Disclaimer

Research disclaimer

Odpowiedzialność za analizy inwestycyjne

Biuro Maklerskie Pekao (BM) jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, Polska. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06- 841, REGON: 000010205, kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości: 262 470 034 zł.

Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska. BM podlega regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego, a także niektórych innych organów regulacyjnych w Unii Europejskiej.

Analizy inwestycyjne są kierowane do klientów, którzy zawarli umowę o sporządzanie analiz inwestycyjnych przez BM, nie są ogólnymi poradami inwestycyjnymi, ani rekomendacjami inwestycyjnymi udzielanymi w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, ani częścią usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. BM, w związku z wydaniem analiz inwestycyjnych, nie ustala profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie weryfikuje jego wiedzy i doświadczenia, jego sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych ani nie dokonuje oceny odpowiedniości usługi. 

Analizy inwestycyjne opierają się na informacjach uzyskanych z publicznych źródeł informacji, które uważamy za wiarygodne, ale za ich kompletność i dokładność nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Wszystkie szacunki, projekcje, prognozy i opinie zawarte w analizach inwestycyjnych stanowią niezależny osąd analityków na dzień publikacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany poglądów wyrażonych w naszych analizach inwestycyjnych w dowolnym momencie bez powiadomienia. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do nieaktualizowania tych informacji lub całkowitego zaprzestania ich udostępniania bez uprzedzenia.

Analizy inwestycyjne służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią części oferty kupna, sprzedaży lub subskrypcji jakiegokolwiek instrumentu finansowego na jakimkolwiek rynku finansowym. Nie stanowią też reklamy.

BM nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie analiz inwestycyjnych. Analizy inwestycyjne nie dają jakiejkolwiek gwarancji, że dane strategie, czy projekcje cenowe są właściwe dla konkretnego Klienta, a korzystając z nich nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. Omawiane instrumenty finansowe mogą podlegać wahaniom pod względem ceny lub wartości. Inwestorzy mogą odzyskać mniej, niż zainwestowali. Zmiany kursów walutowych mogą mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ponadto wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ryzyko związane z inwestycją w omawiane instrumenty finansowe nie zostało w całości wyjaśnione w poszczególnych analizach inwestycyjnych. Korzystanie z usług BM wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, szczegółowo opisanym na stronie internetowej www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie

Ujawnienia w obrębie potencjalnych konfliktów interesów

Obecne potencjalne konflikty interesów dotyczą następujących emitentów (patrz definicja kluczy poniżej):
AB S.A. 3; Alior 3; Allegro 3; Astarta SA 3; Asseco Poland 3; CCC 3; CD Projekt 3; Cyfrowy Polsat 3; Dino Polska 3; ENEA 3; ENERGA 3; JSW 3; KGHM 3; LPP 3; Lotos 3; Mercator 3; Orange Polska 3; PGE 3; PGNiG 3; PKN Orlen 3; PKO BP 3; Play 3; Santander Bank Polska 3; Tauron PE 3; Stalprodukt S.A. 3

Słownik:
Klucz 1: Emitent posiada co najmniej 5% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A.
Klucz 2: BM i/lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy była głównym managerem lub co-lead managerem (gwarantem lub współgwarantem) w ciągu ostatnich 12 miesięcy publicznej oferty instrumentów finansowych emitenta.
Klucz 3: BM i/lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy jest animatorem rynku lub dostawcą płynności w zakresie instrumentów finansowych emitenta.
Klucz 4: Analizowana firma oraz BM i/lub powiązana z nimi osoba prawna zawarły umowę świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych.
Klucz 5: Analityk lub osoba z nim powiązana zasiada w radzie nadzorczej / zarządzie emitenta.
Klucz 6: BM posiada pozycję długą netto na akcjach przekraczającą 0,5% całkowitego wyemitowanego kapitału zakładowego emitenta.
Klucz 7: BM posiada pozycję krótką netto na akcjach przekraczającą 0,5% całkowitego wyemitowanego kapitału zakładowego emitenta.

Analitycy mogą odnosić się do jednej lub kilku firm w swoich analizach. W niektórych przypadkach analizowani emitenci aktywnie dostarczali informacji do tej analizy. Co do zasady analizy inwestycyjne nie są ujawniane żadnemu emitentowi papierów wartościowych przed datą ich pierwszej publikacji, chyba że co innego zostało wskazane w danej analizie inwestycyjnej.

Wynagrodzenie BM lub osób pracujących dla BM, które brały udział w sporządzaniu rekomendacji, nie jest bezpośrednio powiązane z transakcjami w zakresie usług BM określonych w sekcjach A i B załącznika I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE) lub innego rodzaju transakcjami, które wykonuje BM lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy, lub nie jest związane z opłatami i prowizjami, które otrzymuje BM lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy.

BM i/lub inna osoba prawna wchodząca w skład tej samej grupy kapitałowej może regularnie handlować akcjami analizowanych spółek. BM i/lub inne powiązane z nim osoby prawne mogą posiadać otwarte pozycje o znacznej wartości na akcjach analizowanych spółek lub na instrumentach pochodnych takich akcji. Bank i inne osoby prawne z Grupy Pekao mogły udzielić analizowanym spółkom znacznych kredytów. BM i/lub inne powiązane osoby prawne mogą mieć znaczący interes finansowy związany z analizowanymi spółkami lub mogą mieć taki interes w dowolnym momencie w przyszłości. W związku z tym, że BM i/lub każda z powiązana z nim osoba prawna są uprawnieni, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, do dokonywania takich czynności w dowolnym momencie w przyszłości, które mogą prowadzić do zaistnienia znaczącego interesu finansowego, do celów niniejszej informacji należy przyjąć, że BM i/lub jakakolwiek powiązana osoba prawna faktycznie wykona takie działania, które mogą doprowadzić do zaistnienia znaczącego interesu finansowego w odniesieniu do analizowanych spółek.

Analizowane spółki i BM i/lub jakakolwiek osoba prawna wchodząca w skład tej samej grupy mogły zawrzeć umowy dotyczące świadczenia usług firm inwestycyjnych określonych w sekcjach A i B załącznika I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w zamian za co BM i/lub taka osoba prawna będąca częścią tej samej grupy otrzymała wynagrodzenie, przyrzeczenie zapłaty lub zamierza to uczynić. W związku z tym, że BM i/lub każda osoba prawna wchodząca w skład tej samej grupy jest uprawniona do zawarcia, zgodnie z obowiązującym prawem, umowy o świadczenie usług firm inwestycyjnych określonych w sekcjach A i B Załącznika I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z analizowaną spółką w dowolnym momencie w przyszłości i mogą otrzymać wynagrodzenie lub przyrzeczenie zapłaty, na potrzeby niniejszej informacji należy przyjąć, że BM i/lub każda osoba prawna należąca do tej samej grupy faktycznie zawrze takie umowy i faktycznie otrzyma takie wynagrodzenie lub przyrzeczenie zapłaty.

Aby zapobiec konfliktom interesów lub nimi zarządzić, BM i/lub inna osoba prawna wchodząca w skład tej samej grupy ustaliła bariery organizacyjne wymagane z punktu widzenia prawnego i nadzorczego, których przestrzeganie jest monitorowane przez dział zgodności. Powstające konflikty interesów są zarządzane przez bariery prawne i fizyczne oraz niefizyczne mające na celu ograniczenie przepływu informacji pomiędzy jednym obszarem / działem BM i/lub innymi powiązanymi z nimi osobami prawnymi. W szczególności jednostki bankowości inwestycyjnej, w tym finansów przedsiębiorstw, działalność na rynku kapitałowym, doradztwo finansowe i inne działania związane z pozyskiwaniem kapitału, są oddzielone fizycznymi i niefizycznymi barierami od jednostek sprzedażowych, a także od działu analiz inwestycyjnych. Ujawnienia znanych i potencjalnych konfliktów interesów są zamieszane w analizach inwestycyjnych. Analitycy są na bieżąco nadzorowani i zarządzani przez osoby, które nie są odpowiedzialne za działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej, w tym za działalność w zakresie finansów przedsiębiorstw lub inną działalność związaną z oferowaniem papierów wartościowych.

Responsibility for the content of investment analyses

Pekao Brokerage Office (BM) is an organizationally separated unit of Bank Polska Kasa Opieki S.A., based in Warsaw, ul. Żubra 1, 01-066 Warsaw, Poland. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its seat in Warsaw, at ul. Żubra 1, 01-066 Warsaw, Poland, entered in the register of entrepreneurs in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, share capital (entirely paid) in the amount of PLN: 262 470 034.

BM is supervised by Polish Financial Supervision Authority, ul. Piękna 20, 00-549 Warsaw, Poland and is subject to regulations issued by the Financial Supervision Authority as well as by certain other regulators in the European Union.

Our investment analyses are addressed to clients who have entered into an investment research agreement with BM, they are not general investment advice, nor investment recommendations provided as part of the investment advisory service, nor a part of portfolio management service. Investment analyses are given without taking into consideration the needs and circumstances of the Client, in particular when preparing the analyses BM does not examine the Client’s investment objectives, level of risk tolerance, time horizon as well as the financial situation of the Clients nor does it assess the suitability of the service.

Our investment analyses are based on information obtained from, or are based upon public information sources that we consider to be reliable but for the completeness and accuracy of which we assume no liability. All estimates, projections, forecasts and opinions included in our investment analyses represent the independent judgment of the analysts as of the date of the issue. We reserve the right to modify the views expressed in investment analyses at any time without notice. Moreover, we reserve the right not to update information or to discontinue it altogether without notice. 

Our investment analyses are for information purposes only and do not constitute an offer to buy, sell or subscribe to any financial instrument on any financial market. They are also not advertisements.

BM is not responsible for the consequences of investment decisions made on the basis of investment analyses. Investment analyses do not give any guarantee that given strategies or price projections are appropriate for a specific Client, and when using them one should not resign from conducting an independent assessment and taking into account risk factors other than those presented. The securities discussed may fluctuate in price or value. Investors may get back less than they invested. Changes in rates of exchange may have an adverse effect on the value of investments. Furthermore, past performance is not necessarily indicative of future results. In particular, the risks associated with an investment in financials instruments or securities mentioned in investment analyses are not explained in their entirety. The use of BM services involves investment risk, described in detail on the website www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie

Potential conflicts of interests

Current potential conflicts of interests involve following stocks (see definition of keys below):
AB S.A. 3; Alior 3; Allegro 3; Astarta S.A. 3; Asseco Poland 3; CCC 3; CD Projekt 3; Cyfrowy Polsat 3; Dino Polska 3; ENEA 3; ENERGA 3; JSW 3; KGHM 3; LPP 3; Lotos 3; Mercator 3; Orange Polska 3; PGE 3; PGNiG 3; PKN Orlen 3; PKO BP 3; Play 3; Santander Bank Polska 3; Tauron PE 3; Stalprodukt S.A. 3

Glossary:
Key 1: Issuer owns at least 5% of the capital stock of Bank Pekao S.A.
Key 2: BM and/or any legal person part of the same group belonged to has been lead manager or co-lead manager (gwarantem lub współgwarantem) over the previous 12 months of a publicly disclosed offer of financial instruments of the issuer. 
Key 3: BM and/or any legal person part of the same group is a market maker or liquidity provider in the financial instruments of the issuer.
Key 4: The analyzed company and BM, and/or any related legal person have concluded an investment research agreement. 
Key 5: The analyst or his/her related person is on the supervisory/management board of the company they cover.
Key 6: BM holds a net long position exceeding 0.5% of the total issued share capital of the issuer.
Key 7: BM holds a net short position exceeding 0.5% of the total issued share capital of the issuer.

Analysts may refer to one or several companies in their analyses. In some cases, the analyzed issuers have actively supplied information for analyses. Investment analyses are generally not disclosed to any security issuer prior to their first publication, unless otherwise stated.

The remuneration of BM or persons working for BM, and who were involved in producing the recommendations, is not directly tied to transactions in services of BM set out in Sections A and B of Annex I to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of The Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council) or other type of transactions BM or any legal person part of the same group performs, or to trading fees BM or any legal person that is part of the same group receives. 

BM and/or other legal person part of the same group may regularly trade shares of the analyzed companies. BM and/or other related legal persons may hold significant open derivative positions on the stocks of analyzed companies. Banks and other legal persons in the Pekao Group may have handed out substantial loans to the analyzed companies. BM and/or other related legal persons may have a significant financial interest relating to the analyzed companies or may have such at any future point of time. Due to the fact that BM and/or any related legal person are entitled, subject to applicable law, to perform such actions at any future point in time which may lead to the existence of a significant financial interest, it should be assumed for the purposes of this information that BM and/or any related legal person will in fact perform such actions which may lead to the existence of a significant financial interest relating to the analyzed companies.

The analyzed companies and BM and/or any legal person part of the same group may have concluded agreements relating to the provision of services of investment firms set out in Sections A and B of Annex I to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council in the previous 12 months, in return for which BM and/or such legal person part of the same group received a consideration or promise of consideration or intends to do so. Due to the fact that BM and/or any legal person part of the same group are entitled to conclude, subject to applicable law, an agreement on services relating to the provision of services of investment firms set out in Sections A and B of Annex I to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with the analyzed companies at any future point in time and may receive a consideration or promise of consideration, it should be assumed for the purposes of this information that BM and/or any legal person part of the same group will in fact conclude such agreements and will in fact receive such consideration or promise of consideration.

To prevent or remedy conflicts of interest, BM and/or other legal person part of the same group have established the organizational arrangements required from a legal and supervisory aspect, adherence to which is monitored by its compliance department. Conflicts of interest arising are managed by legal and physical and non-physical barriers designed to restrict the flow of information between one area/department of BM and/or other related legal persons with them. In particular, Investment Banking units, including corporate finance, capital market activities, financial advisory and other capital raising activities, are segregated by physical and non-physical boundaries from sales units, as well as the research department. Disclosure of known and potential conflicts of interest and other material interests is made in the research. Analysts are supervised and managed on a day-to-day basis by line managers who do not have responsibility for investment banking activities, including corporate finance activities, or other activities involving offering of securities.