Subskrypcje

Subskrypcje

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ" potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych.

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). BM Pekao informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu Produktów strukturyzowanych Societe Generale 3-letnich Autocall Phoenix opartych o BMW AG w PLN nr ISIN XS2175935498 („Produktów strukturyzowanych") emitowanych przez SG Issuer, z siedzibą w Luksemburgu, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („Emitent") i gwarantowanych przez Société Générale z siedzibą w Paryżu, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, Francja („Gwarant"). Base Prospectus („Prospekt Podstawowy"), Applicable Final Terms („Odpowiednie Ostateczne Warunki") wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną Produktów strukturyzowanych są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Produktach strukturyzowanych oraz ofercie publicznej Produktów Strukturyzowanych w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) dnia 5 czerwca 2020 r. oraz paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 czerwca 2020 r. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Societe Generale udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (https://prospectus.socgen.com/program_search/SG-SGIS_Debt%20Instruments%20Issuance%20Programme_05.06.2020) - wyłącznie w celach informacyjnych.

Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, BIURO MAKLERSKIE PEKAO (BM PEKAO) ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z BM PEKAO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, OSTATECZNYCH WARUNKACH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Produkt strukturyzowany Societe Generale 3-letni Autocall Phoenix oparty o BMW AG w PLN

Oferta archiwalna

INWESTYCJA BEZ OCHRONY KAPITAŁU

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Produkty strukturyzowane bez ochrony kapitału, Societe Generale 3-letnie Autocall Phoenix oparte o BMWAG w PLN emitowane przez SG Issuer i gwarantowane przez Societe Generale.

Produkty posiadają maksymalny okres zapadalności (ok. 36 miesięcy), przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na rynku wtórnym poprzez złożenie zlecenia sprzedaży w PUM BM Pekao) lub w wyniku przedterminowego Automatycznego Wcześniejszego Wykupu dokonanego przez Emitenta.

W trakcie trwania inwestycji:

Wypłata Kuponu

Jeżeli w jakimkolwiek Dniu Obserwacji Kuponu poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest równy lub wyższy od Bariery Kuponu, Inwestor otrzyma:

  • Iloczyn Kuponu oraz liczby okresów, które upłynęły od daty wypłaty ostatniego Kuponu. Okres odpowiada sześciu miesiącom.Automatyczny Wcześniejszy Wykup

Automatyczny Wcześniejszy Wykup

Jeżeli w jakimkolwiek Dniu Obserwacji Wcześniejszego Wykupu poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest równy lub wyższy od Bariery Wcześniejszego Wykupu, odpowiadającej danemu Dniu Obserwacji Wcześniejszego Wykupu, produkt zostanie wykupiony wcześniej a Inwestor otrzyma:

  • 100% Wartości Nominalnej

W przypadku wykupu w Dniu Zapadalności:

Wypłata Kuponu

Jeżeli w Dniu Obserwacji Kuponu, będącym Dniem Obserwacji Końcowej poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest równy lub wyższy od Bariery Kuponu, Inwestor otrzyma:

  • Iloczyn Kuponu oraz liczby okresów, które upłynęły od daty wypłaty ostatniego Kuponu. Okres odpowiada sześciu miesiącom

Ostateczny wykup

W Dniu Zapadalności, zostanie wypłacona kwota ostatecznego wykupu, pod warunkiem, że produkt nie został wcześniej wykupiony.

  • Jeśli Ostateczny Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest równy lub wyższy od Bariery Kapitałowej, Inwestor otrzymuje 100% Wartości Nominalnej.
  • W przeciwnym razie, ma miejsce fizyczna dostawa Referencyjnego Instrumentu Bazowego.

Liczba przyznanych akcji będzie równa Wartości Nominalnej podzielonej przez Wartość Początkową Referencyjnego Instrumentu Bazowego oraz przeliczoną na Walutę Rozliczeniową przy użyciu kursu wymiany obowiązującego w Dniu Obserwacji Końcowej. Jeżeli liczba przyznanych akcji nie jest liczbą całkowitą, liczba przyznanych akcji zostanie zaokrąglona w dół, a pozostała kwota zostanie wypłacona w gotówce w Walucie Rozliczeniowej. Ponieważ, zakładana wartość fizycznej dostawy Referencyjnego Instrumentu Bazowego będzie niższa od wartości początkowo zainwestowanego kapitału, w tym przypadku nastąpi częściowa lub całkowita utrata zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji w takim przypadku stanowi bieżąca wycena akcji jaka została przydzielona Inwestorowi.

Dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie zostaną rozdzielone pomiędzy inwestorów. Wypłata dywidendy powoduje obniżenie ceny instrumentu bazowego, co ma negatywny wpływ na cenę produktu strukturyzowanego i może spowodować spadek jego wartości poniżej poziomu bariery lub poziomu przedterminowego.

lnwestorzy narażeni są na ryzyko, że emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z tytułu produktu strukturyzowanego, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność/zbyt duże zadłużenie) lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków.

Istnieje również ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży Produktu strukturyzowanego na rynku wtórnym lub w przypadku realizacji negatywnego scenariusza rynkowego w Dniu Obserwacji Końcowej.

Gdzie: N – liczba okresów, które upłynęły od wprowadzenia produktu

GŁÓWNE PARAMETRY OFERTY

  • Termin przyjmowania zapisów: 25 września – 16 października 2020 r. (włącznie)
  • Cena emisyjna/Wartość Nominalna: 1 000 PLN
  • Minimalny zapis: 10 Produktów strukturyzowanych

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS

Zapisy Inwestorów przyjmowane są za pośrednictwem:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE

Emitent

SG Issuer

Gwarant

Societe Generale

ISIN

XS2175935498

Waluta Produktu

PLN

Instrument bazowy

BMW AG

ISIN instrumentu bazowego

DE0005190003

Kupon dla Wcześniejszego Wykupu

2,51% (ok. 5,02% rocznie)

Bariera kapitałowa

70%

Bariera Wcześniejszego Wykupu

20/10/2021: 100%, 20/04/2022: 95%, 20/10/2022: 90%, 20/04/2023: 85%

Bariera Kuponu

85%

Okres inwestycji

Od 3 miesięcy do 2 lat 11 miesięcy 22 dni

Dzień Obserwacji Początkowej

20/10/2020

Dzień Emisji

27/10/2020

Dzień Obserwacji Końcowej

12/10/2023

Dzień Zapadalności

19/10/2023

Dni Obserwacji Wcześniejszego Wykupu

20/10/2021, 20/04/2022, 20/10/2022, 20/04/2023

Dni Obserwacji Kuponu

20/04/2021, 20/10/2021, 20/04/2022, 20/10/2022, 20/04/2023, 12/10/2023

Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

27/10/2021, 27/04/2022, 27/10/2022, 27/04/2023

Dni Płatności Kuponu

27/04/2021, 27/10/2021, 27/04/2022, 27/10/2022, 27/04/2023, 19/10/2023

Gwarancja kapitału

brak

Rodzaj emisji

Oferta Publiczna

Wartość Nominalna

1 000 PLN

Opłata dystrybucyjna

1,00% od Wartości Nominalnej

Cena zakupu dla Klientów

1 010 PLN

Minimalna inwestycja

10 szt.

Rynek wtórny

Societe Generale

Zapoznaj się z:

RYNEK WTÓRNY

Produkty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez odsprzedaż do Societe Generale.

Nabycie Produktu strukturyzowanego zakłada zainwestowanie kapitału na okres od 3 miesięcy do 2 lat 11 miesięcy 22 dni. Przy założeniu normalnych warunków rynkowych zapewniona jest możliwość odsprzedaży Produktów strukturyzowanych przed Dniem ich Zapadalności, w dowolnym sesyjnym dniu roboczym po aktualnej cenie rynkowej, tj. po cenie transakcyjnej oferowanej przez Emitenta.

Informacje o aktualnych indykatywnych kwotowaniach Produktów strukturyzowanych Klient może uzyskać w BM Pekao.

Societe Generale pełni jednocześnie rolę Gwaranta i animatora rynku wtórnego dla Produktów strukturyzowanych, a jego intencją jest kwotowanie każdego Produktu strukturyzowanego od Dnia Obserwacji Początkowej aż do Dnia Obserwacji Końcowej na warunkach określonych w Odpowiednich Ostatecznych Warunkach danej emisji.

Cena indykatywna ma charakter informacyjny co oznacza, iż jest przybliżeniem ceny, po jakiej w danym momencie można zawrzeć transakcję odsprzedaży. Informacje o cenie transakcyjnej można uzyskać od Societe Generale za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao.

Jeśli w wybranym momencie, przed Dniem Zapadalności, Klient zdecyduje się na odsprzedaż posiadanego Produktu strukturyzowanego, składa on zlecenie sprzedaży, kontaktując się z BM Pekao. Zlecenia sprzedaży są przyjmowane w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00. BM Pekao zawiera transakcje z Emitentem w godzinach od 09:15 do 16:30. Termin ważności zlecenia to jeden dzień roboczy.

Minimalna jednostka transakcyjna na rynku wtórnym to jeden Produkt strukturyzowany. Odsprzedaż na rynku wtórnym wiąże się z poniesieniem kosztu prowizji maklerskiej, której wysokość podana jest w informacji o kosztach i wynosi 0,29%.

Wcześniejsza sprzedaż Produktów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków. Kwota, którą w przypadku sprzedaży otrzymuje Klient, równa jest liczbie sprzedanych Produktów strukturyzowanych pomnożonej przez cenę sprzedaży, z uwzględnieniem prowizji maklerskiej, podatków oraz opłat publicznoprawnych.

Rozliczenie i rozrachunek zawartych transakcji sprzedaży Produktów strukturyzowanych następuje w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zawarcia transakcji.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie Societe Generale, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Produktów strukturyzowanych na rynku wtórnym w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez BM Pekao w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia Produktów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Societe Generale 3-letnich Autocall Phoenix opartych o BMW AG w PLN emitowanych przez SG Issuer i gwarantowanych przez Societe Generale. („Produkt strukturyzowany”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Produktach strukturyzowanych, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Produkty strukturyzowane i publicznej ofercie jego Produktów strukturyzowanych w Polsce jest Prospekt Podstawowy, zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) dnia 5 czerwca 2020 r., paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 czerwca 2020 r. wraz z Suplementami („Prospekt”) oraz w dokument Applicable Final Terms (Odpowiednie Ostateczne Warunki) z dnia 23 września 2020 r. Określenia pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie i Odpowiednich Ostatecznych Warunkach. Prospekt, Dokument Zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora oraz Odpowiednie Ostateczne Warunki zostały opublikowane i są dostępne na stronach internetowych: Societe Generale: Final Terms:https://prospectus.socgen.com/legaldoc_search/FT/XS2175935498 KID: https://kid.sgmarkets.com/kid-id/KID-AST-9YE526r0p/pol; Prospekt Bazowy: 
https://prospectus.socgen.com/program_search/SG-SGIS_Debt%20Instruments%20Issuance%20Programme_05.06.2020; Suplementy:
1: https://prospectus.socgen.com/program_search/Supplement%201_Debt%20Instruments%20Issuance%20Programme%202020%20-17.07.2020%20(final) 
2: https://prospectus.socgen.com/program_search/Supplement%202_Debt%20Instruments%20Issuance%20Programme%202020-%2020.08.2020%20(final) 
3: https://prospectus.socgen.com/program_search/Supplement%203_Debt%20Instruments%20Issuance%20Programme%202020_21.09.2020 oraz Biura Maklerskiego Pekao: (www.cdmpekao.com.pl) (www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie) w zakładce Aktualności, na stronie poświęconej produktowi. W celu podjęcia decyzji o inwestycji Klient powinien zapoznać się z powyższymi dokumentami. 

Produkt jest skierowany do Inwestorów Detalicznych, których celem jest akumulacja/optymalizacja majątku w długim terminie. Niniejszy produkt jest przeznaczony dla inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę i/lub doświadczenie związane z produktami finansowymi. Inwestor może ponosić straty zainwestowanego kapitału (włącznie z całkowitą utratą zainwestowanego kapitału) i nie przywiązuje wagi do ochrony kapitału.

Inwestycja w Produkty strukturyzowane nie posiada gwarancji wypłaty zysku oraz zainwestowanego kapitału. Należy liczyć się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zyski osiągnięte z tytułu inwestycji w Produkty strukturyzowane podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w oparciu o polskie przepisy podatkowe. Zasady tego opodatkowania zależą od indywidualnej sytuacji podatkowej klienta.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Produkt objęty jest gwarancją Société Générale (zwanej dalej „Gwarantem”). Należyta i terminowa zapłata przez Emitenta jakichkolwiek sum należnych z tytułu produktu jest gwarantowana przez Gwaranta, zgodnie z postanowieniami i z zastrzeżeniem warunków określonych w gwarancji dostępnej w siedzibie Gwaranta na życzenie. Inwestor narażony jest na ryzyko kredytowe Gwaranta. Upadłość Société Générale może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty.

Ograniczenia dotyczące sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki: Produkt nie stanowi Papierów Wartościowych Zwolnionych z Ograniczeń Dotyczących Sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W związku z tym Produkt nie został zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act) z 1933 r. i nie może być oferowany, sprzedawany, zastawiany ani zbywany w inny sposób poza „transakcją zagraniczną” (offshore transaction) (jak zdefiniowano w Regulacji S (Regulation S)) lub na rzecz bądź na rachunek Dozwolonego Nabywcy. „Dozwolony Nabywca” (Permitted Transferee) oznacza osobę, która (a) nie jest osobą amerykańską (U.S. person) zdefiniowaną w Przepisie 902(k)(1) (Rule 902(k)(1)) Regulacji S oraz (b) nie jest osobą, która mieści się w jakiejkolwiek definicji osoby amerykańskiej dla potrzeb amerykańskiej Ustawy o Giełdach Towarowych (Commodity Exchange Act) lub jakiegokolwiek regulaminu Komisji Obrotu Towarowymi Transakcjami Terminowymi (Commodity Futures Trading Commission), wytycznych lub zarządzeń proponowanych bądź wydanych zgodnie z amerykańską Ustawą o Giełdach Towarowych (Commodity Exchange Act) (w celu uniknięcia wątpliwości, osoba, która nie jest „osobą nieamerykańską” (Non-United States person) zdefiniowaną w art. 4.7(a)(1)(iv) Regulaminu Komisji Obrotu Towarowymi Transakcjami Terminowymi, lecz z wyłączeniem, dla potrzeb podpunktu (D) tego artykułu, wyłączenia dotyczącego kwalifikowanej zdatnej osoby, która nie jest „osobą nieamerykańską”, będzie uważana za osobę amerykańską). Produkt jest dostępny tylko dla Dozwolonych Nabywców i jego właścicielami lub posiadaczami mogą być tylko Dozwoleni Nabywcy.

Przed zainwestowaniem w produkt inwestorzy powinni uzyskać niezależne porady finansowe, podatkowe, rachunkowe i prawne.

Czynniki ryzyka: przed inwestycją w produkt inwestorzy powinni zapoznać się z czynnikami ryzyka o których mowa w Prospekcie i Odpowiednich Ostatecznych Warunkach.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję