Nowość

Nowość

1 czerwca 2024 r. rozpoczynamy sprzedaż nowych emisji detalicznych obligacji skarbowych

Oferta obejmuje:

Trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym o nazwie skróconej OTS0924.

 • oferowane do sprzedaży od 1 do 30 czerwca 2024 r.
 • nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych)
 • oprocentowanie jest stałe i wynosi 3,00% w stosunku rocznym
 • odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji

Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej o nazwie skróconej ROR0625.

 • oferowane do sprzedaży od 1 do 30 czerwca 2024 r.
 • nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych)
 • w pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 5,95% w skali roku
 • począwszy od drugiego okresu odsetkowego stopa procentowa jest obliczana jako suma stopy referencyjnej NBP i marży 0,00%
 • odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej obligacji w miesięcznych okresach odsetkowych, poczynając od pierwszego dnia okresu odsetkowego

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej o nazwie skróconej DOR0626.

 • oferowane do sprzedaży od 1 do 30 czerwca 2024 r.
 • nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych)
 • w pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 6,15% w skali roku
 • począwszy od drugiego okresu odsetkowego stopa procentowa jest obliczana jako suma stopy referencyjnej NBP i marży 0,35%
 • odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej obligacji w miesięcznych okresach odsetkowych, poczynając od pierwszego dnia okresu odsetkowego

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym o nazwie skróconej TOS0627.

 • oferowane do sprzedaży od 1 do 30 czerwca 2024 r.
 • nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych)
 • oprocentowanie obligacji wynosi 6,20% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres trzech lat
 • odsetki od obligacji są naliczane:
  1) od wartości nominalnej danej obligacji, poczynając od dnia jej sprzedaży, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym;
  2) od wartości nominalnej obligacji, powiększonej o odsetki naliczone na koniec każdego poprzedniego rocznego okresu odsetkowego, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe o nazwie skróconej COI0628.

 • oferowane do sprzedaży od 1 do 30 czerwca 2024 r.
 • nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych)
 • w pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 6,55% w skali roku
 • począwszy od drugiego okresu odsetkowego stopa procentowa jest zmienna i jest obliczana jako suma wskaźnika inflacji i marży 1,50%
 • odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej obligacji, w rocznych okresach odsetkowych, poczynając od pierwszego dnia okresu odsetkowego

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o nazwie skróconej EDO0634.

 • oferowane do sprzedaży od 1 do 30 czerwca 2024 r.
 • nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych)
 • w pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 6,80% w skali roku
 • począwszy od drugiego okresu odsetkowego stopa procentowa jest zmienna i jest obliczana jako suma wskaźnika inflacji i marży 2,00%
 • odsetki od obligacji są naliczane:
  1) od wartości nominalnej obligacji, poczynając od dnia jej sprzedaży, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym;
  2) od wartości nominalnej obligacji, powiększonej o odsetki naliczone na koniec każdego poprzedniego rocznego okresu odsetkowego, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych

Podane wysokości oprocentowania będących w ofercie obligacji są w wysokości nominalnej a nie w wysokości realnej, która uwzględnia inflację. Nabywając obligacje skarbowe Klient narażony jest na ryzyko inflacji. Ryzyko to oznacza, że w wyniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych następuje spadek siły nabywczej pieniądza (kwota inwestycji wraz z wypłaconym oprocentowaniem może nie pozwalać na nabycie tego samego koszyka dóbr co kwota inwestycji w dniu zakupu obligacji).

 

Nota prawna:

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i informacyjny. Nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, nie jest poradą ani rekomendacją. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje dotyczące produktu określone są w liście emisyjnym.

Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie https://www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe/regulacje-i-taryfy-oplat.html oraz w placówkach maklerskich.