Subskrypcje

Subskrypcje

Certyfikaty inwestycyjne PZU FIZ Legato serii I

Oferta archiwalna

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne PZU FIZ Legato serii I

Kalendarium oferty  
6 – 31 maja 2022 r. przyjmowanie zapisów klientów na certyfikaty serii I
do 14 czerwca 2022 r. przewidywany termin przydziału certyfikatów
około 30 czerwca 2022 r. przewidywany termin wprowadzenia certyfikatów serii I do obrotu na GPW (z kodem ISIN: PLPZULG00013)
przewidywane zapisanie certyfikatów serii I na rachunkach inwestycyjnych pod nazwą PZULEGATO

Okres przyjmowania zapisów na certyfikaty serii I może zostać skrócony w przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na więcej niż 5.000.000 certyfikatów serii I. Emisja dojdzie do skutku po zebraniu zapisów na łączną liczbę 5.000 (pięć tysięcy) sztuk certyfikatów.

PZU FIZ Legato – podstawowe parametry oferty  
Oznaczenie certyfikatów inwestycyjnych [CI] seria I
Charakter emisji publiczna
Czas trwania Funduszu nieograniczony
Termin zapisów 6 – 31.05.2022 r. 
Cena emisyjna jednego CI serii I 98,22 PLN
Minimalna i maksymalna wielkość pojedynczego zapisu na CI 100 (sto) CI i nie więcej 5.000.000 (pięć milionów) CI
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Funduszem 0,75% w skali roku (maksymalnie przewidziane w statucie 1%)
Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie Funduszem 20% nadwyżki ponad poziom referencyjny
(80% x (WIBOR3M + 100 pkt) + 20% x MSCI World)
Opłata za wydanie CI
 • 2,0% – maksymalna opłata przewidziana w prospekcie
 • 1,0% – maksymalna opłata pobierana od zapisów składanych w PUM i telefon
 • 0,5 % – opłata pobierana od zapisów składanych w Internecie i PeoPay
Warunki złożenia zapisu warunkiem złożenia zapisu na CI jest posiadanie rachunku inwestycyjnego oraz dokonanie wpłaty na CI w momencie składania zapisu
Zapis na CI zapis na CI jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem
Wpłata na CI wpłata niezbędna do pełnego opłacenia zapisu obejmuje kwotę o wartości równej iloczynowi liczby CI objętych zapisem i ceny emisyjnej CI powiększonej o opłatę za wydanie CI

Zapisy klientów przyjmowane są za pośrednictwem:  

 • Serwisu internetowego:
  - Pekao24Makler (Nowe Emisje -> Oferta Publiczna)
  - Nowe Pekao24 (Inwestycje> Złóż zlecenie giełdowe > Oferty publiczne) 
  - PeoPay (Panel inwestycyjny> Złóż zlecenie giełdowe > Oferty publiczne)
  Wybór instrumentu w formularzu następuje w oparciu o: PZU-LEGATO-I
 • Punktów Usług Maklerskich 
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler 800 105 800 lub 22 591 22 00
 • Pełnozakresowych PUM prowadzących obsługę telefoniczną
 • Brak możliwości złożenia zapisu w aplikacji mobilnej Pekao24Makler

Zapisy w serwisach zdalnych można składać pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Klienci zamierzający złożyć zapis na CI winni zapoznać się z czynnikami ryzyka opisanymi w Prospekcie.

   
Potwierdzenie dokonania wpłaty inwestor dokonujący wpłaty otrzymuje egzemplarz formularza zapisu będący potwierdzeniem dokonania wpłaty
Wycena aktywów Funduszu miesięczna (ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego, w którym odbywa się regularna sesja na GPW)
Wykup CI kwartalnie w ostatni dzień roboczy kwartału kalendarzowego – podstawę wykupu stanowi pisemne żądanie uczestnika złożone najpóźniej na 21 dni przed Dniem Wykupu:
Klienci żądania wykupu składają w:
 • Pełnozakresowym PUM
 • Serwisie internetowym Pekao24Makler www.pekao24.pl (konieczna aktywna usługa internetowa),
 • Serwisie telefonicznym Pekao24Makler (konieczna aktywna usługa telefoniczna)
Opłata za umorzenie CI brak
Termin przekazania środków z tytułu wykupu CI 7 dni roboczych od dnia wykupu
Notowania CI Rynek regulowany prowadzony przez GPW
Firma inwestycyjna wykonującą czynności oferowania Certyfikatów Biuro Maklerskie Pekao

Informacje o funduszu PZU FIZ Legato

FIZ Legato jest funduszem absolutnej stopy zwrotu, w ramach którego decyzje inwestycyjne realizowane są w oparciu o strategię Global Macro, zakładającą osiąganie zysków niezależnie od faz cykli koniunkturalnych. Stosowana strategia wykorzystuje całe spektrum klas aktywów, bez ograniczeń geograficznych, skupiając się, według opinii zarządzających, na najpłynniejszych instrumentach, tj. obligacjach rządowych, stopach procentowych, walutach, indeksach giełdowych.

Opłaty i prowizje

Wysokość opłaty za wydanie CI oraz zasady zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku pod warunkiem, że na rachunku zarejestrowane były i będą wyłącznie strukturyzowane certyfikaty depozytowe emitowane przez Bank Pekao S.A., certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitowane przez podmioty powiązane kapitałowo z Bankiem Pekao S.A. lub certyfikaty strukturyzowane znajdują się w Komunikacie dla Klientów.

Komunikat nr 43BM/ZWS/2022 z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie uczestnictwa BM w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legato serii I i wysokości prowizji (opłaty za wydanie certyfikatów)

Materiały przeznaczone dla Klientów

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał stanowi reklamę oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Legato i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Legato („Fundusz”), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku Niniejszy materiał nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej są Prospekt Certyfikatów Inwestycyjnych serii od A do J, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 lipca 2021 roku, opublikowany w dniu 15 lipca 2021 roku (Prospekt) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Dokumenty te oraz sporządzony dokument zawierający kluczowe informacje (KID), są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.pzu.pl/pzu-fiz-legato oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Pekao (BM): www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w certyfikaty inwestycyjne potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z Prospektem, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty, oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Fundusz nie gwarantuje osiągniecia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Inwestycja w Fundusz obarczona jest ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Osiągane przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia umorzenia Certyfikatów Uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla certyfikatów inwestycyjnych. Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Fundusz został utworzony i działa na podstawie prawa polskiego. Certyfikaty Funduszu są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich przepisom ograniczenia możliwości inwestowania w certyfikaty inwestycyjne.

Organem nadzoru nad Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Niniejsza oferta jest wprowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych realizowanych na podstawie jednej Umowy świadczenia usług maklerskich przez BM. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk, opłat i kosztów nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez BM znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.