Rachunek inwestycyjny dla firm

Rachunek inwestycyjny dla firm

silna pozycja rynkowa i uznanie inwestorów jesteśmy jednym z największych domów maklerskich w Polsce, zrealizowaliśmy kilkadziesiąt milionów transakcji, zaufało nam kilkaset tysięcy klientów
szeroka oferta produktów i usług oraz dostęp do bieżących informacji rynkowych dostęp do usług oraz tysięcy instrumentów finansowych oraz gotowych rozwiązań inwestycyjnych w ramach jednego rachunku inwestycyjnego
dostęp do światowych rynków możliwość inwestowania w walucie polskiej oraz w 9 walutach obcych: EUR, USD, GBP, CHF, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK na światowych giełdach w 20 krajach
profesjonalna obsługa korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszego wyspecjalizowanego zespołu maklerów, doradców oraz analityków
komfort i wygoda inwestowania wybór spośród wielu form dostępu rachunku inwestycyjnego
 • Zobacz szczegóły

  serwis internetowy, aplikacja mobilna, platforma inwestycyjna, serwis telefoniczny, doradcy w Punktach Usług Maklerskich

Rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao daje wiele możliwości inwestycyjnych, począwszy od samodzielnego aktywnego inwestowania na giełdzie po gotowe rozwiązania inwestycyjne. Dzięki zintegrowanej ofercie Biura Maklerskiego Pekao i Banku Pekao S.A. w jednym serwisie można zarządzać inwestycjami firmy oraz korzystać z oferty produktów bankowych.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Szeroka oferta inwestycyjna dla firm

Rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao to wiele możliwości inwestycyjnych dla zarówno początkujących, jak i zaawansowanych inwestorów giełdowych. W ofercie dostępne są między innymi:

 • Akcje spółek notowanych na GPW oraz w alternatywnym systemie obrotu NewConnect
 • Akcje kilku tysięcy spółek notowanych na 18 rynkach zagranicznych
 • Obligacje korporacyjne z rynku Catalyst
 • Obligacje skarbowe nominowane w PLN, USD i EUR
 • Instrumenty pochodne
 • Oferty rynku pierwotnego (IPO, SPO)

Ponadto wyróżnia nas m.in. fachowa obsługa:

Rachunek inwestycyjny można otworzyć w dowolnym Punkcie Usług Maklerskich Biura Maklerskiego Pekao, podpisując Umowę świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (Umowa).

Podpisując Umowę otrzymuje się dostęp do usługi Pekao24Makler (serwis internetowy, telefoniczny, aplikacja mobilna) umożliwiającej zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym w wygodnej formie oraz realizację inwestycji w ramach rynków polskich i zagranicznych. Można rozszerzyć zakres produktów i usług, z których będziesz korzystać w Biurze Maklerskim Pekao dzięki czemu zyskasz możliwość:

 • wykonywania zleceń nabycia lub zbycia na rynku derywatów,
 • składania zleceń krótkiej sprzedaży,
 • dostępu do notowań on-line oraz serwisu analitycznego,
 • składania zleceń z Odroczonym Terminem Płatności.

Korzystanie z powyższych usług wymaga ich aktywacji lub podpisania dodatkowej umowy.

Z rachunku inwestycyjnego możesz korzystać w:

 • Punkcie Usług Maklerskich
  zlokalizowanym najbliżej
 • Serwisie internetowym Pekao24Makler
  pod adresem www.pekao24.pl
 • Platformie inwestycyjnej eTrader Pekao 
  po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl i wybraniu przycisku „Uruchom eTrader (Notowania)”
 • Aplikacji mobilnej Pekao24Makler
  do pobrania pod adresem www.impekao24.pl/app
 • Serwisie telefonicznym Pekao24Makler
  przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w serwisie automatycznym, lub w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00 w serwisie konsultantów, pod numerami telefonów:
  800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych)
  +48 22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata według cennika operatora)
 • Pytania i odpowiedzi
  • Jak otworzyć rachunek firmowy?

   Przed rozpoczęciem inwestowania zawierana jest umowa świadczenia usług maklerskich i otwierany jest rachunek inwestycyjny. W tym celu wystarczy udać się do dowolnego Punktu Usług Maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (adresy PUM). 
   Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy i otworzenia rachunku inwestycyjnego (dla krajowych osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz stowarzyszenia zwykłe przy zawieraniu Umowy) to:

   • aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru potwierdzający posiadanie osobowości prawnej lub zarejestrowanie jednostki organizacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej wskazujący nazwę (firmę) Klienta, formę organizacyjną, siedzibę i adres, a w przypadku stowarzyszenia zwykłego - odpis regulaminu,
   • dokument wskazujący numer statystyczny REGON, w stosunku do osób, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru, oświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP oraz o właściwym Urzędzie Skarbowym, o ile wyciąg, o którym mowa powyżej, nie zawiera tych informacji,
   • dokumenty wskazujące osoby upoważnione do dysponowania Rachunkiem i składania w imieniu tego podmiotu innych oświadczeń dotyczących Umowy wraz ze wzorami ich podpisów, adresami zameldowania, numerami ewidencyjnymi PESEL oraz seriami i numerami ich dokumentów tożsamości,
   • Kod LEI (Legal Entity Identifier) - 20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu zgodny z normą ISO17442, nadawany przez agencje kodujące akredytowane przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), unikalnie identyfikujący podmioty w skali globalnej,
   • dane osobowe reprezentantów uprawnionych do składania do BM Pekao dyspozycji lub zleceń w imieniu firmy, takie jak:
    • data urodzenia, 
    • dla Klientów będących obywatelami Polski: numer PESEL lub NIP,  
    • dla Klientów będących obywatelami innych państw: krajowy identyfikator Klienta, właściwy dla kraju obywatelstwa Klienta,
    • od osób fizycznych oświadczenia dotyczącego obywatelstwa USA lub rezydencji amerykańskiej (oświadczenie FATCA) a także oświadczenie o rezydencji podatkowej posiadacza rachunku - oświadczenie CRS,
    • oświadczenie pozwalające na określenie statusu FATCA >> oraz oświadczenie o rezydencji podatkowej posiadacza rachunku („oświadczenie CRS” >>).

   W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczonych usług, szczegółowe informacje o formalnościach jakich należy dopełnić przed dokonaniem transakcji udziela doradca klienta w PUM. 

  • Jak mogę wykonać szybki przelew na rachunek inwestycyjny?

   Jeśli posiadasz rachunek w Banku Pekao S.A. wykonasz przelew on-line na rachunek inwestycyjny prowadzony w Biurze Maklerskim Pekao.  Po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24, w głównym menu wybierz zakładkę PRZELEWY, następnie w bocznym menu PRZELEW JEDNORAZOWY i w polu „Typ przelewu” wskaż opcję „Przelew na rachunek inwestycyjny”. Przelew wykonasz zarówno z poziomu zakładki Pekao24, jak i Usługi Maklerskie.

  • Jak mogę dokonać wpłaty gotówki/przelewu na rachunek inwestycyjny w PLN?

   Wpłaty na rachunek inwestycyjny w PLN
   Wpłatę gotówki wykonasz w najbliższej placówce Banku Pekao posiadającej punkt kasowy. Jeśli w jednostce Banku:

   • znajduje się Punkt Usług Maklerskich, złóż w nim wcześniej dyspozycję wpłaty gotówkowej.
   • nie znajduje się Punkt Usług Maklerskich, w punkcie kasowym podaj swój Indywidualny numer rachunku bankowego w złotych do wpłat i przelewów.

   Przelewy na rachunek inwestycyjny w PLN
   Przelewy w PLN wykonuj na przyznany automatycznie w momencie otwierania rachunku inwestycyjnego Indywidualny numer rachunku bankowego w złotych do wpłat i przelewów.
   Indywidualny numer rachunku znajdziesz w:

   • Umowie świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao,
   • serwisie internetowym Pekao24Makler (Usługi maklerskie / Rachunek papierów / Szczegóły rachunku),
   • aplikacji mobilnej Pekao24Makler (ikona „i” / Dane rachunku,
   • rocznym i kwartalnym wyciągu z rachunku.

   Podczas wykonywania przelewu w PLN na indywidualny numer rachunku podaj jako odbiorcę:

   Biuro Maklerskie Pekao
   ul. Żubra 1
   01-066 Warszawa

   w tytule przelewu podaj :
   Wpłata na rachunek inwestycyjny nr ................... (podaj 8 cyfrowy numer zasilanego rachunku inwestycyjnego),
   ................... ...................  (podaj nazwę firmy - posiadacza rachunku)

  • Jak mogę dokonać wpłaty/przelewu na rachunek inwestycyjny w walutach obcych?

   Wpłatę /przelew na rachunek inwestycyjny w walutach obcych zrealizujesz, jeśli posiadasz aktywną usługę wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych. Jeśli nie posiadasz aktywnej usługi, należy udać się do najbliższego Punktu Usług Maklerskich w celu podpisania Umowy (umowy świadczenia usług maklerskich dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) zgodnej z obowiązującym wzorem obejmującym ten zakres obsługi.
   Wpłaty gotówki / przelewy w walutach obcych należy realizować na rachunek zbiorczy prowadzony na rzecz Biura Maklerskiego Pekao w określonej walucie w tytule dyspozycji podając numer rachunku inwestycyjnego

   Wpłaty gotówki na rachunek inwestycyjny
   Wpłatę gotówki wykonasz w najbliższej placówce Banku Pekao posiadającej punkt kasowy. 
   Jeśli w jednostce Banku:

   • znajduje się Punkt Usług Maklerskich, złóż w nim wcześniej dyspozycję wpłaty gotówkowej.
   • nie znajduje się Punkt Usług Maklerskich, w punkcie kasowym podając odpowiednio wskazane poniżej numery rachunków.

   Przelewy na rachunek inwestycyjny
   Przelewy w walutach obcych przekaż odpowiednio na wskazane poniżej numery rachunków prowadzonych na rzecz Biura Maklerskiego Pekao przez VIII O/Warszawa Banku Pekao S.A.: 
   Numer rachunku bankowego        Waluta    Przeznaczenie rachunku
   43 12401112 1978 0010 1575 5309    EUR    Wpłaty w EUR
   34 12401112 1787 0010 1575 5224    USD    Wpłaty w USD
   33 12401112 1789 0010 3792 1582    GBP    Wpłaty w GBP
   15 12401112 1797 0010 3792 1797    CHF    Wpłaty w CHF
   45 12401112 1788 0010 3792 1319    CAD    Wpłaty w CAD
   25 12401112 1781 0010 3792 2417    AUD    Wpłaty w AUD
   44 12401112 1798 0010 3792 0934    SEK    Wpłaty w SEK
   10 12401112 1796 0010 3792 1452    NOK    Wpłaty w NOK

   Kod SWIFT/BIC Banku Pekao S.A.: PKOPPLPWXXX.
   Pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku inwestycyjnym w walucie zgodnej z walutą rachunku, na który został wykonany przelew.

   Podczas wykonywania przelewu wprowadź jako odbiorcę:

   Biuro Maklerskie Pekao
   ul. Żubra 1
   01-066 Warszawa

   w tytule przelewu podaj:
   Wpłata na rachunek inwestycyjny nr ................... (podaj 8 cyfrowy numer zasilanego rachunku inwestycyjnego),
   ................... ...................  (podaj nazwę firmy, dla której prowadzony jest rachunek).

  • Jak mogę wypłacić środki z rachunku inwestycyjnego?

   Wypłaty gotówki z rachunku inwestycyjnego
   Wypłatę gotówki możesz zrealizować w najbliższej placówce Banku Pekao S.A. posiadającej punkt kasowy, w której znajduje się Punkt Usług Maklerskich, w którym została złożona dyspozycję wypłaty gotówkowej.
   Przelewy z rachunku inwestycyjnego
   Przelew z rachunku inwestycyjnego możesz wykonać tylko i wyłącznie na rachunek bankowy, który jest prowadzony na rzecz posiadacza rachunku inwestycyjnego lub inny rachunek, w związku z realizacją złożonego przez Ciebie zlecenia dotyczącego obrotu instrumentami finansowymi zgodnie z pełnomocnictwem lub reprezentacją firmy. 
   Dyspozycję przelewu pieniędzy możesz złożyć:

   • osobiście w Punkcie Usług Maklerskich 
   • u Konsultanta serwisu telefonicznego Pekao24Makler 
   • w serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej Pekao24Makler. 

   Dyspozycje przelewu w Pekao24Makler możesz zlecić tylko wtedy, gdy został już wcześniej zdefiniowany rachunek bankowy do przelewów wychodzących i masz do tego uprawnienia. Taki rachunek można zdefiniować od razy przy zawieraniu Umowy. 
   W przypadku reprezentacji łącznej wymagane jest złożenie pisemnej dyspozycji w Punkcie Usług Maklerskich zgodnie z zasadami reprezentacji firmy. 

   Dyspozycja przelewu wymaga zatwierdzenia kodem autoryzacyjnym. 

   Dyspozycję przelewu można złożyć: 

   • stałą – może ona dotyczyć przelewu świadczeń pieniężnych związanych z prawami wynikającymi z instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku lub przelewu salda dostępnych pieniędzy na koniec dnia operacyjnego,
   • z datą przyszłą – z terminem realizacji maksymalnie na 30 dni do przodu, z możliwością jej anulowania przed jej realizacją.
  • Jak mogę zamknąć rachunek inwestycyjny?

   Zamknięcie rachunku inwestycyjnego jest możliwe wyłącznie, gdy nie ma na nim żadnych zobowiązań oraz gdy nie są na nim zaksięgowane żadne środki pieniężne i instrumenty finansowe. Możesz wypowiedzieć umowę zgodnie z zasadami reprezentacji firmy osobiście w Punkcie Usług Maklerskich lub pisemne przesyłając pismo na adres Centrali Biura Maklerskiego Pekao.
   W przypadku gdy na rachunku znajdują się jakiekolwiek aktywa konieczne będzie ich spieniężenie lub przeniesienie do innej instytucji. Takie dyspozycje mogą być składane przez reprezentantów firmy (zgodnie z reprezentacją) lub pełnomocników (w zakresie zgodnym z pełnomocnictwem).

 • Pliki do pobrania

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.