Subskrypcje

Subskrypcje

Bankowe Papiery Wartościowe w postaci Certyfikatu Depozytowego "Akumulator USDPLN 2"

Oferta archiwalna

100% ochrony kapitału na koniec okresu inwestycji

Bankowe Papiery Wartościowe w postaci Certyfikatów Depozytowych „Akumulator USDPLN 2” („Certyfikaty”) oferują 100% ochronę kapitału na koniec okresu inwestycji (z zastrzeżeniem, że Opłata Dystrybucyjna nie podlega zwrotowi) i dają możliwość osiągnięcia zysków. Dzięki temu możesz bezpiecznie zainwestować, nie obawiając się o utratę zainwestowanego kapitału.  
Jeśli poszukujesz dla swoich oszczędności produktu bezpiecznego, a jednocześnie nie chcesz rezygnować z możliwości osiągania zysków na szeroko rozumianym rynku finansowym, rozważ nowe Certyfikaty Banku Pekao S.A.

Musisz jednak pamiętać, że z inwestowaniem w Certyfikaty wiąże się m.in. ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji, ponieważ końcowe oprocentowanie Certyfikatów jest zależne od wartości kursu USD/PLN, oraz ryzyko utraty części kapitału w przypadku podjęcia decyzji o przedterminowym zakończeniu inwestycji.

Postaw na Certyfikat „Akumulator USDPLN 2”

Certyfikat „Akumulator USDPLN 2”  to propozycja odpowiadająca na potrzeby inwestorów poszukujących ekspozycji na rynek walutowy, ale przy zachowaniu 100% ochrony kapitału na koniec okresu inwestycji. 
Produkt oparty jest na założeniu, że nastąpi stabilizacja kursu złotego względem dolara amerykańskiego (kurs USDPLN utrzyma się na zbliżonym poziomie).
Propozycja Banku Pekao S.A. stanowi także ofertę dywersyfikacji własnego portfela inwestycyjnego.

Podstawowe Informacje o Certyfikatach

  • Emitent – Bank Pekao S.A.  
  • Okres inwestycji – 363 dni
  • Minimalna kwota inwestycji  –  tylko 1000 PLN
  • Opłata Dystrybucyjna  – 0,3% 
  • Oprocentowanie Premiowe w wysokości do 5,1% za cały okres inwestycji, pod warunkiem odpowiedniego ustabilizowania się kursu złotego w stosunku do dolara amerykańskiego.

Uwaga: ochrona 100% kapitału ma zastosowanie tylko i wyłącznie na koniec okresu inwestycji (Dzień Wykupu) i dotyczy wartości nominalnej Certyfikatów.

Ryzyka związane z inwestycją

Ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji, ryzyko ograniczenia płynności związane z ograniczoną możliwością wycofania środków przed zakończeniem inwestycji, ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku wycofania środków przed Dniem Wykupu, ryzyko wynikające z nieznajomości Poziomu Wykonania w momencie dokonywania zapisu na Certyfikaty, ryzyko kredytowe (emitenta) oraz ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia Zakłóceń Rynku lub Zakłóceń Indeksu. Opisy poszczególnych ryzyk zostały zawarte w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) dostępnych na stronie www.pekao.com.pl oraz w wyznaczonych oddziałach Banku Pekao S.A.

Poznaj bliżej warunki emisji nowych Certyfikatów i nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Subskrypcja jest ograniczona w czasie i trwa do 23 grudnia 2021r.

Jak zainwestować?

Do 23.12.2021 r. zapraszamy do Punktów Usług Maklerskich Pekao. Znajdują się one w oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju. Tam możesz dokonać zapisu na Certyfikaty (pełna lista placówek prowadzących sprzedaż znajduje się na stronie www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie). 
Klienci posiadający rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao mogą ponadto składać zapisy poprzez serwis internetowy oraz telefoniczny Pekao24Makler . 
Dodatkowe informacje na temat Certyfikatów otrzymasz również pod numerem infolinii 800 105 800 (połączenie bezpłatne) lub + 48 22 591 22 00 (połączenie z telefonów komórkowych i zagranicy, opłata wg cennika operatora).

Przed nabyciem produktu koniecznie zapoznaj się z dokumentacją produktową:

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA:

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, Polska w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie: https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/MIFID/ryzyka.html. Niniejsza oferta jest prowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych realizowanych na podstawie jednej umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego, ani oferty oraz zaproszenia do nabycia Bankowych Papierów Wartościowych w postaci Certyfikatu „AKUMULATOR USDPLN 2” Seria nr C75P271222R („BPW”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o BPW emitowanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Emitent”), czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w BPW są: Informacja o emisji BPW z dnia 10 grudnia 2021 roku wraz z: Ogólnymi Warunkami Trzeciego Programu Emisji, Specyfikacją Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji i Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID).

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące BPW znajdują się na stronie Emitenta: www.pekao.com.pl. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Informacją o emisji BPW z dnia 10 grudnia 2021 roku wraz z: Ogólnymi Warunkami Trzeciego Programu Emisji, Specyfikacją Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji i Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w BPW. 
Zamierzają Państwo kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Inwestycja w BPW nie posiada gwarancji wypłaty zysku poza oprocentowaniem gwarantowanym w wysokości 0,01%. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Dochód uzyskany z BPW podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.
Inwestycja w BPW wiąże się z ryzykiem kredytowym Emitenta. W przypadku niewypłacalności Emitenta Klient może ponieść całkowitą stratę kapitału.
Niniejsza informacja nie jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których miejsce pobytu lub siedziba powoduje, że podlegają oni obcemu prawu, na mocy którego istnieją ograniczenia dotyczące rozpowszechniania niniejszej informacji. W szczególności, niniejsza informacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych skierowanego do nierezydentów Unii Europejskiej. Czynniki ryzyka: przed inwestycją w BPW Inwestorzy powinni zapoznać się z czynnikami ryzyka o, których mowa w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID).