Ryzyka

MiFID w Biurze Maklerskim Pekao

Ryzyka

Celem niniejszych informacji jest ogólna charakterystyka usług i instrumentów finansowych oraz wskazanie związanego z nimi ryzyka.

Ryzyko jest nieodłączna częścią każdej inwestycji, a jego poziom jest zróżnicowany i zależny zarówno od usługi jak i od rodzaju instrumentu finansowego. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny wpływu ryzyka na wynik z inwestycji. Inwestowanie w instrumenty finansowe rodzi ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

Informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz związanego z nimi ryzyka zostały zamieszczone poniżej. Są one także udostępniane przez ich emitentów w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu i emisji. Informacje te przekazywane są również przez specjalistyczne serwisy informacyjne, Komisję Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl). Na ww. stronach znajdują się m.in. materiały edukacyjne dla inwestorów.

Informacje zamieszczone na stronach internetowych BM Pekao o instrumentach finansowych nie zawierają opisu wszystkich ryzyk.

BM informuje, że przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Klient powinien dokładnie zapoznać się z informacjami na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyk z nimi związanych.

Poza zmieszczonym niżej opisem charakterystyk, ryzyk i funkcjonowania poszczególnych grup instrumentów finansowych bardziej szczegółowe opisy i wyjaśnienia dotyczące charakterystyk funkcjonowania instrumentów finansowych można znaleźć na stronie internetowej Biura Maklerskiego www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie.