Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

WAŻNE INFORMACJE

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI. Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną („Oferta Publiczna”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legato („Certyfikaty”) oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Oferta Publiczna przeprowadzana jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 lipca 2021 roku („Prospekt”). Prospekt wraz załącznikami jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Towarzystwa: www.pzu.pl, Biura Maklerskiego Pekao: www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie, jak również na stronach internetowych innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego. Wgląd do Prospektu w postaci drukowanej jest możliwy w siedzibie Towarzystwa na każde żądanie Inwestora. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Prospektem oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani Certyfikaty nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Certyfikaty objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełniania jakichkolwiek wymogów prawnych. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach internetowych. Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Poprzez wybór [Dalej] oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Prospekt oraz którą wolno zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności, że znajduję się i uzyskuję dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Certyfikaty inwestycyjne PZU FIZ Legato serii B

Oferta archiwalna

 


Kalendarium oferty

7 – 29 października 2021 r.

przyjmowanie zapisów klientów na certyfikaty serii B

do 12 listopada 2021 r.

przewidywany termin przydziału certyfikatów

około 30 listopada 2021 r.

przewidywany termin wprowadzenia certyfikatów serii B do obrotu na GPW (z kodem ISIN: PLPZULG00013)

przewidywane zapisanie certyfikatów serii B na rachunkach inwestycyjnych pod nazwą PZULEGATO

Ostatni dzień roboczy każdego miesiąca

Dzień Wyceny Aktywów Funduszu

Okres przyjmowania zapisów na certyfikaty serii B może zostać skrócony w przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na więcej niż 5.000.000 certyfikatów serii B. Emisja dojdzie do skutku po zebraniu zapisów na łączną liczbę 5.000 (pięć tysięcy) sztuk certyfikatów.

PZU FIZ Legato – podstawowe parametry oferty 

Oznaczenie certyfikatów inwestycyjnych [CI]:

seria B

Charakter emisji:

publiczna

Czas trwania Funduszu:

nieograniczony

Termin zapisów:

7 – 29.10.2021 r. 

Cena emisyjna jednego CI serii B:

100,31 PLN

Minimalna i maksymalna wielkość pojedynczego zapisu na CI:

100 (sto) CI i nie więcej 5.000.000 (pięć milionów) CI

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Funduszem:

0,75% w skali roku (maksymalnie przewidziane w statucie 1%)

Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie Funduszem:

20% nadwyżki ponad poziom referencyjny
(80% x (WIBOR3M + 100 pkt) + 20% x MSCI World)

Opłata za wydanie CI:

2,0% – maksymalna opłata przewidziana w prospekcie

1,0% – maksymalna opłata pobierana od zapisów składanych w PUM

0,5 % – opłata pobierana od zapisów składanych w Internecie

Warunki złożenia zapisu:

warunkiem złożenia zapisu na CI jest posiadanie rachunku inwestycyjnego oraz dokonanie wpłaty na CI w momencie składania zapisu

Zapis na CI:

zapis na CI jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem

Wpłata na CI:

wpłata niezbędna do pełnego opłacenia zapisu obejmuje kwotę o wartości równej iloczynowi liczby CI objętych zapisem i ceny emisyjnej CI powiększonej o opłatę za wydanie CI

Zapisy klientów przyjmowane są za pośrednictwem:

Punktów Usług Maklerskich

Serwisu telefonicznego Pekao24Makler

800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych),

22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora),

Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl

w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZN

Zapisy w serwisach zdalnych można składać pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych

Klienci zamierzający złożyć zapis na CI winni zapoznać się z czynnikami ryzyka opisanymi w Prospekcie.

Potwierdzenie dokonania wpłaty:

inwestor dokonujący wpłaty otrzymuje egzemplarz formularza zapisu będący potwierdzeniem dokonania wpłaty

Wycena aktywów Funduszu:

miesięczna (ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego, w którym odbywa się regularna sesja na GPW)

Wykup CI:

kwartalnie w ostatni dzień roboczy kwartału kalendarzowego – podstawę wykupu stanowi pisemne żądanie uczestnika złożone najpóźniej na 21 dni przed Dniem Wykupu:

Klienci żądania wykupu składają:

w pełnozakresowym PUM lub

Serwisie internetowym Pekao24Makler www.pekao24.pl (konieczna aktywna usługa internetowa),

Serwisie telefonicznym Pekao24Makler (konieczna aktywna usługa telefoniczna)

Opłata za umorzenie CI:

brak

Termin przekazania środków z tytułu wykupu CI:

7 dni roboczych od dnia wykupu

Notowania CI

Rynek regulowany prowadzony przez GPW

Firma inwestycyjna wykonującą czynności oferowania Certyfikatów:

Biuro Maklerskie Pekao

Informacje o funduszu PZU FIZ Legato
FIZ Legato jest funduszem absolutnej stopy zwrotu, w ramach którego decyzje inwestycyjne realizowane są w oparciu o strategię Global Macro, zakładającą osiąganie zysków niezależnie od faz cykli koniunkturalnych. Stosowana strategia wykorzystuje całe spektrum klas aktywów, bez ograniczeń geograficznych, skupiając się, według opinii zarządzających, na najpłynniejszych instrumentach, tj. obligacjach rządowych, stopach procentowych, walutach, indeksach giełdowych.

Opłaty i prowizje
Wysokość opłaty za wydanie CI oraz zasady zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku pod warunkiem, że na rachunku zarejestrowane były i będą wyłącznie strukturyzowane certyfikaty depozytowe emitowane przez Bank Pekao S.A., certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitowane przez podmioty powiązane kapitałowo z Bankiem Pekao S.A. lub certyfikaty strukturyzowane znajdują się w Komunikacie dla Klientów.

Komunikat nr 138/BM/ZWS/2021 z dnia 6 października 2021 roku
w sprawie uczestnictwa BM w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legato serii B i wysokości prowizji (opłaty za wydanie certyfikatów)

Materiały przeznaczone dla Klientów

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał stanowi reklamę oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii B PZU FIZ Legato i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Legato („Fundusz”), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku Niniejszy materiał nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej są Prospekt Certyfikatów Inwestycyjnych serii od A do J, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 lipca 2021 roku, opublikowany w dniu 15 lipca 2021 roku (Prospekt) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Dokumenty te oraz sporządzony dokument zawierający kluczowe informacje (KID), są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.pzu.pl/pzu-fiz-legato oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Pekao (BM): www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w certyfikaty inwestycyjne potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z Prospektem, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty, oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Fundusz nie gwarantuje osiągniecia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Inwestycja w Fundusz obarczona jest ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Osiągane przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia umorzenia Certyfikatów Uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla certyfikatów inwestycyjnych. Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Fundusz został utworzony i działa na podstawie prawa polskiego. Certyfikaty Funduszu są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich przepisom ograniczenia możliwości inwestowania w certyfikaty inwestycyjne.
Organem nadzoru nad Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Niniejsza oferta jest wprowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych realizowanych na podstawie jednej Umowy świadczenia usług maklerskich przez BM. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk, opłat i kosztów nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez BM znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.