Gotowe rozwiązania inwestycyjne

Obligacje Skarbowe

Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez Ministra Finansów reprezentującego Skarb Państwa. Emitent pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami (wykupić obligacje) w określonym czasie. Ze względu na czas do wykupu, obligacje skarbowe umożliwiają inwestowanie w krótkim, średnim i długim terminie.

Szeroka oferta Zbudujesz portfel z różnego typu obligacji i dopasowany do Twoich potrzeb i oczekiwań
Wystarczy 100 zł Każda obligacja niezależnie od rodzaju obligacji kosztuje nie więcej niż 100 zł
Obligacje oferowane w cyklach miesięcznych Co miesiąc nowe serie obligacji skarbowych
Brak opłat Prowadzenie rachunku pieniężnego, zawarcie umowy, zakup obligacji, zamiana bez żadnych kosztów
Umowa online Podpisz umowę bez wychodzenia z domu
Wygoda inwestowania Możesz inwestować 24/7 przez cały rok za pośrednictwem systemu internetowego Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay

Produkty strukturyzowane

Certyfikaty Strukturyzowane

Produkty inwestycyjne oparte o różnego rodzaju instrumenty bazowe, zapewniając dostęp do unikatowych rynków. Dają możliwość wyboru różnych formuł wypłaty oraz profili ryzyka, stając się przydatnym instrumentem finansowym uzupełniającym portfel inwestycyjny.

Transparentność Wynik oparty jest o formułę znaną już na początku inwestycji.
 • Zobacz szczegóły

  Rozliczenie inwestycji w certyfikatach podlega określonym regułom, a jego forma jest zależna od ceny referencyjnej instrumentu bazowego, na którym opiera się certyfikat według stanu w określonych z góry dniach oraz rentowności części obligacyjnej

Elastyczność doboru parametrów inwestycyjnych Różne poziomy ochrony kapitału, uzależnione od tolerowanego poziomu ryzyka inwestorów.
 • Zobacz szczegóły

  Elastyczność w doborze inwestycji oraz zróżnicowany wachlarz profili naliczania zysku. Możliwość ulokowania środków w certyfikaty o różnym poziomie gwarancji kapitału: z pełną, częściową, warunkową gwarancją kapitału lub bez ochrony kapitału.

Możliwość dywersyfikacji portfela aktywów Szeroki wachlarz instrumentów bazowych: akcje, indeksy giełdowe, surowce, waluty.
 • Zobacz szczegóły

  Produkty strukturyzowane umożliwiają również wzbogacenie portfela o aktywa o niskiej korelacji z instrumentami giełdowymi.

Dostęp do globalnej oferty produktów inwestycyjnych Możliwość ekspozycji na aktywa i rynki egzotyczne, niedostępne na polskim rynku.
Płynność Certyfikaty notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Zobacz szczegóły

  Umożliwia to zbycie lub nabycie w dowolnym momencie trwania produktu. Płynność zapewiana jest przez animatora instrumentu, który na bieżąco wystawia oferty kupna i sprzedaży.

Dostępność w ramach prowadzonych w BM Pekao subskrypcji certyfikatów

Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe

Możliwość osiągania większych zysków niż na tradycyjnej lokacie, przy 100% ochronie zainwestowanego kapitału

100% ochrona zainwestowanego kapitału niezależnie od zachowania instrumentu bazowego (indeksu), na którym oparto produkt
Potencjalnie wyższy zysk niż na lokacie pod warunkiem akceptacji ryzyka inwestycyjnego
 • Zobacz szczegóły

  Inwestowanie za pośrednictwem certyfikatów w różnorodne aktywa i regiony geograficzne (w zależności od parametrów produktu) sprawia, że potencjalny zysk ma szansę przewyższyć to, co jest możliwe do uzyskania na tradycyjnych lokatach. Inwestor powinien akceptować ryzyko inwestycyjne, tj. możliwość nieosiągnięcia zysku.

Możliwość wcześniejszej wypłaty środków: Bank zapewnia odkup Certyfikatów Depozytowych z częstotliwością raz na tydzień
 • Zobacz szczegóły

  Transakcje realizowane są po cenach nie niższych niż Cena Gwarantowana określona w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji dotyczącej danego Certyfikatu.

Dostęp do różnych klas aktywów: możliwość inwestowania na rynkach trudno dostępnych dla indywidualnych inwestorów, np. surowców czy zagranicznych akcji
Wycena certyfikatów
 • Zobacz szczegóły

  Posiadacz Certyfikatu ma prawo do składania Ofert Zbycia Praw:

  1. z oznaczeniem Ceny Informacyjnej. Cena Informacyjna to teoretyczna, informacyjna wartość Certyfikatów Depozytowych ustalana przez Bank po godz. 10.00 w Dniu Sesji i obowiązuje ona tylko w tym dniu do godz. 13.30.
  2. bez oznaczenia Ceny Informacyjnej, czyli po Cenie Gwarantowanej lub wyższej.


  Oferty Zbycia Praw są realizowane po Cenie Transakcyjnej. W przypadku wskazania przez Posiadacza Ceny Informacyjnej, transakcja jest realizowana jeżeli Cena Transakcyjna jest równa lub wyższa od Ceny Informacyjnej.


  Oferty Zbycia Certyfikatów Depozytowych przyjmowane są w Punktach Usług Maklerskich (PUM).


  Aktualne ceny informacyjne - SCD

Informacje
 • Zobacz szczegóły

  Certyfikaty Depozytowe pojawiają się w ofercie banku periodycznie, w określonych okresach subskrypcji. Kolejne serie certyfikatów z reguły różnią się od poprzednich rodzajem instrumentu bazowego, formułą naliczania odsetek czy długością okresu inwestycji.

  Od dnia 9 października 2016 roku należności wynikające z Certyfikatów Depozytowych nie są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co wynika z zapisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 roku.

  Zapoznaj się z produktami strukturyzowanymi wyemitowanymi przez Bank Pekao S.A. od 2009 r.

  CERTYFIKATY PRZED DNIEM WYKUPU
  ROK EMISJI: 2021 - 2022

  CERTYFIKATY WYKUPIONE PRZEZ EMINENTA: PRODUKTY ZAKOŃCZONE

Ryzyko inwestycyjne
 • Zobacz szczegóły
  • Ryzyko nie osiągnięcia zysku z inwestycji. Końcowe oprocentowanie Certyfikatów Depozytowych jest zależne od zmiany wartości Indeksu. Należy wziąć pod uwagę,że zysk z inwestycji może wynieść jedynie 0,01%. Opłata dystrybucyjna nie podlega zwrotowi.
  • Ryzyko osiągnięcia niższej stopy zwrotu niż ewentualny wzrost indeksu. Z uwagi na różnorodną formę wypłaty stopa zwrotu z inwestycji rzadko wprost odzwierciedla zachowanie indeksu.
  • Ryzyko ograniczenia płynności związane z możliwością wycofania środków przed zakończeniem inwestycji (Dniem Wykupu) tylko w cyklach tygodniowych. Emitent prowadzi wykup Certyfikatów Depozytowych raz w tygodniu, przy czym zlecenia sprzedaży przyjmowane są do poniedziałku do godz. 13.30 (Dzień Sesji), a ich realizacja następuje w ciągu 2 Dni Roboczych.
  • Ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku wycofania środków przed Dniem Wykupu. Emitent zapewnia 100% ochronę kapitału tylko na koniec okresu inwestycji, przy czym Emitent, w wypadku realizacji zleceń sprzedaży przed Dniem Wykupu, zapewnia jedynie,że cena odkupowanych Certyfikatów Depozytowych nie będzie niższa niż wartość określona w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji za każde 1000 PLN wartości nominalnej Certyfikatu (częściowa ochrona kapitału).
  • Ryzyko wynikające z nieznajomości wysokości ostatecznego Poziomu Partycypacji/ Wykonania w momencie dokonywania zapisu na Certyfikaty.
  • Ryzyko kredytowe. Całość zobowiązania płatnicznego z tytułu emisji Certyfikatów Depozytowych w okresie do Dnia wykupu (włącznie) ciąży na Banku Pekao S.A.
  • Ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia Zakłóceń Rynku lub Zakłóceń Indeksu w przypadku, w którym Bank, działając w dobrej wierze i zgodnie z zasadą należytej staranności, może podjąć Czynności Alternatywne mające na celu ustalenie wartości Certyfikatów wraz z odsetkami w Dniu Wykupu  w inny sposób niż wskazany w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji. Szczegółowe informacje na temat możliwości wystąpienia Zakłóceń Rynku lub Zakłóceń Indeksu znajdują się w Ogólnych Warunkach Drugiego Programu Emisji.

