Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ" potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych.

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). BM Pekao informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu Certyfikatów HVB PLN Capital Protection Certificate opartych o indeks STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR) (HVB PLN Capital Protection Certificate on the STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR)) nr ISIN DE000HVB43U2 („Certyfikatów ") Emitowanych przez UniCredit Bank AG, z siedzibą w Monachium, Arabellastrasse 12, 81925 Monachium, Niemcy („Emitent"). Base Prospectus („Prospekt"), Final Terms („Ostateczne Warunki") wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną Certyfikatów są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Certyfikatach oraz ofercie publicznej Certyfikatów w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dnia 15 marca 2019 r oraz paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 marca 2019. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.onemarkets.pl) - wyłącznie w celach informacyjnych.

Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, BIURO MAKLERSKIE PEKAO (BM PEKAO) ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z BM PEKAO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, OSTATECZNYCH WARUNKACH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Certyfikat HVB PLN Capital Protection Certificate oparty o STOXX Europe 600 (Price) Index (EUR)

Oferta archiwalna

CERTYFIKAT HVB PLN CAPITAL PROTECTION CERTIFICATE OPARTY O STOXX EUROPE 600 (PRICE) INDEX (EUR)

(HVB PLN CAPITAL PROTECTION CERTIFICATE ON THE STOXX EUROPE 600 (PRICE) INDEX (EUR))

INWESTYCJA Z OCHRONĄ KAPITAŁU

W SKRÓCIE

Certyfikat HVB PLN Capital Protection Certificate oparty o STOXX Europe 600 (Price) Index (EUR) Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału.

 • Instrument Bazowy: indeks STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR)
 • Gwarancja 100% kapitału w Dniu Ostatecznej Płatności.
 • Współczynnik udziału we wzroście wartości indeksu wynoszący 65%.
 • Certyfikaty posiadają maksymalny okres zapadalności (36 miesięcy), przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na rynku wtórnym).

ZASADY FUNKCJONOWANIA

W dniu obserwacji początkowej odnotowywana jest cena zamknięcia (cena referencyjna) STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR), która następnie wykorzystywana jest do obliczenia ceny wykonania (100 % ceny referencyjnej). Indeks jest odnotowywany ponownie w dniu obserwacji końcowej:

Jeżeli w dniu obserwacji końcowej cena referencyjna indeksu jest powyżej ceny wykonania, inwestor otrzymuje kwotę nominalną oraz 65 % (współczynnik udziału) wyniku indeksu (ustalanego jako cena referencyjna w dniu obserwacji końcowej podzielona przez cenę wykonania minus jeden) pomnożonego przez kwotę nominalną.

Jeżeli w dniu obserwacji końcowej cena referencyjna indeksu jest na poziomie lub poniżej ceny wykonania, to zastosowanie ma funkcja ochrony kapitału, zaś wykup następuje w kwocie nominalnej 1.000,– PLN za jeden certyfikat. Państwa środki są zainwestowane na okres maksymalnie 3 lat, natomiast przy założeniu normalnych warunków rynkowych można dokonać sprzedaży certyfikatów na lub poza giełdą papierów wartościowych.

GŁÓWNE PARAMETRY OFERTY

 • Termin przyjmowania zapisów: 3 - 28 lutego 2020 r. (włącznie)
 • Cena emisyjna certyfikatu/Wartość Nominalna: 1 000 PLN
 • Minimalny zapis: 10 certyfikatów
 • Notowanie: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS

Zapisy Inwestorów przyjmowane są za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich (cała sieć sprzedaży),
 • Serwisu telefonicznego TeleCDM
  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls),
  • 22 591 24 90 (opłata wg cennika operatora).
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler:
  • 800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych),
  • 22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora).
 • w PUM prowadzących obsługę zleceń telefonicznych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE

Emitent UniCredit Bank AG
ISIN DE000HVB43U2
Instrument Bazowy STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR)
Kwota Nominalna 1 000 zł
Cena Emisyjna 1 000 zł
Okres inwestycji 36 miesięcy
Okres przyjmowania zapisów 03-28.02.2020
Dzień Obserwacji Początkowej 03.03.2020
Dzień Obserwacji Końcowej 03.03.2023
Dzień Ostatecznej Płatności 10.03.2023
Współczynnik udziału 65%
Cena wykonania 100%
Cena Referencyjna kurs zamknięcia indeksu w Dniu Obserwacji Początkowej
Formuła Wypłaty przy negatywnym scenariuszu rozliczenie pieniężne - zwrot kapitału wpłaconego na poczet inwestycji
Kwota wykupu Jeżeli w dniu obserwacji końcowej cena referencyjna indeksu jest powyżej ceny wykonania, inwestor otrzymuje kwotę nominalną oraz 65 % (współczynnik udziału) wyniku indeksu (ustalanego jako cena referencyjna w dniu obserwacji końcowej podzielona przez cenę wykonania minus jeden) pomnożonego przez kwotę nominalną.
Opłacenie zapisu Z rachunku inwestycyjnego w momencie składania zapisu lub poprzez przelew bankowy na wskazany na formularzu zapisu numer rachunku bankowego w dniu składania zapisu.
Notowania GPW
Aktualna cena onemarkets.pl

Zapoznaj się z Prospektem podstawowym

KORZYŚCI

 • Udział we wzroście wartości indeksu wynoszący 65 %.
 • Emitent zapewnia 100 % ochrony kapitału w dniu ostatecznej płatności.
 • Przy założeniu normalnych warunków rynkowych można dokonać sprzedaży certyfikatu na lub poza giełdą papierów wartościowych.

RYZYKA

 • Inwestor jest narażony na ryzyko zmiany wartości indeksu w trakcie trwania inwestycji. W dniu ostatecznej płatności, z uwagi na ochronę kapitału, ryzyko jest ograniczone do ryzyka kredytowego emitenta.
 • Termin "ochrona kapitału" odnosi się do minimalnej kwoty z tytułu wykupu, stanowiącej kwotę nominalną, wypłacaną w dniu ostatecznej płatności. Zobowiązania emitenta nie są zabezpieczone gwarancją żadnego podmiotu trzeciego, ani żadnym innym zabezpieczeniem.
 • W przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, emitent certyfikatu może wygasić mechanizm używany do obliczania kwot wypłaty. W takich przypadkach wykup w dniu wykupu będzie oparty o wartość rynkową certyfikatu po wystąpieniu zdarzenia nadzwyczajnego. Wartość rynkowa będzie ustalona przez emitenta zgodnie z zasadami określonymi w ostatecznych warunkach emisji certyfikatu. Po tym czasie inwestorzy nie będą uprawnieni do dalszego uczestnictwa w ewentualnych wzrostach ceny instrumentu bazowego. Od ustalonej wartości rynkowej będą naliczane odsetki do dnia wykupu. Kwota wykupu będzie równa co najmniej kwocie nominalnej.
 • STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR) jest indeksem typu cenowego. Dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie są wypłacane inwestorowi. Wypłaty dywidendy powodują obniżenie ceny instrumentu bazowego, co ma negatywny wpływ na cenę certyfikatu.
 • W trakcie trwania inwestycji wpływ na certyfikat mogą mieć również zmiany warunków rynkowych (np. wynik indeksu, zmienność (stanowiąca wskaźnik częstotliwości oraz stopnia zmian cen instrumentu bazowego) oczekiwania co do dywidendy, poziom stóp procentowych, czas pozostający do zakończenia inwestycji, ocena zdolności kredytowej emitenta). Możliwe jest poniesienie strat. W trakcie trwania inwestycji cena certyfikatu nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu. Ma to zastosowanie jedynie w dniu wykupu.
 • lnwestorzy są narażeni na ryzyko, że emitent nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań z tytułu certyfikatu, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność/zbyt duże zadłużenie) lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Jako dłużny papier wartościowy, certyfikat nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Uwaga: Niniejsza informacja nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego, stanowi natomiast reklamę. Oferta publiczna jest oparta wyłącznie na prospekcie bazowym zatwierdzonym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin). Zatwierdzenie prospektu nie powinno być rozumiane jako rekomendacja nabycia tych papierów wartościowych UniCredit Bank AG. Wyłącznie Prospekt Bazowy wraz ze wszelkimi uzupełnieniami oraz Ostateczne Warunki (Final Terms and Conditions) mają zastosowanie. Dokumenty te mogą zostać uzyskane od UniCredit Bank AG, Department MMS6, Am Eisbach 4, D-80538 Monachium, lub pobrane z www.onemarkets.pl/baseprospectuses lub odpowiednio www.onemarkets.pl/DE000HVB43U2. Zaleca się uważne przeczytanie tych dokumentów przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, aby przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w pełni zrozumieć potencjalne ryzyko i możliwości. Co więcej, kluczowy dokument informacyjny (KID) dla produktu jest dostępny na stronie www.onemarkets.pl/KID/DE000HVB43U2. W związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem produktu do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, UniCredit Bank AG sporządził Prospekt emisyjny, który został zatwierdzony przez Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin). Prospekt emisyjny i Ostateczne Warunki oraz polskie tłumaczenie podsumowania Prospektu emisyjnego są dostępne na stronie internetowej UniCredit Bank AG pod adresem www.onemarkets.pl. Zamierzasz kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia. Niniejsza informacja nie jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których miejsce pobytu lub siedziba powoduje, że podlegają oni obcemu prawu, na mocy którego istnieją ograniczenia dotyczące rozpowszechniania niniejszej informacji. W szczególności, niniejsza informacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych, które są skierowane do obywateli USA, Wielkiej Brytanii lub państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których niniejsza informacja nie spełnia wymogów prawnych. Grupa UniCredit jest objęta nadzorem sprawowanym przez Europejski Bank Centralny. Co więcej, UniCredit Bank AG jest objęty nadzorem sprawowanym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin). Reklama może zawierać odwołania do stron internetowych podmiotów trzecich, których zawartość nie została sprawdzona lub zaakceptowana przez Bank. W związku z powyższym, Bank nie ponosi odpowiedzialności za udostępnioną na nich zawartość. Indeks jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy STOXX Ltd.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję