Opodatkowanie

MIFID

Opodatkowanie

Klienci Domu Maklerskiego, z tytułu uzyskiwania przychodów z  inwestowania i odpłatnego zbycia oraz realizacji praw z instrumentów finansowych, zobowiązani są do uiszczania opłat i podatków określonych w obowiązujących przepisach podatkowych.

W przypadku wypłaty określonych kategorii dochodów, tj. dochodów z dywidend, odsetek, dyskonta, dochodów z wybranych funduszy kapitałowych, Dom Maklerski może pełnić funkcje płatnika i wówczas jest zobowiązany do pobrania podatku, zgodnie z przepisami (odpowiednio):

  • ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych albo
  • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poza tym, na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dom Maklerski jest zobowiązany do przekazania osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej informacji PIT-8C, która zawiera dane dotyczące dochodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz dochodów z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Informacja ta stanowi podstawę dla prawidłowego wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej i obliczenia należnego podatku, z zastrzeżeniem, że dane wskazane w informacji PIT-8C nie są wiążące dla Klienta – Klient może modyfikować dane zawarte w informacji PIT-8C, jeśli posiada on dodatkowe dane o przychodach i kosztach podatkowych lub przyjęta przez niego interpretacja przepisów podatkowych dopuszcza taką możliwość.

W przypadku Klienta mającego polską rezydencję podatkową, opodatkowaniu podlegają zarówno przychody (dochody) uzyskiwane na terytorium Polski, jak i przychody (dochody) pochodzące z terytorium innego państwa, z tym zastrzeżeniem, że przychody (dochody) osiągnięte w walutach obcych, powinny być przeliczone na złote, wg kursów określonych w odrębnych przepisach. Zapłata podatku poza granicami Polski nie zwalnia Klienta z obowiązku opodatkowania, jeśli obowiązek ten wynika równolegle z odrębnych przepisów obowiązujących na terytorium Polski.

Klienci będący nierezydentami mogą być zobowiązani do rozliczania należnych podatków w kraju swojej rezydencji podatkowej, z zastrzeżeniem, że umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte pomiędzy tym krajem a Polską mogą te obowiązki modyfikować, w szczególności w zakresie przychodów (dochodów) osiąganych przez Klientów Domu Maklerskiego na terytorium Polski. Pobranie podatku przez Dom Maklerski w ramach obowiązków płatnika, nie wyłącza opodatkowania należnego wg jurysdykcji krajów innych niż Polska.

Stosowanie szczególnych przywilejów podatkowych, wynikających z rezydencji podatkowej Klienta poza terytorium Polski, jest możliwe na podstawie aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej, w formie opisanej w odrębnych regulacjach Domu Maklerskiego i przepisach podatkowych.

Dom Maklerski informuje swoich Klientów o szczegółowych zasadach opodatkowania (m.in. może podać do wiadomości Klientów informacje dotyczące przyjętego w DM podejścia do wybranych kwestii podatkowych), jednak nie jest uprawniony do wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Wszelkie wątpliwości wynikające z powyższej informacji oraz dotyczące szczegółowych przepisów prawa Klient powinien wyjaśniać w porozumieniu z doradcą podatkowym, właściwym organem podatkowym lub innym uprawnionym podmiotem.