Nowość

Nowość

Zapisy na akcje spółki Getback S.A.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

Zapisy na akcje spółki Getback S.A.

Podstawowe informacje o Getback S.A.

Getback S.A. prowadzi działalność gospodarczą od 2012 r. Grupa nabywa pakiety wierzytelności i dochodzi ich zapłaty na własny rachunek oraz zarządza zewnętrznymi portfelami wierzytelności w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych. Nabywane portfele wierzytelności pochodzą głównie z branży finansowej (przede wszystkim nieterminowo płacone kredyty i pożyczki) oraz branży telekomunikacyjnej (nieopłacone rachunki za świadczone usługi telekomunikacyjne).

Prospekt Emisyjny
Materiał informacyjny o Spółce i Ofercie

Zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane są od 26 czerwca do 3 lipca 2017 r. za pośrednictwem:

 • Pełnozakresowych Punktów Usług Maklerskich
 • Infolinii Domu Maklerskiego 800 105 800 (połączenie bezpłatne), 22 591 22 00 (wg taryfy operatora),
 • Systemu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
 • Aplikacji mobilnej Pekao24Makler (system IOS/Android/Windows Phone)
  w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych, a także Aktywnego Statusu dostępu do rachunku inwestycyjnego w serwisie mobilnym.

Kalendarium Oferty

   
19 czerwca 2017 r. Publikacja prospektu emisyjnego
20 czerwca 2017 r. Publikacja aneksu do prospektu z Ceną Maksymalną
26 czerwca – 3 lipca 2017 r. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych
4 lipca 2017 r. Publikacja Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
10 lipca 2017 r. Przydział Akcji Oferowanych
około 17 lipca 2017 r. Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji i Praw do Akcji na GPW

Podstawowe informacje o Ofercie

 • W ramach Oferty Spółka i Akcjonariusz Sprzedający oferują łącznie nie więcej niż 40.000.000 Akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, w tym nie więcej niż 20.000.000 Akcji Nowej Emisji i nie więcej niż 20.000.000 Akcji Sprzedawanych. Inwestorzy Indywidualni będą składać zapisy wyłącznie na Akcje Nowej Emisji. Intencją Spółki i Akcjonariusza Sprzedającego jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym ok. 10% Akcji Oferowanych, przy czym będą to Akcje Nowej Emisji.
  Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW wszystkich Akcji Istniejących, wszystkich Akcji Nowej Emisji, jak również Praw do Akcji.
 • Uprawnionymi do złożenia zapisu w DM Pekao są: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu polskich regulacji dewizowych, które są uprawnione do złożenia zapisu na Akcje Oferowane na zasadach określonych w Prospekcie, jak również mające siedzibę w Polsce osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, z wyjątkiem Podmiotów Amerykańskich w rozumieniu przepisów Regulacji S.
 • Cena Maksymalna: 27 zł
 • Minimalny zapis: 20 Akcji Oferowanych
 • Maksymalny zapis: 800.000 Akcji Oferowanych
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny
 • W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Pekao
 • Oferującym Akcje Oferowane jest Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszych materiałach i informacjach nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r. i opublikowany 19 czerwca 2017 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Getback S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl)  oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pełniącego rolę oferującego (www.haitongib.com/pl/).

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję