A., Członkiem Rady Borsa Italiana S.p.A. - London Stock Exchange Group, Członkiem Rady UBIS Scpa - UniCredit Business Intergated Solution, Członkiem Rady Nadzorczej UniCredit Bank Austria oraz ZAO UniCredit Bank.

Powrót do listy  
Dariusz Filar
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dariusz Filar, Członek Rady Nadzorczej od 1 maja 2015 roku, Przewodniczący Komitetu ds. Audytu od 8 czerwca 2015r.

W 1973 r. ukończył studia z zakresu handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim.  W 1976r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych,  a w 1989r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Po studiach pozostał na uczelni, pracując kolejno na stanowiskach od asystenta do profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego, którego tytuł uzyskał w 1992 roku.

W latach 1992-1995 prowadził zajęcia na Uniwersytecie Michigan. W latach 1999- 2004  zajmował stanowisko głównego ekonomisty Banku Pekao S.A. Następnie w 2004r. został powołany w skład Rady Polityki Pieniężnej NBP i funkcję tę pełnił do 2010r.  W latach 2010-2014r. był członkiem Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

W przeszłości prof. D.Filar był Członkiem Rady Nadzorczej PZU S.A. oraz przewodniczącym Komitetu Audytu PZU S.A.

Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej BEST S.A., przewodniczący Komitetu Audytu BEST S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Instytutu Analiz i Ratingu (IAiR).

Powrót do listy  
Katarzyna Majchrzak
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Katarzyna Majchrzak, Członek Rady Nadzorczej od 1 maja 2015r.

Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Marketingu Wartości, Instytut Zarządzania Wartością. W 1995 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Jest członkiem Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH oraz członkiem Towarzystwa Naukowego Prakseologii.

Od 2009r. prof. K.Majchrzak jest również Dyrektorem ds. Komunikacji Korporacyjnej, członkiem Rady Dyrektorów EDF Polska S.A. W latach 1999-2007 była Dyrektorem Biura PR i Promocji w PKN Orlen S.A. i odpowiadała za planowanie oraz nadzór nad wdrażaniem polityki informacyjnej i promocyjno-reklamowej spółki. Pracowała również w ICENTIS Corporate Solutions, ICENTIS Capital, Zachodnim Funduszu Inwestycyjnym NFI S.A., International Westfund Holdings LTD oraz w Hortex Sp. z o.o.

Powrót do listy  
Laura Stefania Penna
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Laura Stefania Penna otrzymała stopień naukowy w zakresie zarządzania w 1989 roku na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.

W styczniu 1990r. rozpoczęła karierę w dziedzinie doradztwa strategicznego, do 1999 roku pracując dla Accenture jako Senior Manager do spraw usług strategicznych.

W listopadzie 1999r. dołączyła do Rolo Banca (włoskiego banku, który został następnie przyłączony do UniCredito Italiano) jako Szef Planning and Control.

W czerwcu 2001r. została nominowana na Szefa Group Planning Grupy UniCredit. Stanowisko to zajmowała do października 2005r., kiedy to powierzono jej odpowiedzialność za kontroling finansowy w obrębie Biura Integracji, jednostki ustanowionej w celu przeprowadzenia integracji HVB w ramach Grupy UniCredit.

W okresie od listopada 2006r. do marca 2007r. przeprowadziła  specjalny projekt strategiczny w  zakresie leasingu; w kwietniu 2007 roku powierzono jej stanowisko Szefa UniCredit Management Consultancy - wyspecjalizowanej jednostki wewnętrznej zapewniającej wysoki poziom doradztwa strategicznego w obrębie Grupy. 

Powrót do listy  
Wioletta Rosołowska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wioletta Rosołowska

Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. od 2 czerwca 2012r. Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń od 24 lipca 2012r.

Wioletta Rosołowska kształciła swoje umiejętności przywódcze, zdobywała wiedzę biznesową na szkoleniach dla senior menadżerów w Insead, Harvard i Oxford. Ukończyła podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim,  kierunek resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej.

W latach 1991 - 1993,  pracowała w międzynarodowych agencjach reklamowych Young & Rubicam oraz  Saatchi & Saatchi odpowiadając za budowanie strategii mediowych i kupowanie mediów dla klientów Agencji.

W 1993 roku rozpoczęła pracę w Tchibo w Polsce , gdzie pełniła funkcję  dyrektora ds. marketingu w Polsce i w krajach bałtyckich, dyrektora sprzedaży na Polskę i w krajach bałtyckich.  Była również odpowiedzialna za marketing międzynarodowy dla marki Tchibo w Tchibo Gmbh w Hamburgu.

W latach 2000 - 2007 była dyrektorem generalnym Tchibo odpowiadając za biznes FMCG w Polsce i w krajach bałtyckich, budowanie operacji sklepów Tchibo i działalność  fabryki w Polsce.

Jako członek Zarządu  Tchibo GmbH w Hamburgu, w latach 2007 - 2013,  odpowiadała za rozwój biznesu FMCG, retail i e-commerce  w jedenastu krajach Europy Wschodniej.

Dwukrotnie była uznana przez Financial Times Deutschland za jedną z najbardziej wpływowych kobiet biznesu.

W styczniu 2014 roku Wioletta Rosołowska dołączyła do Grupy L'Oréal, a od lipca 2014 roku objęła funkcję Prezesa L'Oréal Polska.
W L'Oréal Polska zarządza grupą ponad 900 osób oraz jest współodpowiedzialna za działalność jednej z ważniejszych fabryk dla Grupy L'Oréal - polskiego Kosmepolu.

Powrót do listy  
Doris Tomanek
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Doris Tomanek otrzymała stopień naukowy w zakresie Makroekonomii w 1981 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.

W latach 1975-1978 rozpoczęła karierę w sektorze bankowym w Creditanstalt.

W 1982r. dołączyła do Mobil Oil Austria AG w Wiedniu, pozostając tam do 1988r., kiedy to przeniosła się do Coca Cola Group.

Przez 17 lat pracowała w Coca Cola, zajmując stanowiska o rosnącej odpowiedzialności, finalnie zajmując stanowisko Szefa Zasobów Ludzkich w Coca Cola HBC, firmy Hellenic zarządzającej działaniami Coca Cola w 28 państwach Europy Centralnej i Południowej.

W roku 2005 rozpoczęła pracę w UniCredit Bank Austria AG jako Szef  Zasobów Ludzkich.

W roku 2006 została nominowana Szefem Zasobów Ludzkich Grupy UniCredit Regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

W roku 2008 otrzymała tytuł Executive Vice President Grupy UniCredit.

Powrót do listy  
Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty