Szczególne zagraniczne instrumenty finansowe

MIFID

Szczególne zagraniczne instrumenty finansowe

KWITY DEPOZYTOWE

Charakterystyka

Kwity depozytowe to instrumenty finansowe, stwierdzające własność instrumentów finansowych emitenta z siedzibą w innym państwie. Mogą one zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz być przedmiotem obrotu niezależnie od papierów wartościowych, których własność stwierdzają. Kwity depozytowe mogą być emitowane w oparciu o akcje (najczęściej), obligacje lub inne instrumenty finansowe.

Ze względu na siedzibę emitenta wyróżniamy dwie główne grupy kwitów depozytowych:

 • ADR (American Depository Receipts) – amerykańskie kwity depozytowe, emitowanie przez amerykańskie instytucje finansowe, w celu umożliwienia, głównie inwestorom amerykańskim, ale nie tylko, inwestowania w akcje spółek spoza USA. ADR jest ekwiwalentem akcji lub pakietu akcji spółek mających siedzibę i notowanych poza USA. Akcje te zostają wyłączone z obrotu i pozostają w depozycie banku powierniczego, a w ich miejsce w obrocie znajdują się ADR-y. ADR-ami można swobodnie obracać, a ich właściciele mogą je zamieniać z powrotem na akcje.
 • GDR (Global Depository Receipts) – globalne kwity depozytowe, czyli certyfikaty emitowane przez instytucje finansowe z poza USA (najczęściej kraju OECD), w celu umożliwienia inwestowania w akcje spółek nienotowanych w kraju emisji GDR. GDR jest ekwiwalentem akcji lub pakietu akcji spółek mających siedzibę i notowanych poza krajem emisji GDR. Akcje te zostają wyłączone z obrotu i pozostają w depozycie banku powierniczego, a na ich miejsce w obrocie znajdują się GDR-y. GDR-ami można swobodnie obracać, a ich właściciele mogą je zamieniać z powrotem na akcje notowane na rynku oryginalnym. GDR-y jednej emisji mogą znajdować się w obrocie na więcej niż jednym rynku. GDR-y mogą być przedmiotem ograniczonego obrotu w USA na podstawie regulacji SEC (Regulacji S i Regulacji 144A).

Depozytariusz akcji, o które oparty jest ADR/GDR, może umożliwić, właścicielowi kwitu depozytowego: głosować w sposób pośredni na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, wówczas udziela instrukcji co do sposobu głosowania. Ponadto właściciel kwitu depozytowego ma uprawnienia do dywidendy oraz prawa poboru nowych akcji. ADR/GDR nie uprawnia do osobistego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki o której akcje oparty jest ADR lub GDR.

Funkcjonowanie

Cena kwitu depozytowego jest zależna od ceny akcji, które są podstawą emisji kwitu. Kiedy ceny akcji rosną, cena kwitu depozytowego najczęściej rośnie, kiedy ceny akcji zniżkują, cena kwitu depozytowego również najczęściej zniżkują. W pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny kwitu depozytowego zwyżkują, wartość posiadanych przez inwestora kwitów depozytowych rośnie, natomiast w negatywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny kwitu depozytowego zniżkują, wartość posiadanych przez inwestora kwitów depozytowych maleje. Należy mieć na uwadze, że ze względu na możliwy efekt zmiany kursów walut, zmiany ceny akcji i kwitu depozytowego mogą nie być zależnością prostą, proporcjonalną.

Ryzyka

Z inwestowaniem w kwity depozytowe związana jest większość ryzyk opisanych wcześniej w odniesieniu do akcji, tj.:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko zmienności,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko zarządzania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko regulacyjne kraju emitenta.

Z inwestowaniem w kwity depozytowe związane są następujące ryzyka:

 • ryzyko polityczne – ryzyko istotne w szczególności w przypadku inwestowania w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw, gdzie istotna może być nie tylko ocena możliwości danego państwa do spłaty długu, ale również ocena gotowości do jego spłaty.
 • ryzyko wystawcy kwitu depozytowego – związane z kondycją instytucji finansowej będącej wystawcą kwitów depozytowych.
 • ryzyko ograniczonego lub opóźnionego dostępu do informacji.

MLP – MASTER LIMITED PARTNERSHIP

Charakterystyka

Master Limited Partnership jest to spółka, której udziały są notowane na rynku regulowanym. MLP są zobowiązane do uzyskiwania co najmniej 90% dochodów z działalności związanej z wydobyciem, produkcją lub transportem zasobów naturalnych lub z nieruchomościami. Posiadacze udziałów w spółce (ang. „limited partners”) w zamian za dostarczenie kapitału na rzecz spółki otrzymują dywidendy które są traktowane jako częściowy zwrot kapitału i nie tworzą zobowiązania podatkowego (w USA). Posiadacze udziałów uczestniczą zarówno w zyskach, jak i zobowiązaniach spółki. Partnerzy spółki (ang. „general partners”) są natomiast odpowiedzialni za zarządzanie spółką, a ich wynagrodzenie uzależnione jest od wyników finansowych spółki. MLP notowane na giełdzie są zobowiązane do wypłacania w całości środków pieniężnych na rzecz inwestorów. Prowadzenie spółki w formie MLP pozwala na zmniejszenie kosztu kapitału, zaś z perspektywy posiadaczy udziałów pozwala na uniknięcie podwójnego opodatkowania wypłat z tytułu dywidend.

Ryzyka

Z inwestowaniem w udziały w MLP związana jest większość ryzyk opisanych wcześniej w odniesieniu do akcji, tj.:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko zmienności,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko zarządzania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko regulacyjne kraju emitenta.

Z inwestowaniem w udziały w MLP związane są również następujące ryzyka:

 • ryzyko związane z odpowiedzialnością za zobowiązania MLP, w niekorzystnej sytuacji inwestor może stracić całość zainwestowanych środków i dodatkowo odpowiadać za niespłacone zobowiązania MLP proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową rynku – związane
 • z tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.in. wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, inflacja). W praktyce precyzyjna prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu instrumentu finansowego i jego wyeliminowanie nie jest możliwe, co należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 • ryzyko szczególne - dotyczące danego MLP i rynku na jakim działa, np. ryzyko zmian cen wydobywanego surowca lub sytuacji na rynku nieruchomości
 • ryzyko stopy procentowej – w przypadku MLP działającego na rynku nieruchomości, wahania stóp procentowych mogą wpływać na rentowność MLP

Funkcjonowanie

W pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny MLP zwyżkują, wartość posiadanych przez inwestora MLP rośnie, natomiast w negatywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny akcji zniżkują, wartość posiadanych przez inwestora MLP maleje.

ROYALTY TRUST

Charakterystyka

Royalty trust jest to podmiot będący właścicielem praw do wydobycia surowców. Głównym celem działania podmiotu jest przekazywanie inwestorom dochodu ze sprzedaży wydobywanych surowców. Trusty nie posiadają aktywów górniczych, zaś wydobycie i sprzedaż surowców prowadzona jest przez oddzielny podmiot, który przekazuje na rzecz trustu opłaty za prawa do eksploatacji górniczej. Trusty działające na podstawie prawa amerykańskiego (USA) przekazują inwestorom dochód, aż do wyczerpania się danego złoża, kiedy to następuje rozwiązanie trustu. W przypadku trustów opartych na prawie kanadyjskim, mogą one emitować akcje oraz zaciągać dług, co pozwala na nabycie nowych praw do wydobycia oraz dokonywania inwestycji w już posiadanych lokalizacjach. Inwestycja w udziały royalty trust pozwala uniknąć inwestorowi podwójnego opodatkowania, jako że dochody trustu nie podlegają opodatkowaniu z tytułu podatku od osób prawnych.

Funkcjonowanie

W pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny royalty trust zwyżkują, wartość posiadanych przez inwestora royalty trust rośnie, natomiast w negatywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny royalty trust zniżkują. wartość posiadanych przez inwestora royalty trust maleje.

Ryzyka

Z inwestowaniem w udziały w Royalty Trust związana jest większość ryzyk opisanych wcześniej w odniesieniu do akcji, tj.:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko zmienności,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko zarządzania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko regulacyjne kraju emitenta.

Z inwestowaniem w udziały w Royalty Trust związane są również następujące ryzyka:

 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową rynku – związane
 • z tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.in. wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, inflacja). W praktyce precyzyjna prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu instrumentu finansowego i jego wyeliminowanie nie jest możliwe, co należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 • ryzyko szczególne - dotyczące danego Royalty Trust i rynku na jakim działa, to znaczy ryzyko zmian cen wydobywanego surowca