Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ" potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.
Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych.
MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.
Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). BM Pekao informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu produktów strukturyzowanych: HVB PLN Barrier Reverse Convertible Protect oparty o akcje Allegro.eu S.A. nr ISIN DE000HVB6952 („produktów strukturyzowanych") Emitowanych przez UniCredit Bank AG, z siedzibą w Monachium, Arabellastrasse 12, 81925 Monachium, Niemcy („Emitent”). Base Prospectus for Securities with Single-Underlying (without capital protection) II („Prospekt"), Final Terms („Ostateczne Warunki") wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną produktów strukturyzowanych są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o produktach strukturyzowanych oraz ofercie publicznej produktów strukturyzowanych w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  dnia 16 listopada 2021 r oraz paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2021 r. . W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.onemarkets.pl) - wyłącznie w celach informacyjnych.

Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, BIURO MAKLERSKIE PEKAO (BM PEKAO) ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z BM PEKAO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, OSTATECZNYCH WARUNKACH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.
Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE Z WARUNKOWĄ GWARANCJĄ KAPITAŁU W PLN: HVB PLN BARRIER REVERSE CONVERTIBLE PROTECT OPARTY O AKCJE SPÓŁKI ALLEGRO.EU S.A.

Oferta archiwalna

CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE Z WARUNKOWĄ GWARANCJĄ KAPITAŁU W PLN: HVB PLN BARRIER REVERSE CONVERTIBLE PROTECT OPARTY O AKCJE SPÓŁKI ALLEGRO.EU S.A.

HVB PLN BARRIER REVERSE CONVERTIBLE PROTECT OPARTY O AKCJE SPÓŁKI ALLEGRO.EU S.A. 

INWESTYCJA Z WARUNKOWĄ OCHRONĄ KAPITAŁU

Informujemy, iż zgodnie z informacją otrzymaną od emitenta - UniCredit Bank AG, w dniu 2 lutego 2022 r. o godz. 17:45 nastąpiło przedterminowe zakończenie przyjmowania zapisów na certyfikaty strukturyzowane HVB PLN Barrier Reverse Convertible Protect oparte o akcje Allegro.eu S.A..

W SKRÓCIE

Produkt strukturyzowany HVB PLN Barrier Reverse Convertible Protect oparty o akcje Allegro.eu S.A. (dalej: „Produkt strukturyzowany"). 
Produkt inwestycyjny z warunkową ochroną kapitału.

 • Instrument Bazowy: akcje spółki Allegro.eu S.A. Kupon 6,50% w skali roku
 • Bariera na poziomie 60% Ceny Referencyjnej Instrumentu Bazowego - kursu zamknięcia akcji spółki Allegro.eu S.A. w Dniu Obserwacji Początkowej.
 • Produkty strukturyzowane posiadają roczny okres zapadalności, przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na rynku wtórnym poza systemem obrotu instrumentami finansowymi poprzez złożenie zlecenia sprzedaży w Pełnozakresowym Punkcie Usług Maklerskich. 

Uwaga: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży produktu strukturyzowanego na rynku wtórnym lub w przypadku realizacji negatywnego scenariusza rynkowego w Dniu Obserwacji Końcowej.

ZASADY FUNKCJONOWANIA
 

Dzień Obserwacji Początkowej: 
Cena zamknięcia (Cena Referencyjna) akcji Allegro.eu S.A. w Dniu Obserwacji Początkowej stanowi podstawę do ustalenia Ceny Wykonania (100% Ceny Referencyjnej) oraz poziomu Bariery (60% Ceny Referencyjnej).
Poziom Bariery zapewnia zwrot Kwoty Nominalnej inwestycji, gdy cena zamknięcia akcji w Dniu Obserwacji Końcowej spadnie o nie więcej niż 40% w stosunku do ceny zamknięcia akcji w Dniu Obserwacji Początkowej.

Wypłata odsetek
Niezależnie od poziomu notowań Instrumentu Bazowego inwestor otrzyma odsetki: 6,50% w skali roku wypłacane w Dniu Płatności Odsetek.

Dzień Obserwacji Końcowej 
Cena zamknięcia (Cena Referencyjna) akcji Allegro.eu S.A. z Dnia Obserwacji Końcowej decyduje o Wariancie wykupu w Dniu Ostatecznej Płatności.

Dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie zostaną rozdzielone pomiędzy inwestorów. Wypłata dywidendy powoduje obniżenie ceny Instrumentu Bazowego, co ma negatywny wpływ na cenę certyfikatu i może spowodować spadek ceny instrumentu bazowego poniżej poziomu Bariery lub poziomu przedterminowego wykupu.

Inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z Produktu strukturyzowanego, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność/zbyt duże zadłużenie) lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Jako dłużny papier wartościowy, Produkt strukturyzowany nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów

Sposób działania Produktu StrukturyzowanegoGŁÓWNE PARAMETRY OFERTY

 • Termin przyjmowania zapisów: 18 styczeń – 15 luty 2022 r. (włącznie)
 • Cena zakupu dla Klientów: 100% Kwoty Nominalnej
 • Kwota nominalna: 1 000 PLN
 • Opłata manipulacyjna: do 1% Kwoty Nominalnej zapisu (0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo)
 • Cena zakupu dla Klientów: do 1 010 PLN (1005 PLN w przypadku zapisu składanego internetowo)
 • Minimalny zapis: 10 Produktów strukturyzowanych 

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS

Klienci BM Pekao mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (opłata wg cennika operatora),
  22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Zapisy na Produkty strukturyzowane stanowiące ofertę nabycia Produktów strukturyzowanych składaną Emitentowi przyjmowane są za pośrednictwem BM Pekao. Klient zamierzający złożyć zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny w BM Pekao.

Czynności związane z dokonywaniem Zapisów na Produkty strukturyzowane mogą być wykonywane osobiście  lub przez pełnomocnika.

Okres przyjmowania zapisów na Produkty strukturyzowane może zostać skrócony przez Emitenta bez podania przyczyny. Emitent zastrzega sobie prawo do zamknięcia okresu ważności oferty(okres przyjmowania zapisów) przed wyznaczonym terminem jej wygaśnięcia z dowolnej przyczyny. Emitent zastrzega sobie prawo do wycofania oferty oraz unieważnienia emisji Produktów strukturyzowanych z dowolnej przyczyny w dowolnym terminie w dacie emisji (Dzień Emisji) lub wcześniej. 

Zapisy na Produkty strukturyzowane mogą obejmować nie mniej niż 1 i nie więcej niż 30 000 Produktów strukturyzowanych. Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego zapisu na Produkty strukturyzowane, przy czym każdy zapis na Produkty strukturyzowane musi spełniać kryterium minimalnej liczby Produktów strukturyzowanych objętych zapisem.

Łączna kwota wpłaty na Produkty strukturyzowane obejmuje wpłatę o wartości równej iloczynowi liczby Produktów strukturyzowanych objętych zapisem oraz Kwoty Nominalnej Produktu strukturyzowanego powiększonej o opłatę manipulacyjną (do 1,0% wartości złożonego zapisu oraz 0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo).

BM Pekao otrzyma od UniCredit Bank AG jednorazową opłatę dystrybucyjną w wysokości 10 PLN za każdy Produkt strukturyzowany sprzedany za pośrednictwem BM Pekao. Opłata ta jest już uwzględniona w Kwocie Nominalnej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE

Emitent

UniCredit Bank AG

ISIN

DE000HVB6952

Instrument bazowy

akcje Allegro.eu S.A.

Okres inwestycji

1 rok

Odsetki

6,50% p.a.

Bariera

60% x Cena Referencyjna w Dniu Obserwacji Początkowej

Dzień Obserwacji Początkowej

17.02.2022

Dzień Obserwacji Końcowej

13.02.2023

Dzień Emisji

21.02.2022

Dzień Ostatecznej Płatności

20.02.2023

Dzień Płatności Odsetek

20.02.2023

Forma rozliczenia przy negatywnym scenariuszu rynkowym

Dostawa fizyczna akcji

Wskaźnik

Iloraz Kwoty Nominalnej i Ceny Wykonania

Forma rozliczenia przy negatywnym scenariuszu rynkowym

Inwestor za każdy Produkt strukturyzowany otrzymuje akcje Allegro.eu S.A. Liczba otrzymanych akcji za Produkt strukturyzowany zależy od Wskaźnika. Różnica wynikająca z zaokrąglenia w dół Wskaźnika oraz niepodzielności akcji wypłacana jest w gotówce. Różnica wypłacona w gotówce wyliczana jest według ceny zamknięcia akcji z Dnia Obserwacji Końcowej. W Dacie Płatności Odsetek Inwestor otrzymuje również Odsetki w wysokości 6,50% rocznie. Ilość akcji oraz wartość wypłacona w gotówce wyliczane są dla każdego Produktu strukturyzowanego indywidualnie.

Ochrona kapitału

Brak

(Warunkowa ochrona kapitału polegająca na wypłacie Kwoty Nominalnej pod warunkiem, że Instrument Bazowy  w Dniu Obserwacji Końcowej będzie na równi lub powyżej poziomu wyznaczonej Bariery. W przypadku przekroczenia wyznaczonego poziomu Bariery może wystąpić częściowa lub całkowita utrata kapitału.)

Rodzaj emisji

Oferta Publiczna

Cena zakupu dla Klientów

100% Kwoty Nominalnej

Kwota Nominalna

1 000 PLN

Minimalna Inwestycja

10 000 PLN (10 Certyfikatów)

Obrót na rynku wtórnym

GPW

Przed nabyciem produktu koniecznie zapoznaj się z dokumentacją produktową:

Bank Pekao S.A. nie kieruje na strony do logowania i należy zachować ostrożność w otwieraniu linków.

RYNEK WTÓRNY

Złożony zostanie wniosek o dopuszczenie Produktu Strukturyzowanego do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. UniCredit Bank AG  jako Emitent dokłada wszelkich starań, aby utworzyć rynek wtórny dla produktu, zakładając że spełnione zostaną normalne warunki rynkowe. Nie ma żadnej gwarancji, że płynność będzie dostępna w momencie, gdy Inwestor postanowi dokonać spieniężenia. Wszelkie wskazane ceny będą uzależnione od szeregu czynników, w tym od pozostałego czasu do daty zapadalności, ryzyka kredytowego gwaranta, wyników i zmienności instrumentu bazowego, stóp procentowych, kursów walutowych, spreadów kredytowych i wszelkich kosztów pobocznych. W związku z tym Inwestorzy będą mogli w normalnych warunkach rynkowych sprzedać Produkt Strukturyzowany w dowolnym momencie okresu trwania inwestycji. Cena, po której produkt może zostać sprzedany, będzie wartością wolnorynkową, która uwzględni opłaty i prowizje i może być niższa niż kwota początkowa zainwestowana lub kwota chronionego kapitału. 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez BM Pekao jako oferującego w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie: https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/MIFID /ryzyka.html. 
Niniejsza oferta jest prowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych realizowanych na podstawie jednej umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów dotyczących sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi usługi doradztwa, ani oferty oraz zaproszenia do nabycia Produktów strukturyzowanych z warunkową ochroną kapitału w PLN: HVB PLN Barrier Reverse Convertible Protect opartych o akcje spółki Allegro.eu S.A. („Produkt strukturyzowany”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Produktach strukturyzowanych emitowanych przez UniCredit Bank AG, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Produkty strukturyzowane i publicznej ofercie Produktów strukturyzowanych w Polsce jest Prospekt, zatwierdzony przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin) dnia 16 listopada 2021 r., paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2021 r. („Prospekt”) oraz w dokument Final Terms (Ostateczne Warunki) z dnia 18 stycznia 2022 r. Określenia pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach. Dokumenty te mogą zostać uzyskane od UniCredit Bank AG, Department MMS6, Am Eisbach 4, D-80538 Monachium, lub pobrane odpowiedni z www.onemarkets.pl/baseprospectuses lub www.onemarkets.pl/KID/DE000HVB6952. Zatwierdzenia Prospektu przez właściwy organ nie należy rozumieć jako poparcia dla oferowanych instrumentów finansowych. Zaleca się uważne przeczytanie tych dokumentów przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Co więcej, dokument zawierający kluczowe  informacje (tzw. KID) dla Produktu jest dostępny na stronie www.onemarkets.pl/KID/DE000HVB6952. Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.
Produkt strukturyzowany jest skierowany do inwestorów detalicznych, których celem jest akumulacja/optymalizacja majątku w krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Niniejszy Produkt strukturyzowany jest przeznaczony dla inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę i/lub doświadczenie związane z Produktami finansowymi. Inwestor może ponosić straty zainwestowanego kapitału (włącznie z całkowitą utratą zainwestowanego kapitału) i nie przywiązuje wagi do ochrony kapitału.
Inwestycja w Produkty strukturyzowane nie posiada gwarancji wypłaty zysku ani gwarancji zainwestowanego kapitału. Należy liczyć się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Produkt strukturyzowany nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Zyski osiągnięte z tytułu inwestycji w Produkty strukturyzowane podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w oparciu o polskie przepisy podatkowe. Zasady tego opodatkowania zależą od indywidualnej sytuacji podatkowej Klienta
Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.
Inwestycja w Produkty strukturyzowany emitowane przez UniCredit Bank AG wiąże się z ryzykiem kredytowym Emitenta – jest to ryzyko nieuregulowania przez Emitenta zobowiązań wynikających z wyemitowanych Produktów strukturyzowanych. Całość zobowiązania z tytułu Produktów strukturyzowanych ciąży na Emitencie. W przypadku jego niewypłacalności Klient może ponieść całkowitą stratę kapitału.
Niniejsza informacja nie jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których miejsce pobytu lub siedziba powoduje, że podlegają oni obcemu prawu, na mocy którego istnieją ograniczenia dotyczące rozpowszechniania niniejszej informacji. W szczególności, niniejsza informacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych, które są skierowane do obywateli USA, Wielkiej Brytanii lub państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których niniejsza informacja nie spełnia wymogów prawnych. Grupa UniCredit jest objęta nadzorem sprawowanym przez Europejski Bank Centralny. Co więcej, UniCredit Bank AG jest objęty nadzorem sprawowanym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin).
Czynniki ryzyka: przed inwestycją w Produkt strukturyzowany inwestorzy powinni zapoznać się z czynnikami ryzyka, o których mowa w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.
Dystrybutorem jest Biuro Maklerskie Pekao, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję