Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ" potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych.

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). BM Pekao informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu Certyfikatów HVB Express Plus w PLN opartych o akcje Microsoft Corp. (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Microsoft Corp.) nr ISIN DE000HVB4EM2 („Certyfikatów ") Emitowanych przez UniCredit Bank AG, z siedzibą w Monachium, Arabellastrasse 12, 81925 Monachium, Niemcy („Emitent"). Base Prospectus („Prospekt"), Final Terms („Ostateczne Warunki") wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną Certyfikatów są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Certyfikatach oraz ofercie publicznej Certyfikatów w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dnia 19 grudnia 2019 r oraz paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 grudnia 2019. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.onemarkets.pl) - wyłącznie w celach informacyjnych.

Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, BIURO MAKLERSKIE PEKAO (BM PEKAO) ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z BM PEKAO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, OSTATECZNYCH WARUNKACH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

CERTYFIKAT HVB EXPRESS PLUS W PLN OPARTY O AKCJE MICROSOFT CORP.(HVB PLN EXPRESS PLUS CERTIFICATE ON THE SHARES OF MICROSOFT CORP.)

Oferta archiwalna

CERTYFIKAT HVB EXPRESS PLUS W PLN OPARTY O AKCJE MICROSOFT CORP.(HVB PLN EXPRESS PLUS CERTIFICATE ON THE SHARES OF MICROSOFT CORP.)

W SKRÓCIE

Certyfikat HVB Express Plus w PLN oparty o akcje Microsoft Corp.

Produkt inwestycyjny bez ochrony kapitału.

 • Instrument Bazowy: akcje spółki Microsoft Corp.
 • Potencjalny zysk: ok. 3,3% w skali 6 miesięcy (ok. 6,6% w skali roku).
 • Bariera na poziomie 70% Ceny Referencyjnej Instrumentu Bazowego - kursu zamknięcia akcji spółki Microsoft Corp. w Dniu Obserwacji Początkowej.
 • Certyfikaty posiadają maksymalny okres zapadalności (60 miesięcy), przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na rynku wtórnym poza systemem obrotu instrumentami finansowymi poprzez złożenie zlecenia sprzedaży w PUM BM Pekao (dawniej POK CDM)), lub w wyniku wcześniejszego Przedterminowego Wykupu dokonanego przez Emitenta.

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Cena zamknięcia (cena referencyjna) akcji Microsoft Corp. jest odnotowywana w dniu obserwacji początkowej, a następnie wykorzystywana jest do obliczenia ceny wykonania (100 % ceny referencyjnej), poziomu przedterminowego wykupu (100 % ceny referencyjnej) oraz bariery (70 % ceny referencyjnej).
Cena akcji jest następnie odnotowywana w odpowiednich dniach obserwacji: Jeśli w jednym z dni obserwacji cena referencyjna akcji jest na poziomie lub powyżej poziomu przedterminowego wykupu, następuje przedterminowy wykup zgodnie z ustalonym dodatnim wynikiem. W innym wypadku inwestycja trwa do następnego dnia obserwacji.
W przypadku braku wystąpienia przedterminowego wykupu, w dniu ostatecznej płatności następuje wypłata kwoty wykupu, która to obliczana jest w następujący sposób: Jeżeli w dniu obserwacji końcowej cena referencyjna akcji jest na poziomie lub powyżej poziomu bariery, inwestor otrzymuje odpowiadającą jej płatność stanowiącą wynik pozytywny. Jeżeli jest ona poniżej, to wykup następuje poprzez dostarczenie określonej liczby akcji Microsoft Corp. (zgodnie ze współczynnikiem wymiany obliczanym poprzez podzielenie kwoty nominalnej przez cenę wykonania wyrażoną w PLN (cenę wykonania pomnożoną przez kurs walutowy (USD/PLN)).
W przypadku wystąpienia ułamkowych części akcji, płatności w tym zakresie dokonywane są w formie pieniężnej. Wystąpienie powyższej sytuacji powoduje stratę. Państwa środki są zainwestowane na okres maksymalnie 5 lat, natomiast przy założeniu normalnych warunków rynkowych można dokonać sprzedaży certyfikatów poza giełdą papierów wartościowych.

GŁÓWNE PARAMETRY OFERTY

 • Termin przyjmowania zapisów: 21 - 29 maja 2020 r. (włącznie)
 • Cena emisyjna certyfikatu/Wartość Nominalna: 1 000 PLN
 • Minimalny zapis: 10 certyfikatów
 • Notowanie: platforma onemarkets.pl
   

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS

Zapisy Inwestorów przyjmowane są za pośrednictwem:

 • Serwisu telefonicznego TeleCDM
  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls),
  • 22 591 24 90 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych - opłata wg cennika operatora)
 • w PUM prowadzących obsługę zleceń telefonicznych (dawniej POK CDM),
 • Internetu - na stronie CDM24.pl.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE

Emitent UniCredit Bank AG
ISIN DE000HVB4EM2
Instrument Bazowy Microsoft Corp.
Kwota Nominalna 1 000 zł
Cena Emisyjna 1 000 zł
Okres przyjmowania zapisów 21 – 29.05.2020
Dzień Obserwacji Początkowej 02.06.2020
Dzień Obserwacji Końcowej 26.05.2025
Dzień Ostatecznej Płatności 30.05.2025
Potencjalny zysk Do 3,3% za 6 miesięcy (do 6,6% w skali roku)
Częstotliwość obserwacji co 6 miesięcy od Dnia Obserwacji Początkowej
Cena Referencyjna kurs zamknięcia akcji Microsoft Corp. w Dniu Obserwacji Początkowej
Gwarancja kapitału brak
Poziom  Przedterminowego Wykupu 100% x Cena Referencyjna w Dniu Obserwacji Początkowej
Kwoty Przedterminowego Wykupu (dla Dni Przedterminowego Wykupu 1-9) 1. 3 grudnia 2020 r. - 1 033
2. 3 czerwca 2021 r. - 1 066
3. 2 grudnia 2021 r. - 1 099
4. 2 czerwca 2022 r. - 1 132
5. 1 grudnia 2022 r. - 1 165
6. 1 czerwca 2023 r. - 1 198
7. 1 grudnia 2023 r. - 1 231
8. 3 czerwca 2024 r. - 1 264
9. 3 grudnia 2024 r. - 1 297
Kwota maksymalna 1 330 PLN
Formuła Wypłaty przy negatywnym scenariuszu Fizyczna dostawa akcji
Opłacenie zapisu

Z rachunku inwestycyjnego w momencie składania zapisu lub poprzez przelew bankowy na wskazany na formularzu zapisu numer rachunku bankowego do końca okresu zbierania zapisów. Przelew musi dotrzeć do BM w ostatnim dniu składania zapisów.

Notowania Platforma OneMarkets stworzona przez UniCredit (onemarkets.pl)
Aktualna cena www.onemarkets.pl

Zapoznaj się z Prospektem podstawowym

Załączniki

KORZYŚCI

 • Szansa na uzyskanie kwoty wykupu w wysokości od 1.033,-PLN do 1.330,- PLN za jeden certyfikat w zależności od długości inwestycji.
 • Poziom bariery chroni w dniu obserwacji końcowej przed spadkiem ceny akcji o nie więcej niż 30%.
 • Przy założeniu normalnych warunków rynkowych można dokonać sprzedaży certyfikatów poza giełdą papierów wartościowych.

RYZYKA

Inwestor jest narażony w czasie inwestycji oraz w dniu obserwacji końcowej na ryzyko zmiany ceny akcji. W przypadku braku przedterminowego wykupu oraz gdy cena referencyjna akcji w dniu obserwacji końcowej spadnie poniżej poziomu bariery, dochodzi do dostarczenia określonej liczby akcji stanowiących instrument bazowy. Ich wartość będzie niższa niż cena emisyjna certyfikatu. Wystąpienie powyższej sytuacji skutkuje stratą. W najmniej korzystnym przypadku dochodzi do straty całości zainwestowanych środków.

W przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, emitent certyfikatu może nadzwyczajnie wygasić certyfikat z efektem natychmiastowym (przy czym okres na dokonanie zawiadomienia pozostaje bez zmian). Zdarzeniem nadzwyczajnym jest sytuacja, w której dochodzi do zakończenia kwotowania instrumentu bazowego i nie istnieje żaden inny instrument, który mógłby go zastąpić, kiedy kwotowania instrumentu bazowego nie są dokonywane w pierwotnej walucie instrumentu bazowego lub kiedy dojdzie do zmiany prawa. W takim przypadku, wykup następuje według ustalonej przez emitenta wartości rynkowej. Wartość rynkowa ustalana jest przez emitenta zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ostatecznych Warunkach dla certyfikatu. Wartość rynkowa może być znacząco niższa od ceny emisyjnej, a nawet możliwa jest całkowita strata zainwestowanych środków. Dodatkowo, inwestor ponosi ryzyko, ze wygaszenie certyfikatu odbędzie się w nieodpowiednim dla niego terminie, oraz, że reinwestycja uzyskanej kwoty umorzenia będzie możliwa wyłącznie na gorszych warunkach. W przypadku przedterminowego wykupu certyfikatu, inwestor ponosi również ryzyko związane z reinwestycją środków.

Dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie zostaną rozdzielone pomiędzy inwestorów. Wypłata dywidendy powoduje obniżenie ceny instrumentu bazowego, co ma negatywny wpływ na cenę certyfikatu i może spowodować spadek ceny instrumentu bazowego poniżej poziomu bariery lub poziomu przedterminowego wykupu.

Na certyfikat w czasie trwania inwestycji mogą mieć również wpływ zmiany warunków rynkowych (np. cena akcji, zmienność (stanowiąca wskaźnik częstotliwości oraz stopnia zmian ceny instrumentu bazowego; obliczone na podstawie prognozowanych cen instrumentu bazowego), oczekiwania co do dywidendy, poziom stóp procentowych, różnica pomiędzy ceną akcji, a poziomem przedterminowego wykupu oraz poziomem bariery, czas pozostający do zakończenia inwestycji oraz rating kredytowy emitenta). Możliwe jest poniesienie strat. W trakcie trwania inwestycji cena certyfikatu nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu. Profil wykupu ma zastosowanie jedynie w dniu ostatecznej płatności.

lnwestorzy są narażeni na ryzyko, że emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z certyfikatu, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność/zbyt duże zadłużenie) lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Jako dłużny papier wartościowy, certyfikat nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.

Rynek wtórny

Nabycie Certyfikatu zakłada zainwestowanie kapitału na okres od 6 do 60 miesięcy. Przy założeniu normalnych warunków rynkowych zapewniona jest możliwość odsprzedaży Certyfikatów przed terminem ich zapadalności, w dowolnym sesyjnym dniu roboczym po aktualnej cenie rynkowej, tj. po cenie transakcyjnej oferowanej przez Emitenta.

Informacje o aktualnych indykatywnych kwotowaniach Certyfikatów Klient może uzyskać na Stronie Internetowej www.onemarkets.pl wyszukując odpowiedni Certyfikat po kodzie ISIN.  

UniCredit Bank AG pełni jednocześnie rolę Emitenta i animatora rynku wtórnego dla Certyfikatów, a jego intencją jest kwotowanie każdego Certyfikatu od Dnia Obserwacji Początkowej aż do Dnia Obserwacji Końcowej na warunkach określonych w Warunkach Emisji danej serii.  

Cena indykatywna ma charakter informacyjny co oznacza, iż jest przybliżeniem ceny, po jakiej w danym momencie można zawrzeć transakcję odsprzedaży. Informacje o cenie transakcyjnej można uzyskać od Emitenta za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao.  

Jeśli w wybranym momencie, przed terminem zapadalności, Klient zdecyduje się na odsprzedaż posiadanego Certyfikatu, składa on zlecenie sprzedaży, kontaktując się z BM Pekao. Zlecenia sprzedaży są przyjmowane w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00. BM Pekao zawiera transakcje z Emitentem w godzinach od 09:15 do 16:30. Termin ważności zlecenia to jeden dzień roboczy.  

Minimalna jednostka transakcyjna na rynku wtórnym to jeden Certyfikat. Odsprzedaż na rynku wtórnym wiąże się z poniesieniem kosztu prowizji maklerskiej, której wysokość podana jest w informacji o kosztach i wynosi 0,29%, a także koniecznością uregulowania opłat związanych z transakcjami na rynkach zagranicznych.

Wcześniejsza sprzedaż Certyfikatów wiąże się z utratą zysków uwzględnionych w Kwotach Przedterminowego Wykupów. Kwota, którą w przypadku sprzedaży otrzymuje Klient, równa jest liczbie sprzedanych Certyfikatów pomnożonej przez cenę sprzedaży, z uwzględnieniem prowizji maklerskiej, podatków oraz opłat publicznoprawnych.  

Rozliczenie i rozrachunek zawartych transakcji sprzedaży Certyfikatów następuje w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zawarcia transakcji.  

W przypadku decyzji o sprzedaży Certyfikatu przed Terminem Wykupu, Klient może ponieść negatywne skutki finansowe w postaci otrzymania wartości niższej niż zainwestowana kwota.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie Emitenta, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów na rynku wtórnym w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Uwaga: Niniejsza informacja nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego, stanowi natomiast reklamę. Oferta publiczna jest oparta wyłącznie na prospekcie bazowym zatwierdzonym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin). Zatwierdzenie prospektu nie powinno być rozumiane jako rekomendacja nabycia tych papierów wartościowych UniCredit Bank AG. Wyłącznie Prospekt Bazowy wraz ze wszelkimi uzupełnieniami oraz Ostateczne Warunki (Final Terms and Conditions) mają zastosowanie. Dokumenty te mogą zostać uzyskane od UniCredit Bank AG, Department MMS6, Am Eisbach 4, D-80538 Monachium, lub pobrane z www.onemarkets.pl/baseprospectuses lub odpowiednio www.onemarkets.pl/DE000HVB4EM2. Zaleca się uważne przeczytanie tych dokumentów przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, aby przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w pełni zrozumieć potencjalne ryzyko i możliwości. Co więcej, kluczowy dokument informacyjny (KID) dla produktu jest dostępny na stronie www.onemarkets.pl/KID/DE000HVB4EM2. Zamierzasz kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia. Niniejsza informacja nie jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których miejsce pobytu lub siedziba powoduje, że podlegają oni obcemu prawu, na mocy którego istnieją ograniczenia dotyczące rozpowszechniania niniejszej informacji. W szczególności, niniejsza informacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych, które są skierowane do obywateli USA, Wielkiej Brytanii lub państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których niniejsza informacja nie spełnia wymogów prawnych. Grupa UniCredit jest objęta nadzorem sprawowanym przez Europejski Bank Centralny. Co więcej, UniCredit Bank AG jest objęty nadzorem sprawowanym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin). Reklama może zawierać odwołania do stron internetowych podmiotów trzecich, których zawartość nie została sprawdzona lub zaakceptowana przez UniCredit Bank AG. W związku z powyższym, UniCredit Bank AG nie ponosi odpowiedzialności za udostępnioną na nich zawartość.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję