Nowość

Nowość

Zapisy na obligacje funduszu MCI.PrivateVentures FIZ serii P1B

Podstawowe informacje o MCI.PrivateVentures FIZ

MCI.PrivateVentures FIZ – fundusz zarządzany jest przez MCI Capital TFI i składa się z dwóch subfunduszy: MCI EuroVentures 1.0 oraz MCI.TechVentures 1.0.
Subfundusz MCI.TechVentures 1.0 jest subfunduszem typu private equity, który koncentruje się na inwestycjach w spółki z sektora usług telekomunikacyjnych, internetowych, usług i technologii mobilnych, technologii bezprzewodowych oraz branż takich jak: media cyfrowe, e-commerce, software, Fintech, Internet of Things (private equity oznacza proces nabywania udziałów i akcji w spółkach nienotowanych na regulowanych rynkach publicznych, z zamiarem odsprzedaży tych udziałów w przyszłości z zyskiem). Aktywa subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 lokowane są w spółki będące w fazie wzrostu, nienotowane na rynku regulowanym, cechujące się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu przy jednoczesnym niższym stopniu ryzyka niż dla działalności early stage (wczesny etap działalności). Zakładany przedział wartości inwestycji to 1,5-25 mln euro. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0 inwestuje głównie w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, Europie Zachodniej, Izraelu, Turcji i Rosji.

Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 jest subfunduszem typu private equity/buy-out, którego aktywa lokowane są w spółki średniej wielkości z preferencją branż TMT i usług finansowych. Aktywa subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 lokowane są w spółki, posiadające ugruntowaną pozycję rynkową, o wycenie przekraczającej 25 mln euro, bądź EBITDA ponad 4 mln euro, będące wiodącymi podmiotami w danym obszarze działalności z Polski, regionu Europy Centralnej i Wschodniej, i Turcji. Inwestycje charakteryzują się większą stabilnością stopy zwrotu i obarczone są mniejszym ryzykiem inwestycyjnym w stosunku do inwestycji typu venture capital. Zakładany przedział wartości inwestycji to 15-35 mln euro.

Prospekt Emisyjny

Ostateczne Warunki Oferty

Materiał informacyjny o obligacjach


Zapisy od Inwestorów przyjmowane są od 16 do 27 października 2017 r.
za pośrednictwem:

 • Pełnozakresowych Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych),
  22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
 • Aplikacji mobilnej Pekao24Makler (system IOS/Android/Windows Phone)
  w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Warunki specjalne:

Kalendarium Oferty

   
28 sierpnia 2017 r. Publikacja Prospektu 
13 października 2017 r. Publikacja Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji serii P1B
16 – 27 października 2017 r. Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów
2 listopada 2017 r. Przewidywany Dzień Przydziału Obligacji
16 listopada 2017 r. Planowany Dzień Emisji
18 grudnia 2017 r. Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu
16 maja 2018 r.
16 listopada 2018 r.
16 maja 2019 r.
16 listopada 2019 r.
16 maja 2020 r.
16 listopada 2020 r.
16 maja 2021 r.
16 listopada 2021 r.
Dni Płatności Odsetek
16 listopada 2021 r. Dzień Ostatecznego Wykupu

Okres przyjmowania zapisów na Obligacje serii P1B może zostać skrócony w przypadku, gdy Inwestorzy złożą zapisy na więcej niż 40.000 Obligacji serii P1B.

Podstawowe informacje o Ofercie Detalicznej

 • Przedmiotem Oferty jest do 40.000 Obligacji serii P1B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda emitowanych w ramach publicznej emisji programu obligacji o łącznej wartości 200.000.000 PLN.
 • Inwestorzy uprawnieni do złożenia zapisu w DM Pekao: osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisane do rejestru sądowego, rezydenci i nierezydenci w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego.
  Obligacje nie mogą być nabywane przez podmioty amerykańskie (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S) będącej przepisem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku (US Securities Act 1933).
 • Cena Emisyjna jednej Obligacji jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:
Dzień złożenia zapisu Cena Emisyjna jednej Obligacji w PLN
1. 2017.10.16 998,40
2. 2017.10.17 998,55
3. 2017.10.18 998,69
4. 2017.10.19 998,84
5. 2017.10.20 998,98
6. 2017.10.21 999,13
7. 2017.10.22 999,27
8. 2017.10.23 999,42
9. 2017.10.24 999,56
10. 2017.10.25 999,71
11. 2017.10.26 999,85
12. 2017.10.27 1000,00
 • Minimalny zapis: 1 Obligacja
 • Maksymalny zapis: 40.000 Obligacji
 • Zapis na Obligacje jest nieodwołalny
 • W przypadku przekroczenia liczby oferowanych Obligacji nastąpi wcześniejsze zakończenie przyjmowania zapisów a przydział nastąpi wg zasady opisanej w Prospekcie
 • W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Pekao
 • Informacje o parametrach Obligacji zawarte są w OWO Obligacji serii P1B
 • Oferującym Obligacje jest: Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy dokument (w tym informacje w nim zawarte) ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu emisyjnego w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 345/64 z dnia 31 grudnia 2003, ze zm.) ani ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Fundusz”), oferowanych obligacjach Funduszu, a także o obligacjach dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst jest Prospekt Emisyjny Podstawowy Obligacji Funduszu zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2017 r., opublikowany na stronie internetowej Funduszu (http://mci.pl/fundusze/obligacje-mci-privateventures-fiz)(„Prospekt”). Każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie.

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję