Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ" potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych.

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). BM Pekao informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu produktów strukturyzowanych typu Worst-Of HVB PLN ze 100% ochroną kapitału opartych o koszyk akcji Pfizer Inc. i Bayer AG. (nazwa Emitenta: HVB PLN Worst-Of Cash Collect Protect Certificate oparty o 2 akcje), nr ISIN DE000HVB5HA7 (dalej „produkty strukturyzowane”), Emitowanych przez UniCredit Bank AG, z siedzibą w Monachium, Arabellastrasse 12, 81925 Monachium, Niemcy („Emitent"). Base Prospectus for Securities with Single Underlying and Multi Underlying (with (partial) capital protection) II („Prospekt"), Final Terms („Ostateczne Warunki") wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną produktów strukturyzowanych są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o produktach strukturyzowanych oraz ofercie publicznej produktów strukturyzowanych w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dnia 8 marca 2021 r. oraz paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2021 r. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.onemarkets.pl) - wyłącznie w celach informacyjnych.

Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, BIURO MAKLERSKIE PEKAO (BM PEKAO) ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z BM PEKAO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, OSTATECZNYCH WARUNKACH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

„Zdrowa ochrona 2” Produkt strukturyzowany HVB PLN ze 100% ochroną kapitału oparty o koszyk akcji Pfizer Inc. i Bayer AG

Oferta archiwalna

Produkt strukturyzowany typu Worst-Of HVB PLN ze 100% ochroną kapitału oparty o koszyk akcji Pfizer Inc. i Bayer AG (Nazwa Emitenta: HVB PLN Worst-Of Cash Collect Protect Certificate oparty o 2 akcje)

INWESTYCJA Z OCHRONĄ KAPITAŁU

W SKRÓCIE
Produkt strukturyzowany HVB PLN ze 100% ochroną kapitału oparty o koszyk akcji Pfizer Inc. i Bayer AG. (dalej: „Produkt strukturyzowany")

 • Instrument Bazowy: koszyk akcji: Pfizer Inc. i Bayer AG.
 • Potencjalny kupon 3,70% w skali roku.
 • 100% ochrony kapitału na koniec inwestycji (w Dniu Ostatecznej Płatności)
 • Produkty strukturyzowane posiadają około 5-letni okres zapadalności, przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na rynku wtórnym za pośrednictwem GPW).

ZASADY FUNKCJONOWANIA
Kurs zamknięcia (Cena Referencyjna) akcji spółki Bayer AG oraz Pfizer Inc. z Dnia Obserwacji Początkowej stanowi podstawę do ustalenia Poziomu Płatności Warunkowej Kwoty Dodatkowej. Poziom ten w każdym Dniu Obserwacji wynosi 100% Ceny Referencyjnej.
W Dniach Obserwacji sprawdzany jest kurs zamknięcia (Cena Referencyjna) wyżej wymienionych akcji.

 • Jeżeli Cena Referencyjna obu akcji w danym Dniu Obserwacji będzie na poziomie lub powyżej Ceny Referencyjnej z Dnia Obserwacji Początkowej, nastąpi wypłata Warunkowej Kwoty Dodatkowej (w wysokości 37 PLN na jeden Produkt strukturyzowany). Środki wypłacane są przez Emitenta w odpowiednim Dniu Płatności Warunkowej Kwoty Dodatkowej.
 • Jeżeli Cena Referencyjna jednej lub obydwu akcji w danym Dniu Obserwacji będzie poniżej Ceny Referencyjnej z Dnia Obserwacji Początkowej, nie nastąpi wypłata Warunkowej Kwoty Dodatkowej.

Na zakończenie inwestycji, w Dniu Ostatecznej Płatności, bez względu na poziom notowań akcji spółek Bayer AG oraz Pfizer Inc. Inwestor otrzymuje 100% Wartości Nominalnej inwestycji. Oprócz tego jeśli w Dniu Obserwacji (5) został spełniony warunek wypłaty Warunkowej Kwoty Dodatkowej, zostanie ona również wypłacona na rachunek inwestycyjny Klienta.
Uwaga: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku w przypadku sprzedaży Produktu strukturyzowanego na rynku wtórnym lub w przypadku realizacji negatywnego scenariusza rynkowego w poszczególnych Dniach Obserwacji. Ponadto w przypadku sprzedaży Produktu strukturyzowanego na rynku wtórnym istnieje ryzyko poniesienia straty (do wysokości całości zainwestowanego kapitału).
GŁÓWNE PARAMETRY OFERTY

 • Termin przyjmowania zapisów: 17 maja - 11 czerwca 2021 r. (włącznie)
 • Cena emisyjna: 1 000 PN
 • Wartość Nominalna: 1 000 PLN
 • Opłata manipulacyjna: do 1% Wartości Nominalnej zapisu (0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo)
 • Cena zakupu dla Klientów: do 1 010 PLN (1 005 PLN w przypadku zapisu składanego internetowo)
 • Minimalny zapis: 5 Produktów strukturyzowanych

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS

Klienci BM Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin BM Pekao, mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (opłata wg cennika operatora),
  22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Klienci BM Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao SA, mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu telefonicznego TeleCDM
  801 140 490 (opłata wg cennika operatora),
  22 591 24 90 (opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego CDM24 www.CDM24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA

Zapisy na Produkty strukturyzowane stanowiące ofertę nabycia Produktów strukturyzowanych składaną Emitentowi przyjmowane są za pośrednictwem BM Pekao w Punktach Usług Maklerskich, telefonicznie oraz internetowo. Klient zamierzający złożyć zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny w BM Pekao.
Czynności związane z dokonywaniem Zapisów na Produkty strukturyzowane mogą być wykonywane osobiście  lub przez pełnomocnika.
Okres przyjmowania zapisów na Produkty strukturyzowane może zostać skrócony przez Emitenta bez podania przyczyny. Emitent zastrzega sobie prawo do zamknięcia okresu ważności oferty (okres przyjmowania zapisów) przed wyznaczonym terminem jej wygaśnięcia z dowolnej przyczyny. Emitent zastrzega sobie prawo do wycofania oferty oraz unieważnienia emisji Produktów strukturyzowanych z dowolnej przyczyny w dowolnym terminie w dacie emisji (Dzień Emisji) lub wcześniej.
Zapisy na Produkty strukturyzowane mogą obejmować nie mniej niż 5 i nie więcej niż 150 000 Produktów strukturyzowanych. Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego zapisu na Produkty strukturyzowane, przy czym każdy zapis na Produkty strukturyzowane musi spełniać kryterium minimalnej liczby Produktów strukturyzowanych objętych zapisem.
Łączna kwota wpłaty na Produkty strukturyzowane obejmuje wpłatę o wartości równej iloczynowi liczby Produktów strukturyzowanych objętych zapisem oraz Wartości Nominalnej Produktu strukturyzowanego powiększonej o opłatę manipulacyjną (do 1% wartości złożonego zapisu lub 0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo). Opłacenie zapisu (wpływ środków na rachunek BM Pekao celem opłacenia zapisu) jest możliwe do końca okresu przyjmowania zapisów.
BM Pekao otrzyma od UniCredit Bank AG jednorazową opłatę dystrybucyjną w wysokości 21,50 PLN za każdy sprzedany za pośrednictwem BM Pekao Produkt strukturyzowany. Opłata ta jest już uwzględniona w Wartości Nominalnej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE

Waluta produktu PLN
Instrument bazowy koszyk akcji: Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035), Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017)
Okres inwestycji 5 lat
Dzień Obserwacji Początkowej 15.06.2021
Dzień Emisji 18.06.2021
Dzień Zapadalności                           12.06.2026
Kwota wykupu w Dniu Zapadalności Wypłata 100% Wartości Nominalnej.
Wypłata Warunkowej Kwoty Dodatkowej Warunkowa Kwota Dodatkowa zostanie wypłacona w Dniu Płatności Warunkowej Kwoty Dodatkowej pod warunkiem, że w odpowiadającym mu Dniu Obserwacji notowania obydwu spółek znajdują się powyżej swoich Poziomów Początkowych.
Formuła wypłaty Worst-Of Wypłata Warunkowej Kwoty Dodatkowej uzależniona jest od stopy zwrotu osiągniętej przez Składnik Koszyka o najgorszym wyniku w Dniu Obserwacji (przy uwzględnieniu pozostałych parametrów produktu).
Dni Obserwacji 15.06.2022 (1), 15.06.2023 (2), 14.06.2024 (3), 13.06.2025 (4), 05.06.2026 (5).
Dni Płatności Warunkowej Kwoty Dodatkowej 22.06.2022 (1), 22.06.2023 (2), 21.06.2024 (3), 20.06.2025 (4), 12.06.2026 (5).
Warunkowa Kwota Dodatkowa 37 PLN na jeden Produkt strukturyzowany
Gwarancja kapitału 1
Wartość Nominalna 1 000 PLN
Cena emisyjna 1 000 PLN
Rodzaj emisji Oferta Publiczna
Rynek wtórny GPW

Przed nabyciem produktu koniecznie zapoznaj się z dokumentacją produktową:

RYNEK WTÓRNY
Produkty strukturyzowane będzie można sprzedać na GPW. Koszt sprzedaży na GPW określony jest w rozdziale I pkt. 1 Taryfy prowizji i opłat dla produktów strukturyzowanych.
Zlecenia na GPW przyjmowane są:

 • w PUM - w godzinach ich pracy,
 • za pomocą kanałów zdalnych: telefonicznie i internetowo.

Rozliczenie i rozrachunek zawartych transakcji sprzedaży Produktów strukturyzowanych następuje w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zawarcia transakcji.
Przy założeniu normalnych warunków rynkowych zapewniona jest możliwość odsprzedaży Produktów strukturyzowanych przed Dniem Ostatecznej Płatności, w dowolnym sesyjnym dniu roboczym po aktualnej cenie rynkowej, tj. po cenie transakcyjnej na GPW.
UniCredit Bank AG pełni rolę emitenta oraz animatora rynku wtórnego dla Produktów strukturyzowanych, a jego intencją jest kwotowanie każdego Produktu strukturyzowanego od następnego dnia roboczego po Dniu Emisji  aż do Dnia Obserwacji Końcowej na warunkach określonych w Ostatecznych Warunkach danej emisji.
Wcześniejsza sprzedaż Produktów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków. Kwota, którą w przypadku sprzedaży otrzymuje Klient, równa jest liczbie sprzedanych Produktów strukturyzowanych pomnożonej przez cenę sprzedaży, z uwzględnieniem prowizji maklerskiej, podatków oraz opłat publicznoprawnych.
Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym w momencie złożenia przez Klienta zlecenia.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejsza informacja stanowi publikację handlową w rozumieniu Rozporządzenia  delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Jest ona upowszechniana przez BM Pekao jako oferującego w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie: https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi usługi doradztwa, ani oferty oraz zaproszenia do nabycia produktów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, HVB PLN Worst-Of Cash Collect Protect Certificate oparty o 2 akcje emitowanych przez UniCredit Bank AG („Produkt strukturyzowany"). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Produktach strukturyzowanych emitowanych przez UniCredit Bank AG, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Produkty strukturyzowane i publicznej ofercie Produktów strukturyzowanych w Polsce jest Prospekt, zatwierdzony przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin) dnia 8 marca 2021 r., paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2021 r. („Prospekt") oraz w dokument Final Terms (Ostateczne Warunki) z dnia 17 maja 2021 r. Określenia pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach. Dokumenty te mogą zostać uzyskane od UniCredit Bank AG, Department MMS6, Am Eisbach 4, D-80538 Monachium, lub pobrane z www.onemarkets.pl/baseprospectuses lub odpowiednio www.onemarkets.pl/DE000HVB5HA7. Zaleca się uważne przeczytanie tych dokumentów przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Co więcej, kluczowy dokument informacyjny (KID) dla produktu jest dostępny na stronie www.onemarkets.pl/KID/DE000HVB5HA7.
Produkt strukturyowany jest skierowany do inwestorów detalicznych, których celem jest akumulacja/optymalizacja majątku w długim horyzoncie inwestycyjnym. Niniejszy Produkt jest przeznaczony dla inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę i/lub doświadczenie związane z produktami finansowymi. Inwestor nie ponosi strat lub ponosi nieznaczne straty zainwestowanego kapitału. Ponadto inwestor taki przywiązuje wagę do ochrony kapitału.
Inwestycja w Produkty strukturyzowane nie posiada gwarancji wypłaty w żadnym momencie trwania inwestycji. Ponadto należy liczyć się z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży Produktu strukturyzowanego na rynku wtórnym. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Zyski osiągnięte z tytułu inwestycji w produkty strukturyzowane podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w oparciu o polskie przepisy podatkowe. Zasady tego opodatkowania zależą od indywidualnej sytuacji podatkowej klienta.
Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w OZPORZĄDZENIE  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (UE)  NR  596/2014z  dnia  16  kwietnia  2014  r. w  sprawie   nadużyć   na   rynku.
Inwestycja w Produkty emitowane przez UniCredit Bank AG wiąże się z ryzykiem kredytowym Emitenta - jest to ryzyko nieuregulowania przez Emitenta zobowiązań wynikających z Warunków Końcowych emisji. Całość zobowiązania z tytułu Produktów strukturyzowanych ciąży na Emitencie. W przypadku jego niewypłacalności Klient może ponieść całkowitą stratę kapitału.
Niniejsza informacja nie jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których miejsce pobytu lub siedziba powoduje, że podlegają oni obcemu prawu, na mocy którego istnieją ograniczenia dotyczące rozpowszechniania niniejszej informacji. W szczególności, niniejsza informacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych, które są skierowane do obywateli USA, Wielkiej Brytanii lub państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których niniejsza informacja nie spełnia wymogów prawnych. Grupa UniCredit jest objęta nadzorem sprawowanym przez Europejski Bank Centralny. Co więcej, UniCredit Bank AG jest objęty nadzorem sprawowanym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin).
Czynniki ryzyka: przed inwestycją w produkt inwestorzy powinni zapoznać się z czynnikami.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję