Przyjmowanie i przekazywanie świadczeń pieniężnych oraz świadczeń niepieniężnych

MIFID

Przyjmowanie i przekazywanie świadczeń pieniężnych oraz świadczeń niepieniężnych

1) Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty, certyfikaty inwestycyjne, ETF i produkty strukturyzowane notowane na GPW:

2) Obligacje:

3) Kontrakty terminowe, dla których prowizja pobierana jest w zależności od liczby kontraktów będących przedmiotem transakcji:

4) Opcje, dla których prowizja wyliczana jest od ich wartości:

5) dla rynków zagranicznych przykładowe koszty transakcji kształtują się następująco:

6) Akcje nabyte w ramach oferty publicznej:

7) Certyfikaty Inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych nabyte w ramach oferty publicznej: