PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AKORD

Istotne informacje

WAŻNE INFORMACJE

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI. Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną („Oferta Publiczna”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord („Certyfikaty”) oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).Oferta Publiczna przeprowadzana jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2021 roku („Prospekt”). Prospekt wraz załącznikami jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Towarzystwa: www.pzu.pl, Biura Maklerskiego Pekao: www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie, jak również na stronach internetowych innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego. Wgląd do Prospektu w postaci drukowanej jest możliwy w siedzibie Towarzystwa na każde żądanie Inwestora. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Prospektem oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani Certyfikaty nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE albo przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Certyfikaty objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełniania jakichkolwiek wymogów prawnych. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach internetowych. Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Poprzez wybór [Dalej] oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Prospekt oraz którą wolno zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności, że znajduję się i uzyskuję dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AKORD

Polityka absolutnej stopy zwrotu Polityka zakładającą osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych
Global Macro (podejście Top-Down) Strategia wykorzystująca prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych na świecie
Strategia inwestycyjna wykorzystywana przez Grupę PZU od 8 lat

PODSTAWOWE INFORMACJE O PZU FIZ AKORD

Emitent jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym certyfikaty inwestycyjne będące przedmiotem oferty publicznej. Emitent jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o strategię Global Macro. Strategia ta wykorzystuje prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych zachodzących na świecie. Strategia wykorzystuje całe spektrum klas aktywów bez ograniczeń geograficznych, skupiając się na najpłynniejszych instrumentach (stopy procentowe, waluty, indeksy giełdowe) w celu generowania zysków bez względu na koniunkturę panującą na poszczególnych rynkach finansowych. Strategia Global Macro stosowana przez TFI PZU zakłada osiąganie zysków z inwestycji w wyniku zmian w światowej gospodarce. Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Fundusz działa w oparciu o politykę absolutnej stopy zwrotu. Polityka inwestycyjna dopuszcza znaczący stopień koncentracji lokat portfela oraz inwestycje w instrumenty pochodne, przy uwzględnieniu wskazanych w statucie kryteriów doboru lokat funduszu oraz ograniczeń inwestycyjnych. Jednocześnie polityka inwestycyjna funduszu charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dopuszcza dużą zmienność składników lokat w portfelu aktywów funduszu.

PODSTAWOWE INFORMACJE O OFERCIE

  • przedmiotem oferty jest do 5.000.000 certyfikatów każdej serii.
  • uprawnionymi do zapisywania się na certyfikaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym rezydenci lub nierezydenci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
  • Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować. Oferowane certyfikaty danej serii nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczypospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zwartą w Regulacji S).
  • minimalny zapis w każdej serii: 100 certyfikatów
  • maksymalny zapis w każdej serii: 5.000.000 certyfikatów
  • zapis na certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny
  • w przypadku przekroczenia liczby oferowanych certyfikatów nastąpi wcześniejsze zakończenie przyjmowania zapisów a przydział nastąpi wg zasad opisanych w prospekcie
  • klient zamierzający złożyć zapis za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao musi posiadać rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao
  • oferującym certyfikaty jest: Biuro Maklerskie Pekao 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord („Fundusz”), nie stanowi też usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Funduszu, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Fundusz i publicznej ofercie jego certyfikatów inwestycyjnych w Polsce jest prospekt certyfikatów inwestycyjnych Funduszu („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2021 roku. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: TFI PZU SA (www.pzu.pl) i Biura Maklerskiego Pekao (www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie). Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu należy zapoznać się z Prospektem, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Fundusz nie gwarantuje osiągniecia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Fundusz obarczona jest ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Osiągane przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego i nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Fundusz został utworzony i działa na podstawie prawa polskiego. Certyfikaty Funduszu są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich przepisom ograniczenia możliwości inwestowania w certyfikaty inwestycyjne.

Organem nadzoru nad Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.