Informacja podatkowa

Inne regulacje

Informacja podatkowa

Informacja podatkowa PIT-8C. Podatek od zysków kapitałowych.

Klienci Biura Maklerskiego Pekao dokonujący transakcji giełdowych (sprzedaż m.in. akcji, obligacji) zobowiązani są do uregulowania podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19%[1]. 

Po zakończeniu roku podatkowego Klienci otrzymują od Biura Maklerskiego Pekao PIT-8C w formie elektronicznej:

 • w aplikacji PeoPay
  zakładka Produkty > Inwestycje i kliknij na banner PIT-8C lub wybierz Historia i wybierz w filtrach opcję Giełda > Informacja podatkowa.
 • w serwisie Pekao24
  zakładka Inwestycje > Historia i wybierz w filtrach opcję Giełda > Informacja podatkowa.

lub w formie papierowej wysyłanej na adres korespondencyjny klienta, w przypadku nieodebrania PIT-8C do 19 lutego 2024 roku (w placówce POK, pPUM lub elektronicznie).

[1] W dniu 31 grudnia 2003 roku, wygasły regulacje wprowadzające zwolnienie podatkowe dla dochodów uzyskiwanych na giełdzie. Kwestie dotyczące opodatkowania papierów wartościowych nabytych przed ta datą zostały szczegółowo określone w art.19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202 poz. 1956). Tym samym od 1 stycznia 2004 r. zaczęły obowiązywać regulacje zawarte w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Komunikat w sprawie zasad wystawiania informacji PIT-8C

PIT-8C - pytania i odpowiedzi, ważne informacje:

 • Kto otrzymuje PIT-8C

  PIT-8C otrzyma każdy Klient, który w poprzednim roku podatkowym dokonał jakiejkolwiek sprzedaży opodatkowanej (odpłatnego zbycia instrumentów finansowych).

  Uwaga! PIT-8C nie jest wystawiany w przypadku uzyskania przychodów nie podlegających opodatkowaniu.

  • Klient otrzyma PIT-8C w przypadku:
   • osiągnięcia dochodu, jak i poniesienia straty,
   • gdy różnica między przychodem a kosztem jest zerowa, ponieważ liczy się fakt uzyskania przychodu.
 • Jak można otrzymać PIT-8C

  PIT-8C udostępniany jest do odbioru w Pekao24 i PeoPay oraz w pełnozakresowych Punktach Usług Maklerskich oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego Pekao. Można go pobrać do 19 lutego 2024 roku. Jeśli do tego dnia Klient nie odbierze PIT-8C elektronicznie lub osobiście, dokument zostanie wysłany na adres korespondencyjny Klienta, który można sprawdzić i zaktualizować w sekcja Mój profil w serwisie Pekao24 lub aplikacji PeoPay.

 • Jeden właściciel - jeden PIT-8C do wszystkich rachunków
  • PIT-8C sporządzany jest wspólnie dla wszystkich rachunków prowadzonych przez BM dla Klienta.
 • Współposiadacze
  • PIT-8C do rachunków wspólnych sporządzany jest odrębnie dla każdego współposiadacza w części proporcjonalnej do liczby posiadaczy;
  • nie ma możliwości wykonania jednego wspólnego PIT z udziałem 100% tylko dla wskazanego współposiadacza;
  • dochód z rachunku wspólnego wyliczany jest zbiorczo ze wszystkich operacji na aktywach rachunku, podział następuje na finalnym dochodzie.
 • Brak sprzedaży
  • w przypadku nie dokonania sprzedaży opodatkowanej PIT-8C nie jest wystawiany;
  • jeżeli Klient ponosi tylko koszty związane z utrzymaniem rachunku (koszty dodatkowe) nie otrzyma PIT-8C;
 • Opodatkowanie nierezydentów
  • zarówno rezydenci jak i nierezydenci otrzymują PIT-8C.

  Uwaga! Wszystkie PIT-y 8C nierezydentów zostaną skierowane do Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

 • Termin zapłaty podatku, PIT-38
  • Podatek dochodowy z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyliczany jest samodzielnie przez podatnika (Klienta).

  • PIT-8C zawiera informacje, na podstawie których podatnik sporządza PIT-38.

  • Dochodów objętych PIT-38 nie łączy się z innego rodzaju dochodami.

  • Termin złożenia PIT-38 w Urzędzie Skarbowym i zapłaty podatku - do 30 kwietnia 2024 r.

 • Transfer instrumentów finansowych
  • z Biura Maklerskiego Pekao do innego domu / biura maklerskiego – jest operacją nie mającą wpływu na podatek.
  • do Biura Maklerskiego Pekao z innego domu / biura maklerskiego – na podstawie informacji otrzymanej od biura maklerskiego dokonującego transferu przenoszona jest cena, data oraz sposób nabycia instrumentów finansowych.
 • Przychody opodatkowane bez względu na datę nabycia
  • Sprzedaż akcji pracowniczych nabytych przez pracowników na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r, o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z poźn.zm) oraz akcji nabywanych w tzw. ofertach zamkniętych (dla pracowników i członków organów spółek).
  • Sprzedaż instrumentów finansowych nabytych w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej.
  • Sprzedaż instrumentów finansowych nabytych w drodze darowizny (cena nabycia zawsze wynosi 0).
  • Sprzedaż instrumentów finansowych objętych w drodze spadku (data nabycia to data zapisania na rachunku spadkobiercy a cena nabycia stanowi równowartość wydatków poniesionych przez spadkodawcę, z wyjątkiem instrumentów finansowych stanowiących majątek wspólny małżonków, dla których zachowujemy datę nabycia na współwłasność przed śmiercią współmałżonka).
 • Dochody zwolnione z podatku

  art. 19 ust 1 nowelizacji updf z 12 listopada 2003 (Dz. U. Nr 202 poz. 1956):

  • ze sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji i innych instrumentów finansowych kupionych przed 1 stycznia 2004 r. na giełdzie, na podstawie publicznej oferty i w regulowanym obrocie pozagiełdowym;
  • z realizacji nabytych przed tą datą i na takich samych warunkach instrumentów pochodnych;
  • z odpłatnego zbycia obligacji SP (np. dziesięcioletnich), nabytych przed 1 stycznia 2003 r. bez względu na sposób nabycia.
 • Opłaty za wydanie dokumentów
  • PIT-8C wydawany jest bezpłatnie;
  • Opłacie podlega wydanie duplikatu informacji podatkowej oraz szczegółowego zestawienia przychodów i kosztów zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat.
 • Dlaczego warto pobrać PIT-8C online

  To bezpieczna, wygodna i ekologiczna forma pobrania informacji podatkowej, która daje możliwość wcześniejszego złożenia deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego.