Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ" potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych.

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). BM Pekao informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu produktów HVB PLN Barrier Reverse Convertible Protect opartych o akcje Siemens AG. nr ISIN DE000HVB5JY3 („produktów strukturyzowanych ") Emitowanych przez UniCredit Bank AG, z siedzibą w Monachium, Arabellastrasse 12, 81925 Monachium, Niemcy („Emitent"). Base Prospectus for Securities with Single-Underlying (without capital protection) II („Prospekt"), Final Terms („Ostateczne Warunki") wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną produktów strukturyzowanych są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o produktach strukturyzowanych oraz ofercie publicznej produktów strukturyzowanych w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dnia 9 grudnia 2020 r oraz paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2020. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.onemarkets.pl) - wyłącznie w celach informacyjnych.

Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, BIURO MAKLERSKIE PEKAO (BM PEKAO) ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z BM PEKAO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, OSTATECZNYCH WARUNKACH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Produkt strukturyzowany HVB PLN Barrier Reverse Convertible Protect oparty o akcje Siemens AG

Oferta archiwalna

HVB Certyfikat Odwrotnie Zamienny oparty o akcje Siemens AG

INWESTYCJA BEZ OCHRONY KAPITAŁU

W SKRÓCIE
Produkt strukturyzowany HVB PLN Barrier Reverse Convertible Protect oparty o akcje Siemens AG (dalej: „Produkt strukturyzowany")
Produkt inwestycyjny bez ochrony kapitału.

  • Instrument Bazowy: akcje spółki Siemens AG
  • Kupon 3,90% w skali roku
  • Bariera na poziomie 70% Ceny Referencyjnej Instrumentu Bazowego - kursu zamknięcia akcji spółki Siemens AG w Dniu Obserwacji Początkowej.
  • Produkty strukturyzowane posiadają ponad 2-letni okres zapadalności, przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na rynku wtórnym poza systemem obrotu instrumentami finansowymi poprzez złożenie zlecenia sprzedaży w Punkcie Usług Maklerskich (dawniej POK CDM)).

ZASADY FUNKCJONOWANIA

W trakcie trwania inwestycji

Cena zamknięcia (Cena Referencyjna) akcji Siemens AG jest odnotowywana w Dniu Obserwacji Początkowej, a następnie stanowi podstawę do ustalenia Ceny Wykonania (100% Ceny Referencyjnej) oraz poziomu Bariery (70% Ceny Referencyjnej).

Wypłata Odsetek

Niezależnie od poziomu notowań Instrumentu Bazowego inwestor otrzyma odsetki: 3,90% w skali roku wypłacane w każdym Dniu Płatności Odsetek.

Wykup w Dniu Zapadalności

Jeżeli Cena Referencyjna w Dniu Obserwacji Końcowej nie spadnie poniżej Bariery, w Dniu Ostatecznej Płatności otrzymuje się Kwotę Nominalną.

Jeżeli Cena Referencyjna w Dniu Obserwacji Końcowej spadnie poniżej Bariery, w Dniu Ostatecznej Płatności otrzymuje się Instrument Bazowy (akcje) w ilości wynikającej ze Wskaźnika. Instrument Bazowy jest notowany w innej walucie niż Określona Waluta. Aby wyrównać ewentualne zyski lub straty na kursie wymiany, Wskaźnik odpowiada ilorazowi Kwoty Nominalnej i Ceny Wykonania skorygowanemu o kurs walutowy (ang. FX Exchange Rate) w dniu obserwacji kursu (ang. FX Observation Date). Jeżeli obliczony Wskaźnik wskazywałby ułamkową część Instrumentu Bazowego, zamiast części ułamkowej Instrumentu Bazowego otrzymasz uzupełniającą kwotę pieniężną (ang. Supplemental Cash Amount) odpowiadającą iloczynowi części ułamkowej Instrumentu Bazowego i Ceny Referencyjnej w Dniu Obserwacji Końcowej. Przy określaniu uzupełniającej kwoty pieniężnej (ang. Supplemental Cash Amount) uwzględniany jest kurs walutowy (ang. FX Exchange Rate) w dniu obserwacji kursu (ang. FX Observation Date). Ponieważ, zakładana wartość fizycznej dostawy Referencyjnego Instrumentu Bazowego będzie niższa od wartości początkowo zainwestowanego kapitału, w tym przypadku nastąpi częściowa lub całkowita utrata zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji w takim przypadku stanowi bieżąca wycena akcji jaka została przydzielona Inwestorowi.

Dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie zostaną rozdzielone pomiędzy inwestorów. Wypłata dywidendy powoduje obniżenie ceny Instrumentu Bazowego, co ma negatywny wpływ na cenę produktu strukturyzowanego i może spowodować spadek notowań Instrumentu Bazowego poniżej poziomu Bariery.
Inwestorzy narażeni są na ryzyko, że emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z tytułu wyemitowanego produktu strukturyzowanego, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność/zbyt duże zadłużenie). Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków.

Istnieje również ryzyko nieosiągnięcia zysku i poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży produktu strukturyzowanego na rynku wtórnym lub w przypadku realizacji negatywnego scenariusza rynkowego w Dniu Obserwacji Końcowej.

GŁÓWNE PARAMETRY OFERTY

  • Termin przyjmowania zapisów: 8 – 24 czerwca 2021 r. (włącznie)
  • Cena emisyjna: 100% Kwoty Nominalnej
  • Kwota Nominalna: 1 000 PLN
  • Opłata manipulacyjna: do 1% Wartości Nominalnej zapisu (0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo)
  • Cena zakupu dla Klientów: do 1010 PLN (1005 w przypadku zapisu składanego internetowo)
  • Minimalny zapis: 10 Produktów strukturyzowanych

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS
Zapisy Inwestorów przyjmowane są za pośrednictwem:

Zapisy na produkty strukturyzowane stanowiące ofertę nabycia produktów strukturyzowanych składaną Emitentowi przyjmowane są za pośrednictwem BM Pekao w Punktach Usług Maklerskich, telefonicznie oraz internetowo. Klient zamierzający złożyć zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny w BM Pekao.

Czynności związane z dokonywaniem Zapisów na produkty strukturyzowane mogą być wykonywane osobiście  lub przez pełnomocnika.

Okres przyjmowania zapisów na produkty strukturyzowane może zostać skrócony przez Emitenta bez podania przyczyny. Emitent zastrzega sobie prawo do zamknięcia okresu ważności oferty (okres przyjmowania zapisów) przed wyznaczonym terminem jej wygaśnięcia z dowolnej przyczyny. Emitent zastrzega sobie prawo do wycofania oferty oraz unieważnienia emisji produktów strukturyzowanych z dowolnej przyczyny w dowolnym terminie w dacie emisji (Dzień Emisji) lub wcześniej.

Zapisy na produkty strukturyzowane mogą obejmować nie mniej niż 10 i nie więcej niż 30 000 produktów strukturyzowanych. Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego zapisu na produkty strukturyzowane, przy czym każdy zapis na produkty strukturyzowane musi spełniać kryterium minimalnej liczby produktów strukturyzowanych objętych zapisem.
Łączna kwota wpłaty na produkty strukturyzowane obejmuje wpłatę o wartości równej iloczynowi liczby produktów strukturyzowanych objętych zapisem oraz Wartości Nominalnej produktu strukturyzowanego powiększonej o opłatę manipulacyjną (do 1% wartości złożonego zapisu lub 0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo). Opłacenie zapisu (wpływ środków na rachunek BM Pekao celem opłacenia zapisu) jest możliwe do końca okresu przyjmowania zapisów.

BM Pekao otrzyma od UniCredit Bank AG jednorazową opłatę dystrybucyjną w wysokości 17,50 PLN za każdy sprzedany za pośrednictwem BM Pekao produkt strukturyzowany. Opłata ta jest już uwzględniona w Wartości Nominalnej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIEEmitent

UniCredit Bank AG

ISIN

DE000HVB5JY3

Waluta Produktu

PLN

Instrument bazowy

Siemens AG

ISIN instrumentu bazowego

DE0007236101

Odsetki

3,90% p.a.

Bariera

70% x Cena Referencyjna w Dniu Obserwacji Początkowej

Okres inwestycji

2 lata 4 dni

Dzień Obserwacji Początkowej

28.06.2021

Dzień Emisji

30.06.2021

Dzień Obserwacji Końcowej

28.06.2023

Dzień Obserwacji Kursu

28.06.2023

Dzień Ostatecznej Płatności

05.07.2023

Dni Płatności Odsetek

30.06.2022 (1), 05.07.2023 (2)

Gwarancja kapitału

Brak

Rodzaj emisji

Oferta Publiczna

Rynek wtórny

UniCredit Bank AG

Przed nabyciem produktu koniecznie zapoznaj się z dokumentacją produktową:

RYNEK WTÓRNY
Produkty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez odsprzedaż do UniCredit Bank AG.
Nabycie Produktu strukturyzowanego zakłada zainwestowanie kapitału do 05.07.2023 r. Przy założeniu normalnych warunków rynkowych zapewniona jest możliwość odsprzedaży produktów strukturyzowanych przed dniem ostatecznej płatności po aktualnej cenie rynkowej, tj. po cenie transakcyjnej oferowanej przez Emitenta.
Informacje o aktualnych indykatywnych kwotowaniach produktów strukturyzowanych Klient może uzyskać w BM Pekao.

UniCredit Bank AG pełni jednocześnie rolę Emitenta i animatora rynku wtórnego dla produktów strukturyzowanych, a jego intencją jest kwotowanie każdego produktu strukturyzowanego od pierwszego dnia roboczego następującego po Dniu Emisji aż do Dnia Obserwacji Końcowej na warunkach określonych w Warunkach Emisji danej serii. 
Cena indykatywna ma charakter informacyjny co oznacza, iż jest przybliżeniem ceny, po jakiej w danym momencie można zawrzeć transakcję odsprzedaży. Informacje o cenie transakcyjnej można uzyskać od UniCredit Bank AG za pośrednictwem BM Pekao.

Jeśli w wybranym momencie, przed Dniem Obserwacji Końcowej, Klient zdecyduje się na odsprzedaż posiadanego produktu strukturyzowanego, składa on zlecenie sprzedaży, kontaktując się z BM Pekao. Zlecenia sprzedaży są przyjmowane w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00. BM Pekao zawiera transakcje z Emitentem w godzinach od 09:15 do 16:30. Termin ważności zlecenia to jeden dzień roboczy.

Minimalna jednostka transakcyjna na rynku wtórnym to jeden produkt strukturyzowany. Odsprzedaż na rynku wtórnym wiąże się z poniesieniem kosztu prowizji maklerskiej, której wysokość podana jest w informacji o kosztach i wynosi 0,29% wartości rynkowej transakcji.

Wcześniejsza sprzedaż Produktów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków. Kwota, którą w przypadku sprzedaży otrzymuje Klient, równa jest liczbie sprzedanych produktów strukturyzowanych pomnożonej przez cenę sprzedaży, z uwzględnieniem prowizji maklerskiej, podatków oraz opłat publicznoprawnych.
Rozliczenie i rozrachunek zawartych transakcji sprzedaży produktów strukturyzowanych następuje w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zawarcia transakcji.
Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez BM Pekao jako oferującego w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie: https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi usługi doradztwa, ani oferty oraz zaproszenia do nabycia produktów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, HVB PLN Barrier Reverse Convertible Protect oparty o akcje Siemens AG emitowanych przez UniCredit Bank AG („Produkt strukturyzowany"). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o produktach strukturyzowanych emitowanych przez UniCredit Bank AG, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w produkty strukturyzowane i publicznej ofercie produktów strukturyzowanych w Polsce jest Prospekt, zatwierdzony przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin) dnia 9 grudnia 2020 r., paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2020 r. wraz z Suplementem („Prospekt") oraz w dokument Final Terms (Ostateczne Warunki) z dnia 8 czerwca 2021 r. Określenia pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach. Dokumenty te mogą zostać uzyskane od UniCredit Bank AG, Department MMS6, Am Eisbach 4, D-80538 Monachium, lub pobrane z www.onemarkets.pl/baseprospectuses lub odpowiednio www.onemarkets.pl/DE000HVB5JY3. Zaleca się uważne przeczytanie tych dokumentów przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Co więcej, kluczowy dokument informacyjny (KID) dla produktu jest dostępny na stronie www.onemarkets.pl/KID/DE000HVB5JY3.

Produkt jest skierowany do inwestorów detalicznych, których celem jest akumulacja/optymalizacja majątku w krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Niniejszy produkt jest przeznaczony dla inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę i/lub doświadczenie związane z produktami finansowymi. Inwestor może ponosić straty zainwestowanego kapitału (włącznie z całkowitą utratą zainwestowanego kapitału) i nie przywiązuje wagi do ochrony kapitału.

Inwestycja w Produkty strukturyzowane nie posiada gwarancji wypłaty zysku oraz zainwestowanego kapitału. Należy liczyć się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zyski osiągnięte z tytułu inwestycji w Produkty strukturyzowane podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w oparciu o polskie przepisy podatkowe. Zasady tego opodatkowania zależą od indywidualnej sytuacji podatkowej klienta.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w OZPORZĄDZENIE  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (UE)  NR  596/2014z  dnia  16  kwietnia  2014  r. w  sprawie   nadużyć   na   rynku.

Inwestycja w Produkty emitowane przez UniCredit Bank AG wiąże się z ryzykiem kredytowym Emitenta - jest to ryzyko nieuregulowania przez Emitenta zobowiązań wynikających z Warunków Końcowych emisji. Całość zobowiązania z tytułu Produktów strukturyzowanych ciąży na Emitencie. W przypadku jego niewypłacalności Klient może ponieść całkowitą stratę kapitału.
Niniejsza informacja nie jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których miejsce pobytu lub siedziba powoduje, że podlegają oni obcemu prawu, na mocy którego istnieją ograniczenia dotyczące rozpowszechniania niniejszej informacji. W szczególności, niniejsza informacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych, które są skierowane do obywateli USA, Wielkiej Brytanii lub państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których niniejsza informacja nie spełnia wymogów prawnych. Grupa UniCredit jest objęta nadzorem sprawowanym przez Europejski Bank Centralny. Co więcej, UniCredit Bank AG jest objęty nadzorem sprawowanym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin).

Czynniki ryzyka: przed inwestycją w produkt inwestorzy powinni zapoznać się z czynnikami ryzyka o których mowa w Prospekcie i Warunkach Ostatecznych.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję