Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. 
Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ" potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.
Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych.
MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.
Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). BM Pekao informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu produktów strukturyzowanych: Roczny Certyfikat Odwrotnie Zamienny Powiązany z Akcjami Unilever PLC, o numerze ISIN DE000GX5CNE4, w PLN („produktów strukturyzowanych") Emitowanych przez Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt nad Menem, Niemcy („Emitent”). Series P Programme for the issuance of warrants, notes and certificates  („Prospekt"), Final Terms („Ostateczne Warunki Emisji") wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną produktów strukturyzowanych są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o produktach strukturyzowanych oraz ofercie publicznej produktów strukturyzowanych w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez luksemburską Komisję Nadzoru Sektora Finansowego („Zagraniczny Organ Nadzoru”) 16 lipca 2021 r. i paszportowanym do  Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 lipca 2021 r. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.gspriips.eu.) - wyłącznie w celach informacyjnych.
Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, BIURO MAKLERSKIE PEKAO (BM PEKAO) ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z BM PEKAO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, OSTATECZNYCH WARUNKACH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.
Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Produkt strukturyzowany z warunkową ochroną kapitału w PLN: Roczny Certyfikat Odwrotnie Zamienny Powiązany z Akcjami Unilever PLC

Oferta archiwalna

INWESTYCJA Z WARUNKOWĄ OCHRONĄ KAPITAŁU

W SKRÓCIE

Produkt strukturyzowany z warunkową ochroną kapitału w PLN: Roczny Certyfikat Odwrotnie Zamienny Powiązany z Akcjami Unilever PLC – ISIN: DE000GX5CNE4 (dalej: Produkt strukturyzowany)

Produkt inwestycyjny z warunkową ochroną kapitału.

 • Aktywo Bazowe: Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78)
 • Potencjalny zysk: 9% w skali roku
 • Poziom progu na poziomie 70%  poziomu zamknięcia akcji Unilever PLC w Dniu Ustalenia Początkowej Ceny Zamknięcia
 • Produkty strukturyzowane posiadają roczny  okres zapadalności, przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora. Produkty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez odsprzedaż do Emitenta przez złożenie zlecenia sprzedaży w Pełnozakresowym Punkcie Usług Maklerskich.

Uwaga: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży Papieru Wartościowego na rynku wtórnym.

MECHANIZM DZIAŁANIA PRODUKTU

Oprocentowanie: w dniu płatności odsetek wypłacona zostanie bezwarunkowo stała kwota kuponu w wysokości 90 PLN za każdy posiadany certyfikat.

W dniu ustalenia Końcowej Ceny Zamknięcia możliwe są dwa scenariusze:

 • Cena Referencyjna jest równa lub powyżej poziomu 70% Początkowej Ceny Zamknięcia: Inwestor otrzyma 1.000 PLN za certyfikat.
 • Cena Referencyjna jest poniżej poziomu 70% Początkowej Ceny Zamknięcia: Inwestor otrzyma określoną liczbę akcji Aktywa Bazowego. Liczba akcji będzie równa równowartości w GBP kwoty 1.000 PLN, obliczonej na dzień 20/06/2023 r. zgodnie z Kursem Wymiany Aktywa (GBP/PLN), podzielonej przez Początkową Cenę Zamknięcia Aktywa Bazowego. Jakakolwiek ułamkowa kwota wynikająca z powyższego obliczenia zostanie wypłacona w gotówce.

Uwaga: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży Papieru Wartościowego na rynku wtórnym lub w przypadku realizacji negatywnego scenariusza rynkowego w Dniu Ustalenia Końcowej Ceny Zamknięcia.

GŁÓWNE PARAMETRY OFERTY

 • Termin przyjmowania zapisów: 13 – 24 czerwiec 2022 r. (włącznie)
 • Cena zakupu dla Klientów: 100% Kwoty Obliczeniowej
 • Kwota Obliczeniowa: 1 000 PLN
 • Opłata manipulacyjna: do 1% Kwoty Obliczeniowej zapisu (0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo)
 • Cena zakupu dla Klientów: do 1 010 PLN (1 005 PLN w przypadku zapisu składanego internetowo)
 • Minimalny zapis: 10 Produktów strukturyzowanych

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS

Klienci BM Pekao mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (opłata wg cennika operatora),
  22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Zapisy na Produkty Strukturyzowane stanowiące ofertę nabycia Produktów Strukturyzowanych składaną Dealerowi przyjmowane są za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao (BM Pekao) Klient zamierzający złożyć zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny w BM Pekao. Czynności związane z dokonywaniem Zapisów na Produkty Strukturyzowane mogą być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika. Okres przyjmowania zapisów na Produkty Strukturyzowane może zostać skrócony przez Dealera bez podania przyczyny. Dealer zastrzega sobie prawo do zamknięcia okresu ważności oferty (okres przyjmowania zapisów) przed wyznaczonym terminem jej wygaśnięcia z dowolnej przyczyny. Dealer zastrzega sobie prawo do wycofania oferty oraz unieważnienia emisji Produktów Strukturyzowanych z dowolnej przyczyny w dowolnym terminie w dacie emisji (Dzień Emisji) lub wcześniej. Zapisy na Produkty Strukturyzowane mogą obejmować nie mniej niż 10 i nie więcej niż 50 000 Produktów Strukturyzowanych. Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego zapisu na Produkty Strukturyzowane, przy czym każdy zapis na Produkty Strukturyzowane musi spełniać kryterium minimalnej liczby Produktów Strukturyzowanych objętych zapisem. Łączna kwota wpłaty na Produkty Strukturyzowane obejmuje wpłatę o wartości równej iloczynowi liczby Produktów Strukturyzowanych objętych zapisem oraz Kwoty Obliczeniowej Produktu Strukturyzowanego powiększonej o opłatę manipulacyjną (do 1% wartości złożonego zapisu (0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo)). BM Pekao otrzyma od Goldman Sachs Bank Europe SE jednorazową opłatę dystrybucyjną w wysokości do 10 PLN za każdy Produkt Strukturyzowany sprzedany za pośrednictwem BM Pekao. Opłata ta jest już uwzględniona w Kwocie Obliczeniowej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE

Emitent

Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH

Gwarant

Goldman Sachs Group, Inc.

Dealer

Goldman Sachs Bank Europe SE

ISIN

DE000GX5CNE4

Aktywo Bazowe

Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78)

Okres inwestycji

1 rok

Kupon gwarantowany

9% p.a. (90 PLN za jeden Produkt strukturyzowany)

Dzień ustalenia Początkowej Ceny Zamknięcia

27.06.2022

Dzień ustalenia Końcowej Ceny Zamknięcia

20.06.2023

Dzień Emisji

30.06.2022

Data Zapadalności (Data Wykupu)           

27.06.2023

Poziom Progu

70% (europejska)

Data Płatności Odsetek

27.06.2023

Forma rozliczenia przy negatywnym scenariuszu rynkowym

Inwestor za każdy Certyfikat otrzyma określoną liczbę akcji. Liczba akcji będzie równa (i) ekwiwalentowi kwoty 1.000,00 PLN w walucie GBP (przeliczonemu według Kursu Wymiany Aktywa) podzielonej przez (ii) cenę bazową aktywa bazowego. Jakakolwiek ułamkowa kwota wynikająca z powyższego obliczenia zostanie wypłacona w gotówce.

 

 Kurs Wymiany Aktywa

średni kurs wymiany GBP/PLN (wyrażony jako liczba jednostek GBP za 1 PLN) publikowany przez WM Performance Services Company Plc. w dniu 20.06.2023 r. na ekranie Reuters GBPPLNFIXM=WM,

Ochrona kapitału w Dniu Wykupu

brak

(Warunkowa ochrona kapitału polega na wypłacie 100% Kwoty Obliczeniowej pod warunkiem, że Aktywo  Bazowe  w Dniu ustalenia Końcowej Ceny Zamknięcia będzie na równi lub powyżej wyznaczonego Poziomu progu. W przypadku gdy cena Aktywa Bazowego spadnie poniżej wyznaczonego Poziomu progu może wystąpić częściowa lub całkowita utrata kapitału.)

Rodzaj emisji

Oferta Publiczna

Kwota Obliczeniowa

1 000 PLN

Cena emisyjna

100% Kwoty Obliczeniowej za jeden Produkt Strukturyzowany

Minimalna Inwestycja

10 000 PLN (10 szt.)

Miejsce notowania

Luksemburska Giełda Papierów Wartościowych (Euro MTF) (jedynie prezentacja kwotowań emitenta)

Obrót na rynku wtórnym

odkup przez Emitenta

 

Przed nabyciem produktu koniecznie zapoznaj się z dokumentacją produktową:

Bank Pekao S.A. nie kieruje na strony do logowania i należy zachować ostrożność w otwieraniu linków.

RYNEK WTÓRNY

Produkty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Goldman Sachs Bank Europe SE jako Dealer dokłada wszelkich starań, aby utworzyć rynek wtórny dla produktu, zakładając że spełnione zostaną normalne warunki rynkowe. Nie ma żadnej gwarancji, że płynność będzie dostępna w momencie, gdy Inwestor postanowi dokonać spieniężenia. Wszelkie wskazane ceny będą uzależnione od szeregu czynników, w tym od pozostałego czasu do Daty Wykupu, ryzyka kredytowego gwaranta, wyników i zmienności instrumentu bazowego, stóp procentowych, kursów walutowych, spreadów kredytowych i wszelkich kosztów pobocznych.

Inwestorzy będą mogli w normalnych warunkach rynkowych sprzedać Papier Wartościowy w dowolnym momencie okresu trwania inwestycji. Cena, po której produkt może zostać sprzedany, będzie wartością wolnorynkową, która uwzględni opłaty i prowizje i może być niższa niż kwota początkowa zainwestowana lub kwota chronionego kapitału.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez BM Pekao jako oferującego w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie: https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/MIFID/ ryzyka.html. Niniejsza oferta jest prowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych realizowanych na podstawie jednej umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów dotyczących sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi usługi doradztwa, ani oferty oraz zaproszenia do nabycia Rocznego Certyfikatu Odwrotnie Zamiennego Powiązanego z Akcjami Unilever PLC („Papier Wartościowy”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Papierach Wartościowych emitowanych przez Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Papiery Wartościowe i publicznej ofercie Papierów Wartościowych w Polsce jest Prospekt Podstawowy, zatwierdzony 16 lipca 2021 r., przez Commission de Surveillance du Secteur Financier i paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 lipca 2021 r. oraz Ostateczne Warunki Emisji z dnia 13 czerwca 2022 r. Dla Papierów Wartościowych został sporządzony dokument zawierający kluczowe informacje (KID), który jest dostępny na stronie http://www.gspriips.eu. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące produktu, w szczególności dokumentacja programu emisyjnego, wszelkie załączniki do niego oraz warunki produktu są udostępniane przez twórcę na Państwa prośbę bez dodatkowych opłat. Dokumenty takie będą dostępne również na stronach http://www.gspriips.eu oraz https://classic.gs.de/pl/DE000GX5CNE4.

Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla Papierów Wartościowych. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt oraz Ostateczne Warunki Emisji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Papiery Wartościowe. Zamierzają Państwo kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Inwestycja w Papiery Wartościowe nie posiada gwarancji wypłaty zysku. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zyski osiągnięte z tytułu inwestycji w Papiery Wartościowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w oparciu o polskie przepisy podatkowe. Zasady tego opodatkowania zależą od indywidualnej sytuacji podatkowej Klienta.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Inwestycja w produkty emitowane przez Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH wiąże się z ryzykiem kredytowym Emitenta i Gwaranta – jest to ryzyko nieuregulowania przez Emitenta i Gwaranta zobowiązań wynikających z wyemitowanych Papierów Wartościowych. Całość zobowiązania z tytułu Papierów Wartościowych ciąży na Emitencie i Gwarancie. W przypadku niewypłacalności Gwaranta Klient może ponieść całkowitą stratę kapitału.

Niniejsza informacja nie jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których miejsce pobytu lub siedziba powoduje, że podlegają oni obcemu prawu, na mocy którego istnieją ograniczenia dotyczące rozpowszechniania niniejszej informacji. W szczególności, niniejsza informacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych, które są skierowane do obywateli USA, Wielkiej Brytanii lub państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których niniejsza informacja nie spełnia wymogów prawnych. Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH jest objęty nadzorem sprawowanym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin).

Czynniki ryzyka: przed inwestycją w produkt Inwestorzy powinni zapoznać się z czynnikami ryzyka, o których mowa w Prospekcie Podstawowym i Ostatecznych Warunkach Emisji.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję