Informacje o BM Pekao

MiFID w Biurze Maklerskim Pekao

Informacje o Biurze Maklerskim Pekao

NAZWA ORAZ DANE TELEADRESOWE

Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao (BM/Biuro Maklerskie)
ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa 
Strona internetowa: www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie 
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne), +48 22 591 22 00 (wg taryfy operatora)
Adres e-mailowy BM: bm@pekao.com.pl


NAZWA PODMIOTU, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI BM

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank Pekao SA/Bank)


NAZWA ORGANU, KTÓRY UDZIELIŁ ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ

Bank posiada zezwolenie na świadczenie usług maklerskich wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Działalność Banku podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20 
00-549 Warszawa


JĘZYKI, W KTÓRYCH BM ŚWIADCZY SWOJE USŁUGI

BM informuje, że językiem, w którym Klient może kontaktować się z BM i w którym sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje, jest język polski, z zastrzeżeniem zdania następnego.

Jeżeli emitent zagranicznego instrumentu finansowego/ producent produktu inwestycyjnego znajdującego się w ofercie BM nie opracował polskiej wersji językowej dokumentu lub informacji nt. tego produktu – BM przekazuje Klientowi zainteresowanemu tym produktem dokument lub informacje w wersji językowej opracowanej przez producenta. Ewentualne tłumaczenie części lub całości tego dokumentu lub informacji na język polski może być przekazane z opóźnieniem, a w przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi i braku odmiennego zastrzeżenia – wersja polska nie jest wiążąca.


SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z BIUREM MAKLERSKIM

W zakresie zleceń i dyspozycji:

  • Kanały zdalne:
    • Internet:
    • Telefon: 800 105 800 (połączenie bezpłatne) lub +48 22 591 22 00 (wg taryfy operatora) - dla połączeń z telefonów komórkowych i zagranicy, w dni robocze w godzinach 8:00-20:00.
  • Inne zdalne kanały komunikacji udostępnione przez BM,
  • Osobiście w placówkach maklerskich w godzinach ich otwarcia (wykaz placówek placówek maklerskich dostępny jest na stronie www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie).

W pozostałym zakresie oprócz powyższych również:

  • Listownie na adres Biura Maklerskiego.