Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. 
Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ" potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.
Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych.
MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.
Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). BM Pekao informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu produktów: 5-letni Certyfikat z Ochroną Kapitału z Opcją Autocall Typu Worst Of Powiązany z Akcjami SIEMENS AG i WALMART INC.  nr ISIN XS2389958336(„produktów strukturyzowanych") Emitowanych przez Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt nad Menem, Niemcy  („Emitent"). Series P Programme for the issuance of warrants, notes and certificates („Prospekt Podstawowy”) oraz dokument Final Terms (dalej: „Ostateczne Warunki Emisji") przygotowane w związku z ofertą publiczną produktów strukturyzowanych są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o produktach strukturyzowanych oraz ofercie publicznej produktów strukturyzowanych w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez luksemburską Komisję Nadzoru Sektora Finansowego dnia 16 lipca 2021 r oraz paszportowany do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 lipca 2021 r. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.gspriips.eu.) - wyłącznie w celach informacyjnych.
Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, BIURO MAKLERSKIE PEKAO (BM PEKAO) ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z BM PEKAO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, OSTATECZNYCH WARUNKACH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.
Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

„Handel i technologia” Certyfikat z ochroną kapitału oparty o akcje SIEMENS AG i WALMART INC.

Oferta archiwalna

„HANDEL I TECHNOLOGIA” Certyfikat z ochroną kapitału oparty o akcje SIEMENS AG i WALMART INC.

INWESTYCJA Z OCHRONĄ KAPITAŁU

W SKRÓCIE

„Handel i technologia” 5-LETNI CERTYFIKAT Z OCHRONĄ KAPITAŁU Z OPCJĄ AUTOCALL TYPU WORST OF POWIĄZANY Z AKCJAMI SIEMENS AG i WALMART INC.
(dalej: „Produkt strukturyzowany", „Papier Wartościowy”)

 • Aktywa Bazowe: akcje spółek: SIEMENS AG i WALMART INC.
 • 100% ochrony kapitału na koniec inwestycji (w Dacie Wykupu)
 • Produkty strukturyzowane posiadają około 5-letni okres zapadalności, przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na rynku wtórnym za pośrednictwem GPW).

Uwaga: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku w przypadku sprzedaży Produktu strukturyzowanego na rynku wtórnym lub w przypadku realizacji negatywnego scenariusza rynkowego w poszczególnych Datach Obserwacji Autocall. Ponadto w przypadku sprzedaży Produktu strukturyzowanego na rynku wtórnym istnieje ryzyko poniesienia straty (do wysokości całości zainwestowanego kapitału).

MECHANIZM DZIAŁANIA PRODUKTU

"HANDEL I TECHNOLOGIA" Certyfikat z ochroną kapitału oparty o akcje SIEMENS AG i WALMART INC. - mechanizm działania produktu

GŁÓWNE PARAMETRY OFERTY

 • Termin przyjmowania zapisów: 18 października – 10 listopada 2021 r. (włącznie)
 • Cena emisyjna: 100% Kwoty Obliczeniowej
 • Kwota obliczeniowa: 1 000 PLN
 • Opłata manipulacyjna: do 1% Kwoty Obliczeniowej zapisu (0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo)
 • Cena zakupu dla Klientów: do 1 010 PLN (1005 PLN w przypadku zapisu składanego internetowo)
 • Minimalny zapis: 10 Produktów strukturyzowanych 

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS

Klienci BM Pekao mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (opłata wg cennika operatora)
  22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora)
 • Punktów Usług Maklerskich

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Zapisy na Produkty Strukturyzowane stanowiące ofertę nabycia Produktów Strukturyzowanych składaną Dealerowi przyjmowane są za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao (BM Pekao) Klient zamierzający złożyć zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny w BM Pekao. Czynności związane z dokonywaniem Zapisów na Produkty Strukturyzowane mogą być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika. Okres przyjmowania zapisów na Produkty Strukturyzowane może zostać skrócony przez Dealera bez podania przyczyny. Dealer zastrzega sobie prawo do zamknięcia okresu ważności oferty (okres przyjmowania zapisów) przed wyznaczonym terminem jej wygaśnięcia z dowolnej przyczyny. Dealer zastrzega sobie prawo do wycofania oferty oraz unieważnienia emisji Produktów Strukturyzowanych z dowolnej przyczyny w dowolnym terminie w dacie emisji (Dzień Emisji) lub wcześniej. Zapisy na Produkty Strukturyzowane mogą obejmować nie mniej niż 10 i nie więcej niż 100 000 Produktów Strukturyzowanych. Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego zapisu na Produkty Strukturyzowane, przy czym każdy zapis na Produkty Strukturyzowane musi spełniać kryterium minimalnej liczby Produktów Strukturyzowanych objętych zapisem. Łączna kwota wpłaty na Produkty Strukturyzowane obejmuje wpłatę o wartości równej iloczynowi liczby Produktów Strukturyzowanych objętych zapisem oraz Kwoty Obliczeniowej Produktu Strukturyzowanego powiększonej o opłatę manipulacyjną (do 1% wartości złożonego zapisu (0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo)). BM Pekao otrzyma od Goldman Sachs Bank Europe SE jednorazową opłatę dystrybucyjną w wysokości do 20,00 PLN za każdy Produkt Strukturyzowany sprzedany za pośrednictwem BM Pekao. Opłata ta jest już uwzględniona w Kwocie Obliczeniowej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE

Emitent Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Gwarant Goldman Sachs Group, Inc
Dealer Goldman Sachs Bank Europe SE
ISIN XS2389958336
Aktywo Bazowe Siemens AG (ISIN: DE0007236101), Walmart Inc. (ISIN: US9311421039)
Okres inwestycji Maksymalnie do 5 lat
Dzień ustalenia Początkowej Ceny Zamknięcia 12.11.2021
Dzień ustalenia Końcowej Ceny Zamknięcia 2.11.2026
Dzień Emisji 17.11.2021
Data Wykupu  9.11.2026
Daty Obserwacji Autocall 14.11.2022, 13.11.2023, 12.11.2024, 12.11.2025
Poziom Autocall 100% Ceny referencyjnej
Poziom Granicy 90%
Daty Płatności Autocall 21.11.2022, 20.11.2023, 19.11.2024, 19.11.2025
Kwota Zdarzenia Autocall 1 031; 1 062; 1 093; 1 124
Ochrona kapitału w Dniu Wykupu 100%
Rodzaj emisji Oferta Publiczna
Kwota Obliczeniowa 1 000 PLN 
Cena emisyjna 100% Kwoty Obliczeniowej za jeden Produkt Strukturyzowany
Minimalna Inwestycja 10 000 PLN (10 szt.)
Miejsce notowania GPW
Obrót na rynku wtórnym Ciągłe kwotowanie na GPW

Przed nabyciem produktu koniecznie zapoznaj się z dokumentacją produktową:

Bank Pekao S.A. nie kieruje na strony do logowania i należy zachować ostrożność w otwieraniu linków.

RYNEK WTÓRNY

Złożony zostanie wniosek o dopuszczenie Produktu Strukturyzowanego do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Goldman Sachs Bank Europe SE jako Dealer dokłada wszelkich starań, aby utworzyć rynek wtórny dla produktu, zakładając że spełnione zostaną normalne warunki rynkowe. Nie ma żadnej gwarancji, że płynność będzie dostępna w momencie, gdy Inwestor postanowi dokonać spieniężenia. Wszelkie wskazane ceny będą uzależnione od szeregu czynników, w tym od pozostałego czasu do daty zapadalności, ryzyka kredytowego gwaranta, wyników i zmienności instrumentu bazowego, stóp procentowych, kursów walutowych, spreadów kredytowych i wszelkich kosztów pobocznych. W związku z tym Inwestorzy będą mogli w normalnych warunkach rynkowych sprzedać Produkt Strukturyzowany w dowolnym momencie okresu trwania inwestycji. Cena, po której produkt może zostać sprzedany, będzie wartością wolnorynkową, która uwzględni opłaty i prowizje i może być niższa niż kwota początkowa zainwestowana lub kwota chronionego kapitału. 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, Polska. jako oferującego w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie: https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/MIFID/ryzyka.html. Niniejsza oferta jest prowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowy¬wania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych realizowanych na podstawie jednej umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao znajdują się w Pakiecie Informacyjnym. 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi usługi doradztwa, ani oferty oraz zaproszenia do nabycia 5-letnich Certyfikatów z Ochroną Kapitału z Opcją Autocall Powiązanych z Akcjami Siemens AG i Walmart Inc. („Papier Wartościowy”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Papierach Wartościowych emitowanych przez Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Papiery Wartościowe i publicznej ofercie Papierów Wartościowych w Polsce są Prospekt Podstawowy, zatwierdzony 16 lipca 2021 r., przez Commission de Surveillance du Secteur Financier i paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 lipca 2021 r. oraz Ostateczne Warunki Emisji z dnia 18 października 2021. Dla Papierów Wartościowych został sporządzony dokument zawierający kluczowe informacje (KID), który jest dostępny na stronie http://www.gspriips.eu.Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące produktu, w szczególności dokumentacja programu emisyjnego, wszelkie załączniki do niego oraz warunki produktu są udostępniane przez twórcę na Państwa prośbę bez dodatkowych opłat. Dokumenty takie będą dostępne również na stronach http://www.gspriips.eu oraz https://classic.gs.de/pl/XS2389958336. 
Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla Papierów Wartościowych. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt oraz Ostateczne Warunki Emisji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Papiery Wartościowe. Zamierzają Państwo kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. 
Inwestycja w Papiery Wartościowe nie posiada gwarancji wypłaty zysku. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
Zyski osiągnięte z tytułu inwestycji w Papiery Wartościowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w oparciu o polskie przepisy podatkowe. Zasady tego opodatkowania zależą od indywidualnej sytuacji podatkowej Klienta. 
Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. 
Inwestycja w produkty emitowane przez Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH wiąże się z ryzykiem kredytowym Emitenta i Gwaranta – jest to ryzyko nieuregulowania przez Emitenta i Gwaranta zobowiązań wynikających z wyemitowanych Papierów Wartościowych. Całość zobowiązania z tytułu Papierów Wartościowych ciąży na Emitencie i Gwarancie. W przypadku niewypłacalności Gwaranta Klient może ponieść całkowitą stratę kapitału. 
Niniejsza informacja nie jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których miejsce pobytu lub siedziba powoduje, że podlegają oni obcemu prawu, na mocy którego istnieją ograniczenia dotyczące rozpowszechniania niniejszej informacji. W szczególności, niniejsza informacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych, które są skierowane do obywateli USA, Wielkiej Brytanii lub państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których niniejsza informacja nie spełnia wymogów prawnych. Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH jest objęty nadzorem sprawowanym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin). 
Czynniki ryzyka: przed inwestycją w produkt Inwestorzy powinni zapoznać się z czynnikami ryzyka o, których mowa w Prospekcie Podstawowym i Ostatecznych Warunkach Emisji.