Obsługa emitentów

Obsługa emitentów

silna pozycja rynkowa i uznanie inwestorów zaufało nam wiele przedsiębiorstw w ramach emisji instrumentów finansowych
indywidualne podejście do Klienta stosujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb spółki
pełnozakresowa obsługa publicznych i niepublicznych papierów wartościowych Rejestr akcjonariuszy, Sponsor emisji
szerokie kompetencje realizujemy procesy zróżnicowane pod względem wielkości, struktury i rozproszenia terytorialnego

Zakres usług

Biuro Maklerskie Pekao świadczy usługi dla emitentów papierów wartościowych:

 • zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (zdematerializowanych), wprowadzonych do obrotu zorganizowanego (sponsor emisji),
 • niepublicznych, niemających formy dokumentu (prowadzenie rejestru akcjonariuszy, ewidencji uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego, obligacji).

Oferujemy kompleksową obsługę procesu udostępniania akcji pracowniczych uprawnionym osobom zarówno dla spółek publicznych (takich, w których co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana), jak i niepublicznych.

Naszym atutem jest szeroka sieć Punktów Usług Maklerskich ułatwiająca właścicielom papierów wartościowych składanie dyspozycji oraz wykonywanie praw z papierów wartościowych.

Zapoznaj się z pełną ofertą usług świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao dla emitentów papierów wartościowych. Szczegóły poniżej.

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt przez Formularz kontaktowy.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Oferujemy kompleksową obsługę prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy, zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, na którą składa się:

 • założenie Rejestru Akcjonariuszy na podstawie przekazanego przez Emitenta wykazu,
 • dokonywanie niezbędnych zmian w Rejestrze akcjonariuszy związanych z aktualizacją danych właścicieli akcji na podstawie dyspozycji akcjonariuszy,
 • wydawanie imiennych świadectw rejestrowych na żądanie akcjonariusza,
 • wystawianie zaświadczeń o stanie posiadania akcji w rejestrze i historii zmian w rejestrze na podstawie dyspozycji,
 • dokonywanie wpisów w rejestrze zgodnie z zasadami określonymi w KSH, dotyczących przenoszenia własności (na podstawie umów cywilnoprawnych i spadków), blokad, zastawów, zajęć komorniczych,
 • udostępnianie danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy podmiotom uprawnionym, 
 • pośredniczenie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych emitenta względem akcjonariuszy (o ile statut emitenta nie stanowi inaczej), w tym w przyjmowanie/anulowanie dyspozycji wypłat w formie przelewu i gotówki,
 • obsługa przymusowego wykupu i odkupu akcji,
 • sporządzanie listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
 • wykonywanie innych czynności wymaganych od podmiotu prowadzącego rejestr przepisami KSH lub innymi przepisami prawa.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw, zmienioną ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, od 1 marca 2021 roku akcje spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych nie będą mogły mieć formy dokumentu, lecz będą musiały zostać zarejestrowane w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez uprawnione podmioty.

Biuro Maklerskie Pekao zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, a tym samym rejestru akcjonariuszy.

Zapewniamy indywidualne podejście i warunki świadczenia usług dla Spółki jak i grupy podmiotów.

Odwiedź stronę dedykowaną usłudze i otrzymaj więcej informacji >>

Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego związane jest m.in. z funkcją sponsora emisji pełnioną przez biuro maklerskie od chwili zarejestrowania przez emitenta papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

Sponsor emisji prowadzi rachunki papierów wartościowych dla właścicieli papierów wartościowych nabytych w obrocie pierwotnym lub w ofercie publicznej, którzy nie zdeponowali posiadanych walorów na rachunkach inwestycyjnych.

Uczestniczymy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów składanych przez emitenta do KDPW dotyczących rejestrowanych papierów wartościowych. Po rejestracji zapewniamy emitentowi stałe pośredniczenie w kontaktach z KDPW.

Na podstawie umowy zawartej z emitentem zapewniamy kompleksową obsługę:

 • rejestru właścicieli papierów wartościowych,
 • praw z papierów wartościowych (m.in. wypłatę dywidendy, konwersję akcji, podział papierów wartościowych, blokadę papierów wartościowych, wystawianie zaświadczeń np. w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki).

Dotychczas obsługiwane przez nas emisje to: akcje na okaziciela, akcje imienne, obligacje komunalne, obligacje instytucji finansowych, obligacje przedsiębiorstw, obligacje zamienne na akcje, certyfikaty inwestycyjne i warranty subskrypcyjne.

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.