Dla nowych klientów przenoszących aktywa do Biura Maklerskiego Pekao

Dla nowych klientów przenoszących aktywa do Biura Maklerskiego Pekao

Otwórz rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao, przenieś na niego instrumenty finansowe z innej instytucji finansowej i skorzystaj ze specjalnej oferty! [1]

ZOBACZ CO ZYSKUJESZ

  • Rachunek inwestycyjny w roku 2024 prowadzony bez opłat rocznych. [2]
  • Promocyjne stawki prowizji w wysokości: 0,15 % (min. 5,90 zł) obowiązujące do 31 grudnia 2024 r. z tytułu wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, kwitów depozytowych, REIT, certyfikatów inwestycyjnych, ETP i produktów strukturyzowanych dla zleceń składanych w serwisie Pekao24, aplikacji PeoPay i platformie inwestycyjnej eTrader. [3]

ZOBACZ JAK SKORZYSTAĆ

  1. Otwórz rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao online lub w placówce Biura Maklerskiego Pekao i zgłoś chęć skorzystania z promocji.
  2. Przetransferuj swoje instrumenty finansowe na rachunek w Biurze Maklerskim Pekao do 30 czerwca 2024 roku.
  3. Promocyjne stawki prowizji zostaną przyznane w terminie do 3 dni roboczych od dnia przeniesienia na nowo otwarty rachunek inwestycyjny instrumentów finansowych z innej firmy inwestycyjnej lub innej instytucji prowadzącej rachunki lub rejestry papierów wartościowych (zarejestrowane pod odrębnym kodem) o wartości min. 20.000 zł.

Więcej szczegółów znajdziesz w Komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao lub uzyskasz u konsultanta naszej infolinii pod numerem telefonu +48 22 591 22 00 (opłata według cennika operatora).

[1] Komunikat nr 113/BM/ZWS/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla klientów innych podmiotów maklerskich zainteresowanych otwarciem rachunku w BM Pekao i złożeniem dyspozycji przeniesienia aktywów lub deponowania instrumentów finansowych.
[2] Taryfa cz. V. Obsługa rachunku inwestycyjnego pkt 2. 
[3] Taryfa cz. I. Instrumenty finansowe dostępne w systemach obrotu działających w Polsce pkt 1.


Nota prawna

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym. Nie należy go traktować jako oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Świadczenie przez Biuro Maklerskie Pekao usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych, realizowane jest na podstawie jednej „Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao”, co stanowi sprzedaż krzyżową w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.

UWAGA! Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Ryzyko inwestycyjne zależy od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Pekao w sekcji Informacje prawne.

Należy liczyć się z możliwością osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą odbiorcy niniejszego materiału.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.