Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ" potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych.

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.  

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). BM Pekao informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. 

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu Produktów strukturyzowanych Societe Generale 5-letnich z częściową ochroną kapitału w PLN opartych o Solactive Big Data Europe Low Volatility AR 5% Indexnr ISIN XS2121159672 („Produktów strukturyzowanych") emitowanych przez SG Issuer, z siedzibą w  Luksemburgu, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („Emitent”) i gwarantowanych przez Société Générale z siedzibą w Paryżu, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, Francja („Gwarant”). Base Prospectus („Prospekt Podstawowy"), Applicable Final Terms („Odpowiednie Ostateczne Warunki") wraz z Suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną Produktów strukturyzowanych są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Produktach strukturyzowanych oraz ofercie publicznej Produktów Strukturyzowanych w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) dnia 5 czerwca 2020 r. oraz paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 czerwca 2020 r. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Societe Generale udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (https://prospectus.socgen.com/disclaimer?returnUrl=/program_search/SG-SGIS_Debt+Instruments+Issuance+Programme_05.06.2020) - wyłącznie w celach informacyjnych.

Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, BIURO MAKLERSKIE PEKAO (BM PEKAO) ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z BM PEKAO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, OSTATECZNYCH WARUNKACH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.  

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Produkt strukturyzowany „Zrównoważona Europa” Societe Generale 5-letni z częściową ochroną kapitału w PLN oparty o Solactive Big Data Europe Low Volatility AR 5% index w PLN emitowany przez SG Issuer i gwarantowany przez Societe Generale

Oferta archiwalna

INWESTYCJA Z CZĘŚCIOWĄ OCHRONĄ KAPITAŁU

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Produkty strukturyzowane Societe Generale 5-letnie z częściową ochroną kapitału w PLN oparte o Solactive Big Data Europe Low Volatility AR 5% Index w PLN emitowane przez SG Issuer i gwarantowane przez Societe Generale.

Produkty strukturyzowane posiadają maksymalny okres zapadalności (niecałe 60 miesięcy), przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na rynku wtórnym za pośrednictwem GPW).

Wykup w Dniu Zapadalności

W Dniu Zapadalności, zostanie wypłacona Kwota Ostatecznego Wykupu, określona w następujący sposób:

 • jeżeli Ostateczny Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest równy lub wyższy od Początkowego Poziomu (100%), Kwota Ostatecznego Wykupu będzie równa sumie: 100% Wartości Nominalnej oraz wartości Wyniku Referencyjnego Instrumentu Bazowego pomnożonego przez Partycypację,
 •  w przeciwnym razie, zostanie wypłacona kwota Ostatecznego Poziomu Referencyjnego Instrumentu Bazowego pomnożonego przez Wartość Nominalną, która nie będzie niższa niż 97% Wartości Nominalnej.

Uwaga: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do 3% Wartości Nominalnej w przypadku realizacji negatywnego scenariusza rynkowego w Dniu Obserwacji Końcowej. Ponadto należy liczyć się z ryzykiem nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży Produktu strukturyzowanego na rynku wtórnym.

Inwestorzy narażeni są na ryzyko, że emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z tytułu produktu strukturyzowanego, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność/zbyt duże zadłużenie) lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków.

Sposób działania Produktu strukturyzowanego

GŁÓWNE PARAMETRY OFERTY

 • Termin przyjmowania zapisów: 16 listopada – 18 grudnia 2020 r. (włącznie)
 • Cena Emisyjna: 100%
 • Wartość Nominalna: 1 000 PLN
 • Opłata dystrybucyjna: do 1%
 • Cena zakupu dla Klientów: 1 010 PLN
 • Minimalny zapis: 10 Produktów strukturyzowanych

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS

 • Zapisy Inwestorów przyjmowane są w okresie 16 listopada – 18 grudnia 2020 r. (włącznie) za pośrednictwem:
 • Punktów Usług Maklerskich (cała sieć sprzedaży) - w godzinach pracy PUM,
 • Serwisu telefonicznego TeleCDM pod numerami 801 140 490 lub +48 22 591 24 90 (koszt połączenia wg taryfy operatora)
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler pod numerami 800 105 800 lub +48 22 591 22 00 (koszt połączenia wg taryfy operatora)
 • w PUM prowadzących obsługę zleceń telefonicznych,
 • Internetu – w serwisie CDMInternet oraz Pekao24Makler.

Zapisy na Produkty strukturyzowane stanowiące ofertę nabycia Produktów strukturyzowanych składaną Emitentowi przyjmowane są za pośrednictwem BM Pekao w Punktach Usług Maklerskich, telefonicznie oraz internetowo. Klient zamierzający złożyć zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny w BM Pekao.

Czynności związane z dokonywaniem Zapisów na Produkty strukturyzowane mogą być wykonywane osobiście  lub przez pełnomocnika.

Okres przyjmowania zapisów na Produkty strukturyzowane może zostać skrócony przez Emitenta bez podania przyczyny. Emitent zastrzega sobie prawo do zamknięcia okresu ważności oferty (okres przyjmowania zapisów) przed wyznaczonym terminem jej wygaśnięcia z dowolnej przyczyny. Emitent zastrzega sobie prawo do wycofania oferty oraz unieważnienia emisji Produktów strukturyzowanych z dowolnej przyczyny w dowolnym terminie w dacie emisji (Dzień Emisji) lub wcześniej.

Zapisy na Produkty strukturyzowane mogą obejmować nie mniej niż 10 i nie więcej niż 80 000 Produktów strukturyzowanych. Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego Zapisu na Produkty strukturyzowane, przy czym każdy Zapis na Produkty strukturyzowane musi spełniać kryterium minimalnej liczby Produktów strukturyzowanych objętych Zapisem.

Łączna kwota wpłaty na Produkty strukturyzowane obejmuje wpłatę o wartości równej iloczynowi liczby Produktów strukturyzowanych objętych Zapisem oraz Wartości Nominalnej Produktu strukturyzowanego powiększonej o opłatę subskrypcyjną (do 1% wartości złożonego Zapisu). Opłacenie zapisu jest możliwe w momencie jego złożenia bezpośrednio z rachunku inwestycyjnego.

BM Pekao otrzyma od SG Issuer jednorazową opłatę dystrybucyjną w wysokości 25,00 PLN na każdy Produkt strukturyzowany. Opłata ta jest już uwzględniona w Wartości Nominalnej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE

   
Emitent SG Issuer
Gwarant Societe Generale
ISIN XS2121159672
Referencyjny Instrument Bazowy/Instrument Bazowy index Solactive Big Data Europe Low Volatility AR 5% Index (ISIN: DE000SLA8N00)
Waluta Produktu strukturyzowanego PLN
Okres inwestycji 4 lata 11 miesięcy 19 dni
Dzień Obserwacji Początkowej 22.12.2020
Dzień Obserwacji Końcowej 12.12.2025
Dzień Emisji 30.12.2020
Dzień Zapadalności 19.12.2025
Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego Poziom wyrażony jest jako procent Wartości Początkowej Referencyjnego Instrumentu Bazowego (przykładowo: Początkowy Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego to 100%).
Wartość Początkowa Referencyjnego Instrumentu Bazowego Ustalona na właściwiej giełdzie (tu: Euronext Paris) na zamknięciu notowań w Dniu Obserwacji Początkowej wartość Referencyjnego Instrumentu Bazowego.
Ostateczny Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego w Dniu Obserwacji Końcowej
Wynik Referencyjnego Instrumentu Bazowego Obliczany jest jako Ostateczny Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego pomniejszony o 100% i pomnożony przez Wartość Nominalną
Partycypacja 104% wyłącznie w Dniu Zapadalności
Ochrona Kapitału 97% Wartości Nominalnej wyłącznie w Dniu Zapadalności
Rodzaj emisji Oferta publiczna
Wartość Nominalna jednego Produktu  strukturyzowanego 1 000 PLN
Rynek wtórny Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Zapoznaj się z:

RYNEK WTÓRNY

Produkty strukturyzowane będzie można sprzedać na GPW. Koszt sprzedaży na GPW określony jest w rozdziale I pkt. 1 Taryfy prowizji i opłat dla produktów strukturyzowanych.

Zlecenia na GPW przyjmowane są:

 • w PUM - w godzinach ich pracy,
 • za pomocą kanałów zdalnych: telefonicznie i internetowo.

Rozliczenie i rozrachunek zawartych transakcji sprzedaży Produktów strukturyzowanych następuje w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zawarcia transakcji.

Przy założeniu normalnych warunków rynkowych zapewniona jest możliwość odsprzedaży Produktów strukturyzowanych przed Dniem ich Zapadalności, w dowolnym sesyjnym dniu roboczym po aktualnej cenie rynkowej, tj. po cenie transakcyjnej oferowanej przez Societe Generale lub na GPW.

Societe Generale pełni jednocześnie rolę Gwaranta i animatora rynku wtórnego dla Produktów strukturyzowanych, a jego intencją jest kwotowanie każdego Produktu strukturyzowanego od Dnia Obserwacji Początkowej aż do Dnia Obserwacji Końcowej na warunkach określonych w Odpowiednich Ostatecznych Warunkach danej emisji.

Wcześniejsza sprzedaż Produktów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków. Kwota, którą w przypadku sprzedaży otrzymuje Klient, równa jest liczbie sprzedanych Produktów strukturyzowanych pomnożonej przez cenę sprzedaży, z uwzględnieniem prowizji maklerskiej, podatków oraz opłat publicznoprawnych.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie Societe Generale, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym w momencie złożenia przez Klienta zlecenia.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez BM Pekao w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia Produktów strukturyzowanych Societe Generale 5-letnich z częściową ochroną kapitału w PLN opartych o Solactive Big Data Europe Low Volatility Index AR 5% w PLN emitowanych przez SG Issuer i gwarantowanych przez Societe Generale. („Produkt strukturyzowany”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Produktach strukturyzowanych, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Produkty strukturyzowane i publicznej ofercie jego Produktów strukturyzowanych w Polsce jest Prospekt Podstawowy, zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) dnia 5 czerwca 2020 r., paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 czerwca 2020 r. wraz z suplementmi  („Prospekt”) oraz w dokument Applicable Final Terms (Odpowiednie Ostateczne Warunki) z dnia 12 listopada 2020 r. Określenia pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie, Suplemencie i Odpowiednich Ostatecznych Warunkach. Prospekt, Dokument Zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora oraz Odpowiednie Ostateczne Warunki zostały opublikowane i są dostępne na stronach internetowych: Societe Generale: Odpowiednie Ostateczne Warunki, KID, Prospekt Bazowy, Suplementy: Suplement 1; Suplement 2; Suplement 3 oraz Biura Maklerskiego Pekao: (www.cdmpekao.com.pl) (www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie) w zakładce Aktualności, na stronie poświęconej produktowi. W celu podjęcia decyzji o inwestycji Klient powinien zapoznać się z powyższymi dokumentami.

Produkt jest przeznaczony dla inwestorów, którzy: mają szczegółową wiedzę lub doświadczenie w inwestowaniu w podobne produkty i na rynkach finansowych i potrafią zrozumieć produkt, związane z nim ryzyka i zyski; szukają produktu oferującego wzrost kapitału oraz mają wyznaczony horyzont inwestycyjny zgodny z zalecanym okresem utrzymywania inwestycji (4 lata 11 miesięcy 19 dni); są w stanie ponieść częściową lub całkowitą utratę inwestycji oraz jakiegokolwiek potencjalnego zwrotu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Gwaranta oraz / lub Emitenta (Produkt nie jest objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego); są gotowi zaakceptować, że Ochrona Kapitału ma zastosowanie wyłącznie w Dniu Zapadalności, a w przypadku wcześniejszej sprzedaży produktu możliwe jest otrzymanie kwoty mniejszej niż poziom Ochrony Kapitału.

Zyski osiągnięte z tytułu inwestycji w Produkty strukturyzowane podlegają co do zasady opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Zasady tego opodatkowania zależą od indywidualnej sytuacji podatkowej klienta. Wszelkie wątpliwości wynikające z powyższej informacji oraz dotyczące szczegółowych przepisów prawa Klient powinien wyjaśniać w porozumieniu z doradcą podatkowym, właściwym organem podatkowym lub innym uprawnionym podmiotem.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Produkt strukturyzowany objęty jest gwarancją Société Générale (zwanej dalej „Gwarantem”). Należyta i terminowa zapłata przez Emitenta jakichkolwiek sum należnych z tytułu produktu jest gwarantowana przez Gwaranta, zgodnie z postanowieniami i z zastrzeżeniem warunków określonych w gwarancji dostępnej w siedzibie Gwaranta na życzenie. Inwestor narażony jest na ryzyko kredytowe Gwaranta. Upadłość Société Générale może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty. Według informacji publikowanej na stronie www Gwaranta (https://investors.societegenerale.com/en/financial-and-non-financial-information/ratings/credit-ratings) Gwarantowi przyznano następujące oceny długoterminowych, senioralnych, niezabezpieczonych i nieuprzywilejowanych zobowiązań (Long-term unsecured senior non preferred debt): FitchRatings : A-, Moody's: Baa2,  Standard & Poor's: BBB.

Ograniczenia dotyczące sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki: Produkty strukturyzowane nie stanowią Papierów Wartościowych Zwolnionych z Ograniczeń Dotyczących Sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W związku z tym Produkty strukturyzowane nie zostały zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act) z 1933 r. i nie może być oferowany, sprzedawany, zastawiany ani zbywany w inny sposób poza „transakcją zagraniczną” (offshore transaction) (jak zdefiniowano w Regulacji S (Regulation S)) lub na rzecz bądź na rachunek Dozwolonego Nabywcy. „Dozwolony Nabywca” (Permitted Transferee) oznacza osobę, która (a) nie jest osobą amerykańską (U.S. person) zdefiniowaną w Przepisie 902(k)(1) (Rule 902(k)(1)) Regulacji S oraz (b) nie jest osobą, która mieści się w jakiejkolwiek definicji osoby amerykańskiej dla potrzeb amerykańskiej Ustawy o Giełdach Towarowych (Commodity Exchange Act) lub jakiegokolwiek regulaminu Komisji Obrotu Towarowymi Transakcjami Terminowymi (Commodity Futures Trading Commission), wytycznych lub zarządzeń proponowanych bądź wydanych zgodnie z amerykańską Ustawą o Giełdach Towarowych (Commodity Exchange Act) (w celu uniknięcia wątpliwości, osoba, która nie jest „osobą nieamerykańską” (Non-United States person) zdefiniowaną w art. 4.7(a)(1)(iv) Regulaminu Komisji Obrotu Towarowymi Transakcjami Terminowymi, lecz z wyłączeniem, dla potrzeb podpunktu (D) tego artykułu, wyłączenia dotyczącego kwalifikowanej zdatnej osoby, która nie jest „osobą nieamerykańską”, będzie uważana za osobę amerykańską). Produkty strukturyzowane są dostępne tylko dla Dozwolonych Nabywców i ich właścicielami lub posiadaczami mogą być tylko Dozwoleni Nabywcy.

Czynniki ryzyka: przed inwestycją w Produkty strukturyzowane inwestorzy powinni zapoznać się z czynnikami ryzyka o których mowa w Prospekcie i Odpowiednich Ostatecznych Warunkach.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję