Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.
Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ" potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.
Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych.
MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.
Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). BM Pekao informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu produktów: 2-letni Certyfikat Bonusowy w EUR Powiązany z Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index nr ISIN XS2403728608 („produktów strukturyzowanych") Emitowanych przez Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt nad Menem, Niemcy („Emitent"). Series P Programme for the issuance of warrants, notes and certificates („Prospekt Podstawowy”) oraz dokument Final Terms (dalej: „Ostateczne Warunki Emisji") przygotowane w związku z ofertą publiczną produktów strukturyzowanych są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o produktach strukturyzowanych oraz ofercie publicznej produktów strukturyzowanych w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez luksemburską Komisję Nadzoru Sektora Finansowego dnia 16 lipca 2021 r oraz paszportowany do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 lipca 2021 r. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.gspriips.eu.) - wyłącznie w celach informacyjnych.
Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, BIURO MAKLERSKIE PEKAO (BM PEKAO) ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z BM PEKAO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, OSTATECZNYCH WARUNKACH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.
Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Produkt strukturyzowany z warunkową ochroną kapitału w EUR: 2-letni Certyfikat Bonusowy w EUR Powiązany z Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index

Oferta archiwalna

INWESTYCJA Z WARUNKOWĄ OCHRONĄ KAPITAŁU

W SKRÓCIE
2-letni Certyfikat Bonusowy w EUR Powiązany z Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index (dalej: „Produkt strukturyzowany", „Papier Wartościowy”)

 • Aktywa Bazowe: indeks: Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index 
 • Kupon 4,6% w skali roku
 • Poziom progu na poziomie 70%  poziomu zamknięcia indeksu Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index w Dniu Ustalenia Początkowej Ceny Zamknięcia
 • Produkty strukturyzowane posiadają około 2-letni okres zapadalności, przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na rynku wtórnym poza systemem obrotu instrumentami finansowymi poprzez złożenie zlecenia sprzedaży w Pełnozakresowym Punkcie Usług Maklerskich lub w wyniku wcześniejszego Przedterminowego Wykupu dokonanego przez Emitenta.

Uwaga: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży Papieru Wartościowego na rynku wtórnym lub w przypadku realizacji negatywnego scenariusza rynkowego w Dniu Ustalenia Końcowej Ceny Zamknięcia.

MECHANIZM DZIAŁANIA PRODUKTU

GŁÓWNE PARAMETRY OFERTY

 • Termin przyjmowania zapisów: 3 grudnia – 17 grudnia 2021 r. (włącznie)
 • Cena emisyjna: 100% Kwoty Obliczeniowej
 • Kwota obliczeniowa: 1 000 EUR
 • Opłata manipulacyjna: do 1% Kwoty Obliczeniowej zapisu (0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo)
 • Cena zakupu dla Klientów: do 1 010 EUR (1005 EUR w przypadku zapisu składanego internetowo)
 • Minimalny zapis: 5 Produktów strukturyzowanych 

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS
Klienci BM Pekao mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (opłata wg cennika operatora),
  22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Zapisy na Produkty Strukturyzowane stanowiące ofertę nabycia Produktów Strukturyzowanych składaną Dealerowi przyjmowane są za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao (BM Pekao) Klient zamierzający złożyć zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny w BM Pekao. Czynności związane z dokonywaniem Zapisów na Produkty Strukturyzowane mogą być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika. Okres przyjmowania zapisów na Produkty Strukturyzowane może zostać skrócony przez Dealera bez podania przyczyny. Dealer zastrzega sobie prawo do zamknięcia okresu ważności oferty (okres przyjmowania zapisów) przed wyznaczonym terminem jej wygaśnięcia z dowolnej przyczyny. Dealer zastrzega sobie prawo do wycofania oferty oraz unieważnienia emisji Produktów Strukturyzowanych z dowolnej przyczyny w dowolnym terminie w dacie emisji (Dzień Emisji) lub wcześniej. Zapisy na Produkty Strukturyzowane mogą obejmować nie mniej niż 5 i nie więcej niż 20 000 Produktów Strukturyzowanych. Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego zapisu na Produkty Strukturyzowane, przy czym każdy zapis na Produkty Strukturyzowane musi spełniać kryterium minimalnej liczby Produktów Strukturyzowanych objętych zapisem. Łączna kwota wpłaty na Produkty Strukturyzowane obejmuje wpłatę o wartości równej iloczynowi liczby Produktów Strukturyzowanych objętych zapisem oraz Kwoty Obliczeniowej Produktu Strukturyzowanego powiększonej o opłatę manipulacyjną (do 1% wartości złożonego zapisu (0,5% w przypadku zapisu składanego internetowo)). BM Pekao otrzyma od Goldman Sachs Bank Europe SE jednorazową opłatę dystrybucyjną w wysokości do 20,00 EUR za każdy Produkt Strukturyzowany sprzedany za pośrednictwem BM Pekao. Opłata ta jest już uwzględniona w Kwocie Obliczeniowej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE

Emitent

Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH

Gwarant

Goldman Sachs Group, Inc

Dealer

Goldman Sachs Bank Europe SE

ISIN

XS2403728608

Aktywo Bazowe

Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index (SOLCYBSE Index)

Okres inwestycji

2 lata

Stała kwota kuponu

4,6% p.a. (46,00 EUR za jeden Produkt strukturyzowany)

Poziom progu

70% Początkowej Ceny Zamknięcia Aktywa Bazowego

Dzień ustalenia Początkowej Ceny Zamknięcia

20.12.2021

Dzień ustalenia Końcowej Ceny Zamknięcia

18.12.2023

Dzień Emisji

23.12.2021

Data Wykupu                                     

22.12.2023

Daty Płatności Odsetek

27.12.2022, 22.12.2023

Ochrona kapitału w Dniu Wykupu

Brak (Warunkowa ochrona kapitału polegająca na wypłacie Kwoty Obliczeniowej pod warunkiem, że Aktywo Bazowe w Dniu ustalenia Końcowej Ceny Zamknięcia nie spadnie poniżej poziomu wyznaczonego progu. W przypadku przekroczenia wyznaczonego progu może wystąpić częściowa lub całkowita utrata kapitału.)

Rodzaj emisji

Oferta Publiczna

Kwota Obliczeniowa

1 000 EUR

Cena emisyjna

100% Kwoty Obliczeniowej za jeden Produkt Strukturyzowany

Minimalna Inwestycja

5 000 EUR (5 szt.)

Miejsce notowania

Dealer

Obrót na rynku wtórnym

Goldman Sachs Bank Europe SE

Przed nabyciem produktu koniecznie zapoznaj się z dokumentacją produktową:

Bank Pekao S.A. nie kieruje na strony do logowania i należy zachować ostrożność w otwieraniu linków.

RYNEK WTÓRNY
Rynek Wtórny Papiery Wartościowe nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Papierów Wartościowych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez odsprzedaż do Dealera. Nabycie Papierów Wartościowych zakłada zainwestowanie kapitału do 22/12/2023 r. Przy założeniu normalnych warunków rynkowych zapewniona jest możliwość odsprzedaży Papierów Wartościowych przed dniem ostatecznej płatności po aktualnej cenie rynkowej, tj. po cenie transakcyjnej oferowanej przez Dealera. Informacje o aktualnych indykatywnych kwotowaniach Papierów Wartościowych Klient może uzyskać w BM Pekao oraz https://www.bourse.lu. Cena indykatywna ma charakter informacyjny co oznacza, iż jest przybliżeniem ceny, po jakiej w danym momencie można zawrzeć transakcję odsprzedaży. Informacje o cenie transakcyjnej można uzyskać od Dealera za pośrednictwem BM Pekao. Jeśli w wybranym momencie, przed dniem obserwacji końcowej, Klient zdecyduje się na odsprzedaż posiadanego Papieru Wartościowego, składa on zlecenie sprzedaży, kontaktując się z BM Pekao. Zlecenia sprzedaży są przyjmowane w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00. BM Pekao zawiera transakcje z Dealerem w godzinach od 09:15 do 16:30. Termin ważności zlecenia to jeden dzień roboczy. Minimalna jednostka transakcyjna na rynku wtórnym to jeden Papier Wartościowy. Odsprzedaż na rynku wtórnym wiąże się z poniesieniem kosztu prowizji maklerskiej, której wysokość podana jest w informacji o kosztach i wynosi 0,29% wartości rynkowej transakcji. Wcześniejsza sprzedaż Papierów Wartościowych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków. Kwota, którą w przypadku sprzedaży otrzymuje Klient, równa jest liczbie sprzedanych Papierów Wartościowych pomnożonej przez cenę sprzedaży, z uwzględnieniem prowizji maklerskiej, podatków oraz opłat publicznoprawnych. Rozliczenie i rozrachunek zawartych transakcji sprzedaży Papierów Wartościowych następuje w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zawarcia transakcji. Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie Dealera, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Papierów Wartościowych na rynku wtórnym w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta. 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez BM Pekao w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie: https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/MIFID/ ryzyka.html. Niniejsza oferta jest prowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych realizowanych na podstawie jednej umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów dotyczących sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi usługi doradztwa, ani oferty oraz zaproszenia do nabycia 2-letnich Certyfikatów Bonusowych w EUR Powiązanych z Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index („Papier Wartościowy”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Papierach Wartościowych emitowanych przez Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Papiery Wartościowe i publicznej ofercie Papierów Wartościowych w Polsce jest Prospekt Podstawowy, zatwierdzony 16 lipca 2021 r., przez Commission de Surveillance du Secteur Financier i paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 lipca 2021 r. oraz Ostateczne Warunki Emisji z dnia 3 grudnia 2021 r. Dla Papierów Wartościowych został sporządzony dokument zawierający kluczowe informacje (KID), który jest dostępny na stronie http://www.gspriips.eu. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące produktu, w szczególności dokumentacja programu emisyjnego, wszelkie załączniki do niego oraz warunki produktu są udostępniane przez twórcę na Państwa prośbę bez dodatkowych opłat. Dokumenty takie będą dostępne również na stronach http://www.gspriips.eu oraz https://classic.gs.de/pl/XS2403728608.

Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla Papierów Wartościowych. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt oraz Ostateczne Warunki Emisji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Papiery Wartościowe. Zamierzają Państwo kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.
Inwestycja w Papiery Wartościowe nie posiada gwarancji wypłaty zysku. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zyski osiągnięte z tytułu inwestycji w Papiery Wartościowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w oparciu o polskie przepisy podatkowe. Zasady tego opodatkowania zależą od indywidualnej sytuacji podatkowej Klienta.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Inwestycja w produkty emitowane przez Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH wiąże się z ryzykiem kredytowym Emitenta i Gwaranta – jest to ryzyko nieuregulowania przez Emitenta i Gwaranta zobowiązań wynikających z wyemitowanych Papierów Wartościowych. Całość zobowiązania z tytułu Papierów Wartościowych ciąży na Emitencie i Gwarancie. W przypadku niewypłacalności Gwaranta Klient może ponieść całkowitą stratę kapitału.

Niniejsza informacja nie jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których miejsce pobytu lub siedziba powoduje, że podlegają oni obcemu prawu, na mocy którego istnieją ograniczenia dotyczące rozpowszechniania niniejszej informacji. W szczególności, niniejsza informacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych, które są skierowane do obywateli USA, Wielkiej Brytanii lub państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których niniejsza informacja nie spełnia wymogów prawnych. Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH jest objęty nadzorem sprawowanym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin).

Czynniki ryzyka: przed inwestycją w produkt Inwestorzy powinni zapoznać się z czynnikami ryzyka, o których mowa w Prospekcie Podstawowym i Ostatecznych Warunkach Emisji.