Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

WAŻNE INFORMACJE

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI. Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną („Oferta Publiczna”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord („Certyfikaty”) oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).Oferta Publiczna przeprowadzana jest na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 lipca 2019 roku („Prospekt”). Prospekt wraz załącznikami jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Towarzystwa: www.pzu.pl, Domu Maklerskiego Pekao: www.dm.pekao.com.pl, jak również na stronach internetowych innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego. Wgląd do Prospektu w postaci drukowanej jest możliwy w siedzibie Towarzystwa na każde żądanie Inwestora. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Prospektem oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani Certyfikaty nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Certyfikaty objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełniania jakichkolwiek wymogów prawnych. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach internetowych. Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Poprzez wybór [Dalej] oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Prospekt oraz którą wolno zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności, że znajduję się i uzyskuję dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ Akord serii AE

Oferta archiwalna

Podstawowe informacje o PZU FIZ Akord

Emitent jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym certyfikaty inwestycyjne będące przedmiotem oferty publicznej. Emitent jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o strategię Global Macro. Strategia ta wykorzystuje prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych zachodzących na świecie. Strategia wykorzystuje całe spektrum klas aktywów bez ograniczeń geograficznych, skupiając się na najpłynniejszych instrumentach (stopy procentowe, waluty, indeksy giełdowe) w celu generowania zysków bez względu na koniunkturę panującą na poszczególnych rynkach finansowych. Strategia Global Macro stosowana przez TFI PZU zakłada osiąganie zysków z inwestycji w wyniku zmian w światowej gospodarce. Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Fundusz działa w oparciu o politykę absolutnej stopy zwrotu. Polityka inwestycyjna dopuszcza znaczący stopień koncentracji lokat portfela oraz inwestycje w instrumenty pochodne, przy uwzględnieniu wskazanych w statucie kryteriów doboru lokat funduszu oraz ograniczeń inwestycyjnych. Jednocześnie polityka inwestycyjna funduszu charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dopuszcza dużą zmienność składników lokat w portfelu aktywów funduszu.

Podstawowe informacje o ofercie:

 • przedmiotem oferty jest do 5.000.000 certyfikatów każdej serii.
 • uprawnionymi do zapisywania się na certyfikaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym rezydenci lub nierezydenci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
 • Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować. Oferowane certyfikaty danej serii nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczypospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zwartą w Regulacji S).
 • minimalny zapis w każdej serii: 100 certyfikatów
 • maksymalny zapis w każdej serii: 5.000.000 certyfikatów
 • zapis na certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny
 • w przypadku przekroczenia liczby oferowanych certyfikatów nastąpi wcześniejsze zakończenie przyjmowania zapisów a przydział nastąpi wg zasad opisanych w prospekcie
 • klient zamierzający złożyć zapis za pośrednictwem Domu Maklerskiego Pekao musi posiadać rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Pekao
 • oferującym certyfikaty jest: Dom Maklerski Pekao

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne PZU FIZ Akord

Seria AE – zapisy od 7 do 24 października 2019 r.

Prospekt emisyjny PZU FIZ Akord (zatwierdzony 19 lipca 2019 r.) 
Statut PZU FIZ Akord (z dnia 22 sierpnia 2019 r.) 
Karta Funduszu PZU FIZ Akord (z dnia 30 września 2019 r.) 
Prezentacja produktu PZU FIZ Akord (z dnia 4 października 2019 r.) 
Dokument zawierający kluczowe informacje - PZU FIZ Akord (z dnia 30 sierpnia 2019 r.)

Informacja o cenie emisyjnej i liczbie certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord serii AE 
Cena emisyjna jednego certyfikatu: 121,76 PLN

Lista punktów subskrypcyjnych przyjmujących zapisy na CI serii AE PZU FIZ Akord:
Punkty subskrypcyjne CI PZU FIZ Akord 

Zapisy na serię AE przyjmowane są od 7 do 24 października 2019 r. za pośrednictwem:

Klienci DM Pekao

 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800
  (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych),
  22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
 • Aplikacji mobilnej Pekao24Makler
  w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA

Klienci DM Pekao wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao SA

 • Serwisu telefonicznego TeleCDM
  801 140 490
  (opłata za jeden impuls),
  22 591 24 90 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego CDM24 www.CDM24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Warunki specjalne

Kalendarium oferty  
7 – 24 października 2019 r. przyjmowanie zapisów i wpłat
do 7 listopada 2019 r. przewidywany termin przydziału certyfikatów
około 25 listopada 2019 r. przewidywany termin wprowadzenia certyfikatów serii AE do obrotu na GPW (z kodem ISIN: PLPZUFIZ0010)
ostatni dzień roboczy każdego miesiąca dzień wyceny aktywów funduszu

Okres przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AE może zostać skrócony w przypadku, gdy Inwestorzy złożą zapisy na więcej niż 5.000.000 Certyfikatów serii AE.

Wycena certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord:
Wycena certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord 
Dokumenty dotyczące PZU FIZ Akord:
Prospekt emisyjny PZU FIZ Akord (zatwierdzony w dniu 19 lipca 2019 r.)
Statut PZU FIZ Akord (z dnia 22 sierpnia 2019 r.)
Karta Funduszu PZU FIZ Akord (z dnia 30 września 2019 r.)
Prezentacja produktu PZU FIZ Akord (z dnia 4 października 2019 r.) 
Dokument zawierający kluczowe informacje - PZU FIZ Akord (z dnia 30 sierpnia 2019 r.)
Aneksy do Prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord:
Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – raport okresowy (z dnia 12 sierpnia 2019 r.)
Komunikaty aktualizujące prospekt emisyjny PZU FIZ Akord:
Komunikat aktualizujący nr 7 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord - punkty subskrypcyjne (z dnia 10 października 2019 r.)
Komunikat aktualizujący nr 6 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord - punkty subskrypcyjne (z dnia 4 października 2019 r.)
Komunikat aktualizujący nr 5 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord - WANCI (z dnia 1 października 2019 r.)
Komunikat aktualizujący nr 4 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord -  punkty subskrypcyjne (z dnia 5 września 2019 r.)
Komunikat aktualizujący nr 3 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord -  WANCI (z dnia 2 września 2019 r.)
Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord -  zmiana terminów subskrypcji (z dnia5 sierpnia 2019 r.)
Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – WANCI (z dnia 2 sierpnia 2019 r.)
Komunikaty w sprawie zmiany statutu PZU FIZ Akord:
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU FIZ Akord (z dnia 22 sierpnia 2019 r.)
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU FIZ Akord  (z dnia 22 maja 2019 r.)
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU FIZ Akord (z dnia 2 stycznia 2019 r.)
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU FIZ Akord (z dnia 1 czerwca 2018 r.)
Raporty bieżące PZU FIZ Akord:
Raport bieżący 42-2019 PZU FIZ Akord – przydział serii AD (z dnia 8 października 2019 r.)  
Raport bieżący 41-2019 PZU FIZ Akord – zamiar wykupu (z dnia 2 października 2019 r.) 
Raport bieżący 40-2019 PZU FIZ Akord - wykup (z dnia 2 października 2019 r.) 
Raport bieżący 39-2019 PZU FIZ Akord - WANCI (z dnia 1 października 2019 r.) 
Raport bieżący 38-2019 PZU FIZ Akord - WANCI (z dnia 2 września 2019 r.)
Raport bieżący 37-2019 PZU FIZ Akord - zmiana terminu przekazania sprawozdania za I półrocze 2019 r. (z dnia 21 sierpnia 2019 r.)
Raport bieżący 36-2019 PZU FIZ Akord - treść uchwał zgromadzenia inwestorów (z dnia 8 sierpnia 2019 r.)
Raport bieżący 35-2019 PZU FIZ Akord - WANCI (z dnia 2 sierpnia 2019 r.)
Raport bieżący 34-2019 PZU FIZ Akord - informacja o zmianie osób zarządzających (z dnia 17 lipca 2019 r.)
Raport bieżący 33-2019 PZU FIZ Akord - zwołanie WZA (z dnia 15 lipca 2019 r.)
Raport bieżący 32-2019 PZU FIZ Akord - informacja o zmianie osób zarządzających
Raport bieżący 31-2019 PZU FIZ Akord - zamiar wykupu (z dnia 2 lipca 2019 r.)
Raport bieżący 30-2019 PZU FIZ Akord - wykup (z dnia 2 lipca 2019 r.)
Raport bieżący 29-2019 PZU FIZ Akord - WANCI (z dnia 2 lipca 2019 r.)
Raport bieżący 28-2019 PZU FIZ Akord - WANCI (z dnia 3 czerwca 2019 r.)
Raport bieżący 27-2019 PZU FIZ Akord - Uchwala_poddana_glosowaniu_na_NZI_15_05_2019 (z dnia 15 maja 2019 r.)
Raport bieżący 26-2019 PZU FIZ Akord - WANCI E na 30_04_2019 (z dnia 2 maja 2019 r.)
Raport bieżący 25-2019 PZU FIZ Akord - Uchwała poddana głosowaniu na ZZI 26_04_2019 (z dnia 26 kwietnia 2019 r.)
Raport bieżący 24-2019 PZU FIZ Akord - zwołanie NZI Funduszu (z dnia 24 kwietnia 2019 r.)
Raport bieżący 23-2019 PZU FIZ Akord - powołanie Zarządu na VIII kadencje (z dnia 18 kwietnia 2019 r.)
Raport bieżący 22-2019 PZU FIZ Akord - rejestracja CI serii AC w KDPW (z dnia 10 kwietnia 2019 r.)
Raport bieżący 21-2019 PZU FIZ Akord - wprowadzenie CI serii AC do obrotu giełdowego (z dnia 9 kwietnia 2019 r.)
Raport bieżący 20-2019 PZU FIZ Akord - dopuszczenie CI serii AC do obrotu giełdowego (z dnia 8 kwietnia 2019 r.)
Raport bieżący 19-2019 PZU FIZ Akord - warunkowa rejestracja CI serii AC w KDPW (z dnia 5 kwietnia 2019 r.)
Raport bieżący 18-2019 PZU FIZ Akord - złożenie wniosku o dopuszczenie CI serii AC do obrotu (z dnia 3 kwietnia 2019 r.)
Raport bieżący 17-2019 PZU FIZ Akord – zamiar wykupu (z dnia 2 kwietnia 2019 r.)
Raport bieżący 16-2019 PZU FIZ Akord – przydział serii AC (z dnia 2 kwietnia 2019 r.)
Raport bieżący 15-2019 PZU FIZ Akord – wykup (z dnia 2 kwietnia 2019 r.)
Raport bieżący 14-2019 PZU FIZ Akord – WANCI (z dnia 1 kwietnia 2019 r.)
Raport bieżący 13-2019 PZU FIZ Akord – zwołanie ZZI Funduszu (z dnia 29 marca 2019 r.)
Raport bieżący 12-2019 – zmiany w Radzie Nadzorczej (z dnia 21 marca 2019 r.)
Raport bieżący 11-2019 – rejestracja CI serii U w KDPW (z dnia 19 marca 2019 r.)
Raport bieżący 10-2019 – wprowadzenie do obrotu giełdowego CI serii AB (z dnia 18 marca 2019 r.)
Raport bieżący 09-2019 – warunkowa rejestracja CI serii AB w KDPW (z dnia 14 marca 2019 r.)
Raport bieżący 08-2019 – dopuszczenie CI serii AB do obrotu giełdowego (z dnia 12 marca 2019 r.)
Raport bieżący 07-2019 – złożenie wniosku GPW seria AB (z dnia 5 marca 2019 r.)
Raport bieżący 06-2019 – WANCI (z dnia 1 marca 2019 r.)
Raport bieżący 05-2019 – przydział serii AB (z dnia 1 marca 2019 r.)
Raport bieżący 04-2019 – WANCI (z dnia 1 lutego 2019 r.)
Raport bieżący 03-2019 – terminy publikacji raportów (z dnia 23 stycznia 2019 r.)
Raport bieżący 02-2019 – zamiar wykupu (z dnia 2 stycznia 2019 r.)
Raport bieżący 01-2019 – wykup (z dnia 2 stycznia 2019 r.)

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord („Fundusz”), nie stanowi też usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Funduszu, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Fundusz i publicznej ofercie jego certyfikatów inwestycyjnych w Polsce jest prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych Funduszu („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 lipca 2019 roku Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: TFI PZU SA (www.pzu.pl) i Domu Maklerskiego Pekao (www.dm.pekao.com.pl).

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję