Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

DayTrading obniż prowizję od transakcji odwrotnych zawartych w tym samym dniu
Zlecenia Do Dyspozycji Maklera skorzystaj z profesjonalnego wsparcia Maklera w zakresie realizacji zleceń
Krótka sprzedaż zarabiaj na spadkach kursów papierów wartościowych
Odroczony Termin Płatności realizuj zlecenia bez pełnego pokrycia finansowego w momencie ich składania
Transakcje pakietowe składaj transakcje kupna lub sprzedaży znacznych pakietów akcji
Usługa Intraday zawieraj transakcje na kontraktach terminowych z zastosowaniem obniżonego poziomu zabezpieczenia

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Chcesz skorzystać z niższych prowizji? Mamy dla Ciebie usługę DayTrading, dzięki której możesz obniżyć prowizję od transakcji odwrotnych zawieranych w tym samym dniu.

Akcje, prawa do akcji, warranty, certyfikaty inwestycyjne

Dla akcji, praw do akcji, warrantów, certyfikatów inwestycyjnych od transakcji odwrotnych zawartych tego samego dnia pobierana jest prowizja w wysokości 0,25% (min. 5,90 zł) wartości zlecenia. Prowizja naliczana jest wg podstawowej stawki ustalonej przy składaniu zlecenia bez uwzględnienia daytradingu. Zwrot nadpłaconej części prowizji następuje w ciągu trzech dni roboczych od dnia zawarcia transakcji odwrotnej na rachunek inwestycyjny Klienta.

Kontrakty terminowe

Dla kontraktów terminowych od transakcji odwrotnych zawartych tego samego dnia pobierana jest prowizja w wysokości 5,90 zł od jednego kontraktu. Prowizja naliczana jest wg podstawowej stawki ustalonej przy składaniu zlecenia bez uwzględnienia DayTradingu. Zwrot nadpłaconej części prowizji następuje w dniu zawarcia transakcji odwrotnej na rachunek inwestycyjny Klienta.


Jak zacząć korzystać


DayTrading dostępny jest dla wszystkich Klientów Biura Maklerskiego Pekao bez konieczności podpisywania dodatkowych umów i aneksów. Wystarczy zrealizować w tym samym dniu transakcję odwrotną, by skorzystać z niższej stawki prowizji.


Dostęp do usługi


Z usługi DayTrading skorzystasz składając zlecenie w:

 • Serwisie internetowym Pekao24
  pod adresem www.pekao24.pl
 • Platformie inwestycyjnej eTrader Pekao
  po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24 www.pekao24.pl i wybraniu przycisku „Uruchom eTrader”
 • Aplikacji mobilnej Pekao24Makler
  do pobrania pod adresem www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/app
 • Serwisie telefonicznym Pekao24Makler
  w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00 w serwisie konsultantów, pod numerami telefonów:
  800 105 800 (koszt połączenia według taryfy operatora)
  +48 22 591 22 00 (koszt połączenia według taryfy operatora)
 • Punkcie Usług Maklerskich
  zlokalizowanym najbliżej www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.html

Nie masz doświadczenia lub czasu na obserwowanie na bieżąco zmian zachodzących na rynku instrumentów finansowych? Skorzystaj z pomocy doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników Biura Maklerskiego Pekao posiadających dostęp do bieżących informacji rynkowych. Zgodnie z Twoimi wskazówkami określonymi w zleceniu upoważniony pracownik wystawi zlecenia brokerskie, decydując o systemie notowań, na którym będzie realizowane zlecenie oraz podejmie decyzje o czasie jego zawarcia.


Jak zacząć korzystać


Zlecenia Do Dyspozycji Maklera są dostępne dla wszystkich Klientów Biura Maklerskiego Pekao bez konieczności podpisywania dodatkowych umów i aneksów. Jedynym warunkiem jest złożenie dyspozycji o wartości minimalnej 50 tys. zł.


Dostęp do usługi


Zlecenia Do Dyspozycji Maklera możesz składać w:

 • Serwisie telefonicznym Pekao24Makler
  w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00 w serwisie konsultantów, pod numerami telefonów:
  800 105 800 (koszt połączenia według taryfy operatora)
  +48 22 591 22 00 (koszt połączenia według taryfy operatora)
 • Pełnozakresowym Punktem Usług Maklerskich
  zlokalizowanym najbliżej www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.html


Pytania i odpowiedzi


Czy w zleceniu DDM mogę określić dodatkowe warunki realizacji zlecenia?

Tak, w zleceniach DDM możesz określić dodatkowe warunki, którymi ma kierować się upoważniony pracownik, np. uzależnić realizację zlecenia od wystąpienia określonej sytuacji na rynku.

Chcesz zrealizować zlecenie kupna, lecz nie posiadasz środków, aby w pełni pokryć wartość zlecenia? Dzięki usłudze OTP (Odroczony Termin Płatności) składając zlecenia o wartości nieprzekraczającej wartości przyznanego limitu zobowiązań możesz zaangażować tylko 30% swoich środków pieniężnych - resztę uregulujesz w terminie dwóch dni roboczych od daty zakupu akcji bądź obligacji. Instrumenty finansowe objęte usługą OTP określane są przez Biuro Maklerskie Pekao.

W przypadku braku spłaty zobowiązania we wskazanym terminie, Biuro Maklerskie jest upoważnione do sprzedaży instrumentów zapisanych na Twoich rachunkach. Możliwość korzystania z usługi OTP zostanie wówczas zawieszona na okres  6 miesięcy oraz zostanie naliczona opłata za niedotrzymanie terminu zapłaty.


Jak zacząć korzystać


Aktywacja Odroczonego Terminu Płatności  wymaga zawarcia Umowy o składanie zleceń z odroczonym terminem płatności, którą możesz podpisać w najbliższym Pełnozakresowym Punkcie Usług Maklerskich.

Warunkiem wymaganym do zawarcia Umowy jest.: 

 1. Uzyskanie odpowiedniego wyniku oceny preferencji, potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności ( w przypadku rachunków wspólnych przez obydwóch współposiadaczy):
  • pozytywny wynik oceny adekwatności dla usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, oraz
  • pozytywny wynik oceny adekwatności dla akcji, REIT i PDA, oraz
  • jest w grupie docelowej dla akcji spółek o wysokiej kapitalizacji oraz płynnych akcji.
 2. Posiadanie rachunku inwestycyjnego prowadzonego na podstawie Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao podpisanej po 28 czerwca 2019 r.  Jeśli umowę podpisałeś przed 28 czerwca 2019 r. w Punkcie Usług Maklerskich powinieneś podpisać umowę zgodną z obowiązującym wzorem.

Pamiętaj, aby podczas składania zlecenia kupna zaznaczyć, czy chcesz skorzystać z usługi OTP.

Wysokość pokrycia zleceń dla danego instrumentu finansowego jest określona przez Biuro Maklerskie Pekao.


Dostęp do usługi


Z usługi OTP możesz skorzystać składając zlecenia w:

 • Serwisie internetowym Pekao24
  pod adresem www.pekao24.pl
 • Platformie inwestycyjnej eTrader Pekao
  po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24 www.pekao24.pl i wybraniu przycisku „Uruchom eTrader”
 • Aplikacji mobilnej Pekao24Makler
  do pobrania pod adresem www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/app
 • Serwisie telefonicznym Pekao24Makler
  w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00 w serwisie konsultantów, pod numerami telefonów:
  800 105 800 (koszt połączenia według taryfy operatora)
  +48 22 591 22 00 (koszt połączenia według taryfy operatora)
 • Punkcie Usług Maklerskich
  zlokalizowanym najbliżej www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.html


Pytania i odpowiedzi


Gdzie znajdę informację o instrumentach finansowych na jakie mogę składać zlecenia przy wykorzystaniu OTP oraz minimalnej wysokość pokrycia zleceń dla danego instrumentu finansowego?

Informacja o wysokości pokrycia zleceń jest określona w Komunikacie Dyrektora BM w sprawie określenia minimalnych wysokości wskaźnika pokrycia zleceń w środkach pieniężnych.


Czy instrumenty nabyte z wykorzystaniem usługi OTP mogę zastawić lub przenieść na inny rachunek papierów wartościowych?

Do czasu uregulowania zobowiązań z tytułu nabycia instrumentów z wykorzystaniem usługi OTP nie można ich zastawić lub przenosić na inny rachunek papierów wartościowych.
Do momentu całkowitej spłaty kwoty z tytułu OTP, Biuro Maklerskie zachowuje prawo do dysponowania rachunkiem Klienta, w celu wyrównania zobowiązania.


Ryzyka


Niezależnie od ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe z korzystaniem z usługi OTP wiążą się następujące ryzyka:

 • dźwigni finansowej – w celu zawarcia transakcji nie ma konieczności jej opłacenia w całości, co tworzy efekt dźwigni finansowej,
 • ryzyko powstania przeterminowanego zobowiązania na rachunku inwestycyjnym Klienta,
 • ryzyko zaprzestania przyjmowania od Klienta przez DM zleceń kupna bez pełnego pokrycia - w przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu zapłaty i nieuzupełnienia środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym w dniu rozrachunku transakcji we właściwej izbie rozrachunkowej,
 • ryzyko sprzedaży instrumentów finansowych, znajdujących się na rachunku inwestycyjnym Klienta  - w związku z koniecznością pokrycia istniejących zobowiązań Klienta z tytułu nieopłaconej transakcji zawartej z wykorzystaniem usługi OTP,
 • ryzyko zmiany wskaźników pokrycia zleceń kupna dla poszczególnych instrumentów finansowych,
 • ryzyko ograniczenia limitu zobowiązań dla zleceń składanych z wykorzystaniem usługi OTP.

Wykorzystaj strategię inwestycyjną umożliwiającą zarabianie na spadkach kursów papierów wartościowych. Dzięki usłudze Krótkiej sprzedaży, możesz sprzedać akcje, których nie posiadasz, zakładając, że przy spadku kursu odkupisz instrumenty po niższej cenie. Osiągnięte różnice kursowe stanowią zysk z transakcji.


Jak zacząć korzystać


Aktywacja usługi Krótkiej sprzedaży wymaga podpisania w Punkcie Usług Maklerskich Umowy krótkiej sprzedaży. Warunkiem podpisania umowy jest posiadanie na rachunku inwestycyjnym aktywów netto w wys. min. 50 tys. zł netto (tj. po odliczeniu zobowiązań kredytowych).


Dostęp do usługi


Zlecenia krótkiej sprzedaży można składać w każdym kanale:

 • Serwisie internetowym Pekao24
  pod adresem www.pekao24.pl
 • Serwisie telefonicznym Pekao24Makler
  w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00 w serwisie konsultantów, pod numerami telefonów:
  800 105 800 (koszt połączenia według taryfy operatora)
  +48 22 591 22 00 (koszt połączenia według taryfy operatora)
 • Punkcie Usług Maklerskich
  zlokalizowanym najbliżej www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.html


Pytania i odpowiedzi


Jakie są zasady obsługi zleceń krótkiej sprzedaży?

Zasady obsługi zleceń krótkiej sprzedaży określone są w Komunikacie Dyrektora BM w sprawie określenia zasad obsługi krótkiej sprzedaży w Biurze Maklerskim Pekao.
 

Jakie papiery wartościowe mogą być przedmiotem zlecenia krótkiej sprzedaży w BM Pekao?

Przedmiotem zleceń krótkiej sprzedaży mogą być instrumenty finansowe określone w Komunikacie Dyrektora BM w sprawie wysokości wstępnego, minimalnego i maksymalnego zabezpieczenia dla derywatów.

Nie można złożyć zlecenia krótkiej sprzedaży na akcje, które są zdeponowane na rachunku.
 

Jakie aktywa mogą stanowić zabezpieczenie krótkiej sprzedaży w BM Pekao?

Zabezpieczenie wstępne krótkiej sprzedaży mogą stanowić:

 • gotówka – minimum 40% wartości wymaganego zabezpieczenia,
 • papiery wartościowe w wartości ważonej wskaźnikiem ryzyka (stopą uznania) dla danego papieru wartościowego (maksymalny dopuszczalny poziom zabezpieczenia – do 60%).

Biuro Maklerskie Pekao akceptuje jako zabezpieczenie krótkiej sprzedaży papiery wartościowe określone codziennym komunikatem KDPW_CCP „Tabel zabezpieczeń”:
www.kdpwccp.pl/pl/zarzadzanie/Parametry/SPAN/tab_zab.xls
 

Jakie warunki musi spełniać zlecenie krótkiej sprzedaży?

Warunki dla zlecenia krótkiej sprzedaży:

 • minimalna wartość zlecenia 5 tys. zł,
 • termin ważności – na bieżącą sesję,
 • brak możliwości modyfikacji (zmiana warunków zlecenia możliwa jest jedynie poprzez anulację złożonego zlecenia i wystawienie kolejnego, z nowymi parametrami).

Powyższe ograniczenia nie dotyczą zleceń odkupu.
 

Jakie jest wymagane zabezpieczenie wstępne dla zlecenia krótkiej sprzedaży?

Przed złożeniem zlecenia krótkiej sprzedaży wymagane jest ustanowienie zabezpieczenia wstępnego w wysokości 25% wartości składanego zlecenia.
 

Kiedy muszę zamknąć krótką pozycję?

Biuro Maklerskie Pekao obsługuje transakcje krótkiej sprzedaży jedynie w trybie day tradingu. Klient, który zawarł transakcję krótkiej sprzedaży, ma obowiązek zamknąć krótką pozycję w dniu jej otwarcia, najpóźniej do tzw. Terminu Zamknięcia. Termin Zamknięcia ustalony jest na godzinę 16.30 w dniu transakcji krótkiej sprzedaży. Po Terminie Zamknięcia Biuro Maklerskie Pekao dla:

 • otwartych krótkich pozycji – dokona transakcji odkupu na rachunku Klienta,
 • aktywnych zleceń krótkiej sprzedaży – anuluje zlecenia,
 • aktywnych zleceń odkupu – zmieni typ zlecenia na zlecenie bez limitu ceny, w celu doprowadzenia do niezwłocznej realizacji zlecenia.

Za podjęcie czynności interwencyjnych, BM Pekao może pobrać opłatę manipulacyjną, zgodną z zapisami Umowy krótkiej sprzedaży oraz dokonać zawieszenia obsługi krótkiej sprzedaży na miesiąc.

Jesteś zainteresowany realizacją transakcji kupna lub sprzedaży znacznego pakietu akcji? Umożliwimy Ci zawarcie transakcji pakietowych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu.


Jak zacząć korzystać


Realizacja transakcji pakietowych dostępna jest dla wszystkich Klientów Biura Maklerskiego Pekao bez konieczności podpisywania dodatkowych umów i aneksów. Warunkiem jest spełnienie warunków dotyczących wartości minimalnych transakcji określonych w odpowiednich uchwałach organizatorów obrotu.

Minimalne wartości transakcji pakietowej dla akcji notowanych na rynku regulowanym określają:

 • Uchwała Nr 195/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia minimalnej wartości transakcji pakietowej dla akcji notowanych na rynku regulowanym,
 • Uchwały Zarządu Giełdy wprowadzające zmiany w Załącznikach do wyżej wymienionej Uchwały.

Do transakcji pakietowych w Alternatywnym Systemie Obrotu zastosowanie mają zapisy Zasad obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu stanowiących Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Rozdział 11, Oddział 3 Transakcje pakietowe).

 • Uchwała Nr 196/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia minimalnej wartości transakcji pakietowej dla akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu.


Dostęp do usługi


Transakcje pakietowe możesz składać w:

 • Serwisie telefonicznym Pekao24Makler
  w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00 w serwisie konsultantów, pod numerami telefonów:
  800 105 800 (koszt połączenia według taryfy operatora)
  +48 22 591 22 00 (koszt połączenia według taryfy operatora)
 • Punkcie Usług Maklerskich
  zlokalizowanym najbliżej www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.html


Pytania i odpowiedzi


Jakie instrumenty finansowe mogą być przedmiotem transakcji pakietowych?

Przedmiotem transakcji pakietowych mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego określone przez Zarząd Giełdy w pakietach o wartości:

 • określonej szczegółowo w Uchwale Zarządu Giełdy (Uchwała Nr 317/2016 Zarządu Giełdy) - w przypadku akcji notowanych na Głównym Rynku GPW,
 • co najmniej 200 tys. zł - w przypadku akcji papierów wartościowych innych niż akcje lub ETF,
 • co najmniej 50 tys. euro - w przypadku papierów wartościowych notowanych w euro.
   

Jakie są wymagania dotyczące parametrów transakcji pakietowych?

Maksymalna różnica pomiędzy ceną instrumentu finansowego, określonego w zleceniu, a ostatnim kursem tego instrumentu z sesji giełdowej, nie może być wyższa niż 10%.

W przypadku transakcji zawieranych poza godzinami sesji giełdowej, różnica pomiędzy ceną instrumentu finansowego w zleceniu (za wyjątkiem instrumentów pochodnych), a kursem odniesienia równym średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji z ostatniej sesji giełdowej ważonej obrotami, nie może przekroczyć 40%.
 

Jakie są wymagania dotyczące transakcji pakietowych na instrumenty pochodne?

Transakcje pakietowe na instrumenty pochodne:

 • różnica pomiędzy ceną określoną w zleceniu a kursem odniesienia dla:
  • kontraktów terminowych - ostatnie statyczne ograniczenia wahań kursów obowiązujące na sesji giełdowej,
  • opcji na indeks WIG20 - 200 punktów indeksowych,
 • wahania kursów jak dla transakcji zawieranych w trakcie sesji giełdowej,
 • datą rozliczenia - wyłącznie dzień zawarcia transakcji,
 • możliwość realizacji po zawarciu pierwszej transakcji na rynku ciągłym danym instrumentem pochodnym,
 • minimalny oraz maksymalny wolumen instrumentów pochodnych w zleceniu zgodnie z tabelą:
Instrument Wolumen minimalny
Kontrakty terminowe na indeksy giełdowe 100
Kontrakty giełdowe na kursy akcji 200
Kontrakty terminowe na kursy walut 200
Opcje 200


Kiedy może zostać zawarta transakcja pakietowa na BondSpot?

Transakcja pakietowa na BondSpot może zostać zawarta jeżeli:

 • przedmiotem transakcji jest pakiet o wartości co najmniej 500 tys. zł
 • cena instrumentu dłużnego może się różnić nie więcej niż 10% od jego średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich 5 dni obrotu, przed dniem poprzedzającym zawarcie transakcji pakietowej.

Posiadasz aktywną usługę wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w Biurze Maklerskim Pekao i inwestujesz w czasie sesji wykorzystując dzienną zmienność kursu? Skorzystaj z bezpłatnej usługi IntraDay, dzięki której możesz zawierać transakcje na kontraktach terminowych na indeks WIG20  z zastosowaniem obniżonego poziomu zabezpieczenia.


Jak zacząć korzystać


Korzystanie z usługi IntraDay wymaga:

 1. Posiadania aktywnej usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów.
 2. Złożenia osobiście w dowolnym Pełnozakresowym Punkcie Obsługi Klientów wniosku o przyznanie portfela z obniżonym zabezpieczeniem Intraday (portfel 99).
 3. Akceptacji zasad związanych z korzystaniem z portfela Intraday.

Po zarejestrowaniu w KDPW wniosku o przyznanie portfela IntraDay, zostanie on automatycznie zapisany na Twoim rachunku derywatów jako portfel domyślny do obsługi zleceń na kontrakty indeksowe na WIG20.


Dostęp do usługi


Z usługi IntraDay możesz skorzystać składając zlecenia w:

 • Serwisie internetowym Pekao24
  pod adresem www.pekao24.pl
 • Platformie inwestycyjnej eTrader Pekao
  po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24 www.pekao24.pl i wybraniu przycisku „Uruchom eTrader”
 • Aplikacji mobilnej Pekao24Makler
  do pobrania pod adresem www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/app
 • Serwisie telefonicznym Pekao24Makler
  w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00 w serwisie konsultantów, pod numerami telefonów:
  800 105 800 (koszt połączenia według taryfy operatora)
  +48 22 591 22 00 (koszt połączenia według taryfy operatora)
 • Punkcie Usług Maklerskich
  zlokalizowanym najbliżej www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.html


Pytania i odpowiedzi


Kiedy muszę zamknąć otwarte pozycje?

Pozycje otwarte w danym dniu muszą zostać zamknięte tego samego dnia przed zakończeniem sesji giełdowej. W przypadku braku zamknięcia pozycji do końca sesji usługa Intraday zawieszana jest na okres 1 miesiąca a zabezpieczenie pozycji zostanie wyrównane do pełnej wymaganej wartości.
 

Gdzie znajdę informację o wysokości wstępnego, minimalnego i maksymalnego zabezpieczenia dla derywatów?

Informacja o wysokości zabezpieczenia jest określona w Komunikacie Dyrektora BM w sprawie wysokości wstępnego, minimalnego i maksymalnego zabezpieczenia dla derywatów.
 

Czy mogę monitorować stan aktualnej nadwyżki/niedoboru posiadanego depozytu oraz ryzyka wystąpienia niedoboru depozytu po zakończeniu sesji?

Informację o stanie aktualnej nadwyżki/niedoboru posiadanego depozytu, ryzyka wystąpienia niedoboru depozytu po zakończeniu sesji możesz monitorować w serwisie internetowym Pekao24Makler korzystając z funkcjonalności „Symulator SPAN”. Informacje uzyskasz również u konsultantów serwisu telefonicznego Pekao24Makler oraz w dowolnym Punkcie Usług Maklerskich.

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję