Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ" potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych.

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). BM Pekao informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu produktów strukturyzowanych bez ochrony kapitału w PLN: Roczny Certyfikat Powiązany z Akcjami Meta Platforms Inc - CLASS A Bez Ochrony Kapitału w PLN (2025), o numerze ISIN XS2781152249 („produktów strukturyzowanych") Emitowanych przez SG Issuer, z siedzibą pod adresem: 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luksemburg („Emitent”). Debt Instruments Issuance Programme   („Prospekt"), Final Terms („Ostateczne Warunki") wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną produktów strukturyzowanych są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o produktach strukturyzowanych oraz ofercie publicznej produktów strukturyzowanych w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez luksemburską Komisję Nadzoru Sektora Finansowego („Zagraniczny Organ Nadzoru”) 31 maja 2023 r. i paszportowany do  Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 31 maja 2023 r. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (http://prospectus.socgen.com) - wyłącznie w celach informacyjnych.

Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, BIURO MAKLERSKIE PEKAO (BM PEKAO) ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z BM PEKAO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, OSTATECZNYCH WARUNKACH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Produkt strukturyzowany bez ochrony kapitału w PLN: Roczny Certyfikat Powiązany z Akcjami Meta Platforms Inc - CLASS A Bez Ochrony Kapitału w PLN (2025)

Oferta archiwalna

W SKRÓCIE
Produkt strukturyzowany bez ochrony kapitału w PLN: Roczny Certyfikat Powiązany z Akcjami Meta Platforms Inc - CLASS A Bez Ochrony Kapitału w PLN (2025) – ISIN: XS2781152249  (dalej: Produkt strukturyzowany)
Produkt inwestycyjny bez ochrony kapitału.

 • Referencyjne Aktywo Bazowe: akcje Meta Platforms Inc - CLASS A
 • Potencjalny zysk: 7,20% za 6 miesięcy
 • brak ochrony kapitału w Terminie Zapadalności
 • Produkty strukturyzowane posiadają 12 miesięczny Termin Zapadalności, przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora. Sprzedaż Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym będzie możliwa poprzez złożenie dyspozycji sprzedaży do Dealera, poza systemem obrotu, w Punktach Usług Maklerskich (PUM) oraz Punktach Obsługi Klientów (POK). Stawka prowizji z tytułu realizacji zlecenia sprzedaży do Dealera wynosi 0,29% wartości transakcji. 

Uwaga: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży Papieru Wartościowego na rynku wtórnym.

MECHANIZM DZIAŁANIA PRODUKTU

Kupon
Pod warunkiem, że produkt nie został wcześniej wykupiony:

 • W każdym Dniu Obserwacji Kuponu, jeżeli Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest równy lub wyższy od Bariery Kuponu, Kupon zostanie wypłacony w odpowiadającym Dniu Płatności Kuponu.
 • W przeciwnym przypadku inwestor nie otrzyma Kuponu.

Automatyczny Wcześniejszy Wykup

 • Jeżeli w Dniu Obserwacji Wcześniejszego Wykupu Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest równy lub wyższy od Bariery Wcześniejszego Wykupu, produkt zostanie wykupiony wcześniej za 100% Nominalnej Wartości w Dniu Płatności Wcześniejszego Wykupu.

Ostateczny Wykup

W Terminie Zapadalności, zostanie wypłacona kwota ostatecznego wykupu, pod warunkiem, że produkt nie został wykupiony wcześniej.

 • Jeśli Ostateczny Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest równy lub wyższy od Bariery Kapitałowej, klient otrzyma 100% Wartości Nominalnej.
 • W przeciwnym razie, ma miejsce fizyczna dostawa Referencyjnego Instrumentu Bazowego. Liczba przyznanych akcji będzie równa Wartości Nominalnej podzielonej przez Wartość Początkową Referencyjnego Instrumentu Bazowego przeliczoną na Walutę Rozliczenia przy użyciu kursu wymiany obowiązującego w Dniu Obserwacji Końcowej. Przyznane akcje są denominowane w walucie obcej. Jeżeli liczba przyznanych akcji nie jest liczbą całkowitą, liczba przyznanych akcji zostanie zaokrąglona w dół, a pozostała kwota zostanie wypłacona w gotówce w Walucie Rozliczenia. Jako że, zakładana wartość fizycznej dostawy Referencyjnego Instrumentu Bazowego będzie niższa od wartości początkowo zainwestowanego kapitału, w tym przypadku może nastąpić częściowa lub całkowita utrata zainwestowanego kapitału.

Uwaga: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży Papieru Wartościowego na rynku wtórnym.

GŁÓWNE PARAMETRY OFERTY

 • Termin przyjmowania zapisów: od 16 do 26 kwietnia 2024 r. (włącznie)
 • Cena zakupu dla Klientów: 100% Wartości Nominalnej
 • Cena Emisyjna: 100% Wartości Nominalnej
 • Opłata manipulacyjna: do 1,00% Kwoty zapisu 
 • Cena zakupu dla Klientów: do 1 010 PLN
 • Minimalny zapis: 5 Produktów strukturyzowanych 

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS

Klienci BM Pekao mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Serwisu internetowego Pekao24 www.pekao24.pl 
  w zakładce Inwestycje > Złóż zlecenie giełdowe > Oferty publiczne
  po przejściu do starego serwisu w zakładce Nowe emisje > Oferta publiczna
 • Aplikacji PeoPay – do pobrania z Google Play lub App Store
  w zakładce Panel inwestycyjny > Złóż zlecenie giełdowe > Oferty publiczne
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (płata wg cennika operatora)
  22 591 22 00 (płata wg cennika operatora)
 • Punkty Usług Maklerskich

Jeśli jesteś klientem BM Pekao i posiadasz aktywny dostęp do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Jeśli nie posiadasz rachunku inwestycyjnego w BM Pekao, a jesteś Klientem Banku Pekao i korzystasz z usługi Pekao24 lub aplikacji PeoPay – otwórz rachunek inwestycyjny on-line.

Zapisy na Produkty Strukturyzowane stanowiące ofertę nabycia Produktów Strukturyzowanych składaną Dealerowi przyjmowane są za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao (BM Pekao). Klient zamierzający złożyć zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny w BM Pekao. Czynności związane z dokonywaniem Zapisów na Produkty Strukturyzowane mogą być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika. Okres przyjmowania zapisów na Produkty Strukturyzowane może zostać skrócony przez Dealera bez podania przyczyny. Dealer zastrzega sobie prawo do zamknięcia okresu ważności oferty (okres przyjmowania zapisów) przed wyznaczonym terminem jej wygaśnięcia z dowolnej przyczyny. Dealer zastrzega sobie prawo do wycofania oferty oraz unieważnienia emisji Produktów Strukturyzowanych z dowolnej przyczyny w dowolnym terminie w dacie emisji (Dzień Emisji) lub wcześniej. Zapisy na Produkty Strukturyzowane mogą obejmować nie mniej niż 5 i nie więcej niż 30 000 Produktów Strukturyzowanych. Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego zapisu na Produkty Strukturyzowane, przy czym każdy zapis na Produkty Strukturyzowane musi spełniać kryterium minimalnej liczby Produktów Strukturyzowanych objętych zapisem. Łączna kwota wpłaty na Produkty Strukturyzowane obejmuje wpłatę o wartości równej iloczynowi liczby Produktów Strukturyzowanych objętych zapisem oraz Wartości Nominalnej Produktu Strukturyzowanego powiększonej o opłatę manipulacyjną (do 1,00% wartości złożonego zapisu). BM Pekao otrzyma od Société Générale jednorazową opłatę dystrybucyjną w wysokości do 12 PLN za każdy Produkt Strukturyzowany sprzedany za pośrednictwem BM Pekao. Opłata ta jest już uwzględniona w Cenie Emisyjnej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE  

Emitent
SG Issuer
Gwarant Société Générale
Dealer Société Générale
ISIN XS2781152249
Referencyjny Instrument Bazowy (Instrument Bazowy) Meta Platforms Inc - CLASS A
Okres Inwestycji 1 rok 3 dni
Wartość Nominalna 1 000 PLN na 1 Certyfikat
Cena Emisyjna 100% Wartości Nominalnej
Automatyczny Wcześniejszy Wykup 100% Wartości Nominalnej, jeśli Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego w Dniu Obserwacji Wcześniejszego Wykupu jest równy bądź wyższy od Bariery Wcześniejszego Wykupu; Wcześniejszy Wykup następuje w Dniu Płatności Wcześniejszego Wykupu
Ostateczny Wykup 100% Wartości Nominalnej lub fizyczna dostawa Referencyjnego Instrumentu Bazowego; Ostateczny Wykup następuje w Terminie Zapadalności pod warunkiem, że Certyfikat nie został wcześniej wykupiony.  Forma Ostatecznego Wykupu zależy od Ostatecznego Poziomu Referencyjnego Instrumentu Bazowego
Kupon 7,20% Wartości Nominalnej (płacony półrocznie jeżeli Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest równy lub wyższy od Bariery Kuponu), pod warunkiem, że produkt nie został wcześniej wykupiony
Bariera Kuponu 70% Wartości Początkowej
Bariera Wcześniejszego Wykupu 100% Wartości Początkowej
Bariera Kapitałowa 70% Wartości Początkowej
Wartość Początkowa Referencyjnego Instrumentu Bazowego Wartość tego instrumentu w Dniu Obserwacji Początkowej
Ostateczny Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego w Dniu Obserwacji Końcowej
Data Emisji 02.05.2024
Dzień Obserwacji Początkowej 29.04.2024
Dzień Obserwacji Końcowej 29.04.2025
Termin Zapadalności  05.05.2025
Dni Obserwacji Kuponu 29.10.2024 i 29.04.2025
Dni Płatności Kuponu 04.11.2024 i 05.05.2025
Dzień Obserwacji Wcześniejszego Wykupu 29.10.2024
Dzień Płatności Wcześniejszego Wykupu 04.11.2024
Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego Wartość wyrażona jako procent Wartości Początkowej Referencyjnego Instrumentu Bazowego
Minimalna Inwestycja 5 000 PLN (5 szt.)
Waluta produktu PLN
Waluta Rozliczenia PLN
Produkt spełniający czynniki ESG Nie
Notowanie Kwotowanie na Euro MFT Luxembourg
Obrót na rynku wtórnym Sprzedaż Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym będzie możliwa poprzez złożenie dyspozycji sprzedaży do Dealera, poza systemem obrotu, w Punktach Usług Maklerskich (PUM) oraz Punktach Obsługi Klientów (POK). Stawka prowizji z tytułu realizacji zlecenia sprzedaży do Dealera wynosi 0,29% wartości transakcji. 

Przed nabyciem produktu koniecznie zapoznaj się z dokumentacją produktową:

Bank Pekao S.A. nie kieruje na strony do logowania i należy zachować ostrożność w otwieraniu linków.

RYNEK WTÓRNY

Sprzedaż Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym będzie możliwa poprzez złożenie dyspozycji sprzedaży do Dealera, poza systemem obrotu, w Punktach Usług Maklerskich (PUM) oraz Punktach Obsługi Klientów (POK). Stawka prowizji z tytułu realizacji zlecenia sprzedaży do Dealera wynosi 0,29% wartości transakcji.  Przy założeniu normalnych warunków rynkowych Inwestorzy będą mogli sprzedać Papier Wartościowy przed Terminem Zapadalności. Cena, po której produkt może zostać sprzedany, będzie wynikać z wyceny składowych produktu i możliwe jest poniesienie straty zainwestowanego kapitału, włącznie z całkowitą utratą zainwestowanego kapitału.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza oferta jest prowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków Produktów Strukturyzowanych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych realizowanych na podstawie jednej umowy świadczenia usług maklerskich przez BM Pekao. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów dotyczących sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez BM Pekao znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi usługi doradztwa, ani oferty oraz zaproszenia do nabycia Produktu strukturyzowanego Roczny Certyfikat Powiązany z Akcjami Meta Platforms Inc - CLASS A Bez Ochrony Kapitału w PLN (2025) („Produkt Strukturyzowany”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Papierach Wartościowych emitowanych przez SG Issuer, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Produkty Strukturyzowane i publicznej ofercie Produktów Strukturyzowanych w Polsce jest Prospekt Podstawowy, zatwierdzony 31 maja 2023 r., przez Commission de Surveillance du Secteur Financier i paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 31 maja 2023 r. oraz Ostateczne Warunki Emisji z dnia 12 kwietnia 2024 r. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące produktu, w szczególności dokumentacja programu emisyjnego oraz wszelkie załączniki do niego oraz warunki produktu są udostępniane przez Emitenta na Państwa prośbę bez dodatkowych opłat. Dokumenty wymienione powyżej oraz Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) będą dostępne również na stronie http://prospectus.socgen.com oraz https://kid.sgmarkets.com/public-site/#/priips/kid.

Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla Produktów Strukturyzowanych. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt oraz Ostateczne Warunki Emisji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Produkty Strukturyzowane. Zamierzają Państwo kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Inwestycja w Produkty Strukturyzowane nie posiada gwarancji wypłaty zysku. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zyski osiągnięte z tytułu inwestycji w Produkty Strukturyzowane podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w oparciu o polskie przepisy podatkowe. Zasady opodatkowania zależą od indywidualnej sytuacji podatkowej Klienta. Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Inwestycja w produkty emitowane przez SG Issuer wiąże się z ryzykiem kredytowym Emitenta i Gwaranta – jest to ryzyko nieuregulowania przez Emitenta i Gwaranta zobowiązań wynikających z wyemitowanych Produktów Strukturyzowanych. Całość zobowiązania z tytułu Produktów Strukturyzowanych ciąży na Emitencie i Gwarancie. W przypadku niewypłacalności Gwaranta Klient może ponieść całkowitą stratę kapitału.

Niniejsza informacja nie jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których miejsce pobytu lub siedziba powoduje, że podlegają oni obcemu prawu, na mocy którego istnieją ograniczenia dotyczące rozpowszechniania niniejszej informacji. W szczególności, niniejsza informacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do nabycia Produktów Strukturyzowanych, które są skierowane do obywateli USA, Wielkiej Brytanii lub państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których niniejsza informacja nie spełnia wymogów prawnych. Société Générale jest francuską instytucją kredytową nadzorowaną przez Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (“ACPR“), kontrolowaną przez Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) i pod ostrożnościowym nadzorem Europejskiego Banku Centralnego (ECB).