Fundusze inwestycyjne zamknięte

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ), są jedną z możliwości zbiorowego inwestowania bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy o rynkach finansowych.

W zależności od sposobu oferowania certyfikatów rozróżniamy fundusze inwestycyjne zamknięte publiczne - emitujące certyfikaty oferowane do nieograniczonej liczby Klientów i fundusze inwestycyjne zamknięte niepubliczne - kierujące ofertę do ograniczonej (poniżej 150 osób) liczby inwestorów.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego Możliwość lokowania środków w fundusze o różnym profilu ryzyka, oparte o różne aktywa.
Różne możliwości inwestowania Otwarcie na inwestowanie w perspektywiczne, ale w mniej znane branże, aktywa, czy rynki zagraniczne
Profesjonalne wsparcie ekspertów i wygodna obsługa Dzięki temu zyskujesz okresowe publikacje i zestawienie wyników funduszy.

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AKORD

Strategia funduszu zakłada osiąganie zysków z inwestycji w wyniku zmian w światowej gospodarce oraz uzyskanie dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Wykorzystuje całe spektrum klas aktywów bez ograniczeń geograficznych, skupiając się na najpłynniejszych instrumentach (stopy procentowe, waluty, indeksy giełdowe) w celu generowania zysków bez względu na koniunkturę panującą na poszczególnych rynkach finansowych.

Polityka absolutnej stopy zwrotu Polityka zakładającą osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych
Global Macro (podejście Top-Down) Strategia wykorzystująca prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych na świecie
Strategia inwestycyjna wykorzystywana od 8 lat przez Grupę PZU do lokowania własnych środków

PZU Fundusz Inwestycyjny Legato

Strategia funduszu zakłada osiąganie zysków z inwestycji w wyniku zmian w światowej gospodarce oraz uzyskanie dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Wykorzystuje całe spektrum klas aktywów bez ograniczeń geograficznych, skupiając się na najpłynniejszych instrumentach (stopy procentowe, waluty, indeksy giełdowe) w celu generowania zysków bez względu na koniunkturę panującą na poszczególnych rynkach finansowych.

Polityka absolutnej stopy zwrotu Polityka zakładającą osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych
Global Macro (podejście Top-Down) Strategia wykorzystująca prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych na świecie
Strategia inwestycyjna wykorzystywana od 8 lat przez Grupę PZU do lokowania własnych środków

Fundusze inwestycyjne otwarte

Szeroka paleta rozwiązań dająca możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego

Fundusze inwestycyjne otwarte - polskie

Szeroki wachlarz rozwiązań zarówno dla inwestorów szukających alternatywy dla lokat bankowych, jak też oczekujących wyższych stóp zwrotu i akceptujących ryzyko inwestycyjne.

Szeroka oferta Umożliwiamy wybranie funduszu odpowiadającego indywidualnym preferencjom inwestora
 • Zobacz szczegóły

  Możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego poprzez lokowanie środków w fundusze:

  • inwestujące w Polsce bądź zagranicą
  • o różnym profilu ryzyka - od funduszy rynku pieniężnego po akcyjne
  • zarządzane przez różne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez 8 polskich Towarzystw
 • Zobacz szczegóły
  • PEKAO TFI S.A. (dawniej Pioneer Pekao TFI S.A.)     
  • TFI PZU S.A.         
  • TFI ALLIANZ POLSKA S.A.
  • GENERALI INVESTMENTS TFI S.A. (dawniej Union Investment TFI S.A.)     
  • SKARBIEC TFI S.A.
  • GOLDMAN SACHS TFI S.A. (dawniej NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.)
  • INVESTORS TFI S.A.              
  • QUERCUS TFI S.A.            
Strategie funduszowe Dostęp do materiałów przygotowywanych przez analityków Biura Maklerskiego Pekao
 • Zobacz szczegóły

  Materiał „Strategie funduszowe” przedstawia propozycję portfeli funduszowych, opartych na instrumentach dostępnych w ofercie BM Pekao (dawniej CDM Pekao). Zaproponowane portfele różnią się poziomem ryzyka i potencjałem zysku. Raport zawiera również opis perspektyw poszczególnych klas funduszy inwestycyjnych wraz z krótkim uzasadnieniem. Raport wydawany jest raz w miesiącu kalendarzowym.

Swoboda inwestowania Inwestowanie systematyczne lub jednorazowe. Możliwość szybkiego wycofania środków.
 • Zobacz szczegóły

  Uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym pozwala na skorzystanie z koniunktury giełdowej już przy niewielkich wkładach. Minimalna pierwsza wpłata do większości funduszy wynosi od 100 do 1000 PLN, następne wpłaty mogą być takie same lub nawet niższe.

Fundusze inwestycyjne otwarte - zagraniczne

Możliwość inwestowania w produkty o charakterze globalnym, dające alokację na różnych rynkach, przy wykorzystywaniu różnych walut i często niedostępnych na rynku polskim instrumentów finansowych.

Konkurencyjne rozwiązania inwestycyjne obejmujące różne regiony i poziomy ryzyka Dostęp do strategii inwestycyjnych obejmujących większość dostępnych na świecie klas aktywów.
Blisko 500 Subfunduszy zarządzanych przez Goldman Sachs Asset Management, Franklin Templeton Investments oraz Schroder Investment Management Europe.
Wiele światowej klasy zespołów inwestycyjnych, znających rynki lokalne. Specjalistyczna wiedza i umiejętności obejmujące szereg różnych stylów oraz klas aktywów
Inwestycje w USD i EUR oraz w PLN

Doradztwo inwestycyjne

W co inwestować? Poznaj naszą odpowiedź
Analiza Twoich oszczędności i inwestycji Analiza składu Twojego portfela dostępna na wyciągnięcie ręki
Indywidualne rekomendacje dopasowane do Twojego stylu Przygotowanie spersonalizowanych rekomendacji uwzględniających m.in. Twoje preferencje, możliwości finansowe i tolerancję na ryzyko
Profesjonalne analizy inwestycyjne na wyciągnięcie ręki Nasz zespół w BM analizuje na bieżąco instrumenty finansowe i dobiera najbardziej perspektywiczne dla poszczególnych portfeli
Opieka każdego dnia Usługa dostępna w Oddziale i w ramach Pekao24, codziennie możemy dla Ciebie wykonać analizy i przedstawić Rekomendacje
Twoje decyzje i przyjemność z inwestowania Ty decydujesz w co chcesz zainwestować, my umożliwiamy Ci wygodne składanie zleceń w ramach jednego procesu
Komfort na co dzień i lepsze samopoczucie Wiesz, że skorzystałeś z rozwiązań przygotowanych przez ekspertów, a Twoje inwestycje są w dobrych rękach

Listy zastawne

Listy zastawne emitowane w ramach programów emisji na podstawie prospektów Pekao Banku Hipotecznego SA

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.