Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji klientów Biura Maklerskiego Pekao

Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji klientów Biura Maklerskiego Pekao

Masz zastrzeżenia lub uwagi dotyczące usług świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao lub działalności Biura Maklerskiego Pekao? Złóż reklamację.

Reklamację możesz złożyć:

 • pisemnie - osobiście w Centrali Biura Maklerskiego Pekao lub w placówce maklerskiej, 
 • listownie – wyślij ją na adres Centrali Biura Maklerskiego Pekao: 

  Biuro Maklerskie Pekao
  ul. Żubra 1
  01-066 Warszawa
   
 • ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty w placówce maklerskiej.
 • telefonicznie u konsultantów infolinii Biura Maklerskiego Pekao pod numerem telefonu +48 22 591 22 00, koszt połączenia wg taryfy operatora), 
 • za pośrednictwem poczty wewnętrznej w serwisie Pekao24 jeśli posiadasz dostęp do serwisu.

Listę placówek maklerskich BM Pekao znajdziesz tutaj >

Na Twoje życzenie, możemy potwierdzić wpływ reklamacji.

Kiedy złożyć reklamację?

Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez BM Pekao, złóż niezwłocznie od powzięcia informacji o fakcie niewykonania lub nienależytego wykonania czynności, do których się one odnoszą, co ułatwi i przyśpieszy rzetelne ich rozpatrzenie. 

Jak napisać reklamację?

Pisząc reklamację:

 • opisz zdarzenie, które jest przedmiotem reklamacji,
 • w miarę możliwości podaj nazwisko pracownika który Cię obsługiwał (lub okoliczności pozwalające na jego identyfikację),
 • w przypadku poniesienia szkody, określ w sposób wyraźny roszczenia z tytułu reklamacji. 

Do reklamacji dołącz kopie dokumentów (np. dyspozycji), których reklamacja dotyczy oraz udziel wszelkich informacji dotyczących zgłaszanych żądań niezbędnych do wyjaśnienia reklamacji. 

Jakie są zasady i terminy rozpatrywania reklamacji?

Reklamacje wniesione do BM Pekao rozpatrujemy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W sprawach szczególnie skomplikowanych powyższy termin może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni, o czym poinformujemy Cię pisemnie.

Zapoznaj się z Komunikatem Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao, w sprawie trybu i terminów składania skarg (w tym reklamacji) w Biurze Maklerskim Pekao.