Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji

Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji

Masz zastrzeżenia lub uwagi dotyczące usług świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao w zakresie Obligacji Skarbu Państwa? Złóż reklamację.

Reklamację możesz złożyć:

•    pisemnie - osobiście w Centrali Biura Maklerskiego Pekao lub w punktach, których listę znajdziesz tutaj >

•    listownie – wyślij ją na adres Centrali Biura Maklerskiego Pekao:

Biuro Maklerskie Pekao
ul. Żubra 1
01-066 Warszawa

•    ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty w ww. punktach.

•    telefonicznie u konsultantów infolinii Biura Maklerskiego Pekao pod numerem  telefonu: +48 22 591 22 00*
(* koszt połączenia wg taryfy operatora),

•    za pośrednictwem poczty wewnętrznej w serwisie Pekao24 jeśli posiadasz dostęp do serwisu.

Na Twoje życzenie, możemy potwierdzić wpływ reklamacji.

 

Kiedy złożyć reklamację?

Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez BM Pekao, złóż niezwłocznie od powzięcia informacji o fakcie niewykonania lub nienależytego wykonania czynności, do których się one odnoszą, co ułatwi i przyśpieszy rzetelne ich rozpatrzenie.

 

Jak napisać reklamację?

Pisząc reklamację:
•    opisz zdarzenie, które jest przedmiotem reklamacji,
•    w miarę możliwości podaj nazwisko pracownika który Cię obsługiwał (lub okoliczności pozwalające na jego identyfikację),
•    w przypadku poniesienia szkody, określ w sposób wyraźny roszczenia z tytułu reklamacji.
Do reklamacji dołącz kopie dokumentów (np. dyspozycji), których reklamacja dotyczy oraz udziel wszelkich informacji dotyczących zgłaszanych żądań niezbędnych do wyjaśnienia reklamacji.


Jakie są zasady i terminy rozpatrywania reklamacji?

Reklamacje wniesione do BM Pekao rozpatrujemy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W sprawach szczególnie skomplikowanych powyższy termin może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni, o czym poinformujemy Cię pisemnie.
Zapoznaj się z Komunikatem Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao, w sprawie trybu i terminów składania skarg (w tym reklamacji) w Biurze Maklerskim Pekao.