Rynki zagraniczne

Rynki zagraniczne

Inwestuj na giełdach 20 krajów Z Biurem Maklerskim Pekao masz dostęp do światowych rynków, m.in. giełd w USA, Niemczech, Francji, Kanadzie czy Australii
Liczne możliwości na dywersyfikację portfela Tysiące zagranicznych instrumentów finansowych, m.in.: akcje, obligacje i euroobligacje Skarbu Państwa, ETFy
Przekazywanie zleceń w czasie rzeczywistym Inwestuj na bieżąco m.in. w: USA, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Holandii, Belgii, Austrii, Portugalii, Danii oraz Włoszech
Wygodne formy zasilenia rachunku i przewalutowań Z nami możesz inwestować w PLN oraz w 9 walutach obcych: EUR, USD, GBP, CHF, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK
Obniżone stawki opłat i prowizji dla dyspozycji w walutach EUR i USD Do 31 grudnia br. dla dyspozycji składanych za pośrednictwem serwisu Pekao24, platformy inwestycyjnej eTrader Pekao, aplikacji mobilnej PeoPay

Szeroka oferta rynków zagranicznych

Inwestuj w światowe potęgi technologiczne, motoryzacyjne i finansowe na giełdach 20 krajów. Z Biurem Maklerskim Pekao zyskujesz dostęp do tysięcy zagranicznych spółek, w ramach szerokiego wachlarza różnego rodzaju instrumentów finansowych. To dobry sposób na dywersyfikację aktywów w Twoim portfelu, między innymi dzięki dostępowi do produktów inwestycyjnych z sektorów niedostępnych na polskim rynku kapitałowym. Teraz takie branże jak energia jądrowa, sztuczna inteligencja czy specjalistyczne spółki biotechnologiczne, a także wiele innych - są również w Twoim zasięgu!

Atrakcyjne stawki

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. obniżamy stawki opłat i prowizji dla dyspozycji w walutach EUR i USD wskazanych w cz. II („Zagraniczne Instrumenty finansowe”) pkt 2 Taryfy Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Pekao składanych za pośrednictwem serwisu Pekao24, platformy inwestycyjnej eTrader Pekao, aplikacji mobilnej PeoPay.

Obniżone stawki wynoszą:

 • dla zleceń w EUR – 0,25%, min. 10 EUR,
 • dla zleceń w USD – 0,25%, min. 8 USD,

oraz obejmują transakcje z tytułu wykonywania zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, kwitów depozytowych, REIT, certyfikatów inwestycyjnych i ETP, MLP, Royalty Trust.

Szczegółowe informacje o warunkach obniżenia opłat i prowizji dostępne są w 
Komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao nr 107/BM/ZWS/2023 z 27.12.2023 r.

 

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał został sporządzony w celu reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. 

Świadczenie przez Biuro Maklerskie Pekao usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych wymaga zawarcia „Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao” co stanowi sprzedaż krzyżową, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. 

Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem i kosztami dla klienta, innymi niż w przypadku, gdyby usługi wskazane powyżej były świadczone odrębnie, jednak poziom ryzyka związany z realizacją sprzedaży krzyżowej różni się od poziomu ryzyka wynikającego z pojedynczej usługi, tj. stanowi sumę ryzyk wynikającą z poszczególnych usług świadczonych łącznie. W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług, klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami lub opłatami, innymi niż w przypadku, gdyby te usługi były świadczone przez bank odrębnie. 

Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao znajdują się w Pakiecie Informacyjnym. 

Biuro Maklerskie Pekao umożliwia Klientowi składanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych po zawarciu ww. umowy oraz aktywowaniu usług.
UWAGA! Inwestowanie w instrumenty finansowe na rynkach zagranicznych wiąże się z ryzykiem. Ryzyko inwestycyjne zależy od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz stronie internetowej Biura Maklerskiego Pekao w sekcji – Informacje prawne (na stronie głównej Biura Maklerskiego Pekao, u dołu strony).

Należy liczyć się z możliwością osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. 

Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą odbiorcy niniejszego materiału.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Rynek

Adres strony www

Godziny otwarcia wg. UTC + 1:00

Australia

www.asx.com.au​

2:00 - 8:00

Austria

www.wienerborse.at

8:55 - 17:35

Belgia

www.euronext.com/en/markets/brussels

9:00 - 17:30

Dania

www.nasdaqomxnordic.com

9:00 - 17:30

Finlandia

www.nasdaqomxnordic.com

9:00 - 17:30

Francja

www.euronext.com/en/markets/paris​

9:00 - 17:30

Grecja

​www.athexgroup.gr

9:00 - 17:30

Hiszpania

www.bolsamadrid.es

9:00 - 17:30

Holandia

www.euronext.com/en/markets/amsterdam

9:00 - 17:30

Irlandia

www.euronext.com/en/markets/dublin

www.ise.ie

9:00 - 17:30

Kanada

www.tmx.com

15:30 - 22:00

Luxemburg

www.luxse.com

9:00 - 17:35

Niemcy

www.xetra.com

www.boerse-frankfurt.de/en

9:00 - 17:30

Norwegia

www.euronext.com/en/markets/oslo

www.oslobors.no

9:00 - 16:20

Portugalia

www.euronext.com/en/markets/lisbon​

9:00 - 17:30

Szwajcaria

www.six-group.com/en/site/exchanges.html

9:00 - 17:30

Szwecja

www.nasdaqomxnordic.com

9:00 - 17:30

USA

www.nyse.com

www.nasdaq.com

10:00 - 15:30 (Pre-market)
15:30 - 22:00

Wielka Brytania

www.londonstockexchange.com

9:00 - 17:30

Włochy

www.borsaitaliana.it

9:00 - 17:30

Pre-market - rynek amerykański dostępny od 10:00 czasu polskiego

Faza przyjmowania i realizacji zleceń na giełdach w USA  (NYSE, NASDAQ)  przed fazą notowań ciągłych, czyli standardowym czasem pracy giełd, określana jest jako Pre-market.
Inwestorzy mają możliwość składania i realizacji zleceń na amerykańskich giełdach zarówno w trakcie fazy Pre-market jak i notowań ciągłych tj. w godzinach:

 • 10:00 - 15:30 czasu polskiego -  Pre-market
 • 15:30 - 22:00 czasu polskiego - faza notowań ciągłych

Zlecenia składane podczas fazy Pre-market przekazywane są do bezpośredniej realizacji na rynku i mogą zostać zrealizowane jeszcze przed oficjalnym otwarciem notowań ciągłych.

W przypadku braku zawarcia transakcji w fazie Pre-market - ze względu na sytuację rynkową bądź warunki określone w zleceniu - zlecenie pozostanie aktywne do czasu jego wykonania lub zakończenia notowań ciągłych w dniu złożenia zlecenia.

Zwróć uwagę, że...

Niezależnie od ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym na rynkach zagranicznych, składanie zleceń w fazie Pre-market wiąże się z następującymi ryzykami specyficznymi dla tej fazy:

 • ryzyko niższej płynności niż podczas fazy notowań ciągłych - większe zagrożenie braku realizacji zlecenia po zakładanej cenie z uwagi na fakt, że wartość obrotu generowanego podczas fazy Pre-market zwykle jest znacznie niższa niż wartość obrotu generowanego podczas fazy notowań ciągłych,
 • ryzyko większej zmienności - mniejsza "głębokość" rynku, rozumiana jako liczba zleceń kupna i sprzedaży po kursie bliskim aktualnej ceny rynkowej podczas fazy Pre-market może przekładać się na większą zmienność cen,
 • ryzyko braku powiązania kursów - kursy instrumentów finansowych notowanych w fazie Pre-market i fazie notowań ciągłych mogą się istotnie odchylać,
 • ryzyko informacji - zważywszy, że informacje dotyczące notowanych instrumentów finansowych są ogłaszane również poza godzinami notowań ciągłych, pojawienie się takich informacji giełdowych w połączeniu z niższą płynnością i wyższą zmiennością może spowodować duże odchylenia na cenie instrumentu finansowego, którego dotyczą,
 • ryzyko spread'u - niska płynność oraz wysoka zmienność może spowodować znaczną różnicę pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży danego instrumentu finansowego.

Z nami możesz inwestować m.in. w:

 • Akcje - nowe sektory i innowacyjne spółki
 • ADR, GDR
 • ETF akcyjne i indeksowe
 • obligacje zagranicznych emitentów (korporacyjne, rządowe, municypalne) w różnych walutach i o różnych rentownościach
 • euroobligacje Skarbu Państwa w EUR, USD

Lista instrumentów finansowych objętych ofertą

Lista ETF objętych ofertą

Dostęp do rynków zagranicznych jest bezpłatny. Jeśli Umowę świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao podpisałeś po 3 stycznia 2018 r., możesz inwestować na rynkach zagranicznych bez dopełniania dodatkowych formalności.

Jeśli Umowę podpisałeś przed 3 stycznia 2018 r., zapraszamy Cię do dowolnego Punkt Usług Maklerskich w celu podpisania Umowy świadczenia usług maklerskich zgodnej z obowiązującym wzorem, dzięki czemu uzyskasz dostęp do inwestowania na rynkach zagranicznych.

W Biurze Maklerskim Pekao składasz zlecenia, jak i kiedy chcesz. Masz do dyspozycji:

Wpłatę / przelew na rachunek inwestycyjny w walutach obcych zrealizujesz, jeśli posiadasz aktywną usługę wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych. Jeśli nie posiadasz aktywnej usługi, udaj się do najbliższego placówki maklerskiej PUM/POK w celu podpisania Umowy świadczenia usług maklerskich zgodnej z obowiązującym wzorem obejmujących ten zakres obsługi.

Wpłaty gotówki / przelewy w walutach obcych należy realizować na rachunek zbiorczy prowadzony na rzecz Biura Maklerskiego Pekao w określonej walucie w tytule dyspozycji podając numer rachunku inwestycyjnego.

Wpłaty gotówki na rachunek inwestycyjny

Wpłatę gotówki wykonasz w najbliższej placówce Banku Pekao posiadającej punkt kasowy. Jeśli w jednostce Banku:

 • znajduje się PUM/POK, złóż w nim wcześniej dyspozycję wpłaty gotówkowej,
 • nie znajduje się Punkt Usług Maklerskich, w punkcie kasowym podając odpowiednio wskazane poniżej numery rachunków.

Przelewy na rachunek inwestycyjny
Przelewy w walutach obcych przekaż odpowiednio na wskazane poniżej numery rachunków prowadzonych na rzecz Biura Maklerskiego Pekao przez VIII O/Warszawa Banku Pekao S.A.:

Numer rachunku bankowego Waluta Przeznaczenie rachunku
43 12401112 1978 0010 1575 5309 EUR Wpłaty w EUR
34 12401112 1787 0010 1575 5224 USD Wpłaty w USD
33 12401112 1789 0010 3792 1582 GBP Wpłaty w GBP
15 12401112 1797 0010 3792 1797 CHF Wpłaty w CHF
45 12401112 1788 0010 3792 1319 CAD Wpłaty w CAD
25 12401112 1781 0010 3792 2417 AUD Wpłaty w AUD
44 12401112 1798 0010 3792 0934 SEK Wpłaty w SEK
10 12401112 1796 0010 3792 1452 NOK Wpłaty w NOK
3312406292 1792 0010 9106 6478 DKK Wpłaty w DKK

Kod SWIFT/BIC Banku Pekao S.A.: PKOPPLPWXXX.
Pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku inwestycyjnym w walucie zgodnej z walutą rachunku na który został wykonany przelew.

Podczas wykonywania przelewu wprowadź jako odbiorcę:
Biuro Maklerskie Pekao
ul. Żubra 1
01-066 Warszawa
w tytule przelewu podaj:

Wpłata na rachunek inwestycyjny nr ................... (podaj 8 cyfrowy numer zasilanego rachunku inwestycyjnego),
................... ................... (podaj Imię i nazwisko lub nazwę (firma) posiadacza rachunku)

 • Ryzyka

  Inwestując na rynkach zagranicznych zwróć uwagę na następujące ryzyka:

  • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu – brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
  • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego,
  • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe,
  • ryzyko regulacyjne kraju emitenta – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego.

  Ryzyko inwestycyjne zależy również od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.