Instrumenty oferowane w ramach oferty pierwotnej lub w ofercie publicznej

MIFID

Instrumenty oferowane w ramach oferty pierwotnej lub w ofercie publicznej

Charakterystyka

Biuro Maklerskie Pekao świadczy na rzecz Klienta usługi w zakresie nabywania instrumentów finansowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w ofercie publicznej.
Biuro Maklerskie Pekao przyjmuje zapisy Klienta złożone w formie pisemnej za pośrednictwem sieci placówek maklerskich, zlokalizowanych na terenie całego kraju, a także za pośrednictwem kanałów zdalnych, jeśli pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa i postanowienia odpowiedniego dokumentu informacyjnego.

Ryzyka

Niezależnie od opisanych w innych punktach ryzyk związanych z inwestycjami, nabywanie instrumentów finansowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w ofercie publicznej wiąże się z następującymi ryzykami:

  • ryzyko niedojścia emisji do skutku,
  • ryzyko związane z zawieszeniem lub odstąpieniem od oferty przez emitenta,
  • ryzyko opóźnienia wprowadzenia instrumentu finansowego do obrotu,
  • ryzyko związane z niedopuszczeniem instrumentu finansowego do obrotu,
  • ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na instrumenty finansowe – przydział instrumentów finansowych w ramach oferty pierwotnej może być uzależniony od kolejności zapisów lub całkowitego popytu na oferowane instrumenty finansowe. Występują przypadki, w których inwestor nabywa bardzo małą liczbę instrumentów, na które złożył zapis lub nie nabywa ich wcale,
  • ryzyko związane z wielkością oferty i przyszłą płynnością obrotu (free float) – płynność obrotu instrumentów finansowych na rynku wtórnym może uniemożliwić szybkie wycofanie środków z inwestycji lub może spowodować istotne niekorzystne zmiany cen w przypadku szybkiej sprzedaży,
  • ryzyko braku płynności inwestycji – brak możliwości wycofania środków zaangażowanych przez inwestora do momentu wprowadzenia instrumentu finansowego do obrotu na rynku wtórnym,
  • ryzyko związane z naruszeniem przepisów z zakresu oferty publicznej,
  • ryzyko związane z umowami o gwarantowanie oferty (umowy subemisyjne) – mogą zaistnieć warunki, przy których instytucje gwarantujące lub stabilizujące kurs przy ofercie pierwotnej będą sprzedawały instrumenty finansowe na rynku wtórnym,
  • ryzyko związane z umowami typu „lock-up” – przy ofertach IPO często występują zobowiązania dotychczasowych akcjonariuszy spółki do niesprzedawania akcji w okresie kilku miesięcy od zakończenia IPO (po tym okresie może wystąpić dodatkowa podaż akcji).