Rynki zagraniczne

Rynki zagraniczne

Inwestuj na giełdach 20 krajów Z Biurem Maklerskim Pekao masz dostęp do światowych rynków, m.in. giełd w USA, Niemczech, Francji, Kanadzie czy Australii
Liczne możliwości na dywersyfikację portfela Tysiące zagranicznych instrumentów finansowych, m.in.: akcje, obligacje i euroobligacje Skarbu Państwa, ETFy
Przekazywanie zleceń w czasie rzeczywistym Inwestuj na bieżąco m.in. w: USA, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Holandii, Belgii, Austrii, Portugalii, Danii oraz Włoszech
Wygodne formy zasilenia rachunku i przewalutowań Z nami możesz inwestować w PLN oraz w 9 walutach obcych: EUR, USD, GBP, CHF, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK
Obniżone stawki opłat i prowizji dla dyspozycji w walutach EUR i USD Do 31 grudnia br. dla dyspozycji składanych za pośrednictwem serwisu Pekao24, platformy inwestycyjnej eTrader Pekao, aplikacji mobilnych Pekao24Makler oraz PeoPay

Szeroka oferta rynków zagranicznych

Inwestuj w światowe potęgi technologiczne, motoryzacyjne i finansowe na giełdach 20 krajów. Z Biurem Maklerskim Pekao zyskujesz dostęp do tysięcy zagranicznych spółek, w ramach szerokiego wachlarza różnego rodzaju instrumentów finansowych. To dobry sposób na dywersyfikację aktywów w Twoim portfelu, między innymi dzięki dostępowi do produktów inwestycyjnych z sektorów niedostępnych na polskim rynku kapitałowym. Teraz takie branże jak energia jądrowa, sztuczna inteligencja czy specjalistyczne spółki biotechnologiczne, a także wiele innych - są również w Twoim zasięgu!

Atrakcyjne stawki

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. obniżamy stawki opłat i prowizji dla dyspozycji w walutach EUR i USD wskazanych w cz. II („Zagraniczne Instrumenty finansowe”) pkt 2 Taryfy Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Pekao składanych za pośrednictwem serwisu Pekao24, platformy inwestycyjnej eTrader Pekao, aplikacji mobilnych Pekao24Makler oraz PeoPay.

Obniżone stawki wynoszą:

 • dla zleceń w EUR – 0,25%, min. 10 EUR,
 • dla zleceń w USD – 0,25%, min. 9 USD,

oraz obejmują transakcje z tytułu wykonywania zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, kwitów depozytowych, REIT, certyfikatów inwestycyjnych i ETP, MLP, Royalty Trust.

Szczegółowe informacje o warunkach obniżenia opłat i prowizji dostępne są w 
Komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao nr 103/BM/ZWS/2022

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Rynek

Adres strony www

Godziny otwarcia wg. UTC + 1:00

Australia

www.ssx.sydney

2:00 - 8:00

Austria

www.wienerborse.at

8:55 - 17:35

Belgia

www.euronext.com

9:00 - 17:30

Dania

www.nasdaqomxnordic.com

9:00 - 17:30

Finlandia

www.nasdaqomxnordic.com

9:00 - 17:30

Francja

www.euronext.com

9:00 - 17:30

Grecja

www.ase.gr

9:00 - 17:30

Hiszpania

www.bolsamadrid.es

9:00 - 17:30

Holandia

www.euronext.com

9:00 - 17:30

Irlandia

www.ise.ie

9:00 - 17:30

Kanada

www.tse.com

15:30 - 22:00

Luxemburg

www.bourse.lu

9:00 - 17:35

Niemcy

www.deutsche-boerse.com

9:00 - 17:30

Norwegia

www.oslobors.no

9:00 - 16:20

Portugalia

www.euronext.com

9:00 - 17:30

Szwajcaria

www.six-swiss-exchange.com

9:00 - 17:30

Szwecja

www.nasdaqomxnordic.com

9:00 - 17:30

USA

www.nyse.com

www.nasdaq.com

10:00 - 15:30 (Pre-market)
15:30 - 22:00

Wielka Brytania

www.londonstockexchange.com

9:00 - 17:30

Włochy

www.borsaitaliana.it

9:00 - 17:30

Pre-market - rynek amerykański dostępny od 10:00 czasu polskiego

Faza przyjmowania i realizacji zleceń na giełdach w USA  (NYSE, NASDAQ)  przed fazą notowań ciągłych, czyli standardowym czasem pracy giełd, określana jest jako Pre-market.
Inwestorzy mają możliwość składania i realizacji zleceń na amerykańskich giełdach zarówno w trakcie fazy Pre-market jak i notowań ciągłych tj. w godzinach:

 • 10:00 - 15:30 czasu polskiego -  Pre-market
 • 15:30 - 22:00 czasu polskiego - faza notowań ciągłych

Zlecenia składane podczas fazy Pre-market przekazywane są do bezpośredniej realizacji na rynku i mogą zostać zrealizowane jeszcze przed oficjalnym otwarciem notowań ciągłych.

W przypadku braku zawarcia transakcji w fazie Pre-market - ze względu na sytuację rynkową bądź warunki określone w zleceniu - zlecenie pozostanie aktywne do czasu jego wykonania lub zakończenia notowań ciągłych w dniu złożenia zlecenia.

Zwróć uwagę, że...

Niezależnie od ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym na rynkach zagranicznych, składanie zleceń w fazie Pre-market wiąże się z następującymi ryzykami specyficznymi dla tej fazy:

 • ryzyko niższej płynności niż podczas fazy notowań ciągłych - większe zagrożenie braku realizacji zlecenia po zakładanej cenie z uwagi na fakt, że wartość obrotu generowanego podczas fazy Pre-market zwykle jest znacznie niższa niż wartość obrotu generowanego podczas fazy notowań ciągłych,
 • ryzyko większej zmienności - mniejsza "głębokość" rynku, rozumiana jako liczba zleceń kupna i sprzedaży po kursie bliskim aktualnej ceny rynkowej podczas fazy Pre-market może przekładać się na większą zmienność cen,
 • ryzyko braku powiązania kursów - kursy instrumentów finansowych notowanych w fazie Pre-market i fazie notowań ciągłych mogą się istotnie odchylać,
 • ryzyko informacji - zważywszy, że informacje dotyczące notowanych instrumentów finansowych są ogłaszane również poza godzinami notowań ciągłych, pojawienie się takich informacji giełdowych w połączeniu z niższą płynnością i wyższą zmiennością może spowodować duże odchylenia na cenie instrumentu finansowego, którego dotyczą,
 • ryzyko spread'u - niska płynność oraz wysoka zmienność może spowodować znaczną różnicę pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży danego instrumentu finansowego.

Z nami możesz inwestować m.in. w:

 • Akcje - nowe sektory i innowacyjne spółki
 • ADR, GDR
 • ETF akcyjne i indeksowe
 • obligacje zagranicznych emitentów (korporacyjne, rządowe, municypalne) w różnych walutach i o różnych rentownościach
 • euroobligacje Skarbu Państwa w EUR, USD

Lista instrumentów finansowych objętych ofertą

Lista ETF objętych ofertą

Dostęp do rynków zagranicznych jest bezpłatny. Jeśli Umowę świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao podpisałeś po 3 stycznia 2018 r., możesz inwestować na rynkach zagranicznych bez dopełniania dodatkowych formalności.

Jeśli Umowę podpisałeś przed 3 stycznia 2018 r., zapraszamy Cię do dowolnego Punkt Usług Maklerskich w celu podpisania Umowy świadczenia usług maklerskich zgodnej z obowiązującym wzorem, dzięki czemu uzyskasz dostęp do inwestowania na rynkach zagranicznych.

W Biurze Maklerskim Pekao składasz zlecenia, jak i kiedy chcesz. Masz do dyspozycji:

Wpłatę / przelew na rachunek inwestycyjny w walutach obcych zrealizujesz, jeśli posiadasz aktywną usługę wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych. Jeśli nie posiadasz aktywnej usługi, udaj się do najbliższego placówki maklerskiej PUM/POK w celu podpisania Umowy świadczenia usług maklerskich zgodnej z obowiązującym wzorem obejmujących ten zakres obsługi.

Wpłaty gotówki / przelewy w walutach obcych należy realizować na rachunek zbiorczy prowadzony na rzecz Biura Maklerskiego Pekao w określonej walucie w tytule dyspozycji podając numer rachunku inwestycyjnego.

Wpłaty gotówki na rachunek inwestycyjny

Wpłatę gotówki wykonasz w najbliższej placówce Banku Pekao posiadającej punkt kasowy. Jeśli w jednostce Banku:

 • znajduje się PUM/POK, złóż w nim wcześniej dyspozycję wpłaty gotówkowej,
 • nie znajduje się Punkt Usług Maklerskich, w punkcie kasowym podając odpowiednio wskazane poniżej numery rachunków.

Przelewy na rachunek inwestycyjny
Przelewy w walutach obcych przekaż odpowiednio na wskazane poniżej numery rachunków prowadzonych na rzecz Biura Maklerskiego Pekao przez VIII O/Warszawa Banku Pekao S.A.:

Numer rachunku bankowego Waluta Przeznaczenie rachunku
43 12401112 1978 0010 1575 5309 EUR Wpłaty w EUR
34 12401112 1787 0010 1575 5224 USD Wpłaty w USD
33 12401112 1789 0010 3792 1582 GBP Wpłaty w GBP
15 12401112 1797 0010 3792 1797 CHF Wpłaty w CHF
45 12401112 1788 0010 3792 1319 CAD Wpłaty w CAD
25 12401112 1781 0010 3792 2417 AUD Wpłaty w AUD
44 12401112 1798 0010 3792 0934 SEK Wpłaty w SEK
10 12401112 1796 0010 3792 1452 NOK Wpłaty w NOK
3312406292 1792 0010 9106 6478 DKK Wpłaty w DKK

Kod SWIFT/BIC Banku Pekao S.A.: PKOPPLPWXXX.
Pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku inwestycyjnym w walucie zgodnej z walutą rachunku na który został wykonany przelew.

Podczas wykonywania przelewu wprowadź jako odbiorcę:
Biuro Maklerskie Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
w tytule przelewu podaj:

Wpłata na rachunek inwestycyjny nr ................... (podaj 8 cyfrowy numer zasilanego rachunku inwestycyjnego),
................... ................... (podaj Imię i nazwisko lub nazwę (firma) posiadacza rachunku)

 • Ryzyka

  Inwestując na rynkach zagranicznych zwróć uwagę na następujące ryzyka:

  • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu – brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
  • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego,
  • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe,
  • ryzyko regulacyjne kraju emitenta – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego.

  Ryzyko inwestycyjne zależy również od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję