Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „DALEJ" potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). DM Pekao informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu Certyfikatów strukturyzowanych "Globalna Inwestycja" („Certyfikatów") Emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG z siedzibą w Wiedniu, Tegetthoffstraße 1, 1015 Wien, Austria („Emitent"). Base Prospectus („Prospekt"), Final Terms („Warunki Końcowe") wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną Certyfikatów są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Certyfikatach oraz ofercie publicznej Certyfikatów w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (austriacki urząd nadzoru nad rynkiem finansowym), w połączeniu z Warunkami Końcowymi zdeponowanymi w Oesterreichische Kontrollbank AG dnia 10 maja 2019 r. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (https://www.rcb.at/pl/o-banku/publikacje/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/) - wyłącznie w celach informacyjnych.

Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, DOM MAKLERSKI PEKAO  ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z DM PEKAO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, WARUNKACH KOŃCOWYCH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Certyfikat z Ochroną Kapitału na STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index („Globalna Inwestycja”)

Oferta archiwalna

INWESTYCJA Z OCHRONĄ KAPITAŁU

Inwestycja w Certyfikat strukturyzowany "Globalna Inwestycja" daje Inwestorowi możliwość uzyskania stopy zwrotu indeksu ograniczonej do wysokości 25% za okres 3,5 roku. W przypadku gdy, stopa zwrotu indeksu jest równa zero lub jest ujemna Inwestor w Dacie Wykupu otrzymuje zwrot w wysokości 100% zainwestowanego kapitału, z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego Emitenta.

Indeks STOXX® Global Select Dividend 100 odzwierciedla wycenę spółek z Ameryki Północnej, Europy, Azji i Australii, które wypłacały dywidendę w ciągu 4 z ostatnich 5 lat. "Globalna Inwestycja" to produkt dla Inwestorów, którzy oczekują stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych, przy jednoczesnej pełnej ochronie kapitału i jednocześnie akceptują ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko nie uzyskania zysku w ogóle. Więcej informacji związanych z szansami i ryzykami jest przedstawionych na kolejnych stronach.

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Potencjalny zysk dla Inwestora zależy od poziomu kursu indeksu STOXX® Global Select Dividend 100 w dniu Ostatecznej Daty Wyceny.

W Początkowej Dacie Wyceny określony zostaje kurs indeksu STOXX® Global Select Dividend 100 (kurs zamknięcia). Na koniec inwestycji stopa zwrotu obliczana jest według wzoru (kurs indeksu z Ostatecznej Daty Wyceny do kursu początkowego) -1, z tym że maksymalna możliwa stopa zwrotu z indeksu używana do obliczenia stopy zwrotu Certyfikatu ograniczona jest do wysokości 25% (tzw. cap w wysokości 125% kursu początkowego indeksu). W przypadku gdy, stopa zwrotu indeksu jest ujemna lub równa 0, Inwestor otrzymuje wypłatę Kwoty Chronionej równej 1000 zł za każdy Certyfikat z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego Emitenta.

GŁÓWNE PARAMETRY OFERTY

 • Termin przyjmowania zapisów: 2 - 30 października 2019 r. (włącznie)
 • Cena emisyjna certyfikatu/Wartość Nominalna: 1000 PLN
 • Minimalny zapis: 10 certyfikatów
 • Notowanie: GPW

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS

Zapisy Inwestorów przyjmowane są za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich (cała sieć sprzedaży)
 • Contact Center DM

Klienci DM Pekao za pośrednictwem:

 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  • 800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych)
  • 22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora)

Klienci DM Pekao wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao SA za pośrednictwem:

 • Serwisu telefonicznego
  • TeleCDM 801 140 490 (opłata za jeden impuls),
  • 22 591 24 90 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora)
  • w PUM prowadzących obsługę zleceń telefonicznych (dawniej CDM),

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE

Emitent Raiffeisen Centrobank AG*
ISIN AT0000A2AP04
Instrument bazowy STOXX® Global Select Dividend 100
Wartość nominalna 1 000 zł
Cena emisyjna 1 000 zł
Subskrypcja* 2-30.10.2019 r.
Początkowa data wyceny 31.10.2019 r.
Ostateczna data wyceny 27.04.2023 r.
Data wykupu 04.05.2023 r.
Kurs początkowy kurs zamknięcia indeksu STOXX® Global Select Dividend 100 z Początkowej Daty Wyceny
Współczynnik udziału 100%
Kwota Wykupu Inwestor otrzymuje sumę Kwoty Chronionej 1000 zł oraz iloczynu ceny emisyjnej, współczynnika udziału i stopy zwrotu indeksu ograniczonej do wysokości 25%. W przypadku gdy, stopa zwrotu indeksu jest ujemna lub równa 0, Inwestor otrzymuje wypłatę Kwoty Chronionej równej 1000 zł za każdy Certyfikat (wykup przez Raiffeisen Centrobank AG* w Dacie Wykupu).
Notowania GPW*
Aktualna cena www.rcb.at

*Emitent zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia okresu subskrypcji, zgodnie z punktem E3 Prospektu Emisji.
** Intencją Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów na obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zapoznaj się z prospektem emisyjnym

ZAŁĄCZNIKI

Broszura produktowa 
Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) 
Warunki końcowe (Final terms) 

SZANSE

 • Inwestorzy, którzy nie chcą inwestować w poszczególne akcje, mogą poprzez inwestycje w Certyfikat strukturyzowany zyskiwać na wzroście kursu indeksu składającego się ze 100 spółek cyklicznie wypłacających dywidendę, notowanych na światowych giełdach.
 • W okresie najbliższych trzech i pół roku Inwestorzy mają możliwość osiągnięcia stopy zwrotu uzależnionej od poziomu wzrostu indeksu STOXX® Global Select Dividend 100, ograniczonej maksymalnie do wysokości 25% za okres 3,5 roku.
 • Certyfikat strukturyzowany "Globalna Inwestycja" posiada 100% ochronę kapitału w Dacie Wykupu.

RYZYKA

 • Certyfikat "Globalna Inwestycja" nie daje Inwestorowi żadnych bieżących dochodów lub płatności, np. odsetek lub dywidendy.
 • Indeks STOXX® Global Select Dividend 100 jest indeksem cenowym, co oznacza, że dywidendy spółek wpływają negatywnie na jego wartość.
 • W przypadku sprzedaży Certyfikatu na GPW w okresie życia produktu (przed Datą Wykupu) cena rynkowa może być niższa od ceny emisyjnej, a tym samym Inwestor może ponieść stratę. Ochrona kapitału obowiązuje wyłączenie w Dacie Wykupu.
 • Wypłata w terminie wykupu zależy od wypłacalności Emitenta – Raiffeisen Centrobank AG (ryzyko Emitenta) – upadłość emitenta może spowodować całkowitą stratę zainwestowanego przez Inwestora kapitału.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie  https://www.pekao.com.pl/dom-maklerski/MIFID/ryzyka.html

Niniejsze informacje nie stanowią, ani nie mogą być postrzegane jako porada inwestycyjna dokonania transakcji kupna, bądź sprzedaży instrumentów finansowych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna być podejmowana na podstawie niniejszego dokumentu. Informacje zawarte w tym dokumencie o charakterze reklamowym są ogólne i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji potencjalnych Inwestorów. Instrument należy do instrumentów skomplikowanych i jest przeznaczony dla Inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę lub doświadczenie z zakresu produktów inwestycyjnych. Niniejszy dokument o charakterze reklamowym nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawa mającymi na celu promowanie niezależnych analiz rynkowych i nie podlega zakazowi dotyczącemu rozpowszechniania analiz rynkowych. Jedyną podstawą prawną dla wszystkich papierów wartościowych opisanych w niniejszym dokumencie o charakterze reklamowym jest Prospekt Emisyjny (w tym wszelkie ewentualne uzupełnienia lub poprawki), który został zatwierdzony przez Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (austriacki urząd nadzoru nad rynkiem finansowym), w połączeniu z Warunkami Końcowymi zdeponowanymi w Oesterreichische Kontrollbank AG. Dokumenty te można opublikowane są na stronie internetowej https://www.rcb.at/pl/o-banku/publikacje/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/. Dalsze informacje oraz dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) można uzyskać na stronie internetowej Raiffeisen Centrobank AG: https://www.rcb.at/pl/. Dom Maklerski Pekao pełni funkcję oferującego Certyfikat. Raiffeisen Centrobank AG podlega nadzorowi Europejskiego Banku Centralnego (EBC), w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (Single Supervisory Mechanism - SSM), w którego skład wchodzą Europejski Bank Centralny (EBC) i właściwe organy krajowe uczestniczących państw członkowskich (Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013). Ze względu na wahania cen w okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu może spaść poniżej 100% jego kursu z Początkowej Daty Wyceny. Ochrona Kapitału na poziomie 100% Wartości Nominalnej jest w mocy wyłącznie w Dniu Wykupu z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego Emitenta- Raiffeisen Centrobank A.G.. W okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu nie musi zmieniać się analogicznie do zmian ceny rynkowej/kursu instrumentu bazowego. W okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu podlega działaniu różnych czynników, takich jak zmienność, stopy procentowe, rating Emitenta oraz czas pozostały do terminu wykupu. Wykup lub spłata Certyfikatu w terminie wykupu jest uzależniona od wypłacalności Emitenta. Inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Raiffeisen Centrobank AG jako Emitent może nie być w stanie wypełnić swoich zobowiązań w odniesieniu do opisanych papierów wartościowych, w sytuacjach takich jak na przykład niewypłacalność (niemożność zapłaty / nadmierne zadłużenie) lub prawny nakaz zainicjowania środków naprawczych. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może również wydać takie postanowienie przed jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym, jeżeli uzna się, że Emitent znajduje się w kryzysie. W tych okolicznościach organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ma szerokie uprawnienia do podejmowania działań (tak zwane „instrumenty umorzenia lub konwersji długu"). Na przykład może zredukować do zera roszczenia Inwestorów w odniesieniu do opisanych papierów wartościowych, rozwiązać opisane papiery wartościowe lub przekształcić je w akcje Emitenta i zawiesić prawa Inwestorów. W pewnych okolicznościach Emitent ma prawo do umorzenia Certyfikatu przed terminem zapadalności. Możliwa jest całkowita strata zainwestowanego kapitału. Dodatkowe informacje na temat ryzyk oraz pozostałych danych można znaleźć w Prospekcie Emisyjnym na stronie https://www.rcb.at/pl/o-banku/publikacje/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/. Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej www.rcb.at/en/basag. Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji w instrumenty finansowe, Inwestor powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.
Inwestor powinien mieć na uwadze, że inwestycja w instrumenty finansowe jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Wyłączną prawnie wiążącą dokumentację stanowią udostępnione Inwestorowi: Prospekt Emisyjny, Warunki Koncowe produktu oraz dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID). Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się ze wskazanymi dokumentami.
Indeks STOXX Global Select Dividend 100 wykorzystywany na podstawie licencji to własność intelektualna (w tym zarejestrowane znaki towarowe) STOXX Limited, Zurich, Szwajcaria ("STOXX"), Deutsche Borse Group lub jej licencjodawcow. Certyfikat gwarantowany ekspresowy typu safe STOXX® Global Select Dividend 100 nie jest ani finansowany, ani promowany, dystrybuowany lub w jakikolwiek inny sposob wspierany przez STOXX, Deutsche Borse Group lub ich licencjodawcow, partnerow badawczych lub dostawcow danych oraz STOXX, Deutsche Borse Group i ich licencjodawcow, partnerow badawczych lub dostawcow danych. Nie udzielają oni jakiejkolwiek gwarancji i wykluczają wszelką odpowiedzialność (niezależnie od tego, czy jest to w wyniku zaniedbania lub w inny sposob) w związku z błędami, zaniechaniami lub przerwami w STOXX Global Select Dividend 100 lub jego danych. Dalsze szczegołowe informacje na ten temat można rownież znaleźć w Podstawowym Prospekcie Emisyjnym na stronie "Underlying Specific Disclaimer".

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję