Oferta pierwotna

Oferta pierwotna

Istotne informacje

PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA NASTĘPNEJ STRONIE PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INFORMACJĘ. POPRZEZ WYBÓR PRZYCISKU „DALEJ” PONIŻEJ, POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE PRZECZYTALI PAŃSTWO PONIŻSZĄ INFORMACJĘ, W PEŁNI JĄ ZROZUMIELI ORAZ ŻE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA OGRANICZENIA W NIEJ WSKAZANE.

Niniejsza publikacja w żadnym wypadku nie powinna w całości ani w części stanowić, ani nie może być rozumiana jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii (ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie jest niezgodne z prawem). Ani dokumenty dostępne na następnej stronie, ani papiery wartościowe, o których w nich mowa, nie zostały zarejestrowane, zatwierdzone lub notyfikowane w jakimkolwiek państwie innym niż Polska.

Papiery wartościowe, o których mowa na następnej stronie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, ("Amerykańska ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub osobom z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie nastąpi oferta publiczna papierów wartościowych w USA.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta") będzie prospekt („Prospekt") przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego, organie nadzoru nad rynkami kapitałowymi (“KNF”), i niezwłocznie po zatwierdzeniu przez KNF zostanie udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości, jako spełnieniający warunki określone w art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.).

Prospekt w formie elektronicznej będzie dostępny na stronach internetowych: Spółki (wwww.vortex-energy.pl) oraz Santander Bank Polska S.A. (www.santander.pl/inwestor).

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających bezpośrednio z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301:

 • Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, ani za ich uaktualnienie. Zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej nie może być traktowane jako udzielenie porady prawnej lub rekomendacji, a informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych na niniejszej stronie internetowej.
 • Niektóre informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje historyczne powinny być traktowane jako aktualne na dzień ich pierwszego udostępnienia do publicznej wiadomości.
 • Niniejsza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Spółka nie weryfikowała informacji i opinii zawartych na takich stronach internetowych i nie jest odpowiedzialna za treść informacji znajdujących się na takich stronach internetowych.

Informacje zamieszczone na następnej stronie nie są przeznaczone do rozpowszechniania poza terytorium Polski. Informacje zamieszczone na następnej stronie są przeznaczone wyłącznie dla osób, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski i przebywających na terytorium Polski.

Poprzez wybór przycisku „DALEJ” poniżej, potwierdzają Państwo, że Państwa miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski i przebywają Państwo na terytorium Polski. Uzyskiwanie dostępu oraz zapoznawanie się z treścią dokumentów zamieszczonych na następnej stronie niezgodnie z powyższym oświadczeniem może stanowić naruszenie przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi w niektórych jurysdykcjach.

Akceptuję powyższe warunki:

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Oferta publiczna akcji spółki Vortex Energy S.A.

Oferta archiwalna

Oferta publiczna akcji spółki Vortex Energy S.A.

Oferta publiczna akcji spółki Vortex Energy S.A.

Informacje na temat działalności oraz oferty publicznej spółki Vortex Energy S.A. znajdują się w Prospekcie oraz w opublikowanych i zatwierdzonych suplementach do Prospektu, jak również opublikowanych komunikatach aktualizujących do Prospektu dostępnych na stronie internetowej spółki (dostępnym pod adresem www.vortex-energy.pl) oraz dodatkowo na stronie Santander Bank Polska S.A. (www.santander.pl/inwestor).

Parametry oferty

Okres Przyjmowania Zapisów od Inwestorów Indywidualnych 18 lutego - 2 marca 2022 r. (do godz. 23.59)
Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych 4 marca 2022 r.
Przydział Akcji Oferowanych 10 marca 2022 r.
Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Istniejącymi i PDA na GPW Około 23 marca 2022 r.
Przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na GPW Około 16 kwietnia 2022 r.
Cena Maksymalna 68,00 zł
Wielkość zapisu 50 – 35 000 Akcji Oferowanych

Zasady składania zapisów:

 • Inwestorom Indywidualnym mogą zostać przydzielone wyłącznie Akcje Nowej Emisji albo wyłącznie Akcje Sprzedawane lub zarówno Akcje Nowej Emisji jak i Akcje Sprzedawane, przy czym intencją Spółki i Oferującego jest przydzielenie Inwestorom Indywidualnym wyłącznie w Akcji Nowej Emisji.
 • Inwestorzy Indywidualni mogą złożyć więcej niż jeden zapis.
 • Minimalny zapis: Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie może być niższa niż 50 Akcji Oferowanych. Zapis opiewający na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż 50 będzie nieważny.
 • Maksymalny zapis: Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie może być większa niż 35.000 Akcji. Zapis obejmujący większą liczbę Akcji Oferowanych niż 35.000 Akcji Oferowanych będzie uważany za zapis na 35.000 Akcji Oferowanych.
 • Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe oraz nieodwołalne (z zastrzeżeniem prawa do wycofania złożonego zapisu stosownie do art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego). W przypadku wystąpienia ww. sytuacji BM niezwłocznie zamieści informację w zakładce Aktualności oraz na stronie dedykowanej IPO Vortex Energy S.A.
 • Inwestor Indywidualny w chwili składania zapisu, powinien zapewnić na rachunku inwestycyjnym bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu (iloczyn liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Maksymalnej) powiększony o prowizję.
 • Prowizja za złożenie zapisu jest zgodna z Taryfą prowizji i opłat Biura Maklerskiego Pekao, a w przypadku posiadania przez Klienta indywidualnej stawki zgodnie z jej wysokością.
 • Cena Maksymalna w ofercie została ustalona na 68,00 zł za akcję. Zapisy na Akcje Oferowane złożone przez Inwestora Indywidualnego po cenie innej niż Cena Maksymalna zostaną uznane za nieważne.
 • W przypadku gdy liczba Akcji Oferowanych objętych zapisami złożonymi przez Inwestorów Indywidualnych będzie większa niż liczba Akcji Oferowanych ostatecznie oferowanych Inwestorom Indywidualnym, Akcje Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom Indywidualnym na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.
 • Klient zamierzający złożyć zapis za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao musi posiadać rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao. W przypadku Klientów posiadających rachunek w dawnym Domu Maklerskim Pekao, którzy otworzyli rachunek przed 27.06.2019, niezbędne jest podpisanie aneksu do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia. 

Jak złożyć zapis na akcje Vortex Energy S.A. 

Klienci BM Pekao mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / Sesja specjalna
 • Aplikacji mobilnej Pekao24Makler
  w zakładce NOWE EMISJE / Sesja specjalna
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (opłata wg cennika operatora)
  22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora)
 • Punktów Usług Maklerskich

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Zastrzeżenie prawne

Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii oraz w innych jurysdykcjach gdzie taka dystrybucja może być niezgodna z prawem. Niniejszy komunikat jest dokumentem wyłącznie promocyjnym stanowiącym reklamę i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji Vortex Energy S.A. („Spółka"). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta") jest prospekt („Prospekt") przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 lutego 2022 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ramach Oferty oraz będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.vortex-energy.pl) oraz Santander Bank Polska S.A. (www.santander.pl/inwestor). Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Spółki.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję