Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. 

Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ" potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.
Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych.
MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). BM Pekao informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu produktów strukturyzowanych: Roczny Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst of Powiązany z Akcjami NOVO NORDISK A/S-B i Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), w PLN, o numerze ISIN XS2395097384, („produktów strukturyzowanych") Emitowanych przez SG Issuer, z siedzibą pod adresem: 15, avenue Emile Reuter,  L-2420 Luksemburg („Emitent”). Debt Instruments Issuance Programme   („Prospekt"), Final Terms („Ostateczne Warunki Emisji") wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną produktów strukturyzowanych są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o produktach strukturyzowanych oraz ofercie publicznej produktów strukturyzowanych w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez luksemburską Komisję Nadzoru Sektora Finansowego („Zagraniczny Organ Nadzoru”) 31 maja 2024 r. i paszportowany do  Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 31 maja 2024 r. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (http://prospectus.socgen.com) - wyłącznie w celach informacyjnych.

Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, BIURO MAKLERSKIE PEKAO (BM PEKAO) ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z BM PEKAO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, OSTATECZNYCH WARUNKACH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.
Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dacie wykupu w PLN: Roczny Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst of Powiązany z Akcjami NOVO NORDISK A/S-B i Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), w PLN

Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dacie wykupu w PLN: Roczny Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst of Powiązany z Akcjami NOVO NORDISK A/S-B i Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), w PLN

INWESTYCJA Z PEŁNĄ OCHRONĄ KAPITAŁU W DACIE WYKUPU

W SKRÓCIE

Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dacie wykupu w PLN: Roczny Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst of Powiązany z Akcjami NOVO NORDISK A/S-B i Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), w PLN, emitowany przez SG Issuer – ISIN: XS2395097384 (dalej: Produkt strukturyzowany).

Produkt inwestycyjny z pełną ochroną kapitału.

 • Aktywo Bazowe: koszyk typu worst of składający się z akcji spółek: Novo Nordisk A/S Class B i Advanced Micro Devices, Inc.
 • Potencjalny zysk: maksymalnie 11,5% za okres inwestycji (1 rok i 1 dzień), w przypadku realizacji pozytywnego scenariusza
 • 100% ochrony kapitału w Terminie Zapadalności
 • Produkty strukturyzowane posiadają okres zapadalności 1 roku i 1 dzień, przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora. Planowane jest złożenie wniosku o dopuszczenie Produktów strukturyzowanych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przy sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed terminem zapadalności Klient ponosi opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat Biura Maklerskiego. Niezależnie od powyższego sprzedaż Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym będzie możliwa poprzez złożenie dyspozycji sprzedaży do Dealera, poza systemem obrotu, w Punktach Usług Maklerskich obsługujących klientów Bankowości Prywatnej oraz w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Pekao.  

Uwaga: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży Papieru Wartościowego na rynku wtórnym.

MECHANIZM DZIAŁANIA PRODUKTU

Ostateczny wykup

W Terminie Zapadalności klient otrzyma 100% Wartości Nominalnej.

Kupon (wypłacany tylko w przypadku realizacji pozytywnego scenariusza).

W Dniu Obserwacji Końcowej, jeżeli Poziom Końcowy będzie równy lub wyższy od Bariery Kuponu, w Terminie Zapadalności klient otrzyma Kupon (11,5%).

 • Poziom Końcowy stanowi najniższy Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego w określonym Dniu Obserwacji Końcowej.
 • Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego odpowiada jego wartości wyrażonej jako procent jego Wartości Początkowej.

Uwaga: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży Papieru Wartościowego na rynku wtórnym. 

GŁÓWNE PARAMETRY OFERTY

 • Termin przyjmowania zapisów: od 2 lipca do 26 lipca 2024 r. (włącznie)
 • Cena zakupu dla Klientów: 100% Wartości Nominalnej
 • Wartość Nominalna: 1 000 PLN
 • Opłata manipulacyjna: do 0,50% wartości zapisu 
 • Cena zakupu dla Klientów wraz z opłatą: do 1 005 PLN
 • Minimalny zapis: 5 Produktów strukturyzowanych 

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS

Klienci BM Pekao mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Serwisu internetowego Pekao24 www.pekao24.pl 
  w zakładce Inwestycje > Złóż zlecenie giełdowe > Oferty publiczne
 • Aplikacji PeoPay – do pobrania z Google Play lub App Store
  w zakładce Panel inwestycyjny > Złóż zlecenie giełdowe > Oferty publiczne
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  22 591 22 00 (płata wg cennika operatora)
 • Punkty Usług Maklerskich

Jeśli jesteś klientem BM Pekao i posiadasz aktywny dostęp do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Jeśli nie posiadasz rachunku inwestycyjnego w BM Pekao, a jesteś Klientem Banku Pekao i korzystasz z usługi Pekao24 lub aplikacji PeoPay – otwórz rachunek inwestycyjny on-line.

Zapisy na Produkty Strukturyzowane stanowiące ofertę nabycia Produktów Strukturyzowanych składaną Dealerowi przyjmowane są za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao (BM Pekao). Klient zamierzający złożyć zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny w BM Pekao. Czynności związane z dokonywaniem Zapisów na Produkty Strukturyzowane mogą być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika. Okres przyjmowania zapisów na Produkty Strukturyzowane może zostać skrócony przez Dealera bez podania przyczyny. Dealer zastrzega sobie prawo do zamknięcia okresu ważności oferty (okres przyjmowania zapisów) przed wyznaczonym terminem jej wygaśnięcia z dowolnej przyczyny. Dealer zastrzega sobie prawo do wycofania oferty oraz unieważnienia emisji Produktów Strukturyzowanych z dowolnej przyczyny w dowolnym terminie w dacie emisji (Dzień Emisji) lub wcześniej. Zapisy na Produkty Strukturyzowane mogą obejmować nie mniej niż 5 i nie więcej niż 50 000 Produktów Strukturyzowanych. Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego zapisu na Produkty Strukturyzowane, przy czym każdy zapis na Produkty Strukturyzowane musi spełniać kryterium minimalnej liczby Produktów Strukturyzowanych objętych zapisem. Łączna kwota wpłaty na Produkty Strukturyzowane obejmuje wpłatę o wartości równej iloczynowi liczby Produktów Strukturyzowanych objętych zapisem oraz Kwoty Nominalnej Produktu Strukturyzowanego powiększonej o opłatę manipulacyjną (do 0,50% wartości złożonego zapisu). BM Pekao otrzyma od Société Générale jednorazową opłatę dystrybucyjną w wysokości do 10 PLN za każdy Produkt Strukturyzowany sprzedany za pośrednictwem BM Pekao. Opłata ta jest już uwzględniona w cenie zakupu. 

   
Emitent SG Issuer
Gwarant Société Générale
Dealer Société Générale
ISIN XS2395097384
Instrument Bazowy Koszyk typu worst of składający się z akcji spółek: Akcje Novo Nordisk A/S Class B i Advanced Micro Devices, Inc.
Okres subskrypcji /przyjmowania zapisów 02.07 – 26.07.2024 r.
Okres inwestycji 1 rok i 1 dzień
Wartość Nominalna 1 000 PLN na Produkt strukturyzowany
Cena Emisyjna 1 000 PLN na Produkt strukturyzowany
Minimalna Wypłata 100% Wartości Nominalnej wyłącznie w Terminie Zapadalności
Kupon 11,50% w skali 1 roku i 1 dnia (w Terminie Zapadalności za cały Okres Inwestycji), jeśli w Terminie Zapadalności Wyniki obu Instrumentów Bazowych są dodatnie lub wynoszą zero
Bariera Kuponu 100%  Wartości Początkowej Referencyjnego Instrumentu Bazowego
Wartość Początkowa Referencyjnego Instrumentu Bazowego Wartość tego instrumentu w Dniu Obserwacji Początkowej
Data Emisji 31.07.2024
Dzień Obserwacji Początkowej 29.07.2024
Dzień Obserwacji Końcowej 29.07.2025
Termin Zapadalności 01.08.2025
Minimalna Inwestycja 5 000 PLN (5 szt.)
Waluta produktu PLN
Waluta Rozliczenia PLN
Produkt spełniający czynniki  ESG Nie
Notowanie Planowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Obrót na rynku wtórnym Planowane jest wprowadzenie certyfikatów do obrotu na  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Do czasu dopuszczenia certyfikatów do obrotu na GPW, sprzedaż Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym będzie możliwa poprzez złożenie dyspozycji sprzedaży do Dealera, poza systemem obrotu, w pełnozakresowych Punktach Usług Maklerskich (pPUM) oraz Punktach Obsługi Klientów (POK). Stawka prowizji z tytułu realizacji zlecenia sprzedaży do Dealera wynosi 0,29% wartości transakcji. 

Przed nabyciem produktu koniecznie zapoznaj się z dokumentacją produktową:

Bank Pekao S.A. nie kieruje na strony do logowania i należy zachować ostrożność w otwieraniu linków.

RYNEK WTÓRNY

Planowany jest obrót na GPW w Warszawie, wysokość opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat BM. Niezależnie od dopuszczenia Produktów strukturyzowanych do obrotu zorganizowanego sprzedaż Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym będzie możliwa poprzez złożenie dyspozycji sprzedaży do Dealera, poza systemem obrotu, w Punktach Usług Maklerskich obsługujących klientów Bankowości Prywatnej oraz w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Pekao. Stawka prowizji z tytułu realizacji zlecenia sprzedaży do Dealera wynosi 0,29% wartości transakcji.  Przy założeniu normalnych warunków rynkowych Inwestorzy będą mogli sprzedać Papier Wartościowy przed Datą Wykupu. Cena, po której produkt może zostać sprzedany, będzie wynikać z wyceny składowych produktu i możliwe jest poniesienie straty zainwestowanego kapitału, włącznie z całkowitą utratą zainwestowanego kapitału.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza oferta jest prowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków Produktów Strukturyzowanych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych realizowanych na podstawie jednej umowy świadczenia usług maklerskich przez BM Pekao. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów dotyczących sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez BM Pekao znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi usługi doradztwa, ani oferty oraz zaproszenia do nabycia Produktu strukturyzowanego Roczny Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst Of Powiązany z Akcjami Novo Nordisk A/S Class B i Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), w PLN („Produkt Strukturyzowany”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Papierach Wartościowych emitowanych przez SG Issuer, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Produkty Strukturyzowane i publicznej ofercie Produktów Strukturyzowanych w Polsce jest Prospekt Podstawowy, zatwierdzony 31 maja 2024 r., przez Commission de Surveillance du Secteur Financier i paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 31 maja 2024 r. oraz Ostateczne Warunki Emisji z dnia 28 czerwca 2024 r.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące produktu, w szczególności dokumentacja programu emisyjnego oraz wszelkie załączniki do niego oraz warunki produktu są udostępniane przez twórcę na Państwa prośbę bez dodatkowych opłat. Dokumenty wymienione powyżej oraz Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) będą dostępne również na stronie http://prospectus.socgen.com oraz https://kid.sgmarkets.com/public-site/#/priips/kid.
Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla Produktów Strukturyzowanych. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt oraz Ostateczne Warunki Emisji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Produkty Strukturyzowane.
Zamierzają Państwo kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.
Inwestycja w Produkty Strukturyzowane nie posiada gwarancji wypłaty zysku. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zyski osiągnięte z tytułu inwestycji w Produkty Strukturyzowane podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w oparciu o polskie przepisy podatkowe. Zasady opodatkowania zależą od indywidualnej sytuacji podatkowej Klienta. Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Inwestycja w produkty emitowane przez SG Issuer wiąże się z ryzykiem kredytowym Emitenta i Gwaranta – jest to ryzyko nieuregulowania przez Emitenta i Gwaranta zobowiązań wynikających z wyemitowanych Produktów Strukturyzowanych. Całość zobowiązania z tytułu Produktów Strukturyzowanych ciąży na Emitencie i Gwarancie. W przypadku niewypłacalności Gwaranta Klient może ponieść całkowitą stratę kapitału.
Niniejsza informacja nie jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których miejsce pobytu lub siedziba powoduje, że podlegają oni obcemu prawu, na mocy którego istnieją ograniczenia dotyczące rozpowszechniania niniejszej informacji. W szczególności, niniejsza informacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do nabycia Produktów Strukturyzowanych, które są skierowane do obywateli USA, Wielkiej Brytanii lub państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których niniejsza informacja nie spełnia wymogów prawnych. Société Générale jest francuską instytucją kredytową nadzorowaną przez Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (“ACPR“), kontrolowaną przez Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) i pod ostrożnościowym nadzorem Europejskiego Banku Centralnego (ECB).
Czynniki ryzyka: przed inwestycją w produkt inwestorzy powinni zapoznać się z czynnikami ryzyka o których mowa w Prospekcie Podstawowym i Ostatecznych Warunkach Emisji.