Transakcje zawierane poza rynkiem zorganizowanym

MIFID

Transakcje zawierane poza rynkiem zorganizowanym

Charakterystyka

Zlecenia dot. niektórych instrumentów finansowych mogą być wykonywane za zgodą Klienta poza systemem obrotu na tzw. rynku międzybankowym. Zlecenia składane na rynek międzybankowy muszą zawierać limit ceny, a termin ważności nie może być dłuższy niż jeden dzień.
Dom Maklerski Pekao może podjąć czynności zmierzające do kojarzenia Klienta z jednym lub więcej podmiotami w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji.
Ze względu na brak automatyzacji wykonywania zleceń poza systemem obrotu oraz przyjmowania i przekazywania zleceń w celu kojarzenia Klientów, czas realizacji, anulowania lub modyfikacji może być znacznie dłuższy niż w przypadku zleceń wykonywanych w systemie obrotu.

Ryzyka

Niezależnie od ryzyk związanych z inwestowaniem w dane instrumenty finansowe, realizacja zleceń na rynku międzybankowym wiąże się z następującymi ryzykami:

  • ryzyko rozliczeniowe, tj. ryzyko opóźnienia w rozliczeniu lub braku rozliczenia transakcji,
  • ryzyko ceny (nierynkowej ceny) – cena na rynku międzybankowym może odbiegać od ceny instrumentu na rynku zorganizowanym,
  • ryzyko płynności instrumentu finansowego - polega na braku możliwości kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego,
  • ryzyko spreadu – niska płynność może spowodować znaczną różnicę pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży danego instrumentu finansowego.

Ponadto kojarzenie Klientów w celu zawarcia transakcji wiąże się z następującym ryzykiem:

  • ryzyko kontrahenta – brak możliwości realizacji zlecenia z powodu braku lub wycofania się kontrahenta.