Informator obligacyjny

Informator obligacyjny

INFORMATOR DOTYCZĄCY OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Informator dotyczący oszczędnościowych obligacji Skarbu Państwa (Informator) jest dokumentem opisującym ogólne zasady sprzedaży i obsługi Oszczędnościowych Obligacji Skarbu Państwa przez Agentów emisji. Informator nie stanowi propozycji ani oferty nabycia obligacji ani nie ma na celu pozyskania ofert nabycia obligacji przez osoby podlegające lub znajdujące się w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie złożenie takiej propozycji lub oferty albo podejmowanie działań wobec takiej osoby w celu pozyskania ofert nabycia obligacji byłyby niezgodne z prawem. Niniejszy dokument nie został zarejestrowany ani zatwierdzony przez żaden organ regulacyjny w jakiejkolwiek jurysdykcji ani nie został złożony w takim organie w celu rejestracji lub zatwierdzenia.

1. Emitent oraz podstawa prawna emisji
2. Dane Emitenta i Agentów emisji oraz adresy stron internetowych, na których podawane są do publicznej wiadomości informacje dotyczące oferty oraz sprzedaży obligacji
2.1. Dane Emitenta
2.2. Dane Agenta emisji - PKO BP S.A.
2.3. Dane Agenta emisji – Pekao S.A.
3. Oferowane papiery wartościowe
4. Podmioty uprawnione do nabywania obligacji oszczędnościowych
5. Ogólne zasady sprzedaży obligacji
5.1. Zasady nabywania obligacji w drodze zamiany
5.2. Oprocentowanie obligacji
6. Wykup obligacji oraz wypłata należności
6.1. Ogólne zasady wykupu i wypłaty należności
6.2. Dzień ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji
6.3. Wykup obligacji poprzez zamianę na obligacje nowych emisji
6.4. Przedterminowy wykup
7. Udzielenie pełnomocnictwa i obsługa pełnomocnika
8. Nabycie, dysponowanie obligacjami i realizacja świadczeń z tytułu obligacji przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych
9. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
10. Wtórny obrót obligacjami

Informator obligacyjny

Informator obligacyjny

Pobierz plik