Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ" potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych.

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). BM Pekao informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu produktów strukturyzowanych Certyfikat bonusowy na akcje spółki PKO BP S.A. nr ISIN AT0000A2U2H9 („produktów strukturyzowanych ") Emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG, z siedzibą w Wiedniu, Tegetthoffstraße 1, 1015 Wiedeń, Austria („Emitent"). Base Prospectus („Prospekt"), Final Terms („Warunki Końcowe") przygotowany w związku z ofertą publiczną produktów strukturyzowanych są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o produktach strukturyzowanych oraz ofercie publicznej produktów strukturyzowanych w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez Austrian Financial Market Authority (Finanzmarktaufsichtsbehörde)   dnia 7 maja 2021 r oraz paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 maja 2021. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.rcb.at) - wyłącznie w celach informacyjnych.

Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, BIURO MAKLERSKIE PEKAO (BM PEKAO) ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z BM PEKAO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, OSTATECZNYCH WARUNKACH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Certyfikat bonusowy na akcje spółki PKO BP S.A.

Oferta archiwalna

Certyfikat bonusowy na akcje spółki PKO BP S.A.

INWESTYCJA Z WARUNKOWĄ OCHRONĄ KAPITAŁU

W SKRÓCIE

Produkt strukturyzowany Certyfikat bonusowy na akcje spółki PKO BP S.A. (dalej: „Produkt strukturyzowany")
Produkt inwestycyjny z warunkową ochroną kapitału.

 • Instrument Bazowy: akcje spółki PKO BP S.A.
 • Stały roczny kupon odsetkowy 4.3%, tj. łącznie 8.6% za cały okres inwestycji
 • Poziom bariery to 70% Początkowej ceny referencyjnej, tj. kursu zamknięcia akcji spółki PKO BP S.A. w Początkowej Dacie Wyceny Certyfikatu
 • Produkty strukturyzowane posiadają ponad 2-letni okres zapadalności, przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na rynku wtórnym za pośrednictwem GPW).

Uwaga: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży produktu strukturyzowanego na rynku wtórnym lub w przypadku realizacji negatywnego scenariusza rynkowego w Terminie Zapadalności.

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Certyfikat Bonusowy na akcje spółki PKO BP S.A. jest przeznaczony dla tych Inwestorów, którzy w perspektywie 2 lat nie oczekują spadków kursu akcji PKO BP S.A. większych niż 29,99% w stosunku do ceny zamknięcia akcji z Początkowej Daty Wyceny. Certyfikat jest produktem bez ochrony kapitału wypłacającym jeden stały kupon w wysokości 4,3% rocznie (dwa w całym okresie inwestycji). Certyfikat zapewnia mechanizm ochronny w postaci Bariery pod warunkiem, że kurs akcji spółki PKO BP S.A. będzie powyżej Poziomu bariery w dniu obserwacji tj. Ostatecznej Dacie Wyceny.

W Początkowej Dacie Wyceny ustalany jest poziom Początkowej ceny referencyjnej, Poziom bariery (stanowiącej 70% Początkowej ceny referencyjnej) oraz Mnożnik. W Dacie Płatności Kuponu Inwestor otrzyma Kupon, niezależnie od ceny Instrumentu Bazowego, a forma wykupu Certyfikatu jest zależna od kursu zamknięcia akcji spółki PKO BP S.A. w Ostatecznej Dacie Wyceny i nastąpi poprzez wypłatę jego Wartości Nominalnej (jeżeli kurs zamknięcia będzie wyższy od Poziomu bariery) lub przez fizyczną dostawę Instrumentu Bazowego (jeżeli kurs zamknięcia będzie równy lub niższy od Poziomu bariery). Ponieważ zakładana wartość fizycznej dostawy Instrumentu Bazowego będzie niższa od wartości początkowo zainwestowanego kapitału, w tym przypadku nastąpi częściowa lub całkowita utrata zainwestowanego kapitału. 

GŁÓWNE PARAMETRY OFERTY

 • Termin przyjmowania zapisów: 8 – 25 listopada 2021 r. (włącznie)
 • Cena emisyjna: 1 000 PLN
 • Wartość Nominalna: 1 000 PLN
 • Opłata manipulacyjna: do 1% Wartości Nominalnej zapisu (0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo)
 • Cena zakupu dla Klientów: do 1 010 PLN (1 005 PLN w przypadku zapisu składanego internetowo)
 • Minimalny zapis: 5 Produktów strukturyzowanych

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS

Zapisy Inwestorów przyjmowane są za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (opłata wg cennika operatora),
  22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Zapisy na Produkty strukturyzowane stanowiące ofertę nabycia Produktów strukturyzowanych składaną Emitentowi przyjmowane są za pośrednictwem BM Pekao. Klient zamierzający złożyć zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny w BM Pekao.

Czynności związane z dokonywaniem Zapisów na Produkty strukturyzowane mogą być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika.

Okres przyjmowania zapisów na Produkty strukturyzowane może zostać skrócony przez Emitenta bez podania przyczyny. Emitent zastrzega sobie prawo do zamknięcia okresu ważności oferty(okres przyjmowania zapisów) przed wyznaczonym terminem jej wygaśnięcia z dowolnej przyczyny. Emitent zastrzega sobie prawo do wycofania oferty oraz unieważnienia emisji Produktów strukturyzowanych z dowolnej przyczyny w dowolnym terminie w dacie emisji (Data Emisji) lub wcześniej.

Zapisy na Produkty strukturyzowane mogą obejmować nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3 000 Produktów strukturyzowanych. Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego zapisu na Produkty strukturyzowane, przy czym każdy zapis na Produkty strukturyzowane musi spełniać kryterium minimalnej liczby Produktów strukturyzowanych objętych zapisem.

Łączna kwota wpłaty na Produkty strukturyzowane obejmuje wpłatę o wartości równej iloczynowi liczby Produktów strukturyzowanych objętych zapisem oraz Kwoty Nominalnej Produktu strukturyzowanego powiększonej o opłatę subskrypcyjną (do 1,0% wartości złożonego zapisu oraz 0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo).

BM Pekao otrzyma od Raiffeisen Centrobank AG jednorazową opłatę dystrybucyjną w wysokości 20 PLN za każdy Produkt strukturyzowany sprzedany za pośrednictwem BM Pekao. Opłata ta jest już uwzględniona w Kwocie Nominalnej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE

Emitent Raiffeisen Centrobank AG
ISIN AT0000A2U2H9
Waluta Produktu PLN
Instrument bazowy akcje spółki PKO BP S.A.
Kupon odsetkowy 4,3% rocznie
Cena emisyjna 1 000 PLN
Wartość nominalna 1 000 PLN
Minimalna Inwestycja 5 000 PLN (5 szt.)
Początkowa cena referencyjna Oficjalna cena zamknięcia instrumentu bazowego na giełdzie dla początkowej daty wyceny
Ostateczna cena referencyjna Oficjalna cena zamknięcia instrumentu bazowego na giełdzie dla ostatecznej daty wyceny
Mnożnik = (Wartość Nominalna / Początkowa cena referencyjna). Otrzymana wartość zostanie zaokrąglona do pięciu miejsc po przecinku.
Okres inwestycji 2 lata
Poziom bariery 70% początkowej ceny referencyjnej
Początkowa Data Wyceny 26.11.2021
Ostateczna Data Wyceny 24.11.2023
Data Emisji 29.11.2021
Termin Zapadalności 29.11.2023
Daty płatności Kuponu 29.11.2022 (1), 29.11.2023 (2)
Gwarancja kapitału Brak (Warunkowa ochrona kapitału polegająca na wypłacie Wartości Nominalnej pod warunkiem, że Instrument Bazowy  w Ostatecznej Dacie Wyceny będzie powyżej poziomu wyznaczonej bariery. W przypadku przekroczenia wyznaczonego bariery może wystąpić częściowa lub całkowita utrata kapitału.)
Rodzaj emisji Oferta Publiczna
Rynek wtórny GPW

Przed nabyciem produktu koniecznie zapoznaj się z dokumentacją produktową:

Bank Pekao S.A. nie kieruje na strony do logowania i należy zachować ostrożność w otwieraniu linków.

RYNEK WTÓRNY

Certyfikaty będzie można sprzedać na GPW. Koszt sprzedaży na GPW określony jest w rozdziale I pkt. 1 Taryfy prowizji i opłat dla produktów strukturyzowanych.

Zlecenia na GPW przyjmowane są:

 • w PUM - w godzinach ich pracy,
 • za pomocą kanałów zdalnych: telefonicznie i internetowo.

Rozliczenie i rozrachunek zawartych transakcji sprzedaży Certyfikatów następuje w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zawarcia transakcji.

Przy założeniu normalnych warunków rynkowych zapewniona jest możliwość odsprzedaży Certyfikatów przed Terminem Zapadalności, w dowolnym sesyjnym dniu roboczym po aktualnej cenie rynkowej, tj. po cenie transakcyjnej oferowanej przez Raiffeisen Centrobank AG lub na GPW.

Raiffeisen Centrobank AG pełni jednocześnie rolę Emitenta i animatora rynku wtórnego dla Certyfikatów, a jego intencją jest kwotowanie każdego Certyfikatu od Początkowej Daty Wyceny aż do Ostatecznej Daty Wyceny na warunkach określonych w Warunkach Końcowych danej emisji.

Wcześniejsza sprzedaż Certyfikatów wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków. Kwota, którą w przypadku sprzedaży otrzymuje Klient, równa jest liczbie sprzedanych Certyfikatów pomnożonej przez cenę sprzedaży, z uwzględnieniem prowizji maklerskiej, podatków oraz opłat publicznoprawnych.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie Raiffeisen Centrobank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów  na rynku wtórnym w momencie złożenia przez Klienta zlecenia.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy dokument jest sporządzony przez Emitenta i ma charakter wyłącznie marketingowy. Niezależnie od najwyższego poziomu staranności w sporządzeniu niniejszego dokumentu o charakterze reklamowym, zawarte dane są dostarczane wyłącznie jako niewiążące informacje. Informacje tu zawarte nie stanowią, ani nie mogą być postrzegane jako porada inwestycyjna dokonania transakcji kupna, bądź sprzedaży instrumentów finansowych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna być podejmowana na podstawie niniejszego dokumentu. Informacje zawarte w tym dokumencie o charakterze reklamowym są ogólne i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji potencjalnych Inwestorów. Instrument należy do instrumentów skomplikowanych i jest przeznaczony dla Inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę lub doświadczenie z zakresu produktów inwestycyjnych. Niniejszy dokument o charakterze reklamowym nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawa mającymi na celu promowanie niezależnych analiz rynkowych i nie podlega zakazowi dotyczącemu rozpowszechniania analiz rynkowych. Jedyną podstawą prawną dla wszystkich papierów wartościowych opisanych w niniejszym dokumencie o charakterze reklamowym jest Prospekt Podstawowy (w tym wszelkie ewentualne uzupełnienia lub poprawki), który został zatwierdzony przez Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (Austriacki Urząd ds. Nadzoru nad Rynkiem Finansowym), w połączeniu z Warunkami Końcowymi zdeponowanymi w Oesterreichische Kontrollbank AG. Dokumenty te opublikowane są na stronie internetowej https://www.rcb.at/pl/o-banku/publikacje/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/. Dalsze informacje oraz dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) można uzyskać na stronie internetowej Raiffeisen Centrobank AG: https://www.rcb.at/pl/. Biuro Maklerskie Pekao pełni funkcję oferującego Certyfikaty. Raiffeisen Centrobank AG podlega nadzorowi Europejskiego Banku Centralnego (EBC), w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (Single Supervisory Mechanism - SSM), w którego skład wchodzą Europejski Bank Centralny (EBC) i właściwe organy krajowe uczestniczących państw członkowskich (Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013). Raiffeisen Centrobank AG wyraźnie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność w odniesieniu do roszczeń w kwestii poprawności, dokładności i kompletności zaprezentowanych w tym dokumencie treści i informacji. Ze względu na wahania cen w okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu może spaść poniżej 100% jego kursu z Początkowej Daty Wyceny. W okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu nie musi zmieniać się analogicznie do zmian ceny rynkowej/kursu instrumentu bazowego. W okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu podlega działaniu różnych czynników, takich jak zmienność, stopy procentowe, rating Emitenta oraz czas pozostały do terminu wykupu. Należy pamiętać, że niekorzystne zachowanie instrumentu bazowego może powodować wahania cen Certyfikatu w okresie życia produktu. Dywidendy i podobne prawa związane z instrumentem bazowym są uwzględniane w procesie tworzenia Certyfikatu i nie są wypłacane. Wykup lub spłata Certyfikatu w terminie wykupu jest uzależniona od wypłacalności Emitenta. Inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Raiffeisen Centrobank AG jako Emitent może nie być w stanie wypełnić swoich zobowiązań w odniesieniu do opisanych papierów wartościowych, w sytuacjach takich jak np. niewypłacalność (niemożność zapłaty / nadmierne zadłużenie) lub prawny nakaz zainicjowania środków naprawczych. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może również wydać takie postanowienie przed jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym, jeżeli uzna się, że Emitent znajduje się w kryzysie. W tych okolicznościach organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ma szerokie uprawnienia do podejmowania działań (tak zwane „instrumenty umorzenia lub konwersji długu”). Na przykład może zredukować do zera roszczenia Inwestorów w odniesieniu do opisanych papierów wartościowych, rozwiązać opisane papiery wartościowe lub przekształcić je w akcje Emitenta i zawiesić prawa Inwestorów. W pewnych okolicznościach Emitent ma prawo do umorzenia Certyfikatu przed terminem zapadalności. Możliwa jest całkowita strata zainwestowanego kapitału. Dodatkowe informacje na temat ryzyk oraz pozostałych danych można znaleźć w Prospekcie Podstawowym na stronie https://www.rcb.at/pl/o-banku/publikacje/ prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/. Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej www.rcb.at/en/basag. Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. Inwestor powinien mieć na uwadze, że inwestycja w instrumenty finansowe jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Wyłączną prawnie wiążącą dokumentację stanowią udostępnione Inwestorowi: Prospekt Podstawowy (w tym wszelkie ewentualne uzupełnienia lub poprawki), Warunki Koncowe produktu oraz dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID). Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się ze wskazanymi dokumentami.