Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. 
Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ" potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.
Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych.
MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.
Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). BM Pekao informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu produktów strukturyzowanych: HVB PLN Worst-Of Cash Collect Protect Certificate oparty o 3 akcje, nr ISIN DE000HVB6KK8 („produktów strukturyzowanych") Emitowanych przez UniCredit Bank AG, z siedzibą w Monachium, Arabellastrasse 12, 81925 Monachium, Niemcy („Emitent”). Base Prospectus for Securities with Single-Underlying and Multi Underlying (with (partial) capital protection) II   („Prospekt"), Final Terms („Ostateczne Warunki") wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną produktów strukturyzowanych są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o produktach strukturyzowanych oraz ofercie publicznej produktów strukturyzowanych w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  dnia 22 lutego 2022 r oraz paszportowany do  Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 lutego 2022 r. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.onemarkets.pl) - wyłącznie w celach informacyjnych.
Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, BIURO MAKLERSKIE PEKAO (BM PEKAO) ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z BM PEKAO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, OSTATECZNYCH WARUNKACH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.
Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Produkty strukturyzowane z pełną ochroną kapitału w PLN: HVB PLN Worst-Of Cash Collect Protect Certificate oparty o 3 akcje

Oferta archiwalna

Produkty strukturyzowane z pełną ochroną kapitału w PLN: HVB PLN Worst-Of Cash Collect Protect Certificate oparty o 3 akcje

INWESTYCJA Z PEŁNĄ OCHRONĄ KAPITAŁU

W SKRÓCIE

Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w PLN: HVB PLN Worst-Of Cash Collect Protect Certificate oparty o 3 akcje – ISIN: DE000HVB6KK8 (dalej: Produkt strukturyzowany)

 • Składniki Koszyka (Instrumenty Bazowe): Advanced Micro Devices Inc. (US0079031078) (1), Bayerische Motoren Werke AG (DE0005190003) (2), Tesla, Inc. (US88160R1014) (3)
 • Potencjalny zysk: ok. 10,80% w skali 18 miesięcy (ok. 7,20% w skali roku)
 • Poziom Płatności Warunkowej Kwoty Dodatkowej na poziomie 60% Cen Referencyjnych w Dniu Obserwacji Początkowej 
 • Produkty strukturyzowane posiadają 18 miesięczny okres zapadalności, przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora. Planowane jest wprowadzenie Produktów strukturyzowanych do obrotu na GPW. W przypadku niedopuszczenia Produktów strukturyzowanych do obrotu zorganizowanego sprzedaż Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym zbycie Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie poprzez odsprzedaż do UniCredit Bank AG. poprzez złożenie zlecenia sprzedaży w Pełnozakresowym Punkcie Usług Maklerskich. 

Uwaga: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży produktu strukturyzowanego na rynku wtórnym.

ZASADY FUNKCJONOWANIA

W trakcie trwania inwestycji:

Produkt posiada określony termin zapadalności i zostanie wykupiony w Dniu Ostatecznej Płatności. Jeżeli Najgorszy Wynik (ang. Worst Performance) w Dniu Obserwacji osiągnie lub przekroczy Poziom Płatności Warunkowej Kwoty Dodatkowej, w Dniu Płatności Warunkowej Kwoty Dodatkowej Inwestor otrzymuje Warunkową Kwotę Dodatkową. 

Najgorszy Wynik, w odniesieniu do Dnia Obserwacji, oznacza wynik uzyskany przez Składnik Koszyka, który osiągnął najniższy wynik. Wynik każdego Składnika Koszyka jest równy ilorazowi jego Ceny Referencyjnej w Dniu Obserwacji oraz jego Ceny Referencyjnej w Dniu Obserwacji Początkowej.

W Dniu Ostatecznej Płatności otrzymuje się Kwotę Wykupu (ang. Redemption Amount) równą Kwocie Minimalnej.

Dzień Ostatecznej Płatności:

Warunkowa Kwota Dodatkowa

Posiadacz Papieru Wartościowego otrzyma Warunkową Kwotę Dodatkową zgodnie z następującymi warunkami:

(A) W Dniu Obserwacji występuje Zdarzenie Płatności Warunkowej Kwoty Dodatkowej. W Dniu Płatności Warunkowej Kwoty Dodatkowej, Posiadacz Papieru Wartościowego otrzymuje stosowną Warunkową Kwotę Dodatkową (scenariusz pozytywny).

(B) W Dniu Obserwacji nie występuje Zdarzenie Płatności Warunkowej Kwoty Dodatkowej. W Dniu Płatności Warunkowej Kwoty Dodatkowej nie zostaje wypłacona Warunkowa Kwota Dodatkowa (scenariusz negatywny).

Inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z Produktu strukturyzowanego, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność/zbyt duże zadłużenie) lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Jako dłużny papier wartościowy, Produkt strukturyzowany nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.

GŁÓWNE PARAMETRY OFERTY

 • Termin przyjmowania zapisów: 1 – 20 kwiecień 2022 r. (włącznie)
 • Cena zakupu dla Klientów: 100% Kwoty Nominalnej
 • Kwota nominalna: 1 000 PLN
 • Opłata manipulacyjna: do 1% Kwoty Nominalnej zapisu (0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo)
 • Cena zakupu dla Klientów: do 1 010 PLN (1005 PLN w przypadku zapisu składanego internetowo)
 • Minimalny zapis: 10 Produktów strukturyzowanych 

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS

Klienci BM Pekao mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (opłata wg cennika operatora),
  22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora),
 • Punktów Usług Maklerskich

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Zapisy na Produkty strukturyzowane stanowiące ofertę nabycia Produktów strukturyzowanych składaną Emitentowi przyjmowane są za pośrednictwem BM Pekao. Klient zamierzający złożyć zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny w BM Pekao.

Czynności związane z dokonywaniem Zapisów na Produkty strukturyzowane mogą być wykonywane osobiście  lub przez pełnomocnika.

Okres przyjmowania zapisów na Produkty strukturyzowane może zostać skrócony przez Emitenta bez podania przyczyny. Emitent zastrzega sobie prawo do zamknięcia okresu ważności oferty(okres przyjmowania zapisów) przed wyznaczonym terminem jej wygaśnięcia z dowolnej przyczyny. Emitent zastrzega sobie prawo do wycofania oferty oraz unieważnienia emisji Produktów strukturyzowanych z dowolnej przyczyny w dowolnym terminie w dacie emisji (Dzień Emisji) lub wcześniej. 

Zapisy na Produkty strukturyzowane mogą obejmować nie mniej niż 10 i nie więcej niż 30 000 Produktów strukturyzowanych. Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego zapisu na Produkty strukturyzowane, przy czym każdy zapis na Produkty strukturyzowane musi spełniać kryterium minimalnej liczby Produktów strukturyzowanych objętych zapisem.

Łączna kwota wpłaty na Produkty strukturyzowane obejmuje wpłatę o wartości równej iloczynowi liczby Produktów strukturyzowanych objętych zapisem oraz Kwoty Nominalnej Produktu strukturyzowanego powiększonej o opłatę manipulacyjną (do 1,0% wartości złożonego zapisu oraz 0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo).

BM Pekao otrzyma od UniCredit Bank AG jednorazową opłatę dystrybucyjną w wysokości 10 PLN za każdy Produkt strukturyzowany sprzedany za pośrednictwem BM Pekao. Opłata ta jest już uwzględniona w Kwocie Nominalnej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE

Emitent UniCredit Bank AG
ISIN DE000HVB6KK8 
Składniki Koszyka Advanced Micro Devices Inc. (US0079031078) (1), Bayerische Motoren Werke AG (DE0005190003) (2), Tesla, Inc. (US88160R1014) (3)
Okres inwestycji 1 rok 6 miesięcy 4 dni
Określona Waluta PLN
Waluta Instrumentu Bazowego USD (1), EUR (2), USD (3)
Dzień Emisji 26.04.2022
Cena Emisyjna 1.000 PLN
Kwota Nominalna  1.000 PLN
Poziom Płatności Warunkowej Kwoty Dodatkowej 60%
Kwota Minimalna 100% Kwoty Nominalnej
Cena Referencyjna Cena Zamknięcia
Właściwa Giełda dla instrumentów wchodzących w skład koszyka Nasdaq/NGS (Global Select Market) (1), Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra®) (2), Nasdaq/NGS (Global Select Market) (3)
Dzień Obserwacji Początkowej 22.04.2022
Dzień Obserwacji  25.10.2023
Dzień Ostatecznej Płatności (zapadalność) 30.10.2023
Sposób Rozliczenia Gotówka
Warunkowa Kwota Dodatkowa 108 PLN
Opłata manipulacyjna Do 1,00% Wartości Nominalnej zapisu (0,50% w przypadku zapisu składanego internetowo)
Cena zakupu dla Klientów (za jeden Produkt strukturyzowany) Do 1010 PLN (1005 PLN w przypadku zapisu składanego internetowo)
Minimalny zapis 10 Produktów strukturyzowanych
Ochrona kapitału w Dniu Ostatecznej Płatności Pełna ochrona kapitału w Dniu Ostatecznej Płatności
Rodzaj emisji Oferta Publiczna
Miejsce notowania GPW
Obrót na rynku wtórnym Planowany obrót na GPW w Warszawie - w przypadku niedopuszczenia Produktów strukturyzowanych do obrotu zorganizowanego sprzedaż Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym będzie możliwa poprzez złożenie dyspozycji sprzedaży do Emitenta, poza systemem obrotu, w Punkcie Usług Maklerskich. Stawka prowizji z tytułu realizacji zlecenia sprzedaży do Emitenta wynosi 0,29% wartości transakcji.

Przed nabyciem produktu koniecznie zapoznaj się z dokumentacją produktową:

Bank Pekao S.A. nie kieruje na strony do logowania i należy zachować ostrożność w otwieraniu linków.

RYNEK WTÓRNY

Certyfikaty będzie można sprzedać na GPW. Koszt sprzedaży na GPW określony jest w rozdziale I pkt. 1 Taryfy prowizji i opłat dla produktów strukturyzowanych.

Zlecenia na GPW przyjmowane są:

 • w PUM - w godzinach ich pracy,
 • za pomocą kanałów zdalnych: telefonicznie i internetowo.

Rozliczenie i rozrachunek zawartych transakcji sprzedaży Certyfikatów następuje w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zawarcia transakcji.

Przy założeniu normalnych warunków rynkowych zapewniona jest możliwość odsprzedaży Certyfikatów przed Terminem zapadalności, w dowolnym sesyjnym po aktualnej cenie rynkowej, tj. po cenie transakcyjnej oferowanej przez UniCredit Bank AG lub na GPW.

UniCredit Bank AG pełni jednocześnie rolę Emitenta i animatora rynku wtórnego dla Produktów strukturyzowanych, a jego intencją jest kwotowanie każdego Produktu strukturyzowanego od pierwszego dnia roboczego po Dniu Emisji aż do Dnia Obserwacji na warunkach określonych w Warunkach Emisji danej serii.

Wcześniejsza sprzedaż Certyfikatów wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków. Kwota, którą w przypadku sprzedaży otrzymuje Klient, równa jest liczbie sprzedanych Certyfikatów pomnożonej przez cenę sprzedaży, z uwzględnieniem prowizji maklerskiej, podatków oraz opłat publicznoprawnych.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów  na rynku wtórnym w momencie złożenia przez Klienta zlecenia.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez BM Pekao jako oferującego w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie: https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/MIFID/ryzyka.html

Niniejsza oferta jest prowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych realizowanych na podstawie jednej umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów dotyczących sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi usługi doradztwa, ani oferty oraz zaproszenia do nabycia Produktów strukturyzowanych z ochrona kapitału, HVB PLN Worst-Of Cash Collect Protect Certificate oparty o 3 akcje emitowanych przez UniCredit Bank AG („Produkt strukturyzowany”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Produktach strukturyzowanych emitowanych przez UniCredit Bank AG, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Produkty strukturyzowane i publicznej ofercie Produktów strukturyzowanych w Polsce jest Prospekt, zatwierdzony przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin) dnia 22 lutego 2022 r., paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 lutego 2022 r. („Prospekt”) oraz w dokument Final Terms (Ostateczne Warunki) z dnia 1 kwietnia 2022 r. Określenia pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach. Dokumenty te mogą zostać uzyskane od UniCredit Bank AG, Department MMS6, Am Eisbach 4, D-80538 Monachium, lub pobrane z www.onemarkets.pl/baseprospectuses lub odpowiednio www.onemarkets.pl/DE000HVB6KK8. Zaleca się uważne przeczytanie tych dokumentów przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Co więcej, dokument zawierający kluczowe  informacje (tzw. KID) dla Produktu jest dostępny na stronie www.onemarkets.pl/KID/DE000HVB6KK8.

Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Inwestycja w Produkty strukturyzowane nie posiada gwarancji wypłaty zysku oraz zainwestowanego kapitału. Należy liczyć się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zyski osiągnięte z tytułu inwestycji w Produkty strukturyzowane podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w oparciu o polskie przepisy podatkowe. Zasady tego opodatkowania zależą od indywidualnej sytuacji podatkowej klienta.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  UE  NR  596/2014 z  dnia  16  kwietnia  2014  r. w  sprawie   nadużyć   na   rynku.

Inwestycja w Produkty emitowane przez UniCredit Bank AG wiąże się z ryzykiem kredytowym Emitenta – jest to ryzyko nieuregulowania przez Emitenta zobowiązań wynikających z wyemitowanych Produktów strukturyzowanych. Całość zobowiązania z tytułu Produktów strukturyzowanych ciąży na Emitencie. W przypadku jego niewypłacalności Klient może ponieść całkowitą stratę kapitału.

Niniejsza informacja nie jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których miejsce pobytu lub siedziba powoduje, że podlegają oni obcemu prawu, na mocy którego istnieją ograniczenia dotyczące rozpowszechniania niniejszej informacji. W szczególności, niniejsza informacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych, które są skierowane do obywateli USA, Wielkiej Brytanii lub państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których niniejsza informacja nie spełnia wymogów prawnych. Grupa UniCredit jest objęta nadzorem sprawowanym przez Europejski Bank Centralny. Co więcej, UniCredit Bank AG jest objęty nadzorem sprawowanym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin).

Czynniki ryzyka: przed inwestycją w Produkt inwestorzy powinni zapoznać się z czynnikami ryzyka o których mowa w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.

Dystrybutorem jest Biuro Maklerskie Pekao, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję