Instrumenty rynku terminowego

Instrumenty rynku terminowego

Kontrakty terminowe
 • Zobacz szczegóły

  Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowane są kontrakty terminowe na następujące instrumenty bazowe: 

  • Indeksy giełdowe: WIG20 i mWIG40,
  • Akcje wybranych spółek 
  • Kursy walut: EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN  
  • Stawki referencyjne WIBOR 1M, 3M, 6M,
  • Koszyk obligacji skarbowych (krótko-, średnio i długoterminowych).

  Kontrakty są notowane w systemie notowań ciągłych w godzinach 8:45-17:05

Intraday
 • Zobacz szczegóły

  Biuro Maklerskie Pekao, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, umożliwia korzystanie z obniżonego zabezpieczenia Intraday dla zajmowanych pozycji w kontraktach terminowych na indeks WIG20, które są otwierane i zamykane tego samego dnia. Obniżony depozyt dotyczy:

  • wysokości wstępnego/maksymalnego zabezpieczenia określonego przez BM Pekao,
  • wysokości minimalnego zabezpieczenia określonego przez izbę rozliczeniową.

  Dzięki obniżonemu zabezpieczeniu można otworzyć blisko dwa razy więcej pozycji w kontraktach na indeks WIG20, a tym samym posługiwać się odpowiednio wyższą dźwignią finansową. Należy przy tym zwrócić uwagę na zwiększone ryzyko inwestycji - zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami w zakładce Ryzyko oraz z Pakietem informacyjnym.

  Zasady korzystania z usługi

  • otwarcie nowego, dedykowanego portfela Intraday – konieczna jest wizyta w pełnozakresowym Punkcie Usług Maklerskich,
  • portfel Intraday staje się portfelem domyślnym przy składaniu zleceń na kontrakty terminowe na WIG20,
  • wymóg zamykania otwartych w danym dniu pozycji przed zakończeniem sesji giełdowej,
  • zawieszenie Usługi Intraday na okres 1 miesiąca w przypadku braku zamknięcia pozycji do końca sesji.

  Prowizja od transakcji odwrotnej zawieranej na tej samej sesji naliczana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi dla usługi Day Trading (dotyczy wszystkich portfeli, nie tylko portfela Intraday).

Opcje
 • Zobacz szczegóły

  Na Giełdzie Papierów Wartościowych odbywa się obrót opcjami kupna i sprzedaży na indeks WIG20. Opcje  są notowane w systemie notowań ciągłych w godzinach 8:45-17:05. 
  Opcje notowane są w seriach. Seria opcji obejmuje wszystkie opcje o tym samym kursie wykonania, dniu wygaśnięcia i typie (call lub put). 
  Każda z serii ma swój termin wygaśnięcia, który przypada na miesiąc kończący kwartał (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). 
  Opcje wygasają w trzeci piątek miesiąca, w którym rozliczana jest dana seria. W poniedziałek po wygaśnięciu starej serii opcji, wprowadzana jest nowa seria. Na warszawskiej giełdzie zawsze notowane są 4 serie opcji.

Strukturyzowane certyfikaty depozytowe
 • Zobacz szczegóły

  Rozwiązanie inwestycyjne, zapewniające określony poziom ochrony zainwestowanych środków, a jednocześnie, pod warunkiem akceptacji ryzyka - dające szansę na potencjalny zysk wyższy niż na standardowej lokacie. Część środków inwestowana jest w aktywa rynku pieniężnego, które zapewniają określoną ochronę kapitału, a część w pochodne instrumenty finansowe, takie jak np. opcje, których zadaniem jest podniesienie stopy zwrotu z inwestycji. Zysk lub ewentualna strata uzależnione są od ziszczenia się założonego scenariusza rynkowego w odniesieniu do wybranego instrumentu bazowego w określonym przedziale czasowym.
  Dom Maklerski Pekao prowadzi działalność w zakresie sprzedaży, przechowywania oraz obrotu wtórnego w zakresie instrumentów finansowych rejestrowanych poza systemem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w tym bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Bank Pekao SA  „Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe" lub „SCD"
  W szczególności oferujemy:

  • możliwość nabycia wielu serii SCD o różnych instrumentach bazowych (akcje, surowce, waluty) emitowanych przez jedną z największych instytucji finansowych w kraju, które są  elastycznymi  i nowoczesnymi instrumentami inwestycyjnymi pozwalającymi na osiąganie ponadprzeciętnych zysków, przy jednoczesnej ochronie całości zainwestowanego kapitału,
  • prowadzenie, w ramach rachunku inwestycyjnego, rachunku pozagiełdowych instrumentów finansowych, na którym zapisywane są SCD,
  • dostęp do płynnego rynku wtórnego - transakcje odkupu SCD przez Emitenta, tj. Bank Pekao SA, odbywają się raz w tygodniu.

  Zarówno nabycie, jak i ewentualne zbycie SCD na rynku wtórnym, może być dokonane w sieci
  pełno- i niepełnozakresowych Punktów Usług Maklerskich, zlokalizowanych w Oddziałach Banku Pekao SA.

Jednostki indeksowe
 • Zobacz szczegóły

  Jednostki indeksowe to instrumenty finansowe, których cena odzwierciedla zmiany wartości danego indeksu. Jednostki indeksowe pozwalają na inwestycję równoważną nabyciu lub zbyciu wszystkich komponentów danego indeksu bez konieczności nabycia lub zbycia poszczególnych akcji wchodzących w jego skład.
  Kurs jednostki indeksowej jest zależny od wartości indeksu bazowego. Wzrost wartości indeksu bazowego powoduje wzrost ceny jednostki indeksowej. Spadek wartości indeksu bazowego powoduje spadek ceny jednostki indeksowej. W przypadku posiadacza jednostki indeksowej, w pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy kurs jednostki indeksowej rośnie, wartość inwestycji rośnie, natomiast w negatywnych warunkach rynkowych, kiedy kurs jednostki indeksowej zniżkuje, wartość inwestycji maleje.
  Obecnie na GPW nie są notowane żadne jednostki indeksowe.

Warranty
 • Zobacz szczegóły

  Warranty to instrumenty finansowe dające uprawnienie do objęcia akcji spółki, które zostaną wyemitowane w przyszłości. Inwestuj na rynku wtórnym i w nowe emisje.
  Składanie zleceń na warranty w BM Pekao nie wymaga aktywacji dostępu do usługi rynku derywatów

Jak zacząć korzystać?

 

Aby realizować transakcje na rynku terminowym:

 • aktywuj usługę składania zleceń na rynku derywatów w jednym z Pełnozakresowych Punktów Usług Maklerskich,
 • złóż wniosek o otwarcie konta indywidualnego dla derywatów oraz nadanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. numeru NKK (Numer Klasyfikacyjny Klienta), jeżeli go jeszcze nie posiadasz.
 • Składanie zleceń na warranty w BM Pekao nie wymaga aktywacji dostępu do usługi rynku derywatów
   

Dostęp do usługi
 

Zlecenia na polskim rynku kapitałowym, w ramach rynku terminowego, możesz składać w:

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt
 • Pytania i odpowiedzi
  • Jak aktywować usługę składania zleceń na rynku derywatów?

   Jeżeli posiadasz rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao i chcesz zawierać transakcje na rynku derywatów:

   • aktywuj usługę składania zleceń na rynku derywatów w jednym z Pełnozakresowych Punktów Usług Maklerskich,
   • złóż wniosek o otwarcie konta indywidualnego dla derywatów oraz nadanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. numeru NKK (Numer Klasyfikacyjny Klienta), jeżeli go jeszcze nie posiadasz.

   Dodatkowe warunki dla aktywacji usługi oraz przyznawany limit zaangażowania w derywaty przedstawiają odpowiednie Komunikaty Dyrektora BM.

   Maksymalny wolumen zlecenia określa Komunikat Dyrektora BM.

  • Na czym polega zabezpieczenie transakcji na rynku derywatów?

   Umożliwiamy Klientom korzystanie z obniżonego zabezpieczenia Intraday dla zajmowanych pozycji w kontraktach terminowych na indeks WIG20, które są otwierane i zamykane tego samego dnia. Obniżony depozyt dotyczy:

   • wysokości wstępnego/maksymalnego zabezpieczenia określonego przez BM Pekao,
   • wysokości minimalnego zabezpieczenia określonego przez izbę rozliczeniową.

    Dzięki obniżonemu zabezpieczeniu można otworzyć blisko dwa razy więcej pozycji w kontraktach na indeks WIG20, a tym samym posługiwać się odpowiednio wyższą dźwignią finansową.

   Zawieranie transakcji na rynku derywatów wymaga wniesienia zabezpieczenia, którego wysokość reguluje Komunikat Dyrektora BM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości.

   Zabezpieczenie może zostać ustanowione jedynie w gotówce.

   Wyliczenia depozytu wymaganego oparte są na parametrach SPAN oraz cenach rozliczeniowych obowiązujących aktualnie w BM i nie obejmują depozytu wymaganego i prowizji od zleceń aktywnych na rachunku. W przypadku symulacji zamknięć lub otwarć pozycji na derywatach, w obliczeniach nie jest uwzględniana prowizja od takich operacji.

   W serwisie internetowym Pekao24Makler jest dostępny „Symulator SPAN”. Funkcjonalność umożliwia wykonanie symulacji rozliczeń KDPW_CCP dla zysków i strat oraz depozytu wymaganego, dla posiadanych i symulowanych sald instrumentów pochodnych, a w szczególności:

   • dynamiczne wyliczanie wymaganego depozytu minimalnego KDPW dla aktualnych i symulowanych sald derywatów (analogicznie do wyliczeń depozytu maksymalnego wymaganego przez BM),
   • wyliczanie zysków strat dla zrealizowanych i symulowanych zamknięć pozycji,
   • wyliczenie zysków strat dla posiadanych i symulowanych, otwartych pozycji przy zastosowaniu kursu ostatniego, jako symulowanego ostatecznego kursu rozliczeniowego KDPW_CCP,
   • wyliczenie niedoboru/nadwyżki depozytu posiadanego względem wymaganego, dynamicznego depozytu minimalnego KDPW i depozytu wymaganego przez BM,
   • wyliczenie symulacji na koniec sesji niedoboru/nadwyżki względem depozytu wymaganego przez KDPW, posiadanych środków pieniężnych do wypłaty wraz z depozytem wniesionym, całkowitymi zrealizowanymi i niezrealizowanymi (dla pozycji otwartych) zyskami i stratami.

    Symulator SPAN ułatwia monitorowanie bieżących zysków i strat z derywatów, aktualnej nadwyżki/niedoboru posiadanego depozytu oraz ryzyka wystąpienia niedoboru depozytu po zakończeniu sesji.

  • Jak skorzystać z usługi zabezpieczenia transakcji na rynku derywatów?

   Zasady korzystania z usługi

   • otwarcie nowego, dedykowanego portfela Intraday – konieczna jest wizyta w pełnozakresowym Punkcie Usług Maklerskich,
   • portfel Intraday staje się portfelem domyślnym przy składaniu zleceń na kontrakty terminowe na WIG20,
   • wymóg zamykania otwartych w danym dniu pozycji przed zakończeniem sesji giełdowej,
   • zawieszenie Usługi Intraday na okres 1 miesiąca w przypadku braku zamknięcia pozycji do końca sesji.

    Zabezpieczenie może zostać ustanowione jedynie w gotówce.

  • Jakie zobowiązania wynikają z rozporządzenia EMIR?

   Zgodnie z Art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ( „Rozporządzenie EMIR"), Kontrahent Finansowy i Kontrahent Niefinansowy w tym osoby prawne oraz przedsiębiorcy (zwani dalej Kontrahentami) dokonujący transakcji, których przedmiotem są instrumenty pochodne, zobowiązani są do:

   • przekazywania informacji o wszystkich zawartych transakcjach pochodnych do Repozytorium Transakcji,
   • posiadania kodu LEI (Legal Entity Identifier) nadawanego m.in. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

   Biuro Maklerskie Pekao wyraża gotowość do wykonywania w imieniu Kontrahentów obowiązku zgłaszania informacji o transakcjach pochodnych zawieranych za pośrednictwem BM do Repozytorium Transakcji prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Warunkiem wykonywania tego obowiązku w imieniu Kontrahenta jest: 

   • złożenie „Dyspozycji zgłaszania informacji na temat kontraktów pochodnych do Repozytorium Transakcji",
   • złożenie „Oświadczenia w zakresie obowiązku raportowania do Repozytorium Transakcji wyceny i zabezpieczenia w związku z transakcjami, których przedmiotem są instrumenty pochodne”.
 • Pliki do pobrania
 • Ryzyko

  Z zawieraniem transakcji nabycia lub zbycia derywatów wiąże się ryzyko specyficzne dla tych instrumentów finansowych.

  • Ryzyko instrumentu bazowego – wynika z ryzyk dotyczącego instrumentu finansowego, którego kwotowania stanowią podstawę wyceny i/lub rozliczenia kontraktu terminowego lub opcji.
  • Ryzyko przyszłego kształtowania się kursu kontraktu lub opcji – ryzyko dotyczące kierunku kształtowania się ceny kontraktu/opcji w przyszłości (związanych ze zmiennością instrumentu bazowego oraz zmiennością oczekiwań inwestorów), potencjalnie skutkujące stratą części bądź całości zainwestowanego kapitału.
  • Ryzyko zmienności – zmienność kursu rynkowego instrumentów pochodnych może być zdecydowanie wyższa niż zmienność instrumentu bazowego.
  • Ryzyko dźwigni finansowej - inwestycja w kontrakty terminowe lub sprzedaż opcji wiąże się z koniecznością wniesienia zabezpieczenia, stanowiącego jedynie ułamkową część wielkości całego zobowiązania wynikającego ze standardu tego typu instrumentu finansowego. Powoduje to zwielokrotnienie ryzyka inwestycyjnego w przypadku gwałtownych i znaczących zmian kursu instrumentu pochodnego a w przypadku niekorzystnej zmiany kursu istnieje ryzyko poniesienia przez inwestora straty przekraczającej wartość pierwotnie zainwestowanej w transakcję kwoty (wniesionego zabezpieczenia).
  • Ryzyko płynności – polega na braku możliwości kupna lub sprzedaży instrumentu bez znaczącego wpływu na jego cenę.
  • Ryzyko bazy – oznacza, iż cena instrumentu pochodnego może odbiegać od wartości teoretycznej instrumentu bazowego.
  • Ryzyko zawieszenia obrotu kontraktami/opcjami lub ich wykluczenia z obrotu – możliwość zawieszenia notowań, wycofania lub wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu na rynku regulowanym. Taka sytuacja w znaczący sposób może wpłynąć na rynkową wycenę instrumentów finansowych.
  • Ryzyko dywidendy – w przypadku kontraktów opartych na akcjach spółek wypłacających dywidendy lub na indeksach cenowych płatności dywidendowe komponentów indeksu wpływają ujemnie na wycenę instrumentu bazowego, a w konsekwencji kontraktu terminowego na dany instrument. W przypadku opcji kupna opartych na akcjach spółek wypłacających dywidendy lub na indeksach cenowych płatności dywidendowe wpływają ujemnie na wycenę instrumentu bazowego, a w konsekwencji na wycenę opcji na dany instrument.
  • Ryzyko upływu czasu – cena opcji jest uzależniona od czasu, jaki pozostał do wygaśnięcia opcji. Zbliżanie się terminu wygaśnięcia opcji może powodować spadek wartości opcji nawet przy niezmienionym poziomie ceny instrumentu bazowego.
  • Ryzyko rolowania – konieczność zajęcia tej samej pozycji na kolejnej serii kontraktu takiego samego, jak posiadany, w związku z bliskim terminem wygaśnięcia posiadanego kontraktu terminowego, jeżeli horyzont inwestycyjny, cel inwestycyjny lub powiązanie otwartej pozycji kontraktowej z innymi inwestycjami Klienta wymaga posiadania pozycji dłużej niż do momentu wygaśnięcia i rozliczenia posiadanego aktualnie kontraktu terminowego. W efekcie może nastąpić konieczność zajęcia pozycji po cenie mniej korzystnej niż cena rozliczenia lub cena rynkowa kontraktu terminowego, który ma wygasnąć, co zwiększałoby koszt nabycia i utrzymywania danej pozycji.
  • Ryzyko nieuzupełnienia lub nieterminowego uzupełnienia zabezpieczenia do poziomu wymaganego przez DM – wiąże się w konsekwencji z zamknięciem pozycji w trybie interwencji DM oraz – w przypadku zrealizowania straty – z pobraniem dodatkowych środków na jej pokrycie,
  • w przypadku usługi intraday - dodatkowo występuje ryzyko konieczności zamknięcia pozycji w dniu jej otwarcia, co może nastąpić w niesprzyjających warunkach rynkowych.

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.