Oferta pierwotna

Oferta pierwotna

Istotne informacje

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertami publicznymi („Oferta”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezabezpieczonych obligacji na okaziciela („Obligacje”) Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), emitowanych przez Spółkę w ramach V programu emisji obligacji do kwoty 300.000.000 PLN lub równowartości tej kwoty wyrażonej w EUR („Program”); oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu („Dopuszczenie do Obrotu”) na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt podstawowy sporządzony w związku z Ofertą i Dopuszczeniem do Obrotu („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 19 czerwca 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Obligacji danej serii uwzględniających szczegółowe warunki emisji Obligacji danej serii („Ostateczne Warunki Danej Serii”). Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą Ostateczne Warunki Danej Serii.

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://www.echo.com.pl/s,277,publiczna-emisja-obligacji-2023.html) [oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału – Biuro Maklerskie w Warszawie, jako Agenta Oferującego i Globalnego Koordynatora (https://www.bm.pkobp.pl/)]. Termin ważności niniejszego Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie dłużej niż do dnia Dopuszczenia do Obrotu wszystkich Obligacji objętych Programem.

Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ ostateczne warunki emisji oraz ostateczne warunki oferty Obligacji zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Danej Serii i nie są znane w momencie publikacji Prospektu. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed dokładnym zapoznaniem się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, wszelkimi ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznymi Warunkami Danej Serii dotyczącymi odpowiednich emisji Obligacji.

Oferta będzie przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia Obligacji. Prospekt ani Obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Obligacje objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną Obligacji objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Oferta Obligacji nie jest kierowana do obywateli rosyjskich lub białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji lub na Białorusi ani innych podmiotów objętych ograniczeniami w oferowaniu wynikających z przepisów krajowych i unijnych.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej; (ii) są przeznaczone dla osób lub podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski; (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby; oraz (iv) nie są skierowane do osób ani podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Oferta publiczna obligacji serii R Echo Investment S.A.

Oferta archiwalna


 

Harmonogram Oferty:

Termin przyjmowania zapisów 15 – 24 listopada 2023
Przydział Obligacji 27 listopada 2023
Data wykupu 15 listopada 2027 
(Możliwość wcześniejszego wykupu przez Emitenta – Opcja Przedterminowego Wykupu zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Obligacji serii R)

Zasady składania zapisów:

 • W ramach Oferty oferowanych jest łącznie 500.000 Obligacji serii R.
 • Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 Obligację serii R i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii R oferowanych w Ofercie.
 • W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba Obligacji serii R oferowanych w Ofercie, zapis będzie uważany za opiewający na łączną liczbę Obligacji serii R oferowanych w Ofercie.
 • Inwestor może złożyć wielkokrotne zapisy na oferowane Obligacje serii R.
 • Dyspozycja deponowania obligacji na rachunku inwestycyjnym jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Dyspozycja deponowania zawarta zostanie w formularzu zapisu.
 • Inwestor w chwili składania zapisu, powinien zapewnić na rachunku inwestycyjnym środki na pokrycie wartości zapisu (iloczyn liczby Obligacji serii R oraz Ceny Emisyjnej). Po przyjęciu zapisu środki będą blokowane do czasu rozliczenia przydziału Obligacji serii R. Cena Emisyjna jednej Obligacji uzależniona jest od dnia złożenia zapisu i wynosi:
   
  Dzień złożenia zapisu Cena emisyjna (PLN)
  15 listopada 2023 100,00
  16 listopada 2023 100,03
  17 listopada 2023 100,05
  18 listopada 2023 100,08
  19 listopada 2023 100,10
  20 listopada 2023 100,13
  21 listopada 2023 100,16
  22 listopada 2023 100,18
  23 listopada 2023 100,21
  24 listopada 2023 100,24
 • W przypadku, gdy liczba Obligacji serii R, na które złożono zapisy w Ofercie będzie przekraczać łączną liczbę Obligacji serii R oferowanych w ramach Oferty, przydział Obligacji serii R zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. 
 • Klient zamierzający złożyć zapis za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao musi posiadać rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao. W przypadku Klientów posiadających rachunek w dawnym Domu Maklerskim Pekao, którzy otworzyli rachunek przed 27.06.2019 r., niezbędne jest podpisanie aneksu do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia.
 • Zwracamy uwagę, że oprocentowanie obligacji serii R oparte jest o wskaźnik WIBOR 6M, który może zostać zastąpiony w przyszłości innym wskaźnikiem.

Jak złożyć zapis na obligacje serii R Echo Investment S.A.

Klienci BM Pekao mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu internetowego Pekao24 www.pekao24.pl
  w zakładce Inwestycje > Złóż zlecenie giełdowe > Oferty publiczne
 • Aplikacji PeoPay – do pobrania z Google Play lub App Store
  w zakładce Panel inwestycyjny > Złóż zlecenie giełdowe > Oferty publiczne
 • Serwisu telefonicznego
  22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora)

jeśli jesteś klientem BM Pekao i posiadasz aktywny dostęp do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Jeśli nie posiadasz rachunku inwestycyjnego w BM Pekao, a jesteś Klientem Banku Pekao i korzystasz z usługi Pekao24 lub aplikacji PeoPay – otwórz rachunek inwestycyjny on-line.

Zastrzeżenie prawne

Zaprezentowane informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji Echo Investment S.A. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego sporządzonego przez Emitenta i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 czerwca 2023 r. wraz z już opublikowanymi oraz zatwierdzonymi przez KNF a także ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) oraz Ostatecznymi Warunkami Obligacji serii R. Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy przeczytali Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnego ryzyka i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść Prospekt. Prospekt został opublikowany i jest dostępny bezpłatnie na stronie https://www.echo.com.pl/s,277,publiczna-emisja-obligacji-2023.html. Dostępna jest tam również lista punktów obsługi klienta, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje serii R. Emitent na żądanie inwestora przekaże Prospekt na trwałym nośniku lub w wersji papierowej."

Ponadto zwraca się uwagę Inwestorów na potrzebę dywersyfikacji inwestycji. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, są także zamieszczone na stronie internetowej https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/MIFID/ryzyka.html. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

Biuro Maklerskie Pekao pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. Zapisy na obligacje serii R będą przyjmowane przez Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie oraz członków konsorcjum dystrybucyjnego, w tym Biuro Maklerskie Pekao.