Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ" potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.
Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych.

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). BM Pekao informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu produktów strukturyzowanych: Dwuletni Certyfikat z Ochroną Kapitału w Dacie Wykupu Powiązany z Akcjami AstraZeneca Plc oraz Novo Nordisk A/S, w USD, o numerze ISIN GB00BSG1SS69 („produktów strukturyzowanych"), emitowanych przez Goldman Sachs International, z siedzibą w Plumtree Court, 25 Shoe Lane, EC4A 4AU Londyn, Wielka Brytania („Emitent”). Series P Programme for the issuance of warrants, notes and certificates  („Prospekt"), Final Terms („Ostateczne Warunki") wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną produktów strukturyzowanych są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o produktach strukturyzowanych oraz ofercie publicznej produktów strukturyzowanych w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez luksemburską Komisję Nadzoru Sektora Finansowego („Zagraniczny Organ Nadzoru”) 12 stycznia 2024 r. i paszportowanym do  Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 stycznia 2024 r. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.gspriips.eu.) - wyłącznie w celach informacyjnych.

Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, BIURO MAKLERSKIE PEKAO (BM PEKAO) ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z BM PEKAO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, OSTATECZNYCH WARUNKACH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Produkt strukturyzowany z ochroną kapitału w dacie wykupu w USD: Dwuletni Certyfikat z Ochroną Kapitału w Dacie Wykupu Powiązany z Akcjami Astra Zeneca Plc oraz Novo Nordisk A/S, w USD, emitowany przez Goldman Sachs International

INWESTYCJA Z OCHRONĄ KAPITAŁU W DACIE WYKUPU
W SKRÓCIE

Produkt strukturyzowany z ochroną kapitału w dacie wykupu w USD: Dwuletni Certyfikat z Ochroną Kapitału w Dacie Wykupu Powiązany z Akcjami AstraZeneca Plc oraz Novo Nordisk A/S, w USD – ISIN: GB00BSG1SS69 (dalej: Produkt Strukturyzowany)

Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału.

 • Aktywo Bazowe: koszyk typu worst of składający się z akcji AstraZeneca Plc oraz Novo Nordisk A/S
 • Potencjalny zysk: maksymalnie 13,7% za okres inwestycji, w przypadku realizacji pozytywnego scenariusza
 • 100% ochrony kapitału w Dacie Wykupu
 • Produkty strukturyzowane posiadają okres zapadalności 2 lata, przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora. Sprzedaż Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym będzie możliwa poprzez złożenie dyspozycji sprzedaży do Dealera, poza systemem obrotu, w Punkcie Usług Maklerskich obsługującym klientów Bankowości Prywatnej oraz w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Pekao. Stawka prowizji z tytułu realizacji zlecenia sprzedaży do Dealera wynosi 0,29% wartości transakcji. 

Uwaga: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży Papieru Wartościowego na rynku wtórnym.

MECHANIZM DZIAŁANIA PRODUKTU

 • Płatność w dacie wykupu: 
  W dniu 26 czerwca 2026 r. za każdy posiadany Certyfikat klient otrzyma 1.060 USD. 
 • Kwota Kuponu:  
  Jeżeli końcowa cena zamknięcia (Cena Referencyjna) każdego Aktywa Bazowego na dzień 18 czerwca 2026 r. (Dzień Obserwacji Kuponu) jest równa lub przekracza jego Początkową cenę zamknięcia, klient otrzyma odsetki w wysokości 77 USD w dniu 26 czerwca 2026 r. za każdy posiadany certyfikat. W takim przypadku wypłacona zostanie Maksymalna Płatność w wysokości 1.137 USD. 
  Jeżeli Cena Referencyjna któregokolwiek Aktywa Bazowego w Dacie Obserwacji Kuponu wynosi mniej niż jego początkowa cena zamknięcia, wówczas nie będą należne odsetki w wysokości 77 USD, a wypłacona zostanie wyłącznie Minimalna Płatność 1.060 USD. 
  Początkową Ceną Zamknięcia w odniesieniu do każdego Aktywa Bazowego, jest jego Cena Referencyjna w dniu 22 czerwca 2024 r.

Uwaga: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży Papieru Wartościowego na rynku wtórnym.

GŁÓWNE PARAMETRY OFERTY

 • Termin przyjmowania zapisów: od 29 maja do 21 czerwca 2024 r. (włącznie)
 • Cena zakupu dla Klientów: 100% Kwoty Obliczeniowej
 • Kwota Obliczeniowa : 1 000 USD
 • Opłata manipulacyjna: do 1,00% Kwoty Obliczeniowej zapisu 
 • Cena zakupu dla Klientów: do 1 010 USD
 • Minimalny zapis: 5 Produktów strukturyzowanych 

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS

Klienci BM Pekao mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Serwisu internetowego Pekao24 www.pekao24.pl
  w zakładce Inwestycje > Złóż zlecenie giełdowe > Oferty publiczne
 • Aplikacji PeoPay – do pobrania z Google Play lub App Store
  w zakładce Panel inwestycyjny > Złóż zlecenie giełdowe > Oferty publiczne
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (płata wg cennika operatora)
  22 591 22 00 (płata wg cennika operatora)
 • Punktów Usług Maklerskich

jeśli jesteś klientem BM Pekao i posiadasz aktywny dostęp do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Jeśli nie posiadasz rachunku inwestycyjnego w BM Pekao, a jesteś Klientem Banku Pekao i korzystasz z usługi Pekao24 lub aplikacji PeoPay – otwórz rachunek inwestycyjny on-line.


Zapisy na Produkty Strukturyzowane stanowiące ofertę nabycia Produktów Strukturyzowanych składaną Dealerowi przyjmowane są za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao (BM Pekao). Klient zamierzający złożyć zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny w BM Pekao. Czynności związane z dokonywaniem Zapisów na Produkty Strukturyzowane mogą być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika. Okres przyjmowania zapisów na Produkty Strukturyzowane może zostać skrócony przez Dealera bez podania przyczyny. Dealer zastrzega sobie prawo do zamknięcia okresu ważności oferty (okres przyjmowania zapisów) przed wyznaczonym terminem jej wygaśnięcia z dowolnej przyczyny. Dealer zastrzega sobie prawo do wycofania oferty oraz unieważnienia emisji Produktów Strukturyzowanych z dowolnej przyczyny w dowolnym terminie w dacie emisji (Dzień Emisji) lub wcześniej. Zapisy na Produkty Strukturyzowane mogą obejmować nie mniej niż 5 i nie więcej niż 50 000 Produktów Strukturyzowanych. Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego zapisu na Produkty Strukturyzowane, przy czym każdy zapis na Produkty Strukturyzowane musi spełniać kryterium minimalnej liczby Produktów Strukturyzowanych objętych zapisem. Łączna kwota wpłaty na Produkty Strukturyzowane obejmuje wpłatę o wartości równej iloczynowi liczby Produktów Strukturyzowanych objętych zapisem oraz Kwoty Obliczeniowej Produktu Strukturyzowanego powiększonej o opłatę manipulacyjną (do 1,00% wartości złożonego zapisu). BM Pekao otrzyma od Goldman Sachs Bank Europe SE jednorazową opłatę dystrybucyjną w wysokości do 10 USD za każdy Produkt Strukturyzowany sprzedany za pośrednictwem BM Pekao. Opłata ta jest już uwzględniona w Kwocie Obliczeniowej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE  

Emitent 
Goldman Sachs International 
Gwarant  Goldman Sachs Group, Inc. 
Dealer  Goldman Sachs Bank Europe SE 
ISIN  GB00BSG1SS69
Aktywo Bazowe   koszyk typu worst of składający się z akcji AstraZeneca Plc oraz Novo Nordisk A/S 
Okres subskrypcji / przyjmowania zapisów  29.05 – 21.06.2024 r. 
Okres inwestycji  2 lata 
Minimalna Płatność  1 060 USD w Dacie Wykupu 
Kupon (pod warunkiem realizacji korzystnego scenariusza)  77 USD w Dacie Wykupu 
Początkowa Cena Zamknięcia  w odniesieniu do każdego Aktywa Bazowego, Cena Referencyjna takiego Aktywa Bazowego w dniu 24 czerwca 2024 roku 
Końcowa Cena Zamknięcia  w odniesieniu do każdego Aktywa Bazowego, Cena Referencyjna takiego Aktywa Bazowego w dniu 18 czerwca 2026 roku 
Cena Referencyjna  w odniesieniu do każdego Aktywa Bazowego i każdego właściwego dnia, cena zamknięcia akcji na właściwej Giełdzie dla takiego Aktywa Bazowego w takim dniu 
Dzień ustalenia Początkowej Ceny Zamknięcia  24.06.2024 
Dzień ustalenia Końcowej Ceny Zamknięcia  18.06.2026 
Dzień Emisji  26.06.2024 
Termin Zapadalności (Data Wykupu)           26.06.2026 
Ochrona kapitału w Dacie Wykupu  100% ochrony kapitału 
Rodzaj emisji  Oferta Publiczna 
Kwota Obliczeniowa  1 000 USD 
Cena emisyjna  100% Kwoty Obliczeniowej za jeden Produkt Strukturyzowany 
Minimalna Inwestycja  5 000 USD (5 szt.) 
Czy Produkt spełnia czynniki  ESG?  Nie 
Obrót na rynku wtórnym  Papiery Wartościowe nie będą notowane ani dopuszczone do obrotu na żadnym rynku regulowanym. Sprzedaż Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym będzie możliwa poprzez złożenie dyspozycji sprzedaży do Dealera, poza systemem obrotu, w pełnozakresowych Punktach Usług Maklerskich (pPUM) oraz Punktach Obsługi Klientów (POK). Stawka prowizji z tytułu realizacji zlecenia sprzedaży do Dealera wynosi 0,29% wartości transakcji.   

 

Przed nabyciem produktu koniecznie zapoznaj się z dokumentacją produktową:

Bank Pekao S.A. nie kieruje na strony do logowania i należy zachować ostrożność w otwieraniu linków.

RYNEK WTÓRNY

Sprzedaż Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym będzie możliwa poprzez złożenie dyspozycji sprzedaży do Dealera, poza systemem obrotu, w Punkcie Usług Maklerskich obsługującym klientów Bankowości Prywatnej oraz w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego. Stawka prowizji z tytułu realizacji zlecenia sprzedaży do Dealera wynosi 0,29% wartości transakcji. Przy założeniu normalnych warunków rynkowych Inwestorzy będą mogli sprzedać Papier Wartościowy przed Datą Wykupu. Cena, po której produkt może zostać sprzedany, będzie wynikać z wyceny składowych produktu i możliwe jest poniesienie straty zainwestowanego kapitału, włącznie z całkowitą utratą zainwestowanego kapitału.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza oferta jest prowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych realizowanych na podstawie jednej umowy świadczenia usług maklerskich przez BM Pekao. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów dotyczących sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez BM Pekao znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi usługi doradztwa, ani oferty oraz zaproszenia do nabycia produktu: Dwuletni Certyfikat z Ochroną Kapitału w Dacie Wykupu Powiązany z Akcjami AstraZeneca Plc oraz Novo Nordisk A/S, w USD („Papier Wartościowy”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Papierach Wartościowych emitowanych przez Goldman Sachs International, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Papiery Wartościowe i publicznej ofercie Papierów Wartościowych w Polsce jest Prospekt Podstawowy, zatwierdzony 12 stycznia 2024 r., przez Commission de Surveillance du Secteur Financier i paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 stycznia 2024 r. oraz Ostateczne Warunki Emisji z dnia 29 maja 2024 r. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące produktu, w szczególności dokumentacja programu emisyjnego oraz wszelkie załączniki do niego oraz warunki produktu są udostępniane przez twórcę na Państwa prośbę bez dodatkowych opłat. Dokumenty takie oraz Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) będą dostępne również na stronie http://www.gspriips.eu oraz https://classic.gs.de/pl/GB00BSG1SS69.

Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla Papierów Wartościowych. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt oraz Ostateczne Warunki Emisji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Papiery Wartościowe. Zamierzają Państwo kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Inwestycja w Papiery Wartościowe nie posiada gwarancji wypłaty zysku. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zyski osiągnięte z tytułu inwestycji w Papiery Wartościowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w oparciu o polskie przepisy podatkowe. Zasady tego opodatkowania zależą od indywidualnej sytuacji podatkowej Klienta.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Inwestycja w produkty emitowane przez Goldman Sachs International wiąże się z ryzykiem kredytowym Emitenta i Gwaranta – jest to ryzyko nieuregulowania przez Emitenta i Gwaranta zobowiązań wynikających z wyemitowanych Papierów Wartościowych. Całość zobowiązania z tytułu Papierów Wartościowych ciąży na Emitencie i Gwarancie. W przypadku niewypłacalności Gwaranta Klient może ponieść całkowitą stratę kapitału.

Niniejsza informacja nie jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których miejsce pobytu lub siedziba powoduje, że podlegają oni obcemu prawu, na mocy którego istnieją ograniczenia dotyczące rozpowszechniania niniejszej informacji. W szczególności, niniejsza informacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych, które są skierowane do obywateli USA, Wielkiej Brytanii lub państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których niniejsza informacja nie spełnia wymogów prawnych. Goldman Sachs International jest objęty nadzorem sprawowanym przez FCA – brytyjski odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego.

Czynniki ryzyka: przed inwestycją w produkt inwestorzy powinni zapoznać się z czynnikami ryzyka o których mowa w Prospekcie Podstawowym i Ostatecznych Warunkach Emisji.