Oferta pierwotna

Oferta pierwotna

Istotne informacje

Informacje, do których dostęp umożliwia ta strona internetowa, są przeznaczone wyłącznie dla osób, które nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii oraz które nie są w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii fizycznie obecne. Informacje te nie stanowią oferty ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Murapol S.A. („Spółka”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie nie są dozwolone lub do jakiejkolwiek osoby, jeśli składanie jej takiej oferty lub zachęcanie do nabycia papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem. Od potencjalnych użytkowników tej informacji wymaga się zapoznania z takimi ograniczeniami oraz ich przestrzegania. Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o ile nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (United States Securities Act of 1933) („Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego tam przewidzianego. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować jakichkolwiek swoich papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski.


W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Polską, w którym obowiązuje Rozporządzenie (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”), informacje, do których dostęp umożliwia ta strona, są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego. W Wielkiej Brytanii informacje zmieszczone na niniejszej stronie internetowej są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu brytyjskiej wersji Rozporządzenia Prospektowego, które zostało zaimplementowane w Zjednoczonym Królestwie przepisami Ustawy o Wystąpieniu z Unii Europejskiej (2018) (i) którzy mają profesjonalne doświadczenie w kwestiach związanych z dokonywaniem inwestycji w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r., ze zm., do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Usług Finansowych) („Rozporządzenie”) oraz są inwestorami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia, (ii) którym można w inny sposób dozwolony prawem przekazywać takie informacje.

Za wyjątkiem prospektu Spółki, informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie marketingowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski jest przeprowadzana na podstawie prospektu, który został opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2023 r. i który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt Spółki jest dostępny na stronie internetowej spółki www.murapol.pl.

W związku sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowiązywania sankcji, papiery wartościowe Spółki nie będą oferowane na rzecz: jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi. Ograniczenia te nie znajdują jednak zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE oraz osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.

Uzyskując dostęp do niniejszych materiałów, oświadczają Państwo, że nie znajdują się Państwo na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, w Australii, Kanadzie lub Japonii i zobowiązują się, że nie będą Państwo przesyłali lub w inny sposób przekazywali jakichkolwiek informacji znajdujących się na tej stronie jakimkolwiek osobom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii lub do publikacji dystrybuowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii.

Ponadto oświadczają Państwo, że:

(i) są rezydentami lub znajdują się w Polsce; lub

(ii) są rezydentami lub znajdują się w Państwie Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obowiązuje Rozporządzenie Prospektowe i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego; lub

(iii) są rezydentami lub znajdują się na terytorium Wielkiej Brytanii i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu brytyjskiej wersji Rozporządzenia Prospektowego, które zostało zaimplementowane w Zjednoczonym Królestwie przepisami Ustawy o Wystąpieniu z Unii Europejskiej (2018) (i) którzy mają profesjonalne doświadczenie w kwestiach związanych z dokonywaniem inwestycji w rozumieniu w art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r., ze zm., do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Usług Finansowych) („Rozporządzenie”) oraz są inwestorami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia, (ii) którym można w inny sposób dozwolony prawem przekazywać takie informacje; lub

(iv) są rezydentami lub znajdują się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz są Państwo upoważnieni zgodnie z odpowiednim prawem papierów wartościowych i innymi przepisami Państwa jurysdykcji do uzyskania dostępu do niniejszych materiałów bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Oświadczyli Państwo, że znajdują się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii lub nie spełniają innych wskazanych kryteriów wymaganych do uzyskania dostępu do niniejszej strony internetowej. W związku z powyższym niestety nie możemy udostępnić Państwu niniejszych materiałów.

Oferta publiczna akcji spółki Murapol S.A.

Oferta archiwalna

Informacje na temat działalności oraz oferty publicznej spółki Murapol S.A. znajdują się w Prospekcie oraz w opublikowanych i zatwierdzonych suplementach do Prospektu, jak również opublikowanych komunikatach aktualizujących do Prospektu dostępnych na stronie internetowej spółki pod adresem https://www.murapol.pl/relacje-inwestorskie/oferta-publiczna.


Harmonogram Oferty:
 

Przyjmowanie zapisów dla Inwestorów Indywidualnych

28 listopada – 5 grudnia 2023 do godz. 23:59

Ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych

6 grudnia 2023

Przydział Akcji Oferowanych

13 grudnia 2023

Przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Oferowanych, na GPW

około 15 grudnia 2023 r.

Zasady składania zapisów:

 • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.
 • Minimalny zapis: Liczba Akcji Oferowanych objętych jednym zapisem przez jednego Inwestora Indywidualnego nie może być niższa niż 50 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący mniej niż 50 Akcji Oferowanych będzie uważany za nieważny.
 • Maksymalny zapis: Liczba Akcji Oferowanych objętych jednym zapisem przez jednego Inwestora Indywidualnego nie może być wyższa niż 200.000 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący większą liczbę Akcji Oferowanych niż 200.000 Akcji Oferowanych będzie uważany za zapis na 200.000 Akcji Oferowanych.
 • Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe oraz nieodwołalne (z zastrzeżeniem prawa do wycofania złożonego zapisu stosownie do art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE). W przypadku wystąpienia ww. sytuacji BM niezwłocznie zamieści informację w zakładce Aktualności oraz na stronie dedykowanej IPO Murapol S.A.
 • Inwestor Indywidualny w chwili składania zapisu, powinien zapewnić na rachunku inwestycyjnym środki na pokrycie wartości zapisu (iloczyn liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Maksymalnej) powiększony o prowizję.
 • Prowizja za złożenie zapisu jest zgodna z Taryfą prowizji i opłat Biura Maklerskiego Pekao (część 1 pkt 1), a w przypadku posiadania przez Klienta indywidualnej stawki zgodnie z jej wysokością.
 • Cena Maksymalna w ofercie została ustalona na 35 zł za akcję
 • W przypadku złożenia przez Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Oferowane obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Oferowanych niż liczba Akcji Oferowanych tej kategorii Inwestorów, przydział Akcji Oferowanych nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów po zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej.
 • Klient zamierzający złożyć zapis za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao musi posiadać rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao. W przypadku Klientów posiadających rachunek w dawnym Domu Maklerskim Pekao, którzy otworzyli rachunek przed 27.06.2019, niezbędne jest podpisanie aneksu do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia.
 • W zakresie, w jakim Oferta kierowana jest do Inwestorów Indywidualnych, dotyczy ona wyłącznie Inwestorów Indywidualnych, którzy są obywatelami, lub których siedziby znajdują się w państwach będących członkami EOG lub w Szwajcarii.

Jak złożyć zapis na akcje Murapol S.A.
Klienci BM Pekao mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Serwisu internetowego Pekao24 www.pekao24.pl
  w zakładce Inwestycje > Złóż zlecenie giełdowe > Oferta publiczna
  po przejściu do starego serwisu w zakładce Nowe emisje > Sesja specjalna
 • Aplikacji PeoPay – do pobrania z Google Play lub App Store
  w zakładce Panel inwestycyjny > Oferta publiczna > Sesja specjalna
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (płata wg cennika operatora)
  22 591 22 00 (płata wg cennika operatora)
 • Punktów Usług Maklerskich

jeśli jesteś klientem BM Pekao i posiadasz aktywny dostęp do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.
Jeśli nie posiadasz rachunku inwestycyjnego w BM Pekao, a jesteś Klientem Banku Pekao i korzystasz z usługi Pekao24 lub aplikacji PeoPay – otwórz rachunek inwestycyjny on-line.
 

Zastrzeżenie prawne
Reklama. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Murapol S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), właściwy organ nadzoru w Polsce, w dniu 27 listopada 2023 r. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej https://murapol.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) 596/2014) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję