Nowość

Nowość

Zapisy na akcje spółki BRASTER S.A.

Podstawowe informacje o BRASTER S.A.

BRASTER S.A. jest innowacyjną spółką technologiczną działającą na dynamicznie rozwijającym się rynku telemedycznym. Podstawową działalnością Spółki jest produkcja i sprzedaż opracowanego urządzenia BRASTER, które przeznaczone jest do diagnostyki onkologicznej piersi u kobiet poprzez obrazowanie różnic temperatur. Urządzenie wykorzystuje nieinwazyjną metodę diagnostyki piersi pod kątem zmian nowotworowych, uzupełniającą dotychczasowe metody wykrywania raka piersi, takie jak mammografia i ultrasonografia. Produkt adresowany jest do szerokiego grona świadomych i dbających o siebie kobiet, które mogą z niego korzystać przy użyciu stworzonej przez Spółkę platformy telemedycznej.
Spółka została utworzona w 2008 r. przez grupę polskich naukowców, którzy opracowali unikatowy w skali świata sposób zastosowania ciekłych kryształów w diagnostyce raka piersi.
Zamiarem Spółki jest jak najszybsze rozszerzenie sprzedaży na rynki zagraniczne.

Prospekt Emisyjny

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego

Materiał informacyjny o Spółce i Ofercie

Zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane są od 10 do 17 lipca 2017 r. za pośrednictwem:

 • Pełnozakresowych Punktów Usług Maklerskich
 • Infolinii Domu Maklerskiego 800 105 800 (połączenie bezpłatne), 22 591 22 00 (wg taryfy operatora),
 • Systemu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
 • Aplikacji mobilnej Pekao24Makler (system IOS/Android/Windows Phone)
  w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Kalendarium Oferty

   
6 lipca 2017 r. Publikacja prospektu emisyjnego
7 lipca 2017 r. Publikacja Ceny Maksymalnej
10 – 17 lipca 2017 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
18 lipca 2017 r. Ustalenie ostatecznej Ceny Akcji oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
21 lipca 2017 r. Planowany przydział Akcji Oferowanych
29 sierpnia 2017 r. Planowany termin notowania Akcji Oferowanych na GPW

Podstawowe informacje o Ofercie Detalicznej

 • W ramach Oferty Spółka oferuje do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda (Akcje Oferowane). Intencją Spółki jest zaoferowanie ok. 20% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
  Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW.
 • Uprawnionymi do złożenia zapisu w DM Pekao są Inwestorzy Indywidualni: osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu polskich przepisów dewizowych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nie będą brać udziału w procesie budowania księgi popytu, z wyłączeniem osób amerykańskich w rozumieniu Regulacji S.
 • Cena Maksymalna: 16,50 zł
 • Minimalny zapis: 10 Akcji Oferowanych
 • Maksymalny zapis: 600.000 Akcji Oferowanych
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny
 • W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Pekao
 • Oferującym Akcje jest IPOPEMA Securities S.A.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał promocyjny jest związany z ofertą publiczną nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3.000.000 akcji na okaziciela serii I („Akcje Oferowane”) spółki BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja („Oferta”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3.000.000 Akcji Oferowanych („Dopuszczenie”).
Powyższy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny, i nie stanowi prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 345/64 z dnia 31 grudnia 2003, ze zm.) ani ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa ani jakiejkolwiek porady, zachęty, czy rekomendacji.
W związku z Ofertą został opublikowany prospekt emisyjny („Prospekt”), który wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o cenie Akcji Oferowanych został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.braster.eu ) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego – IPOPEMA Securities S.A. – http://www.ipopemasecurities.pl/aktualnosci. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce oraz o Akcjach Oferowanych.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem opisanymi w punktach Prospektu zatytułowanych „Czynniki ryzyka”. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania Akcji Oferowanych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien ponadto zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Materiał promocyjny podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody BRASTER S.A. oraz IPOPEMA Securities S.A.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję