Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ" potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych.

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). BM Pekao informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu produktów strukturyzowanych HVB PLN Barrier Reverse Convertible Protect oparty o akcje Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA nr ISIN DE000HVB5YT2 („produktów strukturyzowanych ") Emitowanych przez UniCredit Bank AG, z siedzibą w Monachium, Arabellastrasse 12, 81925 Monachium, Niemcy („Emitent"). Base Prospectus for Securities with Single-Underlying (without capital protection) II („Prospekt"), Final Terms („Ostateczne Warunki") wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną produktów strukturyzowanych są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o produktach strukturyzowanych oraz ofercie publicznej produktów strukturyzowanych w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dnia 9 grudnia 2020 r oraz paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2020. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.onemarkets.pl) - wyłącznie w celach informacyjnych.

Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, BIURO MAKLERSKIE PEKAO (BM PEKAO) ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z BM PEKAO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, OSTATECZNYCH WARUNKACH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

HVB PLN Barrier Reverse Convertible Protect oparty o akcje Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA

Oferta archiwalna

INWESTYCJA Z WARUNKOWĄ OCHRONĄ KAPITAŁU
W SKRÓCIE

Produkt strukturyzowany HVB PLN Barrier Reverse Convertible Protect oparty o akcje Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA (dalej: „Produkt strukturyzowany")
Produkt inwestycyjny z warunkową ochroną kapitału.

 • Instrument Bazowy: akcje spółki Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA
 • Kupon 5,20% w skali roku
 • Bariera na poziomie 70% Ceny Referencyjnej Instrumentu Bazowego - kursu zamknięcia akcji spółki Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCAw Dniu Obserwacji Początkowej.
 • Produkty strukturyzowane posiadają ponad 2-letni okres zapadalności, przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na rynku wtórnym poza systemem obrotu instrumentami finansowymi poprzez złożenie zlecenia sprzedaży w Pełnozakresowym Punkcie Usług Maklerskich.

Uwaga: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży produktu strukturyzowanego na rynku wtórnym lub w przypadku realizacji negatywnego scenariusza rynkowego w Dniu Obserwacji Końcowej.

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Dzień Obserwacji Początkowej
Cena zamknięcia (Cena Referencyjna) akcji Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCAw Dniu Obserwacji Początkowej stanowi podstawę do ustalenia Ceny Wykonania (100% Ceny Referencyjnej) oraz poziomu Bariery (70% Ceny Referencyjnej).
Poziom Bariery zapewnia zwrot Kwoty Nominalnej inwestycji, gdy cena zamknięcia akcji w Dniu Obserwacji Końcowej spadnie o nie więcej niż 30% w stosunku do ceny zamknięcia akcji w Dniu Obserwacji Początkowej.

Wypłata Odsetek
Niezależnie od poziomu notowań Instrumentu Bazowego inwestor otrzyma odsetki: 5,20% w skali roku wypłacane w każdym Dniach Płatności Odsetek.

Dzień Obserwacji Końcowej
Cena zamknięcia (Cena Referencyjna) akcji Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCAz Dnia Obserwacji Końcowej decyduje o Wariancie wykupu w Dniu Ostatecznej Płatności.

Dzień Ostatecznej Płatności

 • Wariant 1: Cena Referencyjna w Dniu Obserwacji Końcowej jest na poziomie lub powyżej poziomu Bariery - inwestor w Dniu Ostatecznej Płatności otrzymuje  Kwotę Nominalną.
 • Wariant 2: Cena Referencyjna w Dniu Obserwacji Końcowej jest poniżej Bariery - w Dniu Ostatecznej Płatności inwestor otrzymuje Instrument Bazowy (akcje) w liczbie wynikającej ze Wskaźnika. Wskaźnik jest obliczany poprzez podzielenie Kwoty Nominalnej przez Cenę Wykonania pomnożoną przez kurs walutowy EUR/PLN z Dnia Obserwacji Końcowej. W przypadku wystąpienia ułamkowych części akcji inwestor otrzyma za ułamkową część akcji gotówkę w wysokości stanowiącej równowartość ułamka akcji pomnożonego przez Cenę Referencyjną z Dnia Obserwacji Końcowej, a następnie pomnożonego przez kurs walutowy EUR/PLN z Dnia Obserwacji Końcowej (Kurs walutowy EUR/PLN jest to wartość wyrażona w PLN za jednostkę EUR. Ustalony kurs wymiany EUR/PLN w Dniu Obserwacji Końcowej (Bloomberg: https://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings)). Realizacja Wariantu 2 spowoduje, że wartość otrzymanych przez inwestora akcji (bazując na Cenie zamknięcia z Dnia Obserwacji Końcowej) będzie niższa niż wartość zainwestowanych pierwotnie środków w celu nabycia Produktu strukturyzowanego. Wartość inwestycji w takim przypadku odpowiada bieżącej wycenie akcji otrzymanych przez inwestora. W skrajnie niekorzystnym scenariuszu inwestor może stracić całość zainwestowanych środków.

Dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie zostaną rozdzielone pomiędzy inwestorów. Wypłata dywidendy powoduje obniżenie ceny instrumentu bazowego, co ma negatywny wpływ na cenę certyfikatu i może spowodować spadek ceny Instrumentu Bazowego poniżej poziomu Bariery lub poziomu przedterminowego wykupu.
Inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z Produktu strukturyzowanego, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność/zbyt duże zadłużenie) lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Jako dłużny papier wartościowy, Produkt strukturyzowany nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.

SPOSÓB DZIAŁANIA PROSUKTU STRUKTURYZOWANEGO

GŁÓWNE PARAMETRY OFERTY

 • Termin przyjmowania zapisów: 12 – 28 października 2021 r. (włącznie)
 • Cena emisyjna: 100% Kwoty Nominalnej
 • Kwota Nominalna: 10 000 PLN
 • Opłata manipulacyjna: do 1% Kwoty Nominalnej zapisu (0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo)
 • Cena zakupu dla Klientów: do 10 100 PLN (10 050 PLN w przypadku zapisu składanego internetowo)
 • Minimalny zapis: 1 Produkt strukturyzowany

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS

Zapisy Inwestorów przyjmowane są za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (opłata wg cennika operatora),
  22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
 • w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Zapisy na Produkty strukturyzowane stanowiące ofertę nabycia Produktów strukturyzowanych składaną Emitentowi przyjmowane są za pośrednictwem BM Pekao. Klient zamierzający złożyć zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny w BM Pekao.

Czynności związane z dokonywaniem Zapisów na Produkty strukturyzowane mogą być wykonywane osobiście  lub przez pełnomocnika.

Okres przyjmowania zapisów na Produkty strukturyzowane może zostać skrócony przez Emitenta bez podania przyczyny. Emitent zastrzega sobie prawo do zamknięcia okresu ważności oferty(okres przyjmowania zapisów) przed wyznaczonym terminem jej wygaśnięcia z dowolnej przyczyny. Emitent zastrzega sobie prawo do wycofania oferty oraz unieważnienia emisji Produktów strukturyzowanych z dowolnej przyczyny w dowolnym terminie w dacie emisji (Dzień Emisji) lub wcześniej.

Zapisy na Produkty strukturyzowane mogą obejmować nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3 000 Produktów strukturyzowanych. Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego zapisu na Produkty strukturyzowane, przy czym każdy zapis na Produkty strukturyzowane musi spełniać kryterium minimalnej liczby Produktów strukturyzowanych objętych zapisem.
Łączna kwota wpłaty na Produkty strukturyzowane obejmuje wpłatę o wartości równej iloczynowi liczby Produktów strukturyzowanych objętych zapisem oraz Kwoty Nominalnej Produktu strukturyzowanego powiększonej o opłatę subskrypcyjną (do 1,0% wartości złożonego zapisu oraz 0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo).

BM Pekao otrzyma od UniCredit Bank AG jednorazową opłatę dystrybucyjną w wysokości 200 PLN za każdy Produkt strukturyzowany sprzedany za pośrednictwem BM Pekao. Opłata ta jest już uwzględniona w Kwocie Nominalnej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE


Emitent

UniCredit Bank AG

ISIN

DE000HVB5YT2

Waluta Produktu

PLN

Instrument bazowy

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA

ISIN Instrumentu Bazowego

FR0000121261

Odsetki

5,20% p.a.

Bariera

70% x Cena Referencyjna w Dniu Obserwacji Początkowej

Okres inwestycji

2 lata 5 dni

Dzień Obserwacji Początkowej

01.11.2021

Dzień Emisji

03.11.2021

Dzień Obserwacji Końcowej

01.11.2023

Dzień Obserwacji Kursu

01.11.2023

Dzień Ostatecznej Płatności

08.11.2023

Dni Płatności Odsetek

08.11.2022 (1), 08.11.2023 (2)

Gwarancja kapitału

Brak (Warunkowa ochrona kapitału polegająca na wypłacie kwoty nominalnej pod warunkiem, że instrument bazowy w Dniu Końcowej Obserwacji nie spadnie poniżej poziomu wyznaczonej bariery. W przypadku przekroczenia wyznaczonej bariery może wystąpić częściowa lub całkowita utrata kapitału.)

Rodzaj emisji

Oferta Publiczna

Rynek wtórny

UniCredit Bank AG

Przed nabyciem produktu koniecznie zapoznaj się z dokumentacją produktową:

Bank Pekao S.A. nie kieruje na strony do logowania i należy zachować ostrożność w otwieraniu linków.

RYNEK WTÓRNY

Produkty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez odsprzedaż do UniCredit Bank AG.
Nabycie Produktu strukturyzowanego zakłada zainwestowanie kapitału do 8.11.2023 r. Przy założeniu normalnych warunków rynkowych zapewniona jest możliwość odsprzedaży Produktów strukturyzowanych przed Dniem Obserwacji Końcowej i po aktualnej cenie rynkowej, tj. po cenie transakcyjnej oferowanej przez Emitenta.

Informacje o aktualnych indykatywnych kwotowaniach Produktów strukturyzowanych Klient może uzyskać w BM Pekao.

UniCredit Bank AG pełni jednocześnie rolę Emitenta i animatora rynku wtórnego dla Produktów strukturyzowanych, a jego intencją jest kwotowanie każdego Produktu strukturyzowanego od pierwszego dnia roboczego po Dniu Emisji aż do Dnia Obserwacji Końcowej na warunkach określonych w Ostatecznych Warunkach danej serii. 

Cena indykatywna ma charakter informacyjny co oznacza, że jest przybliżeniem ceny, po jakiej w danym momencie można zawrzeć transakcję odsprzedaży. Informacje o cenie transakcyjnej można uzyskać od UniCredit Bank AG za pośrednictwem BM Pekao.

Jeśli w wybranym momencie, przed Dniem Obserwacji Końcowej, Klient zdecyduje się na odsprzedaż posiadanego Produktu strukturyzowanego, składa zlecenie sprzedaży, kontaktując się z BM Pekao. Zlecenia sprzedaży są przyjmowane w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00. BM Pekao zawiera transakcje z Emitentem w godzinach od 09:15 do 16:30. Termin ważności zlecenia to jeden dzień roboczy.

Minimalna jednostka transakcyjna na rynku wtórnym to jeden Produkt strukturyzowany. Odsprzedaż na rynku wtórnym wiąże się z poniesieniem kosztu prowizji maklerskiej, której wysokość podana jest w informacji o kosztach i wynosi 0,29% wartości rynkowej transakcji.

Wcześniejsza sprzedaż Produktów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków. Kwota, którą w przypadku sprzedaży otrzymuje Klient, równa jest liczbie sprzedanych Produktów strukturyzowanych pomnożonej przez cenę sprzedaży, z uwzględnieniem prowizji maklerskiej, podatków oraz opłat publicznoprawnych.
Rozliczenie i rozrachunek zawartych transakcji sprzedaży Produktów strukturyzowanych następuje w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zawarcia transakcji.
Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
 

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez BM Pekao jako oferującego w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie: https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/MIFID /ryzyka.html. Niniejsza oferta jest prowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych realizowanych na podstawie jednej umowy świadczenia usług maklerskich przez BM Pekao. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów dotyczących sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez BM Pekao znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi usługi doradztwa, ani oferty oraz zaproszenia do nabycia Produktów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, HVB PLN Barrier Reverse Convertible Protect oparty o akcje Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA emitowanych przez UniCredit Bank AG („Produkt strukturyzowany”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Produktach strukturyzowanych emitowanych przez UniCredit Bank AG, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Produkty strukturyzowane i publicznej ofercie Produktów strukturyzowanych w Polsce jest Prospekt, zatwierdzony przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin) dnia 9 grudnia 2020 r., paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2020 r. wraz z Suplementem („Prospekt”) oraz dokument Final Terms (Ostateczne Warunki) z dnia 12 października 2021 r. Określenia pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach. Dokumenty te mogą zostać uzyskane od UniCredit Bank AG, Department MMS6, Am Eisbach 4, D-80538 Monachium, lub pobrane odpowiednio z www.onemarkets.pl/baseprospectuses lub www.onemarkets.pl/DE000HVB5YT2. Zatwierdzenia Prospektu przez właściwy organ nie należy rozumieć jako poparcia dla oferowanych instrumentów finansowych. Zaleca się uważne przeczytanie tych dokumentów przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Co więcej, dokument zawierający kluczowe informacje (tzw. KID) dla Produktu jest dostępny na stronie www.onemarkets.pl/KID/DE000HVB5YT2. Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Produkt strukturyzowany jest skierowany do inwestorów detalicznych, których celem jest akumulacja/optymalizacja majątku w krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Niniejszy Produkt strukturyzowany jest przeznaczony dla inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę i/lub doświadczenie związane z Produktami finansowymi. Inwestor może ponosić straty zainwestowanego kapitału (włącznie z całkowitą utratą zainwestowanego kapitału) i nie przywiązuje wagi do ochrony kapitału.

Inwestycja w Produkty strukturyzowane nie posiada gwarancji wypłaty zysku ani gwarancji zainwestowanego kapitału. Należy liczyć się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Produkt strukturyzowany nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zyski osiągnięte z tytułu inwestycji w Produkty strukturyzowane podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w oparciu o polskie przepisy podatkowe. Zasady tego opodatkowania zależą od indywidualnej sytuacji podatkowej Klienta.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Inwestycja w Produkty strukturyzowany emitowane przez UniCredit Bank AG wiąże się z ryzykiem kredytowym Emitenta – jest to ryzyko nieuregulowania przez Emitenta zobowiązań wynikających z wyemitowanych Produktów strukturyzowanych. Całość zobowiązania z tytułu Produktów strukturyzowanych ciąży na Emitencie. W przypadku jego niewypłacalności Klient może ponieść całkowitą stratę kapitału.

Niniejsza informacja nie jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których miejsce pobytu lub siedziba powoduje, że podlegają oni obcemu prawu, na mocy którego istnieją ograniczenia dotyczące rozpowszechniania niniejszej informacji. W szczególności, niniejsza informacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych, które są skierowane do obywateli USA, Wielkiej Brytanii lub państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których niniejsza informacja nie spełnia wymogów prawnych. Grupa UniCredit jest objęta nadzorem sprawowanym przez Europejski Bank Centralny. Co więcej, UniCredit Bank AG jest objęty nadzorem sprawowanym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin). Czynniki ryzyka: przed inwestycją w Produkt strukturyzowany inwestorzy powinni zapoznać się z czynnikami ryzyka, o których mowa w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.