Goldman Sachs Asset Managment

Goldman Sachs Asset Managment

Fundusze Goldman Sachs Asset Managment

Prowadzimy dystrybucję funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Goldman Sachs Asset Management, dopuszczonych do dystrybucji w Polsce.

 

Oferta

Fundusze Goldman Sachs Asset Management dostępne w naszej ofercie:

Goldman Sachs Asset Management (GSAM)
Lp. ISIN Nazwa Funduszu Klasa Typ Waluta Klasy
1. LU1396261254 GS Asia Equity Portfolio A acc USD
2. LU1204194473 GS Europe High Yield Bond Portfolio A acc PLN-hedged
3. LU0244548862 GS Global Equity Partners Portfolio A acc USD
4. LU1204194127 GS Emerging Markets Debt Portfolio A acc PLN-hedged
5. LU0333810694 GS India Equity Portfolio A acc USD
6. LU1396260447 GS Strategic Macro Bond Portfolio A acc PLN-hedged
7. LU1396260017 GS US Mortgage Backed Securities Portfolio A acc PLN-hedged

 

 

Informacje i dokumenty Funduszy Goldman Sachs Asset Management:

Tabela opłat

Informacja o wynikach i wycenie tytułów uczestnictwa

Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID)

Prospekt Informacyjny

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje.

Oferta subfunduszy dostępna jest w naszych placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce oraz na Infolinii pod numerem +48 22 591 22 00 (opłata wg taryfy operatora).

Aby inwestować w fundusze Goldman Sachs Asset Management za pośrednictwem Serwisu internetowego Pekao24 www.pekao24.pl najpierw otwórz rejestr w jednej z naszych placówek.

WIĘCEJ o Goldman Sachs Asset Management.

 

Ryzyka

Inwestycja w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości tytułów uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 •  kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Ryzyko inwestycyjne danego zagranicznego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Dokumentach zawierających kluczowe informacje, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Dokumentów zawierających kluczowe informacje, są dostępne w naszych placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce oraz na niniejszej stronie.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut,
 • ryzyko regulacyjne kraju inkorporacji funduszu, zagraniczne fundusze inwestycyjne podlegają różnym regulacjom, odmiennym niż polskie, przepisy (również podatkowe) w poszczególnych krajach mogą istotnie różnić się od siebie, których poznanie i zrozumienie może być dla inwestora trudne i czasochłonne.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

 

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